LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRODUKTŲ, GAMINIŲ IR PASLAUGŲ KLASIFIKATORIAUS (PGPK 2016) PATVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio 25 d. Nr. DĮ- 252

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklių patvirtinimo“, 2014 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1209/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 451/2008, nustatantis naują statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3696/93 (OL 2014 L 336, p. 1), ir atsižvelgdama į Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatoriaus (PGPK 2013), patvirtinto Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2013 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatoriaus (PGPK 2013) patvirtinimo“, atnaujinimą:

1.    Tvirtinu Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatorių (PGPK 2016) (pridedama).

2.    Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. vasario 1 d.

 

 

 

Generalinė direktorė                                                                                                   Vilija Lapėnienė