LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2005 M. SPALIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 1R-352 „DĖL SPRENDIMŲ VYKDYMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 29 d. Nr. 1R- 383

Vilnius

 

1Pakeičiu Sprendimų vykdymo instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“:

1.1.    Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Patvarkymą priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos, mažesnės nei 57 eurai, išieškojimo (11 priedas);“.

1.2.    Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Išieškojimuose iki 57 eurų antstolis įsiskolinimo, būtinų vykdymo išlaidų ir pašto (kurjerių) išlaidų išieškojimą nukreipia į skolininko banko sąskaitoje esančias pinigines lėšas. Jeigu per 30 dienų nuo antstolio nurodymo priverstinai nurašyti įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas iš skolininko banko sąskaitoje esančių lėšų išsiuntimo į banką dienos įsiskolinimas, būtinos vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) išlaidos neišieškomos, antstolis gali taikyti kitas CPK 624 straipsnio 2 dalyje nurodytas priverstinio vykdymo priemones.

Jeigu antstoliui pateikiamas vykdyti vykdomasis dokumentas dėl piniginės sumos iki 57 eurų išieškojimo iš skolininko, iš kurio antstolis jau vykdo piniginės sumos išieškojimą kitoje vykdomojoje byloje, šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta išieškojimo tvarka netaikoma ir antstolis gali taikyti visas CPK 624 straipsnio 2 dalyje nurodytas priverstinio vykdymo priemones pagal bendrąsias Civilinio proceso kodekse ir šioje Instrukcijoje nustatytas taisykles.

Jeigu antstoliui, šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka vykdančiam piniginės sumos iki 57 eurų dydžio išieškojimą, pateikiamas vykdyti kitas vykdomasis dokumentas dėl išieškojimo iš to paties skolininko, išieškojimas šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka nutraukiamas ir antstolis gali taikyti visas CPK 624 straipsnio 2 dalyje nurodytas priverstinio vykdymo priemones pagal bendrąsias Civilinio proceso kodekse ir šioje Instrukcijoje nustatytas taisykles.“

1.3.    Pakeičiu 30 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Antstolis gali atsisakyti priimti grynuosius pinigus pagal kvitą, jeigu jų suma viršija 57 eurus.“

1.4.    Pakeičiu 43.1 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra mažesnė nei 2,9 euro, papildomos vykdymo išlaidos neskaičiuojamos, išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra nuo 2,9 iki 14,48 euro, papildomos vykdymo išlaidos negali viršyti 8 eurų, o išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra nuo 14,48 iki 57,92 eurų, – negali viršyti 20 eurų.“

1.5.    Pakeičiu 1 lentelę ir ją išdėstau taip:

„1 lentelė

 

Eil. Nr.

Išieškotina suma

Būtinos vykdymo išlaidos

 

Atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą

1.

Iki 2,9 euro

 

12 eurų

8 eurai

2.

Nuo 2,9 iki 14,48 euro

 

16 eurų

20 eurų

3.

Nuo 14,48 iki 57,92 euro

 

20 eurų

40 eurų

4.

Nuo 57,92 iki 289,62 euro

 

24 eurai

79,99 euro

5.

Nuo 289,62 iki 579,24 euro

 

28 eurai

19 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 79,99 euro

6.

Nuo 579,24 iki 868,86 euro

 

32 eurai

18 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 110,06 euro

7.

Nuo 868,86 iki 1 158,48 euro

 

36 eurai

17 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 156,39 euro

8.

Nuo 1 158,48 iki 1 448,1 euro

 

40 eurų

16 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 196,94 euro

9.

Nuo 1 448,1 iki 2 027,34 euro

 

48 eurai

15 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 231,7 euro

10.

Nuo 2 027,34 iki 2 606,58 euro

 

56 eurai

14 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 304,1 euro

11.

Nuo 2 606,58 iki 3 185,82 euro

 

63,99 euro

13 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 364,92 euro

12.

Nuo 3 185,82 iki 4 344,3 euro

 

79,99 euro

12 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 414,16 euro

13.

Nuo 4 344,3 iki 8 688,6 euro

 

99,99 euro

10 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 521,32 euro

14.

Nuo 8 688,6  iki 14 481 euro

 

139,99 euro

8 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 868,86 euro

15.

Nuo 14 481 iki 28 962 eurų

 

239,98 euro

6 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1 158,48 euro

16.

Nuo 28 962 eurų

399,97 euro

4 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1 737,72 euro“.

 

1.6.    Pakeičiu 52 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Šiame punkte nustatyta tvarka apskaičiuojant atlygio antstoliui dydį, minimalus atlygio antstoliui dydis neindeksuojamas ir taikomas toks, koks jis nurodytas šios Instrukcijos 1 lentelėje, išskyrus 1 lentelės 5 punkte nustatytą atvejį, kai išieškotina suma yra nuo 289,62 iki 579,24 euro. Šiuo atveju minimalus 79,99 euro atlygio antstoliui dydis indeksuojamas taikant ketvirčio vartotojų kainų indeksą šios Instrukcijos 40.1 ir 40.2 papunkčiuose nustatyta tvarka.“

1.7.    Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

53. Jeigu buvo išieškota mažesnė suma nei visa skola su vykdymo išlaidomis, atlygis antstoliui apskaičiuojamas proporcingai išieškotojams tenkančiai sumai pagal formulę:

R

––––– * A

I + A

R – realiai išieškota suma, atskaičius būtinas ir papildomas vykdymo išlaidas;

I – išieškotina suma;

A – šios Instrukcijos 51–52 punktuose nustatyta tvarka apskaičiuotas atlygio antstoliui dydis, jeigu vykdomasis dokumentas būtų visiškai įvykdytas.

 

Pavyzdys:

Antstoliui pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas dėl 594 eurų išieškojimo.

Visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą, antstoliui priklausytų atlygis:

A = 594 * 18 procentų = 106,92 euro.

Atsižvelgiant į tai, kad, pagal šios Instrukcijos 1 lentelę, išieškant nuo 579,24 iki 868,86 euro minimalus atlygis antstoliui yra didesnis (110,06 euro), skaičiuojamas minimalus atlygis antstoliui.

A = 110,06 euro.

 

Realiai išieškota 377 eurai.

 

Būtinos ir papildomos vykdymo išlaidos sudaro 87 eurus, todėl:

R = 377 – 87 = 290 eurų.

 

Antstoliui tenkantis atlygis už dalies vykdomojo dokumento įvykdymą apskaičiuojamas taip:

290

–––––––––––––––––––– * 110,06 = 45,33 euro.

594 + 110,06

 

Šiuo atveju išieškota 377 eurų suma paskirstoma taip:

87 eurai – būtinos ir papildomos vykdymo išlaidos;

45,33 euro – atlygis antstoliui;

244,67 euro – išieškotojams tenkanti suma.“

1.8.    Pakeičiu 2 lentelę ir ją išdėstau taip:

„2 lentelė

 

Eil. Nr.

Vykdomojo dokumento kategorija

Būtinos vykdymo išlaidos

 

Atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą

1.

Dėl daiktų perdavimo išieškotojui

40 eurų

 

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą perduodant daiktus

2.

Dėl vaiko perdavimo

40 eurų

 

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą

3.

Dėl priverstinio iškeldinimo iš gyvenamųjų ar negyvenamųjų patalpų

79,99 euro

 

 

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą vykdant iškeldinimą

4.

Dėl priverstinio įkeldinimo į gyvenamąsias ar negyvenamąsias patalpas

 

24 eurai

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą vykdant įkeldinimą

5.

Dėl periodinių išmokų, išskyrus išlaikymą, išieškojimo

 

12 eurų

10 procentų nuo išieškotos sumos

6.

Dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo

 

40 eurų

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą sudarant apyrašą

 

7.

Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

 

40 eurų

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą areštuojant (aprašant) turtą

 

8.

Dėl skolininko įpareigojimo atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu

 

24 eurai

79,99 euro

9.

Dėl turto konfiskavimo vykdymo

40 eurų

 

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą areštuojant (aprašant) ir perduodant turtą

 

10.

Dėl juridinio asmens veiklos apribojimo ar likvidavimo, paskirtų kaip kriminalinė bausmė

 

40 eurų

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą

11.

Teismo nurodymas dėl faktinių aplinkybių konstatavimo

 

 

24 eurai už vieną darbo valandą konstatuojant faktines aplinkybes

 

12.

Teismo pavedimas dėl teismo šaukimo ar kito procesinio dokumento įteikimo

 

 

12 eurų už dokumento (dokumentų) įteikimą vienam asmeniui

13.

Kitų kategorijų vykdomieji dokumentai ir teismo pavedimai, nenurodyti šioje ar 1 lentelėje

24 eurai

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą“.

 

1.9.    Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. Vykdomosiose bylose dėl išlaikymo išieškojimo, kai vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti dieną nėra išlaikymo įsiskolinimo, antstoliui apmokamos 12 eurų būtinos vykdymo išlaidos. Jeigu pateikiant vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl išlaikymo išieškojimo yra susidaręs išlaikymo įsiskolinimas, skaičiuojamos šios Instrukcijos 1 lentelėje nurodytos būtinos vykdymo išlaidos. Išieškotina suma šiuo atveju laikoma išlaikymo įsiskolinimo suma vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti dieną.“

1.10.  Pakeičiu 3 lentelę ir ją išdėstau taip:

„3 lentelė

 

Eil. Nr.

Papildomų vykdymo išlaidų rūšys

Papildomų vykdymo išlaidų dydžiai

1.

A3 formato 1 lapo kopija

0,4 euro

2.

A4 formato 1 lapo kopija

0,2 euro

3.

Antstolio surašyto dokumento patvirtintos kopijos išdavimas

1,2 euro

4.

Raginimo įvykdyti sprendimą parengimas

2 eurai

5.

Skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimas (nevykstant į skolininko gyvenamąją ar buveinės vietą)

1,2 euro už kiekvieną užklausą nepriklausomai nuo užklausos formos ir pateikimo būdo

 

6.

Patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo parengimas

2 eurai

7.

Patvarkymo vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo parengimas

2 eurai

8.

Patvarkymo vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl išlaikymo išieškojimo parengimas

2 eurai

9.

Patvarkymo areštuoti lėšas parengimas

2 eurai

10.

Turto arešto akto arba turto aprašo surašymas, išskyrus atvejus, kai turtas areštuojamas ar aprašomas taikant laikinąsias apsaugos priemones, konfiskuojant turtą ar sudarant paveldimo turto apyrašą

24 eurai už vieną darbo valandą areštuojant ar aprašant turtą

11.

Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto parengimas

2 eurai

12.

Turto pardavimo iš varžytynių akto parengimas

2 eurai

13.

Turto perdavimo išieškotojui akto parengimas

2 eurai

14.

Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo parengimas

2 eurai

15.

Patvarkymo dėl prisijungimo prie išieškojimo parengimas

2 eurai

16.

Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo akto parengimas

2 eurai

17.

Patvarkymo sustabdyti lėšų išmokėjimą parengimas

2 eurai

18.

Išieškojimo negalimumo akto parengimas

2 eurai

19.

Antstolio akto arba patvarkymo parengimas, išskyrus šioje Instrukcijoje nurodytus atvejus, kai už akto ar patvarkymo parengimą nustatytas kitoks vykdymo išlaidų dydis

2 eurai

20.

Vykimas į vykdymo veiksmų atlikimo vietą ne išieškotojo ir ne skolininko transportu, jeigu atstumas yra daugiau kaip 5 kilometrai nuo antstolio kontoros (skyriaus) buveinės vietos

Po 0,4 euro už 1 kilometrą

21.

Skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimas nuvykus į skolininko gyvenamąją ar buveinės vietą, jeigu turtas nėra areštuojamas ar aprašomas

12 eurų

22.

Skelbimas internete apie varžytynes

2 eurai

23.

Skolininko arba vaiko paieškos paskelbimas

4 eurai

24.

Atlygis kuratoriui

79,99 euro vienai vykdomajai bylai

25.

Pažymos apie vykdymo eigą, išskyrus vykdomąsias bylas dėl išlaikymo išieškojimo, išduodant vieną kartą per 6 mėnesius, parengimas

2 eurai

26.

Pažymos apie vykdymo eigą, išskyrus vykdomąsias bylas dėl išlaikymo išieškojimo, parengimas

4 eurai

 

27.

Pažymos apie vykdymo eigą vykdomojoje byloje dėl išlaikymo išieškojimo parengimas

2 eurai

28.

Pažymos apie vykdymo eigą vykdomojoje byloje dėl išlaikymo išieškojimo, išduodant vieną kartą per 3 mėnesius, parengimas

1,2 euro

29.

Išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų teisingumo patikrinimas

12 eurų“.

 

1.11.  Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

„62. Šios Instrukcijos 3 lentelėje nurodyti vykdymo išlaidų dydžiai už antstolio patvarkymų ir kitų antstolio dokumentų parengimą taikomi tik vieną kartą – už originalaus dokumento parengimą. Jeigu antstolio patvarkymo ar kito parengto dokumento patvirtinta kopija Civilinio proceso kodekso nustatytais atvejais turi būti siunčiama vykdymo proceso dalyviams, už kiekvieną siunčiamą dokumento patvirtintą kopiją skaičiuojamos 1,2 euro dydžio vykdymo išlaidos. Jeigu Civilinio proceso kodekso nustatytais atvejais vykdymo proceso dalyviams turi būti siunčiamas antstolio patvarkymas ar kitas antstolio parengtas dokumentas, vykdomojoje byloje paliekama išsiųsto dokumento patvirtinta kopija, už kurią skaičiuojamos 1,2 euro dydžio vykdymo išlaidos.

Rengdamas dokumentus antstolis vietoj šiame punkte nurodytų patvirtintų kopijų gali parengti originalius dokumento egzempliorius, tačiau šios Instrukcijos 3 lentelėje nurodyti vykdymo išlaidų dydžiai už antstolio patvarkymų ir kitų antstolio dokumentų parengimą taikomi tik vieną kartą, už kiekvieną kitą dokumento egzempliorių šiame punkte nustatyta tvarka skaičiuojamos 1,2 euro dydžio vykdymo išlaidos.“

1.12.  Pakeičiu 661 punktą ir jį išdėstau taip:

661. Jeigu per šios Instrukcijos 5 punkto pirmojoje pastraipoje nustatytą terminą skolininkas apmoka įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas, šalys sudaro taikos ar skolos padengimo sutartį ir apmoka būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas arba įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas priverstinai išieško antstolis, išieškojimuose iki 57 eurų papildomos vykdymo išlaidos, išskyrus pašto (kurjerių) išlaidas, ir atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą iš skolininko neimami.“

1.13.  Pakeičiu 662 punktą ir jį išdėstau taip:

662. Kai skolininkas apmoka įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas, šalys sudaro taikos ar skolos padengimo sutartį ir apmoka būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas arba įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas priverstinai išieško antstolis pasibaigus šios Instrukcijos 5 punkto pirmojoje pastraipoje nustatytam terminui, išieškojimuose iki 57 eurų iš skolininko išieškomos visos šioje Instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos.“

1.14.  Pakeičiu 85 punktą ir jį išdėstau taip:

85. Išieškojimuose iki 57 eurų išieškotos piniginės lėšos išieškotojui pervedamos ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visos išieškotinos sumos išieškojimo.“

1.15.  Pakeičiu 86 punktą ir jį išdėstau taip:

86. Jeigu iš skolininko išieškota piniginė suma vienam išieškotojui, o esant keliems tos pačios eilės išieškotojams – kiekvienam šių išieškotojų tenkanti suma viršija 57 eurus, antstolis ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sumos įmokėjimo į antstolio depozitinę sąskaitą išmoka išieškotas pinigines lėšas išieškotojams.“

1.16.  Pakeičiu 96 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Varžytynės baigiamos:

1) po trisdešimties dienų – iš varžytynių parduodant nekilnojamąjį turtą ir kitą įstatymų nustatyta tvarka registruotą turtą, taip pat kitą kilnojamąjį turtą, kurio vieneto vertė viršija trisdešimt tūkstančių eurų;

2) po dvidešimties dienų – iš varžytynių parduodant visą kitą turtą.“

1.17.  Pakeičiu 101 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Kiti varžytynių dalyviai už parduodamą turtą gali siūlyti tik didesnę kainą, tačiau kiekvienas kainos padidėjimas turi sudaryti ne mažiau kaip 0,5 procento pradinės turto pardavimo kainos, jeigu ji yra mažesnė negu penkiolika tūkstančių eurų, ne mažiau kaip 0,3 procento – jeigu pradinė turto pardavimo kaina yra nuo penkiolikos tūkstančių eurų iki trisdešimties tūkstančių eurų, ir ne mažiau kaip 0,1 procento – jeigu pradinė turto pardavimo kaina viršija trisdešimt tūkstančių eurų. Varžytynių metu varžytynių dalyviams rodoma informacija, kokią mažiausią kainą, atsižvelgiant į šiame punkte nustatytus kainos didinimo intervalus, jie gali pasiūlyti. Kainos nurodomos eurais be euro centų. Iki varžytynių pabaigos tas pats varžytynių dalyvis kainą gali didinti neribotą skaičių kartų. Varžytynių metu rodoma didžiausia tuo metu už parduodamą turtą pasiūlyta kaina.“

1.18.    Pakeičiu 11, 2, 21, 4, 6, 7, 8, 81, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 25, 26 priedus ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

2Nustatau, kad:

2.1. Šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d. ir taikomas apskaičiuojant vykdymo išlaidas už veiksmus, atliktus po šio įsakymo įsigaliojimo.

2.2. Iki šio įsakymo įsigaliojimo apskaičiuotos ir Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka indeksuotos vykdymo išlaidos po šio įsakymo įsigaliojimo neperskaičiuojamos.

2.3. Iki šio įsakymo įsigaliojimo apskaičiuotos ir indeksuotos vykdymo išlaidos, taip pat Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos, apskaičiuotos po šio įsakymo įsigaliojimo, indeksuojamos, jeigu ketvirčio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indeksas po šio įsakymo įsigaliojimo, t. y. nuo 2015 m. sausio 1 d., yra didesnis negu 110.

3Pripažįstu  netekusiu galios Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1R-265 „Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktą.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                                       Juozas Bernatonis

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministras

Rimantas Šadžius

 

 

 

Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkas

Aleksandras Selezniovas

 

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

11  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

(Patvarkymo priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos, mažesnės nei 57 eurai, išieškojimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________________

 

Kam: ____________________________________________________    Vykdomoji byla Nr. _____________

(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

___________________________________

(adresas)

 

PATVARKYMAS PRIIMTI VYKDYTI VYKDOMĄJĮ DOKUMENTĄ dėl skolos,

mažesnės nei 57 eurai, išieškojimo

 

_______________________

(data)

_______________________

(dokumento Nr.)

_______________________

(vietovės pavadinimas)

 

Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 651 straipsniu, priimu vykdyti išieškotojo (išieškotojo atstovo) ___________________________________________________ 20..... m. ....................... d. pateiktą man

(vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

vykdyti ________________________________________________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

20..... m. ....................... d. išduotą ________________________________________  Nr. __________________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

dėl _______ Eur sumos išieškojimo _______________________________________________________ naudai.

(išieškotojo fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, kodas)

 

Patikrinau ir patvirtinu, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti.

Vykdomąjį dokumentą priimu vykdyti pagal skolininko gyvenamąją (buveinės) / turto buvimo / darbo vietą.

