LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMO NR. I-1607 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. liepos 17 d. Nr. XII-1084
Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 13 straipsnio 9 punktą.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2014 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė