LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. LIEPOS 27 D. ĮSAKYMO NR. 3d-603 „DĖL DUOMENŲ IŠ ŽALIO PIENO PIRKĖJŲ RINKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. vasario 10 d. Nr. 3D-65

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Duomenų iš žalio pieno pirkėjų rinkimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 3D-603 „Dėl Duomenų iš žalio pieno pirkėjų rinkimo taisyklių patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.1. suteikia žalio pieno pirkėjams slaptažodžius prisijungti prie Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – PAIS), jei jie Pieno supirkimo taisyklių nustatyta tvarka arba kaip nurodyta šių taisyklių 61 punkte pasirašo bendradarbiavimo sutartį su Centru.“

2.  Pakeičiu 6.2.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.2.6. žalio pieno pardavėjo grupę kiekvienu įskaitiniu laikotarpiu. Žalio pieno pardavėjo grupė nustatoma per įskaitinį laikotarpį parduoto natūralaus riebumo žalio pieno kiekį (kilogramais) padalinus iš:

6.2.6.1. įskaitinio laikotarpio dienų skaičiaus, – jei žalio pieno pirkimo–pardavimo sutartis sudaryta visam įskaitiniam laikotarpiui. Į įskaitinio laikotarpio dienų skaičių neįskaičiuojamos dienos:

6.2.6.1.1. iki pienas buvo pradėtas parduoti, – jei žalio pieno pirkimo–pardavimo sutartis sudaryta ir pienas pradedamas parduoti ne nuo pirmos įskaitinio laikotarpio dienos;

6.2.6.1.2. po pieno pardavimo nutraukimo, – jei žalio pieno pirkimo–pardavimo sutartis ir pieno pardavimas nutraukiamas įskaitiniam laikotarpiui nepasibaigus;

6.2.6.1.3. kol pieno supirkimas buvo nutrauktas, – jei pieno supirkimas buvo nutrauktas Pieno supirkimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 146 „Dėl Pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“, numatyta tvarka;

6.2.6.2. dienų, kuriomis pienas buvo parduotas, skaičiaus, – jei žalio pieno pirkimo–pardavimo sutartis sudaryta konkrečiam įskaitinio laikotarpio dienų skaičiui.“

3. Papildau 61 punktu:

61. Žalio pieno pirkėjai, kurie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus nustatyta Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarka yra patvirtinti pieno produktų perdirbimo veiklai ir pieno gaminių gamybai naudoja žalią pieną, bet nėra Pieno supirkimo taisyklių nustatyta tvarka pasirašę su Centru bendradarbiavimo sutarties, privalo kreiptis į Centrą ir su juo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį bei šių taisyklių 6 punkte nustatyta tvarka suvesti į PAIS duomenis.“

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                             Virginija Baltraitienė