PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ VAIKŲ REGISTRACIJOS IR EILIŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. VASARIO 2 D. ĮSAKYMU NR. A-84(4.1E), PAKEITIMO

 

2018 m. spalio 15 d. Nr. A-708(4.1E)

Panevėžys

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. 1-290 „Dėl Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-424, pakeitimo“,

p a k e i č i u Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. A-84(4.1E):

1.    4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. „Prašyme nurodoma: vieno iš teisėtų vaiko atstovų vardas ir pavardė; gyvenamosios vietos adresas, telefonas, elektroninis paštas; vaiko vardas ir pavardė, asmens kodas, gimimo data, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas; pageidaujama grupė, jos tipas; pageidaujama vaiko priėmimo į grupę data, mokslo metai. Prie prašymo pridedami dokumentai ar jų kopijos, kuriais remiantis gali būti teikiami prioritetai; pažyma apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą iš anksčiau lankytos įstaigos; pageidaujamas pranešimo apie skirtą vietą Įstaigoje būdas: elektroniniu laišku, trumpąja žinute (SMS); sutikimas, kad duomenys iš kitų valstybinių registrų bus gauti automatiniu būdu; patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi.“

2. 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Pateiktų prašymų pirmumas suteikiamas vaikams, kurių deklaruota gyvenamoji vieta savivaldybės teritorijoje, pagal prioritetus:

10.1. vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko šią įstaigą;

10.2. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Savivaldybės administracijos direktoriaus) įsakymu vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

10.3. įvaikinti vaikai (gavus įtėvių sutikimą), globą turintys vaikai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma tėvų prašymu);

10.4. vaikams, kurių vienam iš tėvų (globėjų, įtėvių) yra nustatytas 0–55 procentų darbingumo lygis.“

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Rimantas Pauža