VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. B1-216 „DĖL ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO, FAKTINIŲ APLINKYBIŲ, TAIKANT ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMĄ, FIKSAVIMO AKTO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO PROTOKOLO FORMŲ PATVIRTINIMO BEI ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 10 d. Nr. B1-17

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. B1-216 „Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo, Faktinių aplinkybių, taikant Alkoholio kontrolės įstatymą, fiksavimo akto ir Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo protokolo formų patvirtinimo bei Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijos sudarymo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos respublikos alkoholio kontrolės ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 20.2 ir 20.3 papunkčiais:

1. Tvirtinu pridedamą Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašą.

2. Sudarau Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisiją (toliau – Komisija):

Komisijos pirmininkė – Jurgita Bakasėnienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus patarėja, laikinai einanti direktoriaus pavaduotojo pareigas;

Komisijos pirmininko pavaduotojas – Raimondas Andrijauskas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Teisės skyriaus patarėjas, laikinai einantis skyriaus vedėjo pareigas;

Komisijos nariai:

Ramunė Baranauskienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus patarėja,

Aleksandra Fedotova, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė,

Jonas Valuta, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius.

3. Skiriu Komisijos sekretoriumi Egidijų Verenių, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoją.

4. Pavedu:

4.1. įsakymo vykdymą Komisijai ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams,

4.2.  įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.“

2. Nustatau, kad:

2.1. iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos neišnagrinėtos Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų bylos nagrinėjamos šiame įsakyme nustatyta tvarka.

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 15 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Darius Remeika

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus

2012 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. B1-216

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. B1-17 redakcija)

 

Lietuvos Respublikos ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo protokolo (toliau – protokolas) surašymo, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijos (toliau – Komisija) darbo organizavimo ir Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo bylų (toliau – bylos) nagrinėjimo tvarką.

2. Aprašas taikomos įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, užsienio juridinių asmenų atstovybėms Lietuvos Respublikoje (toliau – ūkio subjektai), Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį (toliau – pareigūnai).

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

4. Protokolus turi teisę surašyti Tarnybos teritorinių padalinių, nurodytų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“, 21–71 punktuose, pareigūnai, kurie pagal kompetenciją atlieka Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo tyrimą.

5. Bylas nagrinėja Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta Komisija.

 

II Skyrius

protokolO SURAŠYMO TVARKA

 

6. Pareigūnas ūkio subjekto veiklos patikrinimo metu ar po patikrinimo nustatęs, ar iš kitos valstybės institucijos gavęs duomenų, kad galėjo būti pažeistas Alkoholio kontrolės įstatymas, per 1 (vieną) mėnesį nuo šių aplinkybių paaiškėjimo dienos atlieka Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo tyrimą ir, surinkęs pakankamai duomenų, būtinų Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimui užfiksuoti ir įvertinti (kvalifikuoti), surašo protokolą.

7. Aprašo 6 punkte nustatytas terminas Aprašo 4 punkte nurodytų Tarnybos teritorinių padalinių vadovų sprendimu gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui:

7.1. jeigu ūkio subjektas vengia atsakomybės (pvz.: slepia aplinkybes, atsisako vykdyti pareigūno teisėtus nurodymus, laiku nepateikia prašomų duomenų ar kitais veiksmais (neveikimu) vilkina Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo tyrimą),

7.2. jeigu Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo tyrimas sudėtingas (pvz.: didelė tyrimo apimtis, reikia surinkti papildomų duomenų, nagrinėjami nauji ir specifiniai teisiniai klausimai ir kt.),

7.3. jeigu paaiškėja naujų aplinkybių, galinčių turėti įtakos Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo tyrimui.

