RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 23 d. Nr. T- 251

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 491 straipsniu, Radviliškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-760 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“.

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                        Mindaugas Pauliukas

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T-251

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Radviliškio rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato žmonių tinkamo elgesio prie paviršinių vandens telkinių (toliau – vandens telkiniai), paviršinių vandens telkinių vandenyje bei ant paviršinių vandens telkinių ledo (toliau – ledo) reikalavimus ir gelbėjimo darbų paplūdimiuose organizavimo principus.

2. Taisyklės galioja Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje. Jų privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

3. Šios Taisyklės netaikomos elgesiui dirbtinai sukurtuose uždaruose vandens telkiniuose, atskirtuose nuo paviršinių ir požeminių vandenų ir elgesiui ant dirbtinai išlieto ledo.

4. Poilsiautojų saugą, paplūdimių ar maudyklų higienos reikalavimus, jų eksploataciją, priežiūrą  ir jose esančių įrenginių priežiūrą užtikrina seniūnija – institucija, atsakinga už paplūdimių ir maudyklų administravimą, kurios teritorijoje yra stebimas paplūdimys ar maudykla, įteisinti savivaldybės tarybos sprendimu. Įteisintų paplūdimių ir maudyklų sąrašas skelbiamas Radviliškio rajono savivaldybės tinklalapyje.

5. Paplūdimio lankymo valandos ir maudymosi sezono pradžia ir pabaiga tvirtinami Administracijos direktoriaus įsakymu kiekvienais metais.

6. Šios Taisyklės netaikomos atliekant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų, policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pajėgų, greitosios medicinos pagalbos funkcijas, taip pat ekstremaliųjų įvykių, situacijų, avarijų ar kitų stichinių nelaimių likvidavimo ir padarinių šalinimo metu, mokslinius ir kitus tyrimus, monitoringą ir stebėjimus vandens telkiniuose Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo nustatytais tikslais ir tvarka, taip pat vykdant Taisyklių kontrolės, paplūdimių ir maudyklų priežiūros, administravimo funkcijas.

7. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas sąvokas.

 

II. SAUGAUS ELGESIO VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR PAPLŪDIMIUOSE REIKALAVIMAI

 

8. Vandens telkinio vandenyje ir paplūdimyje draudžiama:

8.1. maudytis neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;

8.2. maudytis vietose, nepritaikytose maudymuisi;

8.3. maudytis žaibuojant ir (ar) perkūnijos, škvalo, kilusio viesulo, audros ir tamsiu paros metu;

8.4. plaukti vandens dviračiais arčiau kaip 100 m nuo paplūdimio;

8.5. maudyti šunis ir kitus gyvūnus žmonių poilsiui skirtose maudymosi vietose; lankytis su gyvūnais tam neskirtose paplūdimio vietose;

8.6. plaukioti ar bristi už vietų, pažymėtų plūdurais, taip pat maudytis po nustatytų paplūdimio lankymo valandų, maudymuisi neskirtose ir (ar) nesaugiose vietose (prie užtvankų, dirbtinių krioklių, šalia hidroelektrinėse naudojamų įrenginių, esančių vandenyje ir pan.) arba vietose, pažymėtose draudžiančiais maudytis informaciniais ženklais;

8.7. maudytis vaikams iki 14 metų be suaugusio žmogaus priežiūros;

8.8. plaukioti plaukiojimui pritaikytomis plaukiojimo priemonėmis tam neskirtose paplūdimių maudyklų zonose, jomis kelti pavojų žmonėms ir aplinkai;

8.9.  plaukti plaukiojimo priemone, jeigu joje nėra gelbėjimosi liemenių, skirtų visiems joje esantiems asmenims;

8.10. suptis ir vaikščioti tam nepritaikytose plaukiojimo priemonėse, taip pat nesilaikyti plaukiojimo priemonės gamintojo nustatytų saugaus plaukiojimo priemonės naudojimo reikalavimų ir (ar) draudimų;

