LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. LIEPOS 28 D. ĮSAKYMO NR. 3D-440 „DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, SIEKIANČIŲ PASINAUDOTI PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugsėjo 9 d. Nr. 3D-579

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Grynasis pelningumas:

3.1.  Ūkio subjektams, išskyrus prašantiems paramos pagal Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“  grynasis pelningumas skaičiuojamas pagal formulę:

 

 proc.                                                                  (1)

 

čia:    GP – grynasis pelnas eurais;

PP – pardavimo pajamos eurais;

DP – dotacijos, susijusios su pajamomis, eurais.

 

3.2.  Ūkio subjektams, prašantiems paramos pagal Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“, grynasis pelningumas apskaičiuojamas supaprastintos arba dvejybinės buhalterinės apskaitos dokumentų duomenimis pagal formulę:

 

, proc.                                                                      (1.1)

 

čia:  PP – pardavimo pajamos eurais;

– piniginės išlaidos, susijusios su vykdoma žemės ūkio veikla.“

1.2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

 

4. Skolos ir paskolų padengimo rodiklis skaičiuojamas:

4.1. Skolos rodiklis:

 

                                                                                   (2)

 

čia: IS – ūkio subjektų ilgalaikės skolos, tai yra po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai metų pabaigoje eurais;

TS – ūkio subjektų trumpalaikės skolos, tai yra per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai metų pabaigoje eurais;

Tpabviso turto vertė metų pabaigoje eurais.

 

4.2. Paskolų padengimo rodiklis:

 

                                                                                    (3)

 

čia: PVS – pagrindinės veiklos pinigų srautai per finansinius metus, įskaitant dotacijas, susijusias su pajamomis, eurais;

DT – per finansinius metus gautos dotacijos, susijusios su turtu, eurais;

Sg – grąžintos paskolos kreditoriams, kitos finansinės skolos ir sumokėtos lizingo įmokos per finansinius metus eurais. Perfinansuotos paskolos į grąžintų paskolų sumą neįskaičiuojamos. Kredito linijos grąžinimo suma per metus skaičiuojama grynąja verte, t. y. skaičiuojamas skirtumas tarp kredito linijos likučio metų pradžioje ir likučio metų pabaigoje;

PL – sumokėtos palūkanos per ataskaitinius metus eurais.“

1.3. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Vidinė grąžos norma (VGN) skaičiuojama ūkio subjektui. Rekomenduojama VGN skaičiuoti Microsoft Excel aplinkoje, naudojant funkciją IRR (Insert/function.../Or select a category: Financial, Select a function):

 

VGN = IRR (-LV0; PS1; PS2;.... PS7 + LV7)

 

čia: LV0 – ūkio subjekto investuoto kapitalo vertė ataskaitinių metų pabaigoje (ilgalaikis turtas (išskyrus finansinį turtą) + atsargos + biologinis turtas + gautinos prekybos skolos – skolos tiekėjams ir gauti išankstiniai apmokėjimai). Naujai įsteigto ūkio subjekto investuoto kapitalo vertė (LV0) skaičiuojama iš pradžios balanso, jeigu prieš investicijas nėra ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės;

PS1; PS2;.... PS7 – ūkio subjekto planuojamų metų pagrindinės veiklos pinigų srautų ir investicinės veiklos pinigų srautų suma eurais;

LV7 – ūkio subjekto investuoto kapitalo vertė eurais septintaisiais planuojamais metais (skaičiuojama analogiškai kaip LV0, iš prognozuojamųjų metų balanso).“

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1 – 1.3 punktai įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                         Virginija Baltraitienė