RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-197 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ UGDYMĄ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. T-21

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia pakeisti Mokesčio už vaikų ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-197:

1. Pakeisti 2.1 ir 2.2 punktus ir juos išdėstyti taip:

2.1. Radviliškio muzikos mokykloje – 18,00 Eur.

2.2. Radviliškio dailės mokykloje – 15,00 Eur.“

3. Pripažinti netekusiu galios 11.2 punktą.

4. Laikyti netekusiais galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 9 d. sprendimą Nr. T-864 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-197 „Dėl mokesčio už vaikų ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimą Nr. T-8203 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-197 „Dėl mokesčio už vaikų ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

5. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. rugsėjo 2 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Antanas Čepononis