8.11. plaukioti ant pripučiamų čiužinių, transporto priemonių padangų ir kamerų, rąstų, lentų ir kitų plaukiojimui nepritaikytų daiktų;

8.12. maudytis, nardyti bei šokinėti iš plaukiojimo priemonės jai plaukiant, taip pat nardyti bei šokinėti tam nepriskirtose vietose;

8.13.  paplūdimiuose ir maudyklose rūkyti (išskyrus įrengtas rūkymo vietas);

8.14.  žaisti sportinius žaidimus ne fizinio aktyvumo (aktyvaus) paplūdimio zonoje ar sukeliant pavojų poilsiautojams;

8.15.  paplūdimiuose ir maudyklose įrengti stovyklavietes;

8.16.  skinti ar naikinti saugomų rūšių augalus, kirsti ar kitaip naikinti želdinius, neturint tam skirtų leidimų;

8.17.  būti bendruose paplūdimiuose nuogiems asmenims (nedėvintiems maudymosi kostiumų ar dėvintiems tik jų dalį);

8.18. gadinti arba naikinti informacinius ženklus, iškabas, statinius, įrenginius, kitą esamą infrastruktūrą prie vandens telkinių;

8.19. teršti vandens telkinius ir jų pakrantes, skalbti skalbinius, plauti motorines transporto priemones, tarą nuo kenksmingų medžiagų;

8.20. važiuoti ar stovėti su motorinėmis transporto priemonėmis arčiau kaip 25 m iki vandens telkinio;

8.21. kūrenti laužus specialiai tam neįrengtose vietose;

8.22. užtverti, perkasti ar kitaip naikinti takus, kelius, vedančius prie vandens telkinių, poilsiaviečių, paplūdimių ir jų maudyklų;

8.23. kelti pavojų poilsiautojų saugumui, trukdyti ilsėtis poilsiui skirtose vietose;

8.24. palikti prie vandens be priežiūros vaikus iki 14 metų;

8.25. maudytis esant draudžiamiesiems informaciniams ženklams, kurie įspėja to nedaryti; 

9. Paplūdimiuose, žmonėms gerai matomoje vietoje, turi būti įrengti aktualūs paplūdimio informaciniai, draudžiamieji ženklai ir vėliavos, taip pat stendas, kuriame išdėstytos pagrindinės saugaus elgesio vandens telkinio vandenyje taisyklės.

10. Prie vandens telkinių, nepažeidžiant jų apsaugos bei naudojimo reglamentų ir režimų, teisės aktuose nustatytų aplinkosauginių reikalavimų, galima:

10.1. laisvai važinėti automobiliais ir kitomis motorizuotomis ir nemotorizuotomis priemonėmis bendrojo naudojimo keliais, jungiančiais rekreacinės infrastruktūros objektus, statyti autotransporto priemones tam tikslui įrengtose vietose ir kelių kelkraštyje, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra ribojančių kelio ženklų, nedaroma žala aplinkai;

10.2. keliauti pėsčiomis;

10.3. maudytis paviršinio vandens telkiniuose, prieiti prie šių telkinių pakrantės juostomis, taip pat kitaip naudotis privačiais vandens telkiniais servitutų nustatyta tvarka;

10.4. plaukioti plaukiojimo priemonėmis be vidaus degimo ir elektros variklių paviršinio vandens telkiniuose.

11. Pagrindinės elgesio vandenyje taisyklės:

11.1. nesimaudykite vieni, taip pat nesimaudykite nežinomose, nuošaliose vietose. Geriau pasirinkite paplūdimį arba vietą, kurioje maudosi daugiau žmonių;

11.2. plaukite tik saugiose vietose;

11.3. žinokite, koks telkinio gylis ir kokios vandens telkinio ypatybės;

11.4. maudydamiesi nekramtykite gumos, nevalgykite, nesimaudykite iškart po valgio;

11.5. nemokėdami plaukti neikite į vandenį giliau kaip iki krūtinės; mokykitės plaukti;

11.6. atminkite, kad maudytis upėje pavojinga;

11.7. patekus į vandens verpetą, reikia kuo daugiau įkvėpti oro, pasinerti kuo giliau, nuplaukti po vandeniu šalin nuo verpeto, nes vandens srovė gilumoje yra žymiai lėtesnė;

11.8. nestovėkite ir nežaiskite ten, kur galima netikėtai įkristi į vandenį. Tai gali būti prieplaukos ar molo kraštas, tiltas, status krantas;

11.9. neplaukite už plūdurų, nors ir esate geras plaukikas;

11.10. gelbėjimosi liemenę užsidėkite prieš išplaukdami plaukiojimo priemone į vandens telkinį ir ją dėvėkite visą laiką, taip pat būdami plaukiojimo priemonėje ant vandens;

11.11. maudykitės tik įsitikinę, kad saugu, į nežinomą vandens telkinio vietą iš pradžių lėtai briskite, nenerkite ir nešokite į vandenį;

11.12. nesimaudykite iškart po valgio, išgėrę alkoholinių gėrimų;

11.13. nepulkite į šaltą vandenį įkaitus saulėje, pirtyje ar saunoje, pirmiausia apsišlakstykite, nes tai gali sukelti raumenų mėšlungį arba širdies paralyžių;

11.14. nežaiskite vandenyje pavojingų žaidimų ir to neleiskite daryti vaikams: nenardinkite kito asmens, netampykite už kojų, nelipkite kitiems ant pečių;

11.15. pradėję skęsti pasistenkite nepanikuoti, dėmesį į save atkreipkite šaukdami arba mojuodami rankomis, pasistenkite įkvėpti kuo daugiau oro, atsigulkite ant nugaros;

11.16. pamatę skęstantį žmogų, šaukdami mėginkite atkreipti aplinkinių dėmesį ir iškvieskite gelbėjimo tarnybas tel. 112. Laukdami gelbėtojų, pasitelkite į pagalbą kuo daugiau žmonių, pasidalykite pareigomis, bandykite padėti skęstančiajam saugiais būdais: nuo kranto, iš valties, nuo tilto mesdami plūdurą, tiesdami lazdą ir t. t. Nerizikuokite savo gyvybe. Ištraukę skęstantįjį į krantą, suteikite pirmąją pagalbą, jei reikia, gaivinkite, kol atvyks pagalba;

11.17. jeigu įmanoma, pamėginkite pasiekti skęstantįjį ranka, lazda, stora medžio šaka arba numeskite jam virvę;

11.18. jeigu šalia nieko daugiau nėra, pamėginkite gelbėti skęstantį, priplaukę prie jo su kokia nors plaukiojimo priemone (valtimi, vandens dviračiu), gelbėjimo ar parankine priemone, kuri neskęsta, ir paduoti ją skęstančiajam per saugų atstumą, kad jis negalėtų jūsų sugriebti;

11.19. įsidėmėkite, jog gelbėti skęstantįjį gali tik geras plaukikas, kuris išmano gelbėjimo būdus ir moka tai atlikti praktiškai.

 

III. SAUGAUS ELGESIO ANT VANDENS TELKINIŲ LEDO REIKALAVIMAI

 

12. Asmenys ant ledo turi elgtis taip, kad nesukeltų pavojaus sau ir kitiems asmenims.

13. Ant vandens telkinių ledo draudžiama:

13.1. vykdyti bet kokią veiklą neturint specialių smaigų, kuriais pasinaudojus būtų galima įlūžus išlipti ant ledo, ir tamsiuoju paros metu nedėvint liemenės ar kitos aprangos su šviesą atspindinčiais elementais;

 

13.2. vykdyti bet kokią veiklą„ jei ledo storis mažesnis nei 7 cm, taip pat, kai ledas turi sniego priemaišų, nėra skaidrus, atlydžio metu, jo struktūra nevienalytė.

13.3. stovėti ar važiuoti motorizuotomis transporto priemonėmis, išskyrus organizuojant renginius (turint renginio organizavimui išduotą leidimą) ar kai vykdoma žvejyba naudojant atitinkamas transporto priemones, būtinas tokiai žvejybai organizuoti;

13.4. palikti vaikus iki 14 metų be suaugusio žmogaus priežiūros;

13.5. važiuoti ar stovėti su motorinėmis transporto priemonėmis ant vandens telkinių ledo, pakrantės apsaugos juostose, išskyrus aplinkos apsaugos, krašto apsaugos, policijos, žuvivaisos, greitosios pagalbos ir gelbėjimo tarnybų, vykdančių tarnybines funkcijas, žvejybinių organizacijų, turinčių leidimą verslinei žvejybai tame vandens telkinyje, ir mokslinių organizacijų, tiriančių tuos vandens telkinius, telkinių nuomotojų ir nuomininkų, jų įgaliotų asmenų bei etatinių darbuotojų, vykdančių vandens telkinių apsaugą, transportą bei specialias invalidų vairuojamas mašinas, vykdyti kitą veiklą, neigiamai veikiančią vandens telkinius bei jų gyvuosius išteklius;

13.6 vykdyti bet kokią veiklą esant neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;

13.7. rengti renginius, išskyrus savivaldybės numatytais atvejais ir turint savivaldybės administracijos leidimą;

13.12. įrengti ir eksploatuoti čiuožyklas ant gilesnių negu vieno metro vandens telkinių. Privaloma turėti savivaldybės administracijos leidimą;

13.13. naudotis čiuožyklomis, kai ledo storis mažesnis negu 25 cm, ledas turi sniego priemaišų – nėra skaidrus, atlydžio metu;

13.14. iškirstą lede eketę, didesnę nei 20 × 20 cm, būtina pažymėti visiems žmonėms matomu būdu ir ryškių spalvų priemonėmis neteršiant aplinkos.

14. Čiuožyklą eksploatuojanti ar renginius ant užšalusių vandens telkinių organizuojanti organizacija privalo užtikrinti žmonių saugumą. Jei ledo storis ar jo struktūra kelia pavojų žmogaus gyvybei, čiuožyklos eksploatacija ar ant ledo organizuojami renginiai turi būti sustabdyti.

15.  Saugaus elgesio ant vandens telkinio ledo rekomendacijos:

15.1.  kad ledas išlaikytų vieną žmogų, jo storis turi būti didesnis nei 7 cm, grupę žmonių – ne mažesnis kaip 12 cm;

15.2.  jeigu ledu, kurio storis yra 12 cm arba mažiau, eina grupė žmonių, atstumas tarp žmonių turi būti ne mažesnis kaip 5 m;

15.3.  einant ledu reikėtų eiti jau pramintu taku, nerekomenduojama ledu eiti vienam tamsiu paros metu;

15.4.  rekomenduojama turėti lazdą (peikeną) ir ja tikrinti ledo stiprumą. Jeigu stuktelėjus lazda pasirodo vanduo, reikia nedelsiant grįžti į krantą;

15.5.  rekomenduojama eiti čiuožiant, neatitraukiant kojų nuo ledo;

15.6.  ledu čiuožiant slidėmis reikia atsisegti slidžių apkaustus, kad esant reikalui jas galima būtų greitai nusimesti; plaštakų neprakišti per lazdų kilpas;

15.7.  įlūžus ledui nepasiduokite panikai ir karštligiškai nesikabinkite už ledo krašto, nes jis lūžinės, o jūs prarasite jėgas. Bandykite „užplaukti ant ledo“ laikydamiesi ant vandens paviršiaus ir artėdami prie tvirtesnio ledo. Užlipę ant ledo kuo plačiau paskirstykite savo kūno svorį, ridenkitės arba šliaužkite į tą kranto pusę, iš kurios atėjote. Ant kojų stokitės tik išlipę ant kranto;