 

Informuoju, kad įsiskolinimas, būtinos vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) išlaidos bus išieškomi iš piniginių lėšų Jūsų banko sąskaitoje (-se). Jeigu per 30 dienų nuo antstolio nurodymo priverstinai nurašyti įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas iš banko sąskaitoje esančių lėšų išsiuntimo į banką dienos įsiskolinimas, būtinos vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) išlaidos nebus išieškotos, galės būti taikomos kitos Civilinio proceso kodekso 624 straipsnio 2 dalyje nurodytos priverstinio vykdymo priemonės, taip pat bus išieškotos visos Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos, susijusios su vykdymo (išieškojimo) proceso atlikimu, ir atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą (Civilinio proceso kodekso 611 straipsnis, Sprendimų vykdymo instrukcijos 41 punktas).

Jeigu įsiskolinimą esate apmokėjęs, privalote nedelsdamas informuoti antstolį ir pateikti apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.

 

Jūs privalote:

1. Nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmų. Antstoliui nedelsdami pranešti apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir naujoji skolininko gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai skolininkui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam tinkamai pranešta.

2. Kviečiamas atvykti pas antstolį.

3. Aktyviai domėtis vykdymo eiga.

4. Antstoliui pareikalavus, pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose.

5. Jeigu antstolis nukreips išieškojimą į būstą, kuriame gyvena nepilnamečių vaikų, apie tai nedelsdamas pranešti valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai ir antstoliui.

6. Nedelsdamas pranešti antstoliui apie vykdomojo dokumento įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

7. Vykdyti kitas Civilinio proceso kodekse numatytas pareigas.

 

Jūs turite teisę:

1. Dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus.

2. Susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, su kuriais supažindinimas trukdo vykdyti išieškojimą.

3. Gauti pažymas apie vykdymo eigą.

4. Ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą.

5. Apskųsti antstolio veiksmus.

6. Reikšti prašymus, nušalinimus.

7. Sudaryti taikos sutartis.

8. Kitas Civilinio proceso kodekso nustatytas teises.

 

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas) (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

2  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

(Raginimo įvykdyti sprendimą forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________

 

Kam:_____________________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

Vykdomoji byla Nr. __________________

...............................................................................................

(adresas)

 

RAGINIMAS ĮVYKDYTI SPRENDIMĄ

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Atsižvelgdamas į tai, kad išieškotojas (išieškotojo atstovas) ________________________________________

(vardas, pavardė; pavadinimas)

pateikė man vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. _________________, kurį 20___ m. ____________________ d. išdavė ____

___________________________________________________________________________________________  

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

dėl ________________________________________________________________________________________ ‚

(išieškojimo dalykas, išieškotojo ir skolininko duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, kodas)

vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 610, 655, 656 ir 659 straipsniais, raginu Jus per .......... dienų nuo šio raginimo gavimo dienos

(nurodomi veiksmai, kuriuos skolininkas privalo atlikti)

ir sumokėti į antstolio ______________________________ depozitinę sąskaitą Nr. ____________________________

(vardas, pavardė)

__________ Eur vykdymo išlaidų. Vykdymo išlaidų rūšys ir dydžiai nurodyti pridedamame vykdymo išlaidų apskaičiavime. Vykdymo išlaidų dydis nesikeis, jei šį raginimą įvykdysite iki nurodyto termino (Sprendimų vykdymo instrukcijos 67 punktas).

Neįvykdžius šiame raginime nurodytų veiksmų per nustatytą terminą ir neapmokėjus šiame raginime nurodytų vykdymo išlaidų, bus taikomos Civilinio proceso kodekso 624 straipsnyje nurodytos priverstinio vykdymo priemonės, t. y. bus pradėtas priverstinio vykdymo (išieškojimo) procesas. Pradėjus priverstinį vykdymo (išieškojimo) procesą, antstolio patvarkymu iš Jūsų papildomai bus išieškotos Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos, susijusios su vykdymo (išieškojimo) proceso atlikimu, taip pat – atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą (Civilinio proceso kodekso 611 straipsnis, Sprendimų vykdymo instrukcijos 41  punktas).

Jeigu sprendimą esate įvykdęs, privalote nedelsdamas informuoti antstolį ir pateikti sprendimo įvykdymą patvirtinančius dokumentus.

 

Jūs turite teisę:

1. Dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus.

2. Susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, su kuriais supažindinimas trukdo vykdyti išieškojimą.

3. Gauti pažymas apie vykdymo eigą.

4. Ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą.

5. Apskųsti antstolio veiksmus.

6. Reikšti prašymus, nušalinimus.

7. Sudaryti taikos sutartis.

8. Kitas Civilinio proceso kodekso nustatytas teises.

 

Jūs privalote:

1. Nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmų. Antstoliui nedelsdami pranešti apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir naujoji skolininko gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai skolininkui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam tinkamai pranešta.

2. Kviečiamas atvykti pas antstolį.

3. Aktyviai domėtis vykdymo eiga.

4. Antstoliui pareikalavus, pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose.

5. Jeigu antstolis nukreips išieškojimą į būstą, kuriame gyvena nepilnamečių vaikų, apie tai nedelsdamas pranešti valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai ir antstoliui.

6. Nedelsdamas pranešti antstoliui apie vykdomojo dokumento įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

7. Vykdyti kitas Civilinio proceso kodekse numatytas pareigas.

 

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

PRIDEDAMA. Vykdymo išlaidų apskaičiavimas.

 

Antstolis .............................................................................................................

(parašas) (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

21  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

 

(Raginimo vykdyti sprendimą dėl periodinių išmokų išieškojimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________________

 

Kam:_____________________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

Vykdomoji byla Nr. __________________

...............................................................................................

(adresas)

 

RAGINIMAS VYKDYTI SPRENDIMĄ

DĖL PERIODINIŲ IŠMOKŲ IŠIEŠKOJIMO

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Atsižvelgdamas į tai, kad išieškotojas (išieškotojo atstovas) ________________________________________

(vardas, pavardė; pavadinimas)

pateikė man vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. _________________, kurį 20___ m. ____________________ d. išdavė ____

___________________________________________________________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

dėl ________________________________________________________________________________________ ‚

(išieškojimo dalykas, išieškotojo ir skolininko duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, kodas)

vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 610, 655, 656 straipsniais, raginu Jus vykdyti vykdomąjį dokumentą_______

___________________________________________________________________________________________  (nurodomi veiksmai, kuriuos skolininkas privalo atlikti)

 

Išieškotojas informavo, kad vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti dieną periodinių išmokų įsiskolinimas sudarė _____________ Eur. Raginu Jus per 10 dienų nuo šio raginimo gavimo dienos į antstolio _________________________________________________ depozitinę sąskaitą Nr.  ___________________________

(vardas, pavardė)

sumokėti _________ Eur susidariusį įsiskolinimą ir ______________ Eur vykdymo išlaidų.

 

Neapmokėjus įsiskolinimo ir vykdymo išlaidų per šiame raginime nustatytą terminą, bus taikomos Civilinio proceso kodekso 624 straipsnyje nurodytos priverstinio vykdymo priemonės, t. y. bus pradėtas priverstinio vykdymo (išieškojimo) procesas. Pradėjus priverstinį vykdymo (išieškojimo) procesą, antstolio patvarkymu iš Jūsų papildomai bus išieškotos Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos, susijusios su vykdymo (išieškojimo) proceso atlikimu, taip pat – atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą (Civilinio proceso kodekso 611 straipsnis, Sprendimų vykdymo instrukcijos 41  punktas).

Vykdomasis dokumentas, išduotas teismo sprendimo, kuriuo priteistos periodinės išmokos, pagrindu, galioja per visą laikotarpį, kuriam priteistos išmokos. Jeigu periodinių išmokų nustatyta tvarka nemokėsite, taip pat bus pradėtas priverstinio vykdymo (išieškojimo) procesas ir šios išmokos bei su jų išieškojimu susijusios vykdymo išlaidos iš Jūsų bus išieškotos priverstinai.

 

Jūs turite teisę:

1. Dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus.

2. Susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, su kuriais supažindinimas trukdo vykdyti išieškojimą.

3. Gauti pažymas apie vykdymo eigą.

4. Ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą.

5. Apskųsti antstolio veiksmus.

6. Reikšti prašymus, nušalinimus.

7. Sudaryti taikos sutartis.

8. Kitas Civilinio proceso kodekso nustatytas teises.

 

Jūs privalote:

1. Nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmų. Antstoliui nedelsdami pranešti apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir naujoji skolininko gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai skolininkui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam tinkamai pranešta.

2. Kviečiamas atvykti pas antstolį.

3. Aktyviai domėtis vykdymo eiga.

4. Antstoliui pareikalavus, pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose.

5. Jeigu antstolis nukreips išieškojimą į būstą, kuriame gyvena nepilnamečių vaikų, apie tai nedelsdamas pranešti valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai ir antstoliui.

6. Nedelsdamas pranešti antstoliui apie vykdomojo dokumento įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

7. Vykdyti kitas Civilinio proceso kodekse numatytas pareigas.

 

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 164 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už vengimą išlaikyti vaiką. Tas, kas vengė pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, mokėti lėšas vaikui išlaikyti ar teikti kitą būtiną materialią paramą vaikui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 

PRIDEDAMA. Vykdymo išlaidų apskaičiavimas.

 

 

Antstolis .............................................................................................................

(parašas) (vardas, pavardė)

_________________

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

4  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

(Vykdymo išlaidų apskaičiavimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________

 

VYKDYMO IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Atlikdamas vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ...........................................................................................  pagal

.....................................................................................................................................................................................................................

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

....................................................................................................................................................................................... Nr. ......................,

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

išduotą ....... m. .................................. d. dėl ........................................................................................................................................  iš

(išieškojimo esmė)

skolininko ..................................................................................................................................................................................................

(skolininko vardas, pavardė arba pavadinimas)

.....................................................................................................................................................................................................................

išieškotojui ................................................................................................................................................................................................

(išieškotojo vardas, pavardė arba pavadinimas)

apskaičiavau šias vykdymo išlaidas:

 

Eil. Nr.

Vykdymo išlaidų pavadinimas

Vykdymo išlaidų dydis

Kiekis

Suma

1.

Būtinos vykdymo išlaidos

 

 

 

2.

Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 lentelėje nurodytos papildomos vykdymo išlaidos

2.1.

(rūšis)

(data)

 

 

 

2.2.

(rūšis)

(data)

 

 

 

2.3.

(rūšis)

(data)

 

 

 

3.

Atlygis antstoliui

 

4.

Šio apskaičiavimo ...................... punktuose nurodytos vykdymo išlaidos indeksuojamos taikant .............. dydžio ketvirčio vartotojų kainų indeksą.1

 

5.

Kitos išlaidos, kurias antstolis sumoka tretiesiems asmenims

 

5.1.

(pavadinimas)

 

 

 

5.2.

(pavadinimas)

 

 

 

5.3.

(pavadinimas)

 

 

 

6.

Iš viso:

 

 

1Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 82 straipsniu ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 40 punktu, vykdymo išlaidos indeksuojamos taikant ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 110.

 

Iki 20 ...... m. ................................ d. iš Jūsų buvo išieškota .................. Eur vykdymo išlaidų. Likusi išieškoti vykdymo išlaidų suma – ................... Eur.

 

 

Antstolis ...........................................................................................................

(parašas) (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

6  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

(Patvarkymo dėl skolos išieškojimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________________

 

Kam: _________________________                                                               Vykdomoji byla Nr. _______________

Kur: __________________________

 

Kopija

(išieškotojui)

Kam: __________________________

Kur: __________________________

 

Kopija

(skolininkui)

Kam: __________________________

Kur: __________________________

 

PATVARKYMAS DĖL skolos IŠIEŠKOJIMO

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis __________________________________, vykdantis ______________________________

                                   (vardas, pavardė)                                                                                  (institucijos, išdavusios

______________________________________________________ 20......... m. .................................... d. išduotą

vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

 

_____________________________ dėl _________ Eur išieškojimo iš ________________________________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)                                                                          (skolininko vardas, pavardė,

_____________________, _____ eilės išieškotojui _______________________________________________

asmens kodas)                                                                          (išieškotojo vardas, pavardė, asmens kodas;

__________________________________________ ir ____________ Eur vykdymo išlaidų išieškojimo antstoliui,

juridinio asmens pavadinimas, kodas)

iš viso – _____________ Eur, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 611, 733–743 straipsniais, reikalauju iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir ______ procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA.

Jeigu iš skolininko turi būti išieškoma pagal kelių antstolių patvarkymus, išskaitytos lėšos turi būti paskirstomos pagal Civilinio proceso kodekso 754 straipsnyje nustatytą reikalavimų patenkinimo eilę.

Išskaičiuotas sumas prašau pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. ____________________________.

Jeigu pinigus bus vėluojama pervesti daugiau kaip 15 dienų, privalote apie tai pranešti antstoliui ir nurodyti vėlavimo priežastis.

Sumas išskaityti ir pervesti reguliariai iki visos sumos išieškojimo arba antstolio nurodymo.

Jeigu skolininkas atleidžiamas iš darbo, apie tai nedelsdami privalote pranešti antstoliui.

Informuoju, kad už antstolio reikalavimo neįvykdymą, pavėluotą išskaičiavimą ir išmokėjimą teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną nevykdymo dieną (Civilinio proceso kodekso 585 straipsnis).

 

Pagal Civilinio proceso kodekso 743 straipsnį, ar teisingos išskaitos iš skolininko darbo užmokesčio bei kitų jam prilygintų išmokų ir ar jos nusiųstos antstoliui, kontroliuoja išieškotojas. Jei išieškotojas dėl pateisinamų priežasčių negali patikrinti, ar išskaitos teisingos, jo prašymu tai patikrina patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo surašęs antstolis. Darbdavys privalo sudaryti sąlygas išieškotojui susipažinti, ar išskaitos daromos tinkamai.

Jeigu skolininkas išlaiko nedarbingus šeimos narius, esant jo rašytiniam prašymui, antstolio patvarkymu išskaitoma dalis gali būti mažinama po dešimt procentų kiekvienam išlaikytiniui, tačiau taip mažinant negali būti sumažinta įstatymų ar teismo nustatyta dalis.

 

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ................................................................................................................

(parašas) (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

7  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

 

 

(Patvarkymo dėl išlaikymo išieškojimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________________________

 

Kam: _________________

Vykdomoji byla Nr. _________

Kur: __________________

 

 

Kopija

(išieškotojui)

Kam: _________________

 

Kur: __________________

 

 

Kopija

(skolininkui)

Kam: _________________

 

Kur: __________________

 

 

PATVARKYMAS DĖL IŠLAIKYMO IŠIEŠKOJIMO

 

_____________________________

(data)

_____________________________

(dokumento Nr.)

_____________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis __________________________________, vykdantis ______________________________

                                (vardas, pavardė)                                                                                                  (institucijos, išdavusios

______________________________________________________ 20......... m. .................................... d. išduotą

vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

 

_____________________ dėl _________ Eur išlaikymo išieškojimo iš ________________________________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)                                                                          (skolininko vardas, pavardė,

_____________________, _____ eilės išieškotojui _____________________________________________ ,

asmens kodas)                                                                           (išieškotojo vardas, pavardė, asmens kodas)

 

reikalauju iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti po _________ Eur.

Išlaikymo įsiskolinimas yra _____________ Eur.

Kol bus padengtas išlaikymo įsiskolinimas, reikalauju išskaičiuoti 70 procentų iš skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir _________ procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios MMA, bet ne mažiau kaip ___________________________________ Eur kiekvieną mėnesį.

(vykdomajame dokumente nurodyta suma)

Išskaičiuotas sumas prašau išmokėti išieškotojui asmeniškai arba išsiųsti paštu adresu:

______________________________________________________________________________________ ,

arba pervesti į išieškotojo asmeninę sąskaitą

Nr. ___________________________________________________________________________________ .

(sąskaitos numeris ir banko rekvizitai)

Sumas išskaityti ir išmokėti reguliariai iki______________________________________ pilnametystės.

(išlaikytinio vardas ir pavardė, gimimo data)

 

Vykdymo išlaidas sudaro ________ Eur. Jeigu iš skolininko darbo užmokesčio dalies, neviršijančios MMA, išskaičius 20 procentų ir iš darbo užmokesčio dalies, viršijančios MMA, išskaičius 70 procentų, išskaityta suma yra didesnė už šiame patvarkyme nurodytą išlaikymo ir jo įsiskolinimo sumą, šių sumų skirtumas turi būti skiriamas vykdymo išlaidoms, kol bus padengtos visos šiame patvarkyme nurodytos vykdymo išlaidos.

Išskaitytas vykdymo išlaidas pervesti į antstolio _____________________________________ depozitinę

(vardas, pavardė)

sąskaitą Nr. ______________________________,

 

Jeigu iš skolininko turi būti išieškoma pagal kelių antstolių patvarkymus, išskaitytos lėšos turi būti paskirstomos pagal Civilinio proceso kodekso 754 straipsnyje nustatytą reikalavimų patenkinimo eilę.

 

Jeigu skolininkas atleidžiamas iš darbo, taip pat pabaigus išieškojimą apie tai nedelsdami privalote pranešti antstoliui.

Informuoju, kad už antstolio reikalavimo neįvykdymą, pavėluotą išskaičiavimą ir išmokėjimą išieškotojui teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną nevykdymo dieną (Civilinio proceso kodekso 585straipsnis).

 

Pagal Civilinio proceso kodekso 743 straipsnį išieškotojas kontroliuoja, ar teisingos išskaitos iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų ir ar jos nusiųstos išieškotojui. Jei išieškotojas dėl pateisinamų priežasčių negali patikrinti, ar išskaitos teisingos, jo prašymu tai patikrina patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl išlaikymo išieškojimo surašęs antstolis. Darbdavys privalo sudaryti sąlygas išieškotojui susipažinti, ar išskaitos daromos tinkamai.

 

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis .............................................................

(parašas)       (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

8  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

(Patvarkymo areštuoti lėšas forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

_________________________________________________________________________________________

 

Kam:_____________________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

Vykdomoji byla Nr. ____________

............................................................................................

(adresas)

Kopija

(skolininkui)

Kam: ____________________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

_________________________________________

(adresas)

 

PATVARKYMAS AREŠTUOTI LĖŠAS

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Vykdydamas ____________________________________________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

....... m. ............................ d. išduotą _________________________________________________________________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

Nr. _______ dėl _____ Eur išieškojimo iš skolininko ___________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

______ eilės išieškotojui ________________________________________________________________________ ,

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 1 dalimi, areštuoju ____________ Eur skolos ir _______ Eur

 

vykdymo išlaidų, iš viso – _____________ Eur sumą, esančią sąskaitoje Nr. ____________________________.

(skolininko sąskaitos rekvizitai)

Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 5 dalimi, areštuotas lėšas prašau pervesti į antstolio

____________________________ depozitinę sąskaitą Nr. _____________________________________________ .

(antstolio vardas, pavardė)                                                   (sąskaitos numeris ir banko rekvizitai)

Šis patvarkymas galioja iki visiško jo įvykdymo.

Jeigu iš skolininko turi būti išieškoma pagal kelių antstolių patvarkymus, areštuotos lėšos turi būti paskirstomos pagal Civilinio proceso kodekso 754 straipsnyje nustatytą reikalavimų patenkinimo eilę.