8. Protokolas surašomas dviem egzemplioriais, dalyvaujant ūkio subjekto (toliau – atsakomybėn traukiamas asmuo) atstovui. Protokolas gali būti surašomas ir nedalyvaujant atsakomybėn traukiamo asmens atstovui, jei atsakomybėn traukiamas asmuo buvo tinkamai informuotas apie protokolo surašymo datą, laiką ir vietą. Tinkamu atsakomybėn traukiamo asmens informavimu laikomas Alkoholio kontrolės įstatymo 38 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka registruotu laišku išsiųstas pranešimas.

9. Atsakomybėn traukiamo asmens atstovu pagal įstatymą laikomas atsakomybėn traukiamo asmens vadovas, o įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytais atvejais – ir kiti asmenys, veikiantys neviršydami įgaliojimų, suteiktų vadovaujantis įstatymais ar kitais teisės aktais. Atsakomybėn traukiamo asmens atstovas turi pateikti dokumentą, kuriuo patvirtinama jo tapatybė, ir dokumentą, kuriuo patvirtinamas atsakomybėn traukiamo asmens vadovo statusas, arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą atsakomybėn traukiamo asmens vadovo įgaliojimą ar kitą dokumentą, kuriuo suteikiama teisė atstovauti atsakomybėn traukiamam asmeniui. Kai surašant protokolą dalyvauja atsakomybėn traukiamo asmens atstovas, laikoma, kad dalyvauja pats atsakomybėn traukiamas asmuo.

10. Protokolą pasirašo pareigūnas ir atsakomybėn traukiamo asmens atstovas. Jei atsakomybėn traukiamo asmens atstovas atsisako pasirašyti protokolą arba surašant protokolą nedalyvauja, apie tai pažymima protokole. Atsisakymo pasirašyti protokolą ar nedalyvavimo jį surašant faktą parašu patvirtina protokolą surašęs pareigūnas ir kitas pareigūnas. Atsisakymo pasirašyti protokolą ar nedalyvavimo jį surašant faktas ir tai patvirtinanti informacija turi būti nurodoma visuose protokolo egzemplioriuose.

11. Pirmas protokolo egzempliorius įteikiamas arba ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jo surašymo registruotu laišku išsiunčiamas atsakomybėn traukiamam asmeniui Alkoholio kontrolės įstatymo 38 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, antras – kartu su kita bylos nagrinėjimui svarbia medžiaga ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jo surašymo perduodamas Komisijai.

 

III Skyrius

komisijOS darbo organizavimO Tvarka

 

12. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 (penkių) Tarnybos darbuotojų. Komisijos sekretorių skiria Tarnybos direktorius.

13. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai, kurie šaukiami prireikus.

14. Komisijos posėdžius organizuoja ir Komisijai vadovauja Komisijos pirmininkas, o jo laikinai nesant ar jam negalint eiti savo pareigų – Komisijos pirmininko pavaduotojas.

15. Komisijos pirmininko ir Komisijos pirmininko pavaduotojo laikinai nesant ar jiems negalint eiti savo pareigų, Komisijos posėdžiui vadovauja vienas iš Komisijos narių, išrinktas Komisijos posėdyje kitų Komisijos narių vadovauti Komisijos posėdžiui. Komisijos narys, Komisijos narių išrinktas vadovauti Komisijos posėdžiui, turi Aprašo 18 punkte nurodytas teises.

16. Jei Komisijos narys Komisijos posėdyje negali dalyvauti, Tarnybos direktorius gali laikinai paskirti kitą Tarnybos darbuotoją Komisijos nario pareigoms atlikti.

17. Komisijos posėdžius Komisijos pirmininko pavedimu organizuoja, juos techniškai aptarnauja ir prireikus protokoluoja Komisijos sekretorius. Jo laikinai nesant ar jam negalint eiti Komisijos sekretoriaus pareigų – Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas kitas Tarnybos darbuotojas.

