ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. liepos 30 d. Nr. T1-201

Šilalė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-247 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 2 punktą.

3. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Algirdas Meiženis

 

 

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. liepos 30 d. sprendimu

Nr. T1-201

 

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau – NVO taryba) funkcijas, teises, pareigas, atstovų delegavimo į NVO tarybą ir darbo organizavimo tvarką.

2. NVO taryba yra visuomeniniais pagrindais prie Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos veikianti kolegiali patariamoji institucija, nustatyta tvarka sudaroma iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovų.

3. NVO taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais ir šiais nuostatais.

4. NVO tarybos sudėtį ir nuostatus tvirtina, keičia ir pildo Savivaldybės taryba.

5. Vykdydama savo veiklą NVO taryba bendradarbiauja su valstybės ir Savivaldybės institucijomis ir įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis.

6. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

NVO TARYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

7. NVO tarybos veiklos tikslas – užtikrinti ir skatinti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politiką Savivaldybėje, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų.

8. NVO taryba vykdo šias funkcijas:

8.1. teikia Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų stiprinimo;

8.2. dalyvauja rengiant Savivaldybės institucijų ir įstaigų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų plėtra, projektus;

8.3. dalyvauja Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms atliekant analizę dėl Savivaldybės administruojamų viešųjų paslaugų teikimo ir teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo;

8.4. dalyvauja darbo ar ekspertų grupėse nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politikos klausimams svarstyti;

8.5. analizuoja nevyriausybinių organizacijų veiklos problemas ir poreikius, inicijuoja nevyriausybinių organizacijų ir / ar Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovų pasitarimus, seminarus ir mokymus nevyriausybinėms organizacijoms aktualiais klausimais;

8.6. skleidžia informaciją apie NVO tarybos tikslus ir veiklą, Savivaldybės teritorijoje veikiančias nevyriausybines organizacijas, jų veiklą. Informacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt;

8.7. kartą per metus Savivaldybės tarybai teikia savo veiklos ataskaitą;

8.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su nevyriausybinių organizacijų veikla.

 

III SKYRIUS

NVO TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

9. NVO taryba, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, turi šias teises:

9.1. dalyvauti Savivaldybės institucijų ir įstaigų pasitarimuose ir /ar posėdžiuose, kuriuose svarstomi su nevyriausybinių organizacijų plėtra susiję klausimai;

9.2. konsultuoti Savivaldybės institucijas ir įstaigas dėl rengiamų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų veikla, projektų;

9.3. įstatymų nustatyta tvarka gauti iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų organizacijų informaciją ir dokumentus, kurių reikia NVO tarybos veiklai;

9.4. kviesti į NVO tarybos posėdžius Savivaldybės institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovus, nepriklausomus ekspertus klausimams, susijusiems su NVO tarybos funkcijų atlikimu, spręsti, prireikus sudaryti darbo ar ekspertų grupes konkretiems nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politikos klausimams svarstyti;

9.5. gauti informaciją apie Savivaldybės institucijų ir įstaigų planuojamas veiklas ir bendradarbiavimo kryptis siekiant jas derinti su konkrečioje srityje dirbančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis;

9.6. bendradarbiauti su kitomis Savivaldybėje veikiančiomis patariamosiomis tarybomis;

9.7. naudotis kitomis teisės aktuose nustatytomis teisėmis.

10. NVO tarybos nariai privalo:

10.1. laikytis šių nuostatų;

10.2. dalyvauti NVO tarybos posėdžiuose;

10.3. teikti ataskaitą apie savo veiklą Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės teritorijoje veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms.

 

IV SKYRIUS

NVO TARYBOS SUDARYMO TVARKA

 

11. NVO taryba dvejų metų kadencijai sudaroma iš 10 (dešimt) narių: Savivaldybės institucijų ir įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovų.

12. Savivaldybės institucijų ir įstaigų 5 (penkis) atstovus deleguoja: 3 (tris) Savivaldybės tarybos narius deleguoja Savivaldybės meras, 2 (du) atstovus deleguoja Savivaldybės administracijos direktorius.

13. 5 (penkis) nevyriausybinių organizacijų atstovus deleguoja savivaldybės teritorijoje veikiančios nevyriausybinių organizacijų asociacijos. Nesant savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų asociacijų ar joms nedelegavus atstovų į NVO tarybą, nevyriausybinių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovų atranką į NVO tarybą organizuoja Savivaldybės administracija.