 

Jeigu šiuo patvarkymu areštuotos piniginės lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, arba areštuotos lėšos, iš kurių turi būti daromos išskaitos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, skolininkas turi teisę per 15 dienų nuo šio patvarkymo išsiuntimo skolininkui dienos pateikti antstoliui areštuotų lėšų kilmę patvirtinančius dokumentus. Tokios lėšos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas grąžinamos skolininkui.

Per nustatytą terminą nepateikus areštuotų lėšų kilmę patvirtinančių dokumentų, areštuotos lėšos bus išmokėtos Civilinio proceso kodekso 753 straipsnio ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 85, 86 punktuose ir 87 punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka.

 

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis .....................................................................................................

(parašas) (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

81  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

(Patvarkymo vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos

įstaigos sąskaitoje, forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________________

 

Kam:_____________________________________

(laisvės atėmimo vietos įstaigos pavadinimas)

Vykdomoji byla Nr. ____________

............................................................................................

(adresas)

Kopija

(skolininkui)

Kam: ____________________________________

(vardas, pavardė)

 

 

PATVARKYMAS vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Vykdydamas ____________________________________________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

....... m. ............................ d. išduotą _________________________________________________________________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

Nr. _______ dėl _____ Eur išieškojimo iš skolininko ___________________________________________________

(skolininko vardas, pavardė, asmens kodas)

______ eilės išieškotojui ________________________________________________________________________ ,

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 688 straipsniu, areštuoju _______ Eur skolos ir ______ Eur  vykdymo išlaidų,

 

iš viso – _____________ Eur, esančių ______________________________________________ sąskaitoje, priklausančių

(laisvės atėmimo vietos įstaigos pavadinimas, kodas)

__________________________________________ .

(skolininko vardas, pavardė, asmens kodas)

 

 

Areštuotas lėšas prašau pervesti į antstolio ________________________________________ depozitinę sąskaitą

(antstolio vardas, pavardė)  

Nr. ______________________________________________________ .

(sąskaitos numeris ir banko rekvizitai)

 

Šis patvarkymas galioja iki visiško jo įvykdymo.

Jeigu iš pas Jus esančių skolininko lėšų turi būti išieškoma pagal kelių antstolių patvarkymus, areštuotos lėšos turi būti paskirstomos pagal Civilinio proceso kodekso 754 straipsnyje nustatytą reikalavimų patenkinimo eilę.

 

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis .....................................................................................................

(parašas) (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

9  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

 

(Turto arešto akto forma)

 

Vykdomoji byla Nr. ...............................

 

TURTO AREŠTO AKTAS

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

20 ....... m. .......................................................................................................  mėn. .......... d. .............. val. ........... min.

.........................................................................................................................................................................................................

(surašymo vieta: miestas, gyvenvietė, gatvė, namas, butas arba kt.)

Antstolis (antstolio padėjėjas) ..................................................................................................................................................

Antstolio kontoros adresas .......................................................................................................................................................

Turto arešto pagrindas ...............................................................................................................................................................

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas, vykdomojo dokumento pavadinimas)

Vykdomojo dokumento Nr. .......... Vykdomojo dokumento išdavimo data .........................................................................

Skolininkas ar asmuo, kurio turtas areštuojamas

.........................................................................................................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas)                             (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

Išieškotojas (asmuo, kurio reikalavimus tenkinant areštuojamas turtas)

.........................................................................................................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas)                             (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

Surašant aktą dalyvaujantys asmenys .....................................................................................................................................

(nurodyti asmenis, dalyvaujančius surašant turto arešto aktą)

 

Turto arešto būdai:

 

Valdymo teisės apribojimas                                                                                                                           

(teisės turėti turtą savo žinioje ir daryti tam turtui fizinį ir ūkinį poveikį priverstinis laikinas apribojimas)

 

Naudojimosi teisės apribojimas                                                                                                                    

(teisės naudoti turto naudingąsias savybes, gauti iš turto pajamų ir vaisių ar kitos naudos priverstinis laikinas apribojimas)

 

Disponavimo teisės apribojimas                                                                                                                   

(teisės pakeisti turto teisinę padėtį, teisinį jo likimą – teisės turtą atlygintinai ar neatlygintinai perleisti, įkeisti, išnuomoti, perduoti naudoti kitiems asmenims, nustatyti servitutus ar kitaip šį turtą sutartimi apsunkinti – priverstinis laikinas apribojimas)

 

Turto arešto mastas – |_|_|_|_|_|_|_| Eur |_|_| ct

 

Kiti su turto areštu susiję apribojimai: .........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

 

Pažymėti areštuoti daiktai (nurodyti pažymėtų daiktų, kurie yra areštuoti, eilės numerius):

.........................................................................................................................................................................................................

 

 

 

AREŠTUOTI DAIKTAI

 

Eil. Nr.

Areštuojamo daikto pavadinimas, skiriamieji požymiai (svoris, matmenys, nusidėvėjimo laipsnis ir kiti)

Arešto terminas (jei jis nustatomas)

Daikto vertė (pinigais)

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Viso areštuoto turto vertė: ......................................................................  Eur ................... ct

(suma skaičiais)

.........................................................................................................................................................................................................

(suma žodžiais arba nurodyti, kad turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas)

Areštuoto turto savininkas (bendraturčiai):

.........................................................................................................................................................................................................

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ......................................................................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas)                             (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ......................................................................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas)                             (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

DAIKTŲ, PAIMTŲ IR PERDUOTŲ KITAM ASMENIUI SAUGOTI AR ADMINISTRUOTI, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Areštuoto daikto pavadinimas

Areštuoto daikto vertė (pinigais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolininkui ir išieškotojui paaiškinta, kad, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 663 straipsnio 1 dalimi, išieškojimas į areštuotą turtą nebus nukreipiamas, jeigu skolininkas pateiks antstoliui įrodymus, kad išieškomą pinigų sumą su vykdymo išlaidomis galima išieškoti per šešis mėnesius darant Civilinio proceso kodekso 736 straipsnyje nustatyto dydžio išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų pajamų.

Skolininkui, turto saugotojui (administratoriui) išaiškinta, jog perduoto saugoti (administruoti) turto išeikvojimas, perleidimas ar paslėpimas, taip pat nusikalstamas šio turto sunaikinimas ar sužalojimas, jeigu tai padaro saugotojas (administratorius), baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

Už perduoto saugoti (administruoti) turto praradimą, trūkumą ar sužalojimą žalą atlygina saugotojas įstatymų nustatyta tvarka.

Skolininkas ir išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą.

Skolininkui ir kitiems asmenims išaiškinta, kad, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis .....................................................................................................................................     ..............................................

(parašas)                                                                      (vardas, pavardė)

Arešto akto nuorašą gavau:

Skolininkas .................................................................................................................................     ..............................................

(parašas)                                                                      (vardas, pavardė)

 

Išieškotojas ................................................................................................................................     ..............................................

(parašas)                                                                      (vardas, pavardė)

 

Kiti asmenys, dalyvaujantys

surašant turto arešto aktą: .......................................................................................................     ..............................................

(parašas)                                                                      (vardas, pavardė)

......................................................................................................................................................    ..............................................

(parašas)                                                     (vardas, pavardė)

 

Šiame akte nurodytą turtą priėmiau saugoti ir turto arešto akto nuorašą gavau. Areštuoto turto saugotojas (administratorius):

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ....................................................................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas) ........................... (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyv. vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

Turto saugotojas ......................................   ..................................................................................................................

(parašas)                                                             (vardas, pavardė)

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

10  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

 

(Turto aprašo forma)

 

.......................................................................................................................................................................................................

(institucija ar antstolis, priėmęs ar surašęs vykdomąjį dokumentą ar turto arešto aktą, vykdomojo

......................................................................................................................................................................................... priedas

dokumento pavadinimas, jo ar turto arešto akto numeris, priėmimo data)

 

TURTO APRAŠAS

 

20..... m. ...................... mėn. ........ d. ............... val. .......... min.

 

Eil. Nr.

Aprašomo daikto pavadinimas, skiriamieji požymiai (svoris, matmenys, nusidėvėjimo laipsnis ir kiti)

Arešto terminas (jei jis nustatomas)

Daikto vertė (pinigais)

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Visa aprašytų daiktų vertė ........................... Eur ............ ct

(suma skaičiais)

.........................................................................................................................................................................................................

(suma žodžiais arba nurodyti, kad turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas)

Aprašytų daiktų savininkas (bendraturčiai):

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ......................................................................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas)                             (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

 

 

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ......................................................................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas)                             (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

Išieškotojo, skolininko ir kitų asmenų, dalyvaujančių aprašant turtą, pastabos ir pareiškimai, taip pat antstolio patvarkymai dėl jų

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

 

Skolininkui, turto saugotojui (administratoriui) išaiškinta, kad perduoto saugoti (administruoti) turto išeikvojimas, perleidimas ar paslėpimas, taip pat nusikalstamas šio turto sunaikinimas ar sužalojimas, jeigu tai padaro saugotojas (administratorius), baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

Už perduoto saugoti (administruoti) turto praradimą, trūkumą ar sužalojimą žalą atlygina saugotojas įstatymų nustatyta tvarka.

Skolininkas ir išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą.

Skolininkui ir kitiems asmenims išaiškinta, kad, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis (antstolio padėjėjas) ..................................................................................................................................................

(parašas)                                      (vardas, pavardė)

.........................................................................................................................................................................................................

(antstolio kontoros adresas, telefono numeris)

 

Aprašo nuorašą gavau:

Skolininkas                                                                                                         ...........................................................................

(parašas)                                                   (vardas, pavardė)

 

Išieškotojas                                                                                                        ...........................................................................

(parašas)                                                   (vardas, pavardė)

 

Kiti asmenys, dalyvaujantys

surašant turto arešto aktą:                                                                               ...........................................................................

