LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-383 „DĖL VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 26 d. Nr. V-1212

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašą, patvirtintą  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16  d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 201 punktą ir jį išdėstau taip:

201. Šeimos gydytojas, gavęs pranešimą ESPBI IS apie asmens, nurodyto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ 5.6 papunktyje, teigiamą antigeno testo atsakymą, susisiekia su asmeniu nuotolinės konsultacijos būdu ir, jei asmuo neturi COVID-19 ligos simptomų bei nėra duomenų apie turėtą didelės rizikos sąlytį, nukreipia atlikti patvirtinamąjį PGR tyrimą per 48 val. nuo teigiamo antigeno testo atsakymo gavimo, jei ėminys šiam tyrimui iš asmens dar nepaimtas. Laikotarpiu iki patvirtinamojo PGR tyrimo rezultatų gavimo šeimos gydytojas paskiria asmeniui izoliaciją ir įrašo ESPBI IS formoje E025 TLK-10-AM kodą Z03.8 „Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių“. Jei šeimos gydytojo nuotolinės konsultacijos metu asmuo atsisako atlikti patvirtinamąjį PGR tyrimą arba ėminys patvirtinamajam PGR tyrimui nepaimamas per 48 val. nuo teigiamo antigeno testo atsakymo gavimo, šeimos gydytojas formoje E025 įrašo COVID-19 ligos diagnozę, nurodydamas TLK-10-AM kodą U07.1 „COVID-19 liga, virusas nustatytas“.

Jei asmeniui atlikus patvirtinamąjį PGR tyrimą gaunamas neigiamas tyrimo atsakymas, šeimos gydytojas nuotolinės konsultacijos būdu susisiekia su asmeniu, išsiaiškina, ar jam nepareiškia COVID-19 ligos simptomai ir, jei ne, nutraukia izoliaciją. Jei asmeniui atlikus patvirtinamąjį PGR tyrimą gaunamas neigiamas tyrimo atsakymas, bet asmuo per šį laikotarpį nesikreipia į pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią ASPĮ ir šeimos gydytojui turimais kontaktais nepavyksta susisiekti su asmeniu, jam izoliacija nutraukiama. Nutraukus izoliaciją Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos pažymi apie tai Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinėje sistemoje.

2.   Pakeičiu 25¹ punktą ir jį išdėstau taip:

251. Stacionarinės arba ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos pacientams po persirgtos COVID-19 ligos teikiamos pagal Aprašo 1 priede nurodytas indikacijas, o stacionarinės arba ambulatorinės psichosocialinės reabilitacijos paslaugos pacientams po persirgtos COVID-19 ligos teikiamos pagal Aprašo 2 priede nurodytas indikacijas.“

3.  Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

4. Papildau 2 priedu (pridedama).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                           Arūnas Dulkys

 

Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos

(koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir

gydymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO PO PERSIRGTOS COVID-19 LIGOS INDIKACIJŲ SĄRAŠAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Trukmė dienomis

Profilis

Stacionarinė reabilitacija (Reabilitacija II)

U07.4 Būklė po COVID-19 ligos

Pacientams, kuriems COVID-19 liga komplikavosi pneumonija su liekamaisiais ligos požymiais (varginantis dusulys, nuovargis, silpnumas, skausminis sindromas ir kt. simptomai), bet ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo

20 d.

Nervų sistemos ligų/Vaikų nervų sistemos ligų,

kvėpavimo sistemos ligų /Vaikų kvėpavimo sistemos ligų

U07.4 Būklė po COVID-19 ligos

Pacientams, kuriems po COVID-19 ligos vyrauja naujai atsiradę neuropsichiatriniai simptomai (kognityviniai, miego ir kiti organiniai psichikos sutrikimai), bet ne vėliau kaip po 6 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo

20 d.

Nervų sistemos ligų/Vaikų nervų sistemos ligų

Ambulatorinė reabilitacija (Ambulatorinė reabilitacija II)

U07.4 Būklė po COVID-19 ligos

Pokovidinis sindromas su liekamaisiais simptomais (dusulys, silpnumas, nuovargis), bet ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo

14 d.

Nervų sistemos ligų/Vaikų nervų sistemos ligų,

kvėpavimo sistemos ligų/Vaikų kvėpavimo sistemos ligų

U07.4 Būklė po COVID-19 ligos

Pokovidinis sindromas su liekamaisiais neuropsichiatriniais simptomais (kognityviniai sutrikimai, asteninis sindromas, nuovargis, organinė nemiga ir kiti organiniai psichikos sutrikimai), bet ne vėliau kaip po 6 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo

12 d.

Psichikos ir elgesio sutrikimų/Vaikų psichikos ir elgesio sutrikimų,

nervų sistemos ligų/Vaikų nervų sistemos ligų

_________________

 

Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos

(koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir

gydymo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

PSICHOSOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO PO PERSIRGTOS COVID-19 LIGOS INDIKACIJŲ SĄRAŠAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Trukmė dienomis

Profilis

Stacionarinė psichosocialinė reabilitacija

U07.4 Būklė po COVID-19 ligos

Pacientams, kuriems po COVID-19 ligos vyrauja naujai atsiradę neuropsichiatriniai simptomai (kognityviniai, miego ir kiti organiniai psichikos sutrikimai) ir kai smarkiai  sutrikusi  veikla, elgesys  ir socialinė adaptacija (kai bendras veiklos įvertinimas pagal Bendro veiklos vertinimo skalę* yra 21–40 balų), bet ne vėliau kaip po 6 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo. Skiriama iškart po stacionarinio gydymo dėl neuropsichiatrinių simptomų

iki 15 lovadienių

Psichosocialinė reabilitacija

Trumpalaikė ambulatorinė psichosocialinė reabilitacija

U07.4 Būklė po COVID-19 ligos

Pokovidinis sindromas su liekamaisiais neuropsichiatriniais simptomais (kognityviniai sutrikimai, asteninis sindromas, nuovargis, organinė nemiga ir kiti organiniai psichikos sutrikimai) ir kai smarkiai  sutrikusi  veikla, elgesys  ir socialinė adaptacija (kai bendras veiklos įvertinimas pagal Bendro veiklos vertinimo skalę* yra 41–60 balų), bet ne vėliau kaip po 6 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo

iki 12 apsilankymų

Psichosocialinė reabilitacija

Ilgalaikė ambulatorinė psichosocialinė reabilitacija

U07.4 Būklė po COVID-19 ligos

Pokovidinis sindromas su liekamaisiais neuropsichiatriniais simptomais (kognityviniai sutrikimai, asteninis sindromas, nuovargis, organinė nemiga ir kiti organiniai psichikos sutrikimai). Skiriama po trumpalaikės psichosocialinės reabilitacijos, kai per trumpalaikę psichosocialinę reabilitaciją pasiekta mažiau kaip 70 proc. pacientui iškeltų psichosocialinės reabilitacijos tikslų, kurie buvo nustatyti trumpalaikės reabilitacijos pradinio įvertinimo metu pagal Kembervelo poreikių įvertinimo sutrumpintą formą**, bet ne vėliau kaip po 1 mėnesio nuo paciento trumpalaikės psichosocialinės reabilitacijos pabaigos

iki 25 apsilankymų

Psichosocialinė reabilitacija

* Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-788 „Dėl Psichosocialinės reabilitacijos paslaugų psichikos sutrikimų turintiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priedas.

** Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-788 „Dėl Psichosocialinės reabilitacijos paslaugų psichikos sutrikimų turintiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedas.

 

––––––––––––––