18. Komisijos pirmininkas turi teisę:

18.1. spręsti šio Aprašo 25 punkte nustatytus klausimus;

18.2. nustatyti Komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą;

18.3. skelbti Komisijos posėdžio pradžią;

18.4. suteikti asmenims, dalyvaujantiems Komisijos posėdyje, teisę pareikšti savo nuomonę, užduoti jiems klausimų;

18.5. įspėti proceso šalis, jeigu jų kalba nukrypsta nuo bylos esmės;

18.6. įspėti, o kai nepaisoma įspėjimo, pašalinti iš Komisijos posėdžio salės asmenį, kuris kalba be eilės, užgaulioja kitus Komisijos posėdyje dalyvaujančius asmenis ar Komisiją, pažeidžia Komisijos posėdžio tvarką;

18.7. skelbti Komisijos posėdžio pertraukas;

18.8. pasirašyti Komisijos posėdžio protokolą;

18.9. skelbti Komisijos posėdžio pabaigą;

18.10. skelbti ir pasirašyti nutarimą;

18.11. kitas teisės aktuose ir Apraše nustatytas teises.

19. Komisija turi teisę:

19.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų ar kitų asmenų informaciją, reikalingą bylai išspręsti ir sprendimui priimti;

19.2. pareikalauti iš atsakomybėn traukiamo asmens, dėl kurio galimai padaryto Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo surašytas protokolas, per nustatytą terminą pateikti įrodymus, reikalingus bylai išspręsti, gauti paaiškinimus žodžiu ir raštu;

19.3. į bylos nagrinėjimo posėdį kviesti specialistus;

19.4. nagrinėjant bylas naudoti Tarnybos turimą informaciją ir duomenis;

19.5. atlikti kitus įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus veiksmus, reikalingus bylai išnagrinėti ir sprendimui priimti.

20. Komisija, iš esmės išnagrinėjusi bylą, priima sprendimą, kuris įforminamas nutarimu.

21. Visi Komisijos sprendimai priimami balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip pusei Komisijos narių. Komisijos nariai neturi teisės atsisakyti balsuoti arba susilaikyti balsuojant. Balsams pasidalijus po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko ar Komisijos nario, vadovaujančio Komisijos posėdžiui, balsas.

22. Esant interesų konfliktui ar kitų abejonių dėl Komisijos nario nešališkumo, Komisijos narys privalo nusišalinti pats arba būti nušalintas nuo bylos nagrinėjimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis.

23. Komisijos nario nušalinimas ar nusišalinimas turi būti motyvuotas ir pareikštas iki Komisijai priimant sprendimą.

24. Komisija bylas išnagrinėja ir atsakomybėn traukiamam asmeniui baudas skiria Alkoholio kontrolės įstatymo 35 straipsnyje nustatytais terminais ir sąlygomis.

 

IV skyrius

Bylų nagrinėjimo tvarka

 

Pirmasis skirsnis

PASIRENGIMas BYLŲ NAGRINĖJIMUI

 

25. Komisijos pirmininkas, gavęs pareigūno surašytą protokolą kartu su visa reikalinga medžiaga, sprendžia šiuos būtinus pasirengimo bylos nagrinėjimui klausimus:

25.1. patikrina, ar teisingai surašytas protokolas;

25.2. prireikus nurodydamas terminą įpareigoja protokolą surašiusį pareigūną papildomai pateikti įrodymus ar paaiškinimus raštu dėl nustatytų pažeidimų;

25.3. nustato bylos nagrinėjimo proceso šalis ir sprendžia dėl kitų bylos nagrinėjimo proceso dalyvių dalyvavimo bylos nagrinėjimo procese;

25.4. sprendžia dėl kitų veiksmų, reikalingų parengti bylą nagrinėti posėdyje, atlikimo.

26. Komisijos pirmininkas, nustatęs, kad protokolas surašytas netinkamai, grąžina jį surašiusiam pareigūnui. Pareigūnas, surašęs protokolą iš naujo, pateikia jį Komisijai šio Aprašo 11 punkte nustatyta tvarka.