14. Nevyriausybinių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovų rinkimai į NVO tarybą organizuojami tokia tvarka:

14.1. informaciją apie organizuojamus nevyriausybinių organizacijų atstovų rinkimus į NVO tarybą ne vėliau kaip likus 20 (dvidešimčiai) darbo dienų iki visuotinio susirinkimo dienos Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (nevyriausybinių organizacijų koordinatorius) ar kitas Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas darbuotojas skelbia Savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt;

14.2. visuotinio susirinkimo skelbime / informacijoje turi būti nurodyta susirinkimo vieta, laikas, preliminari darbotvarkė, kandidatų į NVO tarybos nevyriausybinių organizacijų atstovus ir visuotinio susirinkimo dalyvių registravimosi tvarka bei terminai;

14.3. nevyriausybinė organizacija, dalyvaujanti nevyriausybinių organizacijų atstovų į NVO tarybą rinkimuose, per Savivaldybės administracijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 10 (dešimt) darbo dienų, Savivaldybės administracijai pateikia kandidato į NVO tarybos nevyriausybinių organizacijų atstovus registracijos anketą (priedas). Viena nevyriausybinė organizacija gali pasiūlyti vieną kandidatą;

14.4. nevyriausybinė organizacija, veikianti savivaldybės teritorijoje ir deleguojanti atstovą į NVO tarybą, turi atitikti nevyriausybinės organizacijos kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, ir nurodyti savo veiklos sritį, t. y. pasirinkti grupę, kurioje veikiančioms organizacijoms ji bus priskirta. Nevyriausybinė organizacija, veikianti daugiau nei vienoje srityje, turi pasirinkti vieną grupę:

14.4.1. vietos bendruomeninės organizacijos;

14.4.2. švietimo, kultūros, sporto, tautinių ir religinių bendruomenių, bendrijų organizacijos;

14.4.3. socialinės paramos, pagyvenusius žmones vienijančios, sveikatos ir sveikatinimo organizacijos;

14.4.4. vaikų ir jaunimo organizacijos;

14.4.5. pilietinių iniciatyvų, aplinkosaugos, žmogaus teisių organizacijos;

14.5. Savivaldybės administracija, įvertinusi nevyriausybinių organizacijų, pateikusių kandidatų į NVO tarybą registracijos anketas, atitiktį nuostatų 14.4 papunktyje nustatytiems reikalavimams, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas informuoja reikalavimus neatitikusią (-ias) organizaciją (-as), kad organizacija (-os) neturi teisės dalyvauti nevyriausybinių organizacijų atstovų į NVO tarybą rinkimuose, o jos (-ų) pasiūlymas dėl kandidato į NVO tarybą laikomas negaliojančiu;

14.6. visuotiniame susirinkime dalyvauja ir sprendžiamojo balso teisę turi vienas atstovas iš kiekvienos nevyriausybinės organizacijos, veikiančios savivaldybės teritorijoje. Atstovauti nevyriausybinei organizacijai visuotiniame susirinkime turi teisę nevyriausybinės organizacijos vadovas ar vadovo įgaliotas asmuo. Nevyriausybinės organizacijos vadovo pasirašytame įgaliojime turi būti nurodyta visuotiniame susirinkime dalyvauti įgaliojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje ir kontaktai;

14.7. prieš prasidedant visuotiniam susirinkimui turi būti rengiama dalyvių registracija, kurios metu registruojami į visuotinį susirinkimą atvykę dalyviai. Dalyviai atvykę į visuotinį susirinkimą, tačiau neužsiregistravę registracijos metu, rinkimų balsavime nedalyvauja;

14.8. visuotinį susirinkimą pradeda Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (nevyriausybinių organizacijų koordinatorius) ar kitas Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas darbuotojas. Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (nevyriausybinių organizacijų koordinatorius) ar kitas Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas darbuotojas pirmininkauja visuotiniam susirinkimui kol išrenkamas visuotinio susirinkimo pirmininkas; 

