LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 2.46 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. birželio 2 d. Nr. XII-2398

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2.46 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.46 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Juridinio asmens steigimo dokumentai netenka galios, jeigu jie nebuvo pateikti juridinių asmenų registrui per šešis mėnesius nuo steigimo dokumentų sudarymo, jeigu kiti įstatymai nenustato kitokio termino. Šio straipsnio 3 dalyje nurodyti teisės aktai privalo būti pateikti juridinių asmenų registrui per šiuose aktuose nustatytą terminą.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2016 m. spalio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė