https://www.e-tar.lt/rs/legalact/33d800302d3211eabe008ea93139d588/content_files/image001.jpg

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 10 d. Nr. 588

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO

 

Vadovaudamasi 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) 6 straipsnio 1 dalies e punktu, 25 ir 27 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 9 straipsnio 11, 19 punktais, 21 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 26 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo 10 straipsniu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. vasario 24 d. ir 2020 m. birželio 8 d. posėdžių pasiūlymus ir siekdama apsaugoti gyventojus ir aplinką nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) įvežimo ir išplitimo, taip pat išvengti naujo sergamumo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) protrūkio šalies teritorijoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Paskelbti:

1.1. valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės;

1.2. trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį.

2.  Nuo 2020 m. birželio 17 d. 00:00 val. iki 2020 m. liepos 16 d. 24:00 val. pratęsti laikiną vidaus sienos kontrolę vykdant į Lietuvos Respubliką atvykstančių asmenų patikrinimus prie Europos Sąjungos vidaus sienos:

2.1. tarptautiniuose oro uostuose;

2.2. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste.

3.  Nustatyti šias laikinas valstybės sienos kirtimo apribojimo ir (ar) nutraukimo sąlygas:

3.1. Nutraukiamas vykimas per šiuos sienos perėjimo punktus:

3.1.1.   Tverečius–Vidžiai;

3.1.2.   Lavoriškės–Kotlovka;

3.1.3.   Šumskas–Loša;

3.1.4.   Ramoniškiai–Pograničnyj;

3.1.5.   Nida–Morskoje;

3.1.6.   Adutiškis–Moldevičiai;

3.1.7.   Papelekis–Lentupis;

3.1.8.   Krakūnai–Geranainys;

3.1.9.   Eišiškės–Dotiškės;

3.1.10. Rakai–Petiulevcai;

3.1.11. Norviliškės–Pickūnai;

3.1.12. Latežeris–Pariečė.

3.2. Apribojamas vykimas per šiuos sienos perėjimo punktus:

3.2.1.   automobilių kelių:

3.2.1.1.  Medininkai–Kamenyj Log;

3.2.1.2.  Šalčininkai–Benekainys;

3.2.1.3.  Raigardas–Privalka;

3.2.1.4.  Kybartai–Černiševskoje;

3.2.1.5.  Panemunė–Sovetsk;

3.2.2.   geležinkelio:

3.2.2.1.  Kena–Gudagojis;

3.2.2.2.  Vilniaus geležinkelio stoties pasienio kontrolės punktą;

3.2.2.3.  Stasylos–Benekainys;

3.2.2.4.  Kybartai–Nesterov;

3.2.2.5.  Pagėgiai–Sovetsk;

3.2.3.   tarptautinių oro uostų pasienio kontrolės punktus:

3.2.3.1Vilniaus;

3.2.3.2Kauno;

3.2.3.3Palangos;

3.2.3.4Šiaulių;

3.2.4.   jūrų uostų pasienio kontrolės punktus:

3.2.4.1Pilies;

3.2.4.2Malkų įlankos;

3.2.4.3Būtingės naftos terminalo;

3.2.4.4Molo.

3.3. Valstybės sienos kirtimas apribojamas uždraudžiant užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką. Šis draudimas netaikomas:

3.3.1.   Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, atvykstantiems iš šių valstybių, jeigu valstybėje, kurioje jie teisėtai gyvena, sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 14 kalendorinių dienų neviršijo 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Tokių valstybių sąrašą kiekvieną pirmadienį skelbia valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas;

3.3.2.   užsieniečiams, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus, ir užsieniečiams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus, šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai, globėjai);

3.3.3.   užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos nacionalinę vizą;

3.3.4.   užsieniečiams, teisėtai gyvenantiems valstybėse, nenurodytose šio nutarimo 3.3.1 papunktyje, kuriose sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) atitinka šio nutarimo 3.3.1 papunktyje nustatytus sergamumo kriterijus, taikant abipusiškumo principą;

3.3.5.   asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams ir juos aptarnaujančiam personalui, taip pat oficialių delegacijų nariams;

3.3.6.   NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams;

3.3.7.   ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdantiems tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto priemonėmis;

3.3.8.   sveikatos priežiūros specialistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką teikti sveikatos priežiūros paslaugų;

3.3.9.   menininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką kultūros ministro leidimu dalyvauti profesionaliojo meno renginiuose, ir juos aptarnaujančiam personalui;

3.3.10. žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu;

3.3.11. kitais išimtiniais atvejais, kai užsieniečiams leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu ir jų atvykimui pritaria Vyriausybė;

3.3.12. tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems asmenims:

3.3.12.1.   grįžtantiems į savo gyvenamosios vietos valstybę;

3.3.12.2.   dėl kurių yra motyvuotas užsienio valstybės prašymas;

3.3.12.3.   jūrininkams;

3.3.12.4.   besinaudojantiems supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal. Šis asmenų tranzitas vykdomas tik per Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis.

