r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 2 d. Nr. T-203(E)

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktais, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. T-70 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                  Vitalijus Mitrofanovas

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. lapkričio 2 d. sprendimu Nr. T-203(E)

 

 

KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis yra nustatyti Akmenės rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) socialinės paramos mokiniams rūšis, paramos gavimo, skyrimo ir teikimo sąlygas.

2. Šis Aprašas taikomas mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją), (toliau – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą.

3. Šis Aprašas netaikomas mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas, ir mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas.

4. Šis Aprašas netaikomas mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės ar Savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų numatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka.

5. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

5.1. Mokinio reikmenys – individualios mokymosi priemonės (pratybų sąsiuviniai, skaičiuotuvai, rašymo, braižymo, piešimo ir kitos mokinio individualiai naudojamos mokymosi priemonės), sportinė apranga, avalynė, drabužiai ir kiti mokiniui ugdyti būtini reikmenys, kuriais mokiniai neaprūpinami Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

5.2. Pareiškėjas – vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas.

5.3. Socialinė rizika – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme.

5.4. Bendrai gyvenantys asmenys – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme.

5.5. Vienas gyvenantis asmuo – kaip ši sąvoka apibrėžta Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme.

 

II SKYRIUS

SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS RŪŠYS

 

6. Nustatomos šios socialinės paramos mokiniams rūšys:

6.1. mokinių nemokomas maitinimas (pietūs, pusryčiai, maitinimas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose);

6.2. parama mokinio reikmenims įsigyti.

 

III SKYRIUS

SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS GAVIMO SĄLYGOS

 

7. Mokiniai socialinę paramą gali gauti Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo ( toliau – Įstatymas) nustatytais atvejais –  nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

8. Kitais atvejais, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, mokiniai turi teisę:

8.1. į nemokamus pusryčius, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, vienu iš numatytų atvejų:

8.1.1. ligos;

8.1.2. nelaimingo atsitikimo;

8.1.3. netekus maitintojo;

8.1.4. kai vaikus augina neįgalūs bendrai gyvenantys asmenys;

8.1.5. kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų;

8.1.6. kitais atvejais, kai bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens sunki materialinė padėtis.

8.2. į nemokamus pietus, jeigu vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, vienu iš numatytų atvejų:

8.2.1. ligos;

8.2.2. nelaimingo atsitikimo;

8.2.3. netekus maitintojo;

8.2.4. kai vaikus augina neįgalūs bendrai gyvenantys asmenys;

8.2.5. kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų;

8.2.6. kitais atvejais, kai bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens sunki materialinė padėtis.

9. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Socialinės paramos skyrius), gavęs Savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų bei seniūnijų teikimus dėl nemokamo maitinimo skyrimo, per dokumentų valdymo sistemą suderinęs su Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi bei Planavimo ir finansų valdymo skyriumi dėl poreikio mokinių nemokamo maitinimo tenkinimo apimties, panaudojat ne didesnę lėšų sumą, negu Įstatyme nustatytas socialinei paramai mokiniams numatytoms išlaidoms finansuoti skiriamų valstybės biudžeto lėšų procento dydis, priima sprendimą skirti nemokamą maitinimą šios Aprašo 8 punkte numatytais atvejais.

10. Šio Aprašo 7 ir 8 punktuose nurodytiems mokiniams skiriamas nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose. Bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens vidutinės mėnesio pajamos socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS SKYRIMAS IR TEIKIMAS

 

11. Pareiškėjas, deklaruojantis gyvenamąją vietą Savivaldybėje, dėl socialinės paramos mokiniams kreipiasi į Socialinės paramos skyrių arba į pareiškėjo gyvenamosios vietos seniūnijoje dirbantį Socialinės paramos skyriaus specialistą, užpildydamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą prašymą–paraišką (prašymą) socialinei paramai mokiniams gauti formą ir prideda reikalingus dokumentus, nustatytus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsnyje, išskyrus duomenis apie bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens turimą turtą.

12. 11 punkte įvardytomis sąlygomis dėl socialinės paramos mokiniams gali kreiptis ir pareiškėjas, nedeklaruojantis gyvenamosios vietos, bet gyvenantis Savivaldybėje.

13. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, pareiškėjas prašymą–paraišką (prašymą) gali pateikti nuo kalendorinių  metų liepos 1 dienos. Kad  mokinys gautų nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu mokykloje organizuojamoje dieninėje vasaros poilsio stovykloje, pareiškėjas prašymą–paraišką (prašymą) gali pateikti nuo kalendorinių metų gegužės 1 d.

14. Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas pateikia mokyklai ar Socialinės paramos skyriaus specialistui (pagal gyvenamąją vietą) laisvos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.

15. Jei mokinys yra patyręs socialinę riziką ir mokinio tėvai  nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla, kurioje mokosi socialinę riziką patyręs mokinys, raštu informuoja mokinio gyvenamosios vietos seniūniją ir pateikia turimą informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti. Mokyklos socialinis pedagogas bendradarbiauja su mokinio gyvenamosios vietos seniūnijos socialiniu darbuotoju, reikalingus dokumentus socialinei paramai mokiniui gauti pateikia Socialinės paramos skyriui.

16. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas:

16.1. nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos;

16.2. pateikus prašymą–paraišką (prašymą) mokslo metais, – nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos;

16.3. vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jei paskutinį mokslo metų mėnesį mokinys turėjo teisę gauti nemokamą maitinimą pagal šios Tvarkos 7 ir 8 punktus, be atskiro prašymo nuo mokykloje organizuojamos dieninės vasaros poilsio stovyklos pradžios;

16.4 sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priima Socialinės paramos skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo–paraiškos (prašymo) ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos;

16.5. sprendimo kopiją Socialinės paramos skyrius dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo per 3 dienas pateikia mokyklai, kurioje mokinys mokosi.

17. Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.

 

V SKYRIUS

PAREIŠKĖJO PAREIGOS IR NETEISĖTAI GAUTOS SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS IŠIEŠKOJIMAS

 

18. Pareiškėjo pareigos. Pareiškėjas privalo:

18.1. pateikti visą teisingą informaciją, reikalingą teisei į socialinę paramą mokiniams nustatyti;

18.2. informuoti apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į socialinę paramą mokiniams;

18.3. sudaryti seniūnijoms galimybę tikrinti bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą.

19. Neteisėtai gautos socialinės paramos mokiniams išieškojimas:

19.1. Pareiškėjas, nuslėpęs ar pateikęs neteisingus duomenis, reikalingus socialinei paramai mokiniams gauti, ir dėl to neteisėtai ją gavęs, privalo šią paramą suteikusiai institucijai grąžinti neteisėtai gautos socialinės paramos mokiniams dydžio pinigines lėšas. Neteisėtai gautos ir negrąžintos socialinės paramos mokiniams dydžio piniginės lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka.

19.2. Dėl institucijų kaltės neteisėtai suteiktos socialinės paramos mokiniams dydžio piniginės lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

__________________________