15.8.  pastebėję įlūžusį ir skęstantį žmogų įvertinkite situaciją, nebėkite prie eketės – toje vietoje ledas yra plonesnis. Nedelsdami skambinkite skubios pagalbos numeriu 112. Jeigu įmanoma, bandykite nuo kranto ar tilto ištiesti ar mesti skęstančiajam pagalbinę priemonę, į kurią galėtų įsikibti. Nerizikuokite savo gyvybe;

15.9.  ištraukę skęstantįjį į krantą, patikrinkite jo kvėpavimą ir pulsą, prireikus pradėkite gaivinti. Jei yra galimybė, nugabenkite jį į šiltą patalpą, nuvilkite šlapius drabužius ir pakeiskite juos sausais, apklokite apklotais, antklode. Esant hipotermijai dėkite šiltus kompresus ant jo krūtinės, kaklo, galvos, kirkšnių, jei žmogus sąmoningas, duokite gerti šiltų saldžių gėrimų, netrinkite jo odos, neduokite gerti alkoholinių gėrimų.

16.  Masiniai renginiai ant ledo organizuojami vadovaujantis savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

GELBĖJIMO DARBŲ PAPLŪDIMIUOSE ORGANIZAVIMAS

 

17. Už skęstančiųjų gelbėjimą paplūdimyje nustatytomis paplūdimio lankymo valandomis atsakingas paplūdimio administratorius, o paviršiniuose vandens telkiniuose ne paplūdimio teritorijoje, taip pat paplūdimyje po nustatytų paplūdimio lankymo valandų – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM.

18. Gelbėjimo darbų organizavimas apima reagavimą į pagalbos prašymą, gelbėjimo darbų vykdymą, taip pat prevencinių priemonių taikymą.

19. Paplūdimiuose prie maudyklų turi būti pasiekiamos tokios gelbėjimo priemonės kaip gelbėjimo ratas, plūduras, lynas ir kt.

20. Priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, gavusios pagalbos prašymą per Bendrąjį pagalbos centrą, į įvykio vietą atvyksta iš savo nuolatinių dislokacijos vietų ir pagal kompetenciją atlieka gelbėjimo darbus.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Asmenims, pažeidusiems Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių reikalavimus, taikoma administracinė atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse.

22. Taisyklių laikymosi kontrolę užtikrina Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti asmenys, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato pareigūnai.

23. Taisyklės gali būti papildomos ir keičiamos Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu, atsižvelgiant į konkrečius Savivaldybės poreikius, tarnybų, susijusių su šių taisyklių įgyvendinimu ir kontrole, pasiūlymus bei kitus specifinius klausimus.

24. Esant Taisyklėse neaptartų klausimų, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos norminių aktų ir kitų teisės aktų nuostatomis.

25. Jei šių Taisyklių nuostatos tampa prieštaraujančiomis imperatyvioms Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

________________________________

 

Saugaus elgesio paviršinių

vandens telkinių vandenyje ir ant

paviršinių vandens telkinių ledo

taisyklių

priedas

 

 

PAPLŪDIMIŲ INFORMACINIAI ŽENKLAI IR VĖLIAVOS

Gelbėjimo stotis

Pirmoji medicinos pagalba

Zona, skirta lankytis su gyvūnais

Mėlynosios vėliavos paplūdimys

Aktyvaus poilsio zona

Pasyvaus poilsio zona

Neįgaliųjų paplūdimys

Bendras paplūdimys

Moterų paplūdimys

Vyrų paplūdimys

Nudistų paplūdimys

Rūkymo vieta

 

PAPLŪDIMIO TERITORIJOJE NAUDOJAMI DRAUDŽIAMIEJI ŽENKLAI:

 

Įrengti

stovyklavietes

Kurti laužus

Lankytis su gyvūnais

Skinti ar naikinti saugomų rūšių

augalus

Vartoti alkoholinius gėrimus

 

 

Rūkyti draudžiama

 

 

VĖLIAVŲ REIKŠMĖS:

Maudytis galima                                Maudytis pavojinga                           Budi gelbėtojai                                 Maudytis draudžiama

__________________________