3.4. Asmenys, kuriems netaikomas valstybės sienos kirtimo ribojimas, valstybės sieną kerta tik per šio nutarimo 3.2 papunktyje nurodytus sienos perėjimo punktus.

4.  Nustatyti šias valstybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir pasekmių šalinimo priemones:

4.1. ūkinės veiklos apribojimo priemones:

4.1.1.   paslaugos teikiamos, prekyba viešose prekybos vietose, veikla laisvalaikio ir pramogų vietose, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų darbo veikla vykdoma, kultūros, pramogų, sporto ar kiti renginiai (toliau – renginys) organizuojami ir vykdomi užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

4.1.2.   renginiai organizuojami ir vykdomi:

4.1.2.1nuo 2020 m. birželio 17 d. iki 2020 m. birželio 30 d.:

4.1.2.1.1atvirose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau nei 700 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, sportininkų, dalyvaujančių aukšto meistriškumo sporto varžybose, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistų, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktorių, teisėjų, antidopingo pareigūnų, organizatorių ir aptarnaujančio personalo).

4.1.2.1.2uždarose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau nei 150 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, sportininkų, dalyvaujančių aukšto meistriškumo sporto varžybose, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistų, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktorių, teisėjų, antidopingo pareigūnų, organizatorių ir aptarnaujančio personalo);

4.1.2.2.  nuo 2020 m. liepos 1 iki 2020 m. liepos 16 d.:

4.1.2.2.1.  atvirose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau nei 1 000 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, sportininkų, dalyvaujančių aukšto meistriškumo sporto varžybose, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistų, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktorių, teisėjų, antidopingo pareigūnų, organizatorių ir aptarnaujančio personalo).

4.1.2.2.2.  uždarose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau nei 200 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, sportininkų, dalyvaujančių aukšto meistriškumo sporto varžybose, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistų, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktorių, teisėjų, antidopingo pareigūnų, organizatorių ir aptarnaujančio personalo);

4.2. viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo apribojimo priemones:

4.2.1. švietimo veiklos organizavimo ir vykdymo srityje:

4.2.1.1nuo 2020 m. birželio 17 d. iki 2020 m. liepos 16 d. ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas bei neformalusis vaikų švietimas vykdomi mokyklose ir kitų švietimo teikėjų, jeigu užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos;

4.2.1.2.  ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas bei neformalusis vaikų švietimas, jeigu nevykdomi šio nutarimo 4.2.1.1 papunktyje nurodyti reikalavimai, tęsiamas nuotoliniu būdu;

4.2.2.   socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo srityje:

4.2.2.1.  lankant asmenis stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, skirtose senyvo amžiaus ir neįgaliems, grupinio gyvenimo namuose, vaikų globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ir šeimynose, turi būti užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos;

4.2.2.2.  teikiant dienos ir trumpalaikės socialinės globos ar socialinės priežiūros (užimtumo) paslaugas senyvo amžiaus asmenims, nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos;

4.2.3.   sveikatos priežiūros įstaigų, nepaisant jų pavaldumo ir teisinės formos, veiklos organizavimo srityje:

4.2.3.1.  užtikrinamas pacientų bei lankytojų srautų, infrastruktūros ir materialiųjų bei žmogiškųjų išteklių valdymas;

4.2.3.2.  teikiant ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, prioritetas teikiamas nuotoliniam asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo būdui. Sveikatos priežiūros įstaigos pasirenka paciento interesą labiausiai atitinkantį sveikatos priežiūros paslaugos teikimo būdą;

4.2.3.3.  sveikatos priežiūros įstaigos vadovai užtikrina, kad įstaigoje asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos pagal patvirtiną planinių stacionarinių ir (ar) planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų planą, kuris parengtas pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus ir pateiktas Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos; 

4.2.3.4.  įstaigos, kurios priklauso Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai, visus paciento duomenis, susijusius su teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant epikrizes, siuntimus, atsakymus į siuntimus, medicininius vaizdus ir jų aprašymus, privalo tvarkyti tik per Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą, o įstaigos, kurios Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklauso, šių duomenų tvarkymą ir jų atsekamumą užtikrina per įstaigos informacinę sistemą.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. birželio 17 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                              Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                            Rita Tamašunienė