14.9. prasidėjus visuotiniam susirinkimui turi būti tvirtinama visuotinio susirinkimo darbotvarkė. Patvirtinus visuotinio susirinkimo darbotvarkę atviru balsavimu paprasta balsų dauguma išrenkamas visuotinio susirinkimo pirmininkas. Pirmininko kandidatūras siūlo užsiregistravę visuotinio susirinkimo dalyviai;

14.10. visuotinis susirinkimas yra protokoluojamas. Visuotinio susirinkimo sekretoriaus funkcijas atlieka Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (nevyriausybinių organizacijų koordinatorius) ar kitas Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas darbuotojas;

14.11. visuotinio susirinkimo pirmininkas paskelbia nevyriausybinių organizacijų kandidatų į NVO tarybą sąrašą;

14.12. nevyriausybinių organizacijų atstovai į NVO tarybą renkami iš nuostatų 14.3 ir 14.4 papunkčiuose nustatyta tvarka pasiūlytų kandidatų; Savivaldybės administracija privalo užtikrinti, kad viena nevyriausybinė organizacija turėtų teisę balsuoti tik vienoje nuostatų 14.4 papunktyje nurodytoje grupėje;

14.13. jeigu vienoje grupėje veikiančios nevyriausybinės organizacijos pasiūlo vieną kandidatą, rinkimai neorganizuojami ir pasiūlytas kandidatas yra deleguojamas į NVO tarybą;

14.14. jeigu vienoje grupėje veikiančios nevyriausybinės organizacijos pasiūlo daugiau nei vieną kandidatą, organizuojamas balsavimas už kiekvieną pasiūlytą kandidatą. Išrinktu laikomas daugiau kaip pusę balsavime dalyvavusių asmenų balsų gavęs kandidatas; jei balsų daugumos nesurenka nė vienas kandidatas, organizuojamas antrasis rinkimų turas, kuriame varžosi du daugiausia balsų surinkę kandidatai; išrinktu laikomas antrajame ture daugiausiai balsavime dalyvavusių asmenų balsų gavęs kandidatas;

14.15. jeigu vienoje grupėje veikiančios nevyriausybinės organizacijos iš anksto nepasiūlo nė vieno kandidato, rinkimai organizuojami iš visuotino susirinkimo metu pasiūlytų kandidatų;

14.16. neįvykus nevyriausybinių organizacijų atstovų rinkimams į NVO tarybą, pakartotiniai rinkimai organizuojami ne vėliau kaip po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų nuostatų 14 punkte nustatyta tvarka.

15. NVO tarybos nario kadencijos trukmė – dveji metai. NVO tarybos narys NVO taryboje gali dirbti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

16. NVO tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu:

16.1. NVO tarybos narys atsistatydina savo noru anksčiau, negu pasibaigia NVO tarybos kadencija;

16.2. nutrūksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje Savivaldybės institucijoje ar įstaigoje;

16.3. nutrūksta jo narystė atstovaujamoje nevyriausybinėje organizacijoje;

16.4. jis atšaukiamas jį delegavusios Savivaldybės institucijos ar įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ar nevyriausybinių organizacijų atstovų visuotinio susirinkimo sprendimu.

17. Nutrūkus NVO tarybos nario įgaliojimams ar dėl kitų priežasčių jam pasitraukus iš NVO tarybos, jį delegavusi Savivaldybės institucija ar įstaiga ne vėliau kaip per vieną mėnesį į NVO tarybą teikia naują kandidatūrą, o nevyriausybinių organizacijų atstovo vietą užima daugiausia balsų visuotinio susirinkimo metu surinkęs, tačiau į NVO tarybą nepatekęs, kandidatas. Jeigu tokio kandidato nėra arba kandidatas atsisako tapti NVO tarybos nariu, organizuojami pakartotiniai nevyriausybinių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovų į NVO tarybą rinkimai nuostatuose nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

NVO TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

18. NVO tarybos veiklos pagrindinė forma yra posėdžiai.

19. NVO tarybos posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

20. Pirmąjį naujos kadencijos NVO tarybos posėdį, iki bus išrinktas NVO tarybos pirmininkas, pradeda Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (nevyriausybinių organizacijų koordinatorius) arba jį pavaduojantis Savivaldybės administracijos darbuotojas.