27. Komisijos pirmininkas, nusprendęs, kad nėra kliūčių bylai nagrinėti, įtraukia bylos nagrinėjimą į Komisijos posėdžio darbotvarkę ir atsakomybėn traukiamam asmeniui, prireikus ir kitiems bylos nagrinėjimo proceso dalyviams, Alkoholio kontrolės įstatymo 37–38 straipsniuose nustatyta tvarka registruotu laišku išsiunčia pranešimą, kuriame nurodoma:

27.1. adresatas;

27.2. posėdžio data, laikas ir vieta;

27.3. bylos, apie kurią pranešama, pavadinimas;

27.4. apibendrinta informacija apie nustatytus Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus;

27.5. bylos nagrinėjimo proceso šalių pagrindinės teisės ir pareigos;

27.6. kad bylos nagrinėjimo proceso dalyviai privalo pateikti visus savo turimus su byla susijusius duomenis;

27.7. kad atsakomybėn traukiamo asmens, jeigu jis buvo laiku ir tinkamai informuotas apie bylos nagrinėjimo datą, vietą ir laiką, neatvykimas į bylos nagrinėjimą nekliudo ją nagrinėti;

27.8. pareiga pateikti dokumentą, kuriuo patvirtinama asmens tapatybė, ir (ar) dokumentą, kuriuo patvirtinamas atsakomybėn traukiamo asmens vadovo statusas, arba kitą dokumentą, kuriuo įstatymų nustatyta tvarka suteikiama teisė atstovauti bylos nagrinėjimo proceso šaliai byloje.

28. Pranešimo apie Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimą išsiuntimas reiškia, kad atitinkamai bylos nagrinėjimo proceso šaliai yra išaiškintos jos procesinės teisės ir pareigos.

29. Bylos medžiaga parengiama ir Komisijos nariams pateikiama susipažinti ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki Komisijos posėdžio.

30. Bylos nagrinėjimo proceso šalys turi Alkoholio kontrolės įstatymo 371 straipsnyje nustatytas teises.

31. Bylos nagrinėjimo proceso šalys privalo:

31.1. pateikti visus savo turimus su byla susijusius duomenis pareigūnui ar Komisijai pareikalavus;

31.2. savo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai;

31.3. raštu informuoti Komisiją apie savo adreso pasikeitimą bylos nagrinėjimo proceso metu. Nesant tokios informacijos, bylos nagrinėjimo proceso šaliai pranešimas apie Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimą siunčiamas paskutiniu Komisijai žinomu adresu arba registruotos buveinės adresu ir laikoma, kad bylos nagrinėjimo proceso šalis buvo laiku ir tinkamai informuota.

 

Antrasis skirsnis

BYLŲ NAGRINĖJIMas Komisijos posėdyje

 

32. Bylos nagrinėjamos Alkoholio kontrolės įstatymo 38 straipsnyje nustatyta tvarka.

33. Komisijos posėdžiai vyksta lietuvių kalba. Bylos nagrinėjimo proceso dalyviai, nemokantys lietuvių kalbos, Komisijos posėdžio metu turi teisę naudotis vertėjo paslaugomis. Bylos nagrinėjimo proceso dalyvis, norėdamas Komisijos posėdžio metu naudotis vertėjo paslaugomis, Komisijai turi pateikti prašymą raštu ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki nustatytos bylos nagrinėjimo posėdžio datos.

34. Komisijos posėdis vyksta žodinio proceso tvarka nepertraukiamai, išskyrus poilsiui skiriamą laiką.

35. Komisijos pirmininkui leidus ir Komisijos nariams pritarus, Komisijos posėdžiuose gali dalyvauti ir kiti asmenys, tačiau jie neturi balsavimo teisės.