(parašas)                                                   (vardas, pavardė)

 

 

(parašas)                                                   (vardas, pavardė)

 

Šiame apraše nurodytą turtą priėmiau saugoti ir turto aprašo nuorašą gavau. Areštuoto turto saugotojas (administratorius):

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ......................................................................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas)                             (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

11  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

(Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________________________

 

 

 

TURTO PARDAVIMO SKOLININKO PASIŪLYTAM PIRKĖJUI

AKTAS

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis ............................................................. , 20...... m. ..........................................  d. pardaviau skolininko

                                           (vardas, pavardė)

pasiūlytam pirkėjui.......................................................................................................................................................................

(pirkėjo vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

 

.........................................................................................................................................................................................................

(parduoto turto pavadinimas ir turto apibūdinimas)

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| už  Eur ..................................................  ct

(unikalus turto numeris)

(..................................................................................................................................................................................................... ).

(suma žodžiais)

Visa suma už nupirktą turtą įmokėta 20.......... m. .....................................................  d.

 

Šis aktas yra surašytas ______ egzemplioriais, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią ir yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas. Vienas akto egzempliorius paliekamas vykdomojoje byloje, kiti atiduodami pirkėjui.

 

Antstolis                                                                           (parašas)                                                              (vardas, pavardė)

 

Pirkėjas                                                                              (parašas)                                                              (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

13  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

 

 

 

(Turto pardavimo iš varžytynių akto forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________________________

 

 

TURTO PARDAVIMO IŠ VARŽYTYNIŲ

AKTAS

 

____________________________________

(data)

___________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis ......................................................................................... , 20......... m. .................................................  d.

                                                 (vardas, pavardė)

įvykusiose varžytynėse Nr. ............................ pardaviau ........................................................................................................

                                  (varžytynių Nr.)                         (parduoto turto pavadinimas ir turto apibūdinimas)

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................      

 

.......................................................................................... , unikalus turto numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

 

pirkėjui............................................................................................................................................................................................

(pirkėjo vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu pirkėjas juridinis asmuo, – pavadinimas, kodas),

.........................................................................................................................................................................................................

adresas (juridinio asmens buveinė), el. pašto adresas, telefono ir fakso Nr.)

 

................................................................................................................................................... už ..........................  Eur .........  ct

 

(..................................................................................................................................................................................................... ).

(suma žodžiais)

 

Visa suma už nupirktą turtą sumokėta 20....... . m. .............................................................  d.

 

Šį aktą pirkėjas pasirašė 20....... m. .......................................... d. ............. val. ............ min.

 

 

Antstolis                                                                                                              ..........................................................................

                                          (parašas)                                                                                   (vardas, pavardė)

 

Pirkėjas                                                                                                                 ..........................................................................

                                          (parašas)                                                                                   (vardas, pavardė)

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

14  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

(Turto perdavimo išieškotojui akto forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

_________________________________________________________________________________________

 

 

TURTO PERDAVIMO IŠIEŠKOTOJUI AKTAS

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis ................................................................................... , vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso

                                               (vardas, pavardė)

702 straipsniu, ................  straipsniu, 20...... m. ..............................................  d. perdaviau ................................................

.........................................................................................................................................................................................................

(perduoto turto pavadinimas ir turto apibūdinimas)

.........................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................... , unikalus turto numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

.........................................................................................................................................................................................................

(išieškotojo vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

 

...................................................................................................................................................... už ...................  Eur ............  ct

(.................................................................................................................................................................................................... ).

(suma žodžiais)

 

Šis aktas yra surašytas _____ egzemplioriais, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią ir yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas. Vienas akto egzempliorius paliekamas vykdomojoje byloje, kiti atiduodami išieškotojui.

 

Antstolis                                                                                                              ..........................................................................

                                          (parašas)                                                                                   (vardas, pavardė)

 

Išieškotojas                                                                                                         ..........................................................................

                                          (parašas)                                                                                   (vardas, pavardė)

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

15  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

(Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________________________

 

IŠIEŠKOTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO PATVARKYMAS

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Vykdant vykdomąją bylą (vykdomąsias bylas) dėl piniginių lėšų išieškojimo iš skolininko ...........................................

.....................................................................................................................................................................................................................

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

................. Eur .............. eilės išieškotojui (išieškotojams) .................................................................................................................. ;

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

.....................................................................................................................................................................................................................

(vykdomoji byla Nr. ......................., Nr. .......................);

 

................. Eur ............... eilės išieškotojui (išieškotojams) ................................................................................................................. ;

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

.....................................................................................................................................................................................................................

(vykdomoji byla Nr. ......................., Nr. .......................);

 

................. Eur ............... eilės išieškotojui (išieškotojams) ................................................................................................................. ;

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

.....................................................................................................................................................................................................................

(vykdomoji byla Nr. ......................., Nr. .......................);

 

................. Eur ............... eilės išieškotojui (išieškotojams) ................................................................................................................. ;

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

.....................................................................................................................................................................................................................

(vykdomoji byla Nr. ......................., Nr. .......................);

 

išieškota ....................................... Eur.

 

Šią sumą paskirstau taip:

1. Išieškotojams:

1.1. ..................... eilės išieškotojui .............................................................................................................................

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

.............. Eur skolos ir ............ Eur vykdymo išlaidų. Liko išieškoti ............... Eur skolos ir ........... Eur vykdymo išlaidų;

1.2. ..................... eilės išieškotojui .............................................................................................................................

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

.............. Eur skolos ir ............ Eur vykdymo išlaidų. Liko išieškoti ............... Eur skolos ir ........... Eur vykdymo išlaidų;

1.3. ..................... eilės išieškotojui .............................................................................................................................

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

.............. Eur skolos ir ............ Eur vykdymo išlaidų. Liko išieškoti ............... Eur skolos ir ........... Eur vykdymo išlaidų;

1.4. ..................... eilės išieškotojui .............................................................................................................................

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

.............. Eur skolos ir ............ Eur vykdymo išlaidų. Liko išieškoti ............... Eur skolos ir ........... Eur vykdymo išlaidų.

 

 

2. Vykdymo išlaidas antstoliui:

2.1. ....................................... Eur būtinos vykdymo išlaidos;

2.2. papildomos vykdymo išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus vykdomojoje byloje .......... Eur;

2.3. atlygis antstoliui ................... Eur.

Liko išieškoti .......................... Eur vykdymo išlaidų.

3. Grąžinti skolininkui .......................... Eur.

 

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...........................................................................................................

(parašas) (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

16  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

(Patvarkymo dėl prisijungimo prie išieškojimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

_____________________________________________________________________________________________

 

 

Antstoliui ___________________________________________ Vykdomoji byla Nr. ____________

(antstolio vardas ir pavardė)

_________________ __________________________________

(antstolio kontoros adresas)

 

 

Kopija išieškotojui ____________________________________                 

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

___________________________________________________

(adresas)

 

 

Kopija skolininkui___________________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

____________________________________________________

(adresas)

 

 

PATVARKYMAS DĖL PRISIJUNGIMO PRIE IŠIEŠKOJIMO

 

_______________________

(data)

_______________________

(dokumento Nr.)

_______________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis _______________________________________ , vykdydamas ____________________

(vardas, pavardė)                                                            (institucijos, išdavusios

_________________________________________________________ 20...... m. ................................. d.  išduotą

vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

_________________________________________________________________  Nr. _______________, dėl

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

______ Eur sumos išieškojimo iš _____________________________________________________________

(skolininko vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas,

_____ eilės išieškotojui ___________________________________________________________________ ,

kodas)                                    (išieškotojo vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 759 straipsniu, prisijungiu prie Jūsų vykdomo išieškojimo iš _______________________________________________________________ turto _____________________

(skolininko vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas) (turto pavadinimas)

______________________________________________________ir lėšų, gautų realizavus šį turtą.

 

Informuoju, kad mano vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. __________________ iš skolininko reikia išieškoti _____________ Eur skolos, _____________ Eur būtinų vykdymo išlaidų, _____________ Eur papildomų vykdymo išlaidų ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 55 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotą atlygį antstoliui.

Išieškotas vykdymo išlaidas prašau pervesti į antstolio _________________________________________

(vardas, pavardė)

depozitinę sąskaitą Nr. _________________________________.

Išieškotą skolos sumą prašau išmokėti išieškotojui asmeniškai / išsiųsti paštu adresu / pervesti į išieškotojo banko sąskaitą Nr. _______________________________________.

(nurodoma, kaip pasielgti su išieškotojui tenkančia suma)

 

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

PRIDEDAMA. Vykdomojo dokumento kopija.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas) (vardas, pavardė)

A. V.

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

20  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

(Patvarkymo sustabdyti lėšų išmokėjimą forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________________________

 

Kam:_____________________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

Vykdomoji byla Nr. ____________

............................................................................................

(adresas)

 

Kopija

(skolininkui)

Kam: ____________________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

_________________________________________

(adresas)

 

 

PATVARKYMAS SUSTABDYTI LĖŠŲ IŠMOKĖJIMĄ

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Vykdydamas _________________________ teismo  20 ___ m. __________ d. nutartį Nr. ________________

(teismo pavadinimas)

dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ____________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens

 

__________________ atžvilgiu, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 5 dalimi, areštuoju pinigines

pavadinimas, kodas)

lėšas – .................. Eur___________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens

__________________ sąskaitoje Nr. __________________________.

pavadinimas, kodas)

___________________________________________________________________________________________

(nurodymai, jeigu teismas leido atlikti tam tikrus mokėjimus iš areštuotų lėšų)

 

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

PRIDEDAMA. Nutarties kopija.

 

Antstolis ...........................................................................................................

(parašas) (vardas, pavardė)

A. V.

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

24  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

(Antstolio kvito forma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Antstolio kodas)

 

Vykdomosios bylos Nr. ...............

