LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2547 „DĖL FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO IR AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1551

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. V-2547 „Dėl formaliojo profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų vykdymo būtinų sąlygų“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO IR AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 3.2.1.1 papunkčiu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u
:

1. Įpareigoti formaliojo profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų teikėjus (toliau – mokymo teikėjas) organizuoti profesinį mokymą ir aukštojo mokslo studijas laikantis šių reikalavimų:

1.1. Užtikrinti, kad asmenys mokymo vykdymo vietose uždarose patalpose dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukė). Kaukių leidžiama nedėvėti asmenims, kai jie sportuoja, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį). Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl vykdomos veiklos pobūdžio (pvz. darbas su klausos negalią turinčiais asmenimis), gali būti naudojamos kitos riziką mažinančios priemonės (pvz., veido skydeliai).

1.2. Užtikrinti, kad asmenys, dalyvaujantys mokymo veiklose, neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina mokymo veiklų vykdymas, ar kitais pašaliniais asmenimis.

1.3. Mokymo veiklose dalyvaujantiems asmenims, darbuotojams ir kitiems asmenims turi būti pateikiama informacija apie:

1.3.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.3.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo uždarose patalpose;

1.3.3. draudimą kontaktinėse veiklose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

1.4. Darbuotojų, mokymo veiklose dalyvaujančių asmenų sveikatos būklė turi būti stebima:

1.4.1. turi būti sudarytos sąlygos darbuotojams, mokymo veiklose dalyvaujantiems asmenims matuoti(s) kūno temperatūrą;

1.4.2. asmuo, kuriam pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) mokymo vykdymo vietoje, turi nedelsiant apleisti patalpas ir kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją;

1.4.3. jeigu mokymo teikėjas iš darbuotojo ar mokymo veiklose dalyvaujančio asmens gavo informaciją apie šiam asmeniui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją;

1.4.4. į mokymo vykdymo vietą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

1.5. Mokymo vykdymo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Turi būti sudaryta galimybė veiklose dalyvaujančių asmenų ir darbuotojų rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie įėjimo į mokymo veiklų vykdymo vietą, tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). Siūloma taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos (https://bit.ly/3f13Bf1).

1.6. Patalpos, kuriose vykdomos mokymo veiklos turi būti išvėdinamos prieš atvykstant jose dalyvaujantiems asmenims ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (salės ir pan.), po kiekvieno panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas asmuo, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Kitas aplinkos valymas mokymo vykdymo vietose turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://bit.ly/3hGFqV4).

2. Įpareigoti asmenis mokymo veiklų vykdymo vietose uždarose patalpose dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti asmenims, kai jie sportuoja, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

3. Nustatyti, kad laikoma, jog švietimo įstaigoje (-ose) įvestas infekcijų plitimą ribojantis režimas:

3.1. kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi, esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui, atsižvelgiant į NVSC teikimą raštu, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu nustatomas savivaldybės teritorijoje esančios švietimo įstaigos (-ų) visos ar dalies veiklos ribojimas ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigos veiklos sustabdoma ir (ar) joje ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu;

3.2. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui, nustatomas visos ar dalies švietimo įstaigų veiklos ribojimas ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigų veiklos sustabdoma ir (ar) jose ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                 Arūnas Dulkys