LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL GYVYBIŠKAI SVARBIAS VALSTYBĖS FUNKCIJAS VYKDANČIŲ DARBUOTOJŲ, PRIVALANČIŲ DIRBTI NEPERTRAUKIAMAI FIZINIU BŪDU VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMO GRĖSMĖS METU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. sausio 20 d. Nr. V-119
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9 punktu, 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, 20 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir siekdamas užtikrinti žmogiškuosius resursus gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų vykdymui:

1.  T v i r t i n u Gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąrašą (pridedama).

2.  N u s t a t a u, kad darbuotojai, vykdantys funkcijas, nurodytas Gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąraše, (toliau – gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdantys darbuotojai) dirba šiomis sąlygomis:

2.1.    turėjus sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar susirgus šia liga izoliavimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“, išskyrus šio sprendimo 2.2 papunktyje nurodytus atvejus;

2.2.    jei dėl didelio gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), skaičiaus neįmanoma užtikrinti gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų vykdymo (jeigu nėra galimybės šių funkcijų perduoti kitiems darbuotojams), dirbti gali besimptome COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) forma sergantys gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdantys darbuotojai, nesilaikydami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyto izoliavimo laikotarpio;

2.3.    veikla vykdoma užtikrinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendime Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“ nustatytus reikalavimus, išskyrus nuostatas dėl medicininių veido kaukių ir respiratorių dėvėjimo. Gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdantiems darbuotojams rekomenduojama darbo metu, neturint kontakto su trečiaisiais asmenimis, bendraujant tik su kolegomis, dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 ar KN95 lygio respiratorius (toliau – respiratoriai), kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. Gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdantiems darbuotojams turint kontaktą su trečiaisiais asmenimis, respiratorių dėvėjimas privalomas. Respiratorių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės respiratorių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

3Įpareigoju gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų darbdavius:

3.1.    tvirtinti gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas  vykdančių tipinių pareigybių grupių arba vardinį darbuotojų sąrašą;

3.2.    kai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) susidaro gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas  vykdančių darbuotojų trūkumas ir negali būti užtikrinamos gyvybiškai svarbios funkcijos, priimti sprendimą, kada turi būti pradėtos taikyti šio sprendimo 2.2 papunkčio nuostatos.

4.   Nustatau, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2022 m. sausio 24 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                             Arūnas Dulkys

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2022 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-119   

 

 

GYVYBIŠKAI SVARBIAS VALSTYBĖS FUNKCIJAS VYKDANČIŲ DARBUOTOJŲ, PRIVALANČIŲ DIRBTI NEPERTRAUKIAMAI FIZINIU BŪDU VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMO GRĖSMĖS METU, SĄRAŠAS

 

1Energetinių išteklių užtikrinimas:

1.1. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) darbuotojai, vykdantys branduolinės energetikos objektų priežiūros funkcijas ir (ar) dalyvaujantys Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) Ekstremaliųjų situacijų centro veikloje;

1.2. VĮ Ignalinos atominės elektrinės Operatyvinio valdymo, eksploatavimo, bendrųjų reikalų padalinių darbuotojai;

1.3. Centralizuotų šilumos tiekimo įmonių gamybos, valdymo sistemų (objektų) centrų darbuotojai (be kurių vykdomų funkcijų šilumos energijos tiekimas būtų sutrikdytas), sistemų eksploataciją užtikrinantys darbuotojai;

1.4. AB „Litgrid“ sistemos valdymo centro darbuotojai ir kiti kritinių pareigybių darbuotojai;

1.5. AB „Amber Grid“ sistemos valdymo centro darbuotojai;

1.6. AB „Klaipėdos nafta“ Suskystintų gamtinių dujų terminalo operatoriai;

1.7. AB „Ignitis grupė“ / AB „ESO“ elektros ir dujų dalies dispečeriai;

1.8. Kruonio Hidroakumuliacinės elektrinės operatyvinio valdymo komanda;

1.9. Kauno hidroelektrinės operatyvinio valdymo komanda.

 

2Kelių ir susisiekimo infrastruktūros užtikrinimas:

2.1. AB „Detonas“ Saugos tarnybos darbuotojai, atsakingi už sprogmenų sandėlio apsaugą;

2.2. AB „Kelių priežiūra“ mašinų operatoriai, darbų vadovai, meistrai;

2.3. AB „Smiltynės perkėla” darbuotojai;

2.4. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ tinklo valdymo tarnybos specialistai ir vyr. specialistai (atliekantys fizinius darbus duomenų perdavimo tinkle);

2.5. Lietuvos transporto saugos administracijos Laivybos paslaugų, Jūrų departamento Laivybos priežiūros skyrių ir Paslaugų departamento teritorinių padalinių specialistai;

2.6. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Laivų eismo tarnybos operatoriai, Laivų eismo tarnybos locmanai, Uosto priežiūros skyriaus dispečeriai, Laivyno skyriaus laivų įgulos;

2.7. VĮ Lietuvos oro uostų Aviacinio saugumo darbuotojai (patruliai, pamainos vadovai, inspektoriai), Operacijų darbuotojai (terminalo koordinatoriai, operatyvinio valdymo specialistai, inžinieriai, vairuotojai), Operacijų darbuotojai, atliekantys saugumo bei priešgaisrinio gelbėjimo funkcijas). Oro uostų antžeminio aptarnavimo agentūros, perono agentai, vairuotojai, krovikai, registracijos agentai, krovinių operacijų agentai;

2.8. AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ Duomenų centrų inžinieriai, Paslaugų valdymo (monitoringo) skyriaus inžinieriai, Techninės priežiūros skyriaus inžinieriai;

2.9. AB „Lietuvos paštas“