 

ANTSTOLIO KVITAS

(sprendimo vykdymo išlaidoms ir atlygiui už vykdomas funkcijas ar suteiktas paslaugas)

Serija XXX Nr. 9999999

 

20....... m. ..........................mėn. ........d.

 

Aš, antstolis (antstolio padėjėjas, kitas darbuotojas)

........................................................................................................................................................................................................ ,

(vardas, pavardė)

priėmiau pinigus iš

.........................................................................................................................................................................................................

(mokėtojo vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens – pavadinimas, įmonės kodas)

gyvenančio................................................................................................................................................................................... ,

(mokėtojo gyvenamoji vieta ar buveinės adresas)

.......................................................................................................................................

(įmokėta suma žodžiais)

................... Eur.............. ct

 

.........................................................................................................................................................................................................

už ....................................................................................................................................................................................................

(atliekamų procesinių veiksmų ar suteiktų paslaugų pobūdis)

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Pinigus įmokėjau

.........................................................................................................................................................................................................

(mokėtojo vardas, pavardė, parašas)

Pinigus priėmiau...............................................................................................................

(parašas)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Antstolio kodas)

 

ANTSTOLIO KVITAS

(pagal vykdomuosius dokumentus išieškomoms piniginėms sumoms)

Serija XXX Nr. 9999999

 

20..... m. ......................... mėn. ....... d.

 

Aš, antstolis (antstolio padėjėjas, kitas darbuotojas)

........................................................................................................................................................................................................ ,

(vardas, pavardė)

vykdydamas

.........................................................................................................................................................................................................

(institucijos išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

vykdomąjį dokumentą Nr. ......................, išduotą .......... m. ........................................................................... mėn. .......... d.

dėl ............... Eur ............. ct išieškojimo iš................................................................................................................................ ,

(skolininko vardas, pavardė ar pavadinimas)

.........................................................................................................................................................................................................

priėmiau pinigus iš ..................................................................................................................................................................... ,

(mokėtojo vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens – pavadinimas, įmonės kodas)

gyvenančio

........................................................................................................................................................................................................ ,

(mokėtojo gyvenamoji vieta ar buveinės adresas)

.......................................................................................................................................

(įmokėta suma žodžiais)

................... Eur.............. ct

 

.........................................................................................................................................................................................................

 

Pinigus įmokėjau

.........................................................................................................................................................................................................

(mokėtojo vardas, pavardė, parašas)

Pinigus priėmiau ..............................................................................................................

(parašas)

 

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

25  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

 

(Patvirtinimo apie susipažinimą su varžytynių vykdymo, antstolių veiksmų apskundimo tvarka ir turto pardavimo iš varžytynių galimomis pasekmėmis forma)

 

 

Patvirtinimas apie susipažinimą su varžytynių vykdymo, antstolių veiksmų apskundimo tvarka ir turto pardavimo iš varžytynių galimomis pasekmėmis

 

____________________________________

(data)

 

 

Aš, ...........................................................................................................................................................................................  

(vardas, pavardė, asmens kodas (juridinio asmens pavadinimas, kodas). Jeigu asmuo varžytynėse dalyvauja per atstovą, – taip pat nurodoma atstovaujamojo vardas, pavardė, asmens kodas (juridinio asmens pavadinimas, kodas), atstovavimo pagrindas)

patvirtinu, kad susipažinau su toliau nurodytomis:

1. Varžytynių vykdymo tvarka:

1.1. Varžytynės skelbiamos darbo dienomis nuo devintos valandos nulis minučių iki keturioliktos valandos nulis minučių. Varžytynių pradžia yra jų paskelbimo interneto svetainėje www.evarzytynes.lt momentas.

1.2. Varžytynės baigiamos:

1) po trisdešimties dienų – iš varžytynių parduodant nekilnojamąjį turtą ir kitą įstatymų nustatyta tvarka registruotą turtą, taip pat kitą kilnojamąjį turtą, kurio vieneto vertė viršija trisdešimt tūkstančių eurų;

2) po dvidešimties dienų – iš varžytynių parduodant visą kitą turtą.

1.3. Varžytynės baigiamos jų pabaigos dienos tą pačią valandą ir minutę, kurią jos buvo paskelbtos, pvz., jeigu varžytynės buvo paskelbtos 10 val. 15 min. 35 sek., tai jos bus baigtos varžytynių pabaigos dienos 10 val. 15 min. įskaitytinai, ir visi kainų pasiūlymai, interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančios informacinės sistemos serveryje užregistruoti ne vėliau kaip iki varžytynių pabaigos dienos 10 val. 15 min. 59,999 sek., bus laikomi pateiktais laiku.

Jeigu varžytynių pabaigos laikas sueina poilsio ar švenčių dieną, varžytynės baigiamos artimiausią darbo dieną.

1.4. Jeigu iki šio priedo 1.3 papunktyje nustatyto varžytynių pabaigos laiko yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, varžytynės pratęsiamos papildomas penkias minutes nulį sekundžių ir per šį pratęstą papildomą laiką varžytynių dalyviai gali siūlyti kainą už parduodamą turtą, pvz., jeigu šio priedo 1.3 papunktyje nustatytas varžytynių pabaigos laikas yra 10 val. 15 min. 59,999 sek. ir yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, varžytynės pratęsiamos penkių minučių nulio sekundžių terminui įskaitytinai, ir ne vėliau kaip iki 10 val. 20 min. 59,999 sek. interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančios informacinės sistemos serveryje užregistruotas naujas kainos pasiūlymas yra laikomas pateiktu laiku. Po kiekvieno per pratęstą papildomą penkių minučių nulio sekundžių laiką gauto kainos pasiūlymo varžytynės pakartotinai pratęsiamos penkias minutes nulį sekundžių; šis laikas pradedamas skaičiuoti nuo naujo kainos pasiūlymo gavimo momento, pvz., jeigu pratęstų varžytynių metu kainos pasiūlymas buvo gautas 10 val. 18 min. 36 sek., tai iki 10 val. 23 min. 36,999 sek. interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančios informacinės sistemos serveryje užregistruotas naujas kainos pasiūlymas yra laikomas pateiktu laiku ir varžytynės pakartotinai pratęsiamos penkių minučių nulio sekundžių terminui. Pratęstos varžytynės baigiamos, jeigu per penkias minutes nulį sekundžių po paskutinio pratęstų varžytynių metu gauto kainos pasiūlymo negaunamas kitas kainos pasiūlymas.

1.5. Dalyvauti varžytynėse asmuo gali tik identifikavęs savo tapatybę elektroniniu parašu arba prisijungęs prie elektroninės bankininkystės sistemos, nurodęs savo kontaktinę informaciją (telefono numerį, elektroninio pašto adresą), gyvenamąją vietą (buveinę), banko sąskaitą, į kurią turėtų būti grąžintas varžytynių dalyvio mokestis, jeigu varžytynių dalyvis varžytynių nelaimės, ir per išorines elektroninės bankininkystės sistemas sumokėjęs dešimties procentų pradinės parduodamo turto kainos dydžio varžytynių dalyvio mokestį. Jeigu asmuo varžytynėse dalyvauja per atstovą, šiame papunktyje nustatyta tvarka identifikuoti savo tapatybę, pateikti kitą šiame papunktyje nurodytą informaciją ir atlikti šiame papunktyje nustatytus veiksmus privalo atstovas. Atstovas taip pat privalo nurodyti atstovaujamojo vardą, pavardę, asmens kodą (juridinio asmens pavadinimą, kodą) ir atstovavimo pagrindą.

1.6. Varžytynių dalyviai kainą už varžytynėse parduodamą turtą gali didinti automatiniu arba neautomatiniu būdu.

1.7. Kainą didinant neautomatiniu būdu, varžytynių dalyvis už parduodamą turtą pasiūlo kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę turto pardavimo kainą.

Kiti varžytynių dalyviai už parduodamą turtą gali siūlyti tik didesnę kainą, tačiau kiekvienas kainos padidėjimas turi sudaryti ne mažiau kaip 0,5 procento pradinės turto pardavimo kainos, jeigu ji yra mažesnė negu penkiolika tūkstančių eurų, ne mažiau kaip 0,3 procento – jeigu pradinė turto pardavimo kaina yra nuo penkiolikos tūkstančių eurų iki trisdešimties tūkstančių eurų, ir ne mažiau kaip 0,1 procento – jeigu pradinė turto pardavimo kaina viršija trisdešimt tūkstančių eurų. Varžytynių metu varžytynių dalyviams rodoma informacija, kokią mažiausią kainą, atsižvelgiant į šiame papunktyje nustatytus kainos didinimo intervalus, jie gali pasiūlyti. Kainos nurodomos eurais be centų. Iki varžytynių pabaigos tas pats varžytynių dalyvis kainą gali didinti neribotą skaičių kartų. Varžytynių metu rodoma didžiausia tuo metu už parduodamą turtą pasiūlyta kaina.

1.8. Kainą didinant automatiniu būdu, varžytynių dalyvis nurodo siūlomą pradinę kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę turto pardavimo kainą, didžiausią siūlomą kainą ir kainos didinimo automatiniu būdu intervalą, kuris negali būti mažesnis už šio priedo 1.7 papunktyje nustatytus kainos didinimo intervalus. Didžiausia siūloma kaina už pradinę siūlomą kainą arba kitų varžytynių dalyvių pasiūlytą kainą, jeigu tokių pasiūlymų buvo gauta, turi būti didesnė ne mažiau kaip šio priedo 1.7 papunktyje nurodytais kainos didinimo intervalais ir negali būti žinoma nei varžytynes organizavusiam antstoliui, nei kitiems varžytynių dalyviams ar tretiesiems asmenims. Kainą didinant automatiniu būdu, rodoma varžytynių dalyvio siūloma pradinė kaina, kuri išlieka iki to momento, kol kitas varžytynių dalyvis pasiūlo didesnę parduodamo turto kainą. Kitam varžytynių dalyviui pasiūlius didesnę kainą, automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio siūloma kaina automatiškai padidinama šio varžytynių dalyvio nurodytu intervalu, kol kito varžytynių dalyvio pasiūlyta kaina viršys automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio nurodytą didžiausią siūlomą kainą.