21. NVO tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją dvejų metų kadencijai iš NVO tarybos narių visų jos narių balsų dauguma slaptu balsavimu renka NVO tarybos nariai nuostatuose nustatyta tvarka. NVO tarybos pirmininku išrinkus Savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovą, pirmininko pavaduotoju turi būti renkamas nevyriausybinių organizacijų atstovas. NVO tarybos pirmininku išrinkus nevyriausybinių organizacijų atstovą, pirmininko pavaduotoju renkamas Savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovas. Balsams pasiskirsčius po lygiai, organizuojamas kitas balsavimo etapas dėl po vienodą balsų skaičių surinkusių kandidatų.

22. NVO tarybos pirmininkas:

22.1. planuoja ir organizuoja NVO tarybos darbą;

22.2. šaukia NVO tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, jo nesant – posėdžiui pirmininkauja NVO tarybos pirmininko pavaduotojas;

22.3. pasirašo NVO tarybos posėdžių protokolus ir kitus su NVO tarybos veikla susijusius dokumentus;

22.4. atstovauja NVO tarybai valstybės ir Savivaldybės institucijose, įstaigose ir organizacijose ar įgalioja jai atstovauti kitus NVO tarybos narius, pritarus NVO tarybos nariams. 

23. NVO tarybos sekretoriaus funkcijas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas darbuotojas.

24. NVO tarybos sekretorius:

24.1. elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu) ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas praneša NVO tarybos nariams ir kitiems į posėdį kviečiamiems asmenims apie NVO tarybos posėdžio laiką, vietą, pateikia jiems su NVO tarybos pirmininku suderintą posėdžio medžiagą ir darbotvarkę;

24.2. rašo NVO tarybos posėdžių protokolus;

24.3. tvarko su NVO tarybos darbu susijusius dokumentus, kaupia ir sistemina surinktą medžiagą, vykdo kitus NVO tarybos sprendimus ir / ar NVO tarybos pirmininko nurodymus.

25. NVO tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti pildoma naujais NVO tarybos narių siūlomais klausimais ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki posėdžio. Parengta darbotvarkė gali būti pildoma tik NVO tarybos pirmininkui pritarus.

26. Eiliniai NVO tarybos posėdžiai šaukiami esant svarstytiniems klausimams. Neeiliniai NVO tarybos posėdžiai šaukiami pirmininko arba 1/3 NVO tarybos narių iniciatyva.

27. NVO tarybos posėdžiai teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė NVO tarybos narių.

28. Susirinkus mažiau kaip pusei NVO tarybos narių, kitas posėdis turi būti organizuojamas ne vėliau kaip po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų.

29. NVO tarybos posėdžiai yra atviri. NVO tarybos posėdžiuose gali dalyvauti suinteresuoti asmenys, kurie turi teisę pasisakyti po to, kai pasisako NVO tarybos nariai.

30. NVO taryba priima sprendimus atviru balsavimu arba bendru sutarimu. Kai bendro sutarimo nėra, sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių NVO tarybos narių balsų dauguma. NVO tarybos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, turi teisę išreikšti savo nuomonę raštu arba elektroniniu būdu (elektroniniu laišku) ir pateikti ją pirmininkui. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas. Jeigu NVO tarybos narys nesutinka su sprendimu ir balsuoja prieš, jo atskira nuomonė jo prašymu įrašoma protokole.

31. Tais atvejais, kai reikalingas operatyvus NVO tarybos sprendimas, bet nėra galimybių surengti posėdį tiesiogiai dalyvaujant NVO tarybos nariams, apklausa atliekama elektroniniu paštu informavus prieš 2 dienas iki posėdžio dienos. NVO tarybos nariai savo nuomonę sprendžiamu klausimu („už“ ar „prieš“) pateikia elektroniniu paštu NVO tarybos sekretoriui, kuris šią nuomonę įtraukia į posėdžio protokolą (nurodoma data, kada ir kokia pateikta nuomonė, ją pateikęs asmuo, nuomonės pateikimo būdas).

32. Jeigu NVO taryboje svarstomas klausimas, susijęs su NVO tarybos nario interesais, narys informuoja apie tai NVO tarybą ir nusišalina priimant sprendimą.

33. NVO tarybos sprendimai įforminami NVO tarybos posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. 

34. NVO tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio, yra vieši ir skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.  

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. NVO tarybos darbą techniškai aptarnauja ir pirmąjį NVO tarybos posėdį šaukia Šilalės rajono savivaldybės administracija.