36. Komisijos posėdžio tvarka:

36.1. Komisijos pirmininkas paskirtu laiku pradeda Komisijos posėdį ir paskelbia Komisijos sudėtį, praneša, kas yra Komisijos sekretorius;

36.2. Komisijos pirmininkas praneša, kokia byla bus nagrinėjama, koks asmuo traukiamas atsakomybėn;

36.3. Komisijos sekretorius praneša, kas atvyko į Komisijos posėdį, nustato atvykusiųjų tapatybę, patikrina byloje dalyvaujančių asmenų įgaliojimus. Jei bylos nagrinėjimo proceso dalyvis (-iai) neatvyksta, Komisijos sekretorius informuoja, ar jam (jiems) buvo tinkamai pranešta apie posėdžio datą, laiką ir vietą, o Komisija nusprendžia, ar galima be jų nagrinėti bylą;

36.4. Komisija išsprendžia bylos nagrinėjimo proceso dalyvių prašymus;

36.5. Komisijos pirmininkas pradeda bylos nagrinėjimą iš esmės:

36.5.1. Komisijos pirmininkas paskelbia protokolą,

36.5.2. išklausomos bylos nagrinėjimo proceso šalys (pirmiausia atsakomybėn traukiamas asmuo), po to – kiti bylos nagrinėjimo proceso dalyviai. Kalbėjimo trukmė neribojama, tačiau Komisijos pirmininkas gali įspėti bylos nagrinėjimo proceso dalyvį, jeigu šis nukrypsta nuo bylos esmės,

36.5.3. bylos nagrinėjimo proceso šalims gali būti užduodami klausimai: pirma klausimus užduoda Komisijos pirmininkas ir kiti Komisijos nariai, po to – kiti bylos nagrinėjimo proceso dalyviai,

36.5.4. jeigu bylos nagrinėjimo metu apklausiami liudytojai, juos apklausti turi teisę ir bylos nagrinėjimo proceso šalys, jos taip pat turi teisę siūlyti savo liudytojus,

36.5.5. ištiriami kiti įrodymai, pavyzdžiui: apžiūrimi daiktiniai įrodymai, paskelbiami rašytiniai įrodymai ir kt. Jeigu bylos nagrinėjimo metu yra pateikiama naujų įrodymų, bylos nagrinėjimo proceso šalys turi teisę nedelsdamos su jais susipažinti ir pateikti dėl jų savo paaiškinimus. Bylos nagrinėjimo proceso šalių prašymu bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas, nustatant 5 (penkių) darbo dienų terminą paaiškinimams dėl naujų įrodymų pateikti,

36.5.6. išsprendžiami nauji bylos nagrinėjimo proceso dalyvių prašymai;

36.6. Komisija, išklausiusi bylos nagrinėjimo proceso dalyvių pasisakymus ir ištyrusi kitus įrodymus, Komisijos pirmininko siūlymu išeina į pasitarimų kambarį priimti sprendimo dėl bylos. Apie tai Komisijos pirmininkas paskelbia posėdžių salėje esantiems asmenims;

36.7. Komisija, grįžusi iš pasitarimų kambario, paskelbia protokolinę nutartį arba priimto nutarimo dėl bylos rezoliucinę dalį.

37. Komisija, nagrinėdama bylą, turi teisę pakeisti nuorodą į Alkoholio kontrolės įstatymo straipsnį ar straipsnio dalį, kuriais nustatoma atsakomybė už padarytą pažeidimą, jeigu protokole nurodyta pažeidimo esmė yra įrodyta, tačiau suklysta nurodant šio įstatymo straipsnį ar straipsnio dalį, kuriais neatstatoma atsakomybė už padarytą pažeidimą.

38. Kiekvienai nagrinėjamai bylai rašomas atskiras Komisijos posėdžio protokolas, kuriame nurodoma:

38.1. protokolo sudarytojo pavadinimas, nagrinėjančios bylą Komisijos sudėtis, Komisijos sekretorius, bylos nagrinėjimo proceso dalyviai, taip pat, ar jie atvyko, o jei neatvyko, ar jiems buvo tinkamai ir laiku pranešta apie Komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą;

38.2. bylos nagrinėjimo posėdžio data, vieta, Komisijos posėdžio protokolo registracijos numeris;

38.3. bylos nagrinėjimo posėdžio pradžios ir pabaigos laikas;

38.4. bylos pavadinimas ir esmė;

38.5. kad bylos nagrinėjimo proceso dalyviams išaiškintos jų teisės ir pareigos;

38.6. bylos nagrinėjimo proceso dalyvių prašymai ir pareiškimai;

38.7.  Komisijos posėdyje naujai pateikti įrodymai, jeigu jie nebuvo pateikti ar surinkti rengiantis bylos nagrinėjimui;

38.8. Komisijos posėdžio metu išnagrinėti rašytiniai, daiktiniai, kiti įrodymai ir bylos nagrinėjimo proceso dalyvių paaiškinimai dėl jų;

38.9. trumpas nagrinėjamos bylos turinys;

38.10. protokolinės nutartys, nurodytos Aprašo 50 punkte.

39. Komisijos posėdžio protokolas parengiamas, pasirašomas Komisijos sekretoriaus ir Komisijos pirmininko per 1 (vieną) darbo dieną nuo Komisijos posėdžio dienos.

 

Trečiasis skirsnis

Bylų nagrinėjimo atidėjimas ir sustabdymas

 

40. Komisija gali atidėti bylos nagrinėjimą, jeigu:

40.1. į bylos nagrinėjimo posėdį neatvyko bylos nagrinėjimo proceso dalyvis, kai Komisija nusprendžia, kad be jo negalima nagrinėti bylos;

40.2. nusprendžia, kad būtina išreikalauti naujų įrodymų.

41. Kai bylos nagrinėjimas atidedamas dėl Komisijos sprendimo išreikalauti naujų įrodymų, Komisija nustato jų pateikimo terminą.

42. Komisija, atidėdama bylos nagrinėjimą, paskiria kito bylos nagrinėjimo posėdžio datą, laiką ir vietą ir apie tai pasirašytinai supažindina bylos nagrinėjime dalyvaujančius bylos nagrinėjimo proceso dalyvius, o nedalyvavusiems bylos nagrinėjime – praneša Alkoholio kontrolės įstatymo 38 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

 

Ketvirtasis skirsnis

Komisijos nutarimaI ir protokolinės nutartys

 

43. Komisija, išnagrinėjusi bylą, priima vieną iš Alkoholio kontrolės įstatymo 39 straipsnyje nurodytų nutarimų.

44. Komisijos nutarimas dėl bylos priimamas pasitarimų kambaryje. Komisijos nariai neturi teisės skelbti nuomonių, pareikštų besitariant pasitarimų kambaryje.

45. Komisijai nutarus atidėti nutarimo dėl bylos priėmimą ir paskelbimą, nutarimo dėl bylos priėmimas ir paskelbimas atidedamas, bet ne ilgiau kaip 10 (dešimčiai) darbo dienų nuo paskutinio Komisijos posėdžio dienos. Komisija apie tai pasirašytinai paskelbia bylos nagrinėjimo proceso dalyviams, o tiems dalyviams, kurie neatvyko, praneša Alkoholio kontrolės įstatymo 38 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Nutarimą dėl bylos, kurio priėmimas ir paskelbimas buvo atidėtas, Komisijos posėdyje gali paskelbti Komisijos pirmininkas. Komisijos narių ir (ar) asmenų, dėl kurių priimtas nutarimas dėl bylos, dalyvavimas tokiame posėdyje nėra privalomas. Tokio posėdžio metu protokolas nerašomas.

46. Komisijos narys, nesutinkantis su Komisijos nutarimu, jeigu jis balsavo prieš šį nutarimą, gali raštu išdėstyti savo atskirąją nuomonę, kuri viešai neskelbiama, bet pridedama prie bylos.