Jeigu varžytynių dalyvis, kainą didinantis neautomatiniu būdu, pasiūlo tokią pat kainą, kurią kitas varžytynių dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą kainą, rodoma anksčiau automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio didžiausia siūloma kaina, kuri tampa tuo metu už parduodamą turtą siūloma kaina. Šią kainą kiti varžytynių dalyviai gali didinti neautomatiniu būdu pasiūlydami didesnę kainą arba automatiniu būdu nurodydami didesnę didžiausią siūlomą kainą. Šioje pastraipoje nustatyta tvarka taikoma ir tais atvejais, kai automatiniu būdu kainą didinantis varžytynių dalyvis pasiūlo tokią pat didžiausią siūlomą kainą, kurią kitas varžytynių dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą kainą.

Iki varžytynių pabaigos bet kuris varžytynių dalyvis gali nustatyti automatinį kainos didinimą arba padidinti ar sumažinti anksčiau automatiniu būdu nustatytą didžiausią siūlomą kainą. Varžytynių dalyvis, kurio pasiūlyta kaina vykstant varžytynėms yra didžiausia, anksčiau nustatytos automatiniu būdu didinamos kainos didžiausios siūlomos kainos negali sumažinti daugiau nei tuo metu rodoma šio dalyvio pasiūlyta kaina.

1.9. Varžytynių laimėtoju pripažįstamas tas varžytynių dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą. Varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio pasiūlyta kaina kartu yra ir turto pardavimo kaina.

1.10. Pasibaigus varžytynėms, rodoma turto pardavimo kaina. Varžytynes laimėjusiam varžytynių dalyviui ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčiamas pranešimas apie laimėtas varžytynes.

1.11. Varžytynių nelaimėjusiems varžytynių dalyviams jų sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis, atskaičius mokesčius už banko paslaugas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną grąžinamas į šio priedo 1.5 papunktyje nurodytas banko sąskaitas. Varžytynių dalyvio mokestis tokia pat tvarka grąžinamas ir tais atvejais, kai varžytynės atšaukiamos.

1.12. Varžytynių laimėtojas turto pardavimo ir sumokėto varžytynių dalyvio mokesčio kainų skirtumą privalo sumokėti į varžytynes organizavusio antstolio depozitinę sąskaitą per dešimt dienų nuo varžytynių pabaigos, – jeigu turto kaina yra mažesnė negu trys tūkstančiai eurų, per dvidešimt dienų, – jeigu turto kaina yra nuo trijų tūkstančių eurų iki trisdešimties tūkstančių eurų, ir per trisdešimt dienų, – jeigu turto kaina viršija trisdešimt tūkstančių eurų.

1.13. Turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis surašo per 3 darbo dienas po visos kainos už parduotą turtą sumokėjimo, bet ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo varžytynių pabaigos. Jeigu iš varžytynių parduotas nekilnojamasis turtas, elektroninė turto pardavimo iš varžytynių akto forma, patvirtinta antstolio elektroniniu parašu, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tos dienos, kurią turto pardavimo iš varžytynių aktą pasirašė varžytynių laimėtojas, įkeliama į interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančią informacinę sistemą ir automatiniu būdu perduodama Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 565 „Dėl atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą dydžių patvirtinimo“ nustatyto dydžio atlyginimą už juridinio fakto apie varžytynėse parduotą turtą įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, šio registro tvarkytojui apmoka varžytynių laimėtojas.

2. Turto pardavimo iš varžytynių galimomis pasekmėmis:

2.1. Turto pardavimo iš varžytynių aktą suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiu:

2.1.1. jeigu buvo realizuotas skolininkui nepriklausantis turtas;

2.1.2. jeigu turtas parduotas asmenims, kurie neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse;

2.1.3. jeigu kuris nors asmuo buvo neteisėtai pašalintas iš varžytynių;

2.1.4. jeigu buvo neteisėtai atmesta kurio nors asmens pasiūlyta aukštesnė kaina;

2.1.5. jeigu turtas buvo parduotas pirmiau negu skelbimuose nurodytu pardavimo laiku;

2.1.6. jeigu turtas parduotas už mažesnę kainą, negu ji turėjo būti nustatyta Civilinio proceso kodekso 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka;

2.1.7. jeigu turto pardavimas iš varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises. Turto pardavimas iš varžytynių negali būti pripažįstamas negaliojančiu tik dėl formalių trūkumų, kurie negalėjo turėti įtakos šių veiksmų teisėtumui.

2.2. Turto pardavimo iš varžytynių aktą pripažinus negaliojančiu, gali būti taikoma restitucija Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

2.3. Reikalavimams dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu taikomas vienų metų ieškinio senaties terminas. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo turto pardavimo iš varžytynių akto pasirašymo dienos, išskyrus šio priedo 2.1.1 papunktyje numatytą atvejį, kai senaties terminas prasideda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą.

2.4. Areštuoto turto pardavimas varžytynėse panaikina visus to turto areštus.

2.5. Jeigu varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis per nustatytą terminą nesumoka visos turto kainos, varžytynių dalyvio mokestis Civilinio proceso kodekso 753 straipsnyje nustatyta tvarka skiriamas skolininko skoloms ir vykdymo išlaidoms padengti.

2.6. Varžytynėse neturi teisės dalyvauti antstolis, organizuojantis tas varžytynes, taip pat vienoje antstolių kontoroje su juo dirbantys kiti antstoliai, darbuotojai ir šiame papunktyje išvardytų asmenų artimieji giminaičiai, sutuoktiniai (sugyventiniai). Jeigu varžytynėse parduodama žemės ūkio paskirties žemė arba juridinio asmens, kuris nuosavybės teise valdo daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės, akcijos (teisės, pajus), varžytynėse gali dalyvauti tik tie asmenys, kurie atitinka Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme tokio turto įgijėjui keliamus reikalavimus. Jeigu varžytynėse parduodamas kitas turtas, kurį įgyti gali tik teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantys asmenys, varžytynėse gali dalyvauti tik šiuos reikalavimus atitinkantys asmenys. Teisės aktuose nustatytus duomenis ir dokumentus, patvirtinančius teisę įgyti atitinkamą turtą, varžytynių laimėtojas antstoliui turi pateikti iki turto pardavimo iš varžytynių akto surašymo.

2.7. Jeigu paaiškėja, kad varžytynių dalyvis neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse, jo sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis panaudojamas šio priedo 2.5 papunktyje nustatyta tvarka.

2.8. Jeigu varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis, kuris neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse, sumokėjo ne visą kainą už varžytynėse nupirktą turtą, jo sumokėta suma pereina valstybės nuosavybėn.

2.9. Jeigu varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis, kuris neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse, sumokėjo visą kainą už varžytynėse nupirktą turtą, visos sumokėtos sumos panaudojamos šio priedo 2.5 papunktyje nustatyta tvarka, o turtas pereina valstybės nuosavybėn.

3. Antstolio veiksmų apskundimo tvarka:

3.1. Skundas dėl antstolio veiksmų arba atsisakymo juos atlikti per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo, pateikiamas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skunde turi būti nurodomas pareiškėjo vardas, pavardė ir kontaktinė informacija, skundo surašymo data, vykdomosios bylos numeris (jei žinomas) ir jos šalys, skundžiamo antstolio vardas ir pavardė, skundžiamas antstolio veiksmas, pareiškėjo reikalavimas, skundo motyvai ir aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia reikalavimą, pareiškėjo ar įgalioto atstovo parašas.

3.2. Jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių turi pateikti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

3.3. Skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo. Jei antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu, kuriame nurodomi atsisakymo patenkinti skundą motyvai ir aplinkybės, ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

3.4. Skundo dėl antstolio veiksmų ar neveikimo nepadavimas neatima teisės kreiptis į teismą dėl antstolio neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo.

 

...................................................................

(vardas, pavardė)

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

26  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

 

(Pranešimo apie laimėtas varžytynes forma)

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

 

 

Pranešimas apie laimėtas varžytynes

 

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

 

 

Pranešame, kad Jūs laimėjote antstolio ..................................................................... organizuotas varžytynes

                                                                                     (vardas, pavardė)

Nr. ............................ ir įgijote teisę pirkti................................................................................................................................... .

(varžytynių Nr.)                                                         (parduoto turto pavadinimas ir turto apibūdinimas)

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................      

...........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................... , unikalus turto numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

 

už ...................  Eur ..........  ct (.................................................................................................................................................... ).

(suma žodžiais)

 

Jūsų pasiūlytos už turtą kainos ir sumokėto varžytynių dalyvio mokesčio kainos skirtumą, kuris sudaro

........................  Eur ..........  ct (.................................................................................................................................................... ),

(suma žodžiais)

iki 20........ m. ....................................... d. įskaitytinai turite sumokėti į antstolio .....................................................

(vardas, pavardė)

depozitinę sąskaitą Nr. ................................................................. .

 

Turto pardavimo iš varžytynių aktą, kuris yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas, per tris darbo dienas po visos turto kainos sumokėjimo, bet ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo varžytynių pabaigos, surašys ir, Jums pasirašius, išduos antstolis ...............................................................................................................

(vardas, pavardė)

 

(antstolio kontoros adresas ............................................................................).

 

Per nustatytą terminą nesumokėjęs visos turto kainos Jūs neteksite teisės pirkti turtą, o Jūsų sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 711 straipsnio 1 dalimi, bus skiriamas skolininko skoloms ir vykdymo išlaidoms padengti.