36. NVO tarybos posėdžių protokolai ir kiti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

 

________________________

 

Šilalės rajono savivaldybės

nevyriausybinių organizacijų tarybos

nuostatų

priedas

 

(Kandidato į Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nevyriausybinių organizacijų atstovus registracijos anketos forma)

 

 

(Nevyriausybinės organizacijos pavadinimas, juridinio asmens kodas)

 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

 

 

KANDIDATO Į ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVUS REGISTRACIJOS ANKETA

 

____________________________

Data

Šilalė

 

I. Informacija apie organizaciją

Organizacijos pavadinimas

Kontaktinė informacija (adresas, telefono nr., el. pašto adresas)

 

Atitiktis nevyriausybinės organizacijos kriterijams (tinkantį kriterijų pažymėkite X):  

Nuo valstybės ar savivaldybės institucijų ir įstaigų valdymo nepriklausomas savanoriškumo pagrindais įsteigtas visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo

Organizacija yra pelno nesiekiantis juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas nėra siekti politinės valdžios arba įgyvendinti vien tik religinius tikslus

Juridinis asmuo, kurio ne daugiau negu 1/3 dalyvių yra juridiniai asmenys, nesantys nevyriausybinėmis organizacijomis arba religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis

Juridinis asmuo, kurio dalyviai – juridiniai asmenys, nesantys nevyriausybinėmis organizacijomis arba religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis, turi ne daugiau nei 1/3 balsų visuotiniame dalyvių susirinkime

 

 

Juridinio asmens nariai yra fiziniai asmenys

Informacija apie juridinį asmenį / nevyriausybinę organizaciją yra kaupiama Juridinių asmenų registre ir skelbiama viešai

 

 

Organizacijos veiklos grupė (pasirinktą vieną grupę pažymėkite X):  

1) vietos bendruomeninės organizacijos

2) švietimo, kultūros, sporto, tautinių ir religinių bendruomenių, bendrijų organizacijos;

3) socialinės paramos, pagyvenusius žmones vienijančios, sveikatos ir sveikatinimo organizacijos;

4) vaikų ir jaunimo organizacijos

5) pilietinių iniciatyvų, aplinkosaugos, žmogaus teisių organizacijos;

 

 

II. Kandidato į NVO tarybą duomenys

Vardas, pavardė

Pareigos atstovaujamoje nevyriausybinėje organizacijoje

 

 

Kontaktinė informacija

(el. pašto adresas ir tel. numeris)

 

Susirinkimo, kurio metu išrinktas/deleguotas kandidatas data, protokolo numeris

(nurodykite pilną susirinkimo pavadinimą (pvz. asociacijos visuotinis narių susirinkimas), datą ir protokolo numerį)

 

 

Kandidato motyvacija (tikslas) dalyvauti NVO  taryboje

(trumpai aprašykite veiklos sritį/kryptį, kurioje kandidatas planuoja dirbti būdamas NVO tarybos nariu

 

 

Esu informuotas ir sutinku dėl asmens duomenų tvarkymo*

 

___________________________ _______________ _________________________

(registracijos anketą užpildžiusio asmens pareigos)      (parašas)                    (vardas, pavardė)

 

 

*Pasirašydami Jūs patvirtinate, kad esate tinkamai informuotas, kad kandidato į NVO tarybos nevyriausybinių organizacijų atstovus asmens duomenų valdytojas yra Šilalės rajono savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188773720, adresas: J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė, tel. (8 449)  76114, el. p. [email protected]). Tvarkymo pagrindas ˗ tvarkyti būtina, siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas. Jūsų duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka. 

Asmens duomenys reikalingi ir bus naudojami tik nevyriausybinių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovų į NVO tarybą rinkimams organizuoti ir NVO tarybos sudarymui. Viešai bus skelbiami šie kandidato pateikti duomenys: vardas, pavardė, atstovaujama nevyriausybinė organizacija, kontaktai.

Jūs turite teisę kreiptis su prašymu susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą, juos perkelti, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, pateikti skundą ir pasikonsultuoti su Šilalės rajono savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūnu el. p. [email protected]. Daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugą galite rasti interneto svetainės www.silale.lt skyriuje „Asmens duomenų apsauga“.

 

____________________