47. Komisijos priimto ir Komisijos pirmininko pasirašyto nutarimo dėl bylos kopija per Alkoholio kontrolės įstatymo 39 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą registruotu laišku išsiunčiama asmenims, dėl kurių priimtas nutarimas dėl bylos.

48. Nustatydama baudos dydį, Komisija atsižvelgia į Alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 7–9 dalyse nurodytas aplinkybes.

49. Komisijos nutarime dėl bylos nurodomi Alkoholio kontrolės įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje nurodyti rekvizitai.

50. Komisija bylų nagrinėjimo metu priima šias protokolines nutartis:

50.1. atidėti bylos nagrinėjimą;

50.2. atidėti nutarimo dėl bylos priėmimą ir paskelbimą;

50.3. kitas protokolines nutartis, kurios priimamos Komisijos posėdžio metu, siekiant nustatyta tvarka organizuoti bylos nagrinėjimo procesą.

51. Komisija protokolines nutartis gali priimti posėdžių salėje.

 

Penktasis skirsnis

Komisijos nutarimų Skelbimas

 

52. Komisijos nutarimo rezoliucinė dalis, nutarimo apskundimo terminas ir tvarka per 3 (tris) darbo dienas nuo nutarimo priėmimo dienos paskelbiami Tarnybos interneto svetainėje.

53. Jei Komisijos nutarimo dėl bylos rezoliucinėje dalyje yra viešai neskelbtinų duomenų, Komisija visus viešai neskelbtinus duomenis pašalina. Pašalintų duomenų vietoje pasviruoju šriftu skliaustuose įrašoma „(duomenys neskelbtini)“.

 

V skyrius

Baigiamosios nuostatos

 

54. Nutarimai dėl baudų skyrimo skundžiami Alkoholio kontrolės įstatymo 41 straipsnyje nustatyta tvarka.

55. Paskirtos baudos sumokamos, o nesumokėtos išieškomos Alkoholio kontrolės įstatymo 40 straipsnyje nustatyta tvarka.

_________________

 

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo protokolo formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

 

Lietuvos Respublikos ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO

PROTOKOLAS

 

___________ Nr.______

(data)                   

_____________

(sudarymo vieta)

 

Aš,  _______________________________________________________________________

(protokolą surašiusio pareigūno vardas, pavardė, pareigos)

_______________________________________________________________________________,

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu, nustačiau, kad _________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

(įmonės, Europos juridinio asmens ar jo filialo arba užsienio juridinio asmens atstovybės Lietuvos Respublikoje (toliau – ūkio subjektas)

pavadinimas, kodas, korespondencijos adresas, tel., el. pašto adresas, licencijos išdavimo data, pavadinimas, numeris)

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

(pažeidimo esmė)

ir tuo pažeidė Alkoholio kontrolės įstatymo ______ straipsnio____ dalies ____ punktą.

Liudytojų ar nukentėjusių asmenų, kurių teisės ir įstatymų saugomi interesai buvo pažeisti,

vardai, pavardės, adresai, telefonų numeriai (jeigu jie yra): _________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ .

Ūkio subjekto paaiškinimas:_____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Šis ūkio subjektas Alkoholio kontrolės įstatymą pažeidė pirmą kartą / pakartotinai (kas

nereikalinga, išbraukti):_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(nurodyti ankstesnius pažeidimus)

Kiti duomenys, būtini bylai išspręsti (lengvinančios, sunkinančios aplinkybės ir kt.): ________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijai:

1. ____________________________________________________________________;

2. ____________________________________________________________________;

3. ____________________________________________________________________

 

 

(protokolą surašiusio pareigūno pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

 

 

Su protokolu susipažinau ir vieną jo egzempliorių gavau

 

__________________________

(parašas)

__________________________

(ūkio subjekto atstovo vardas, pavardė)

__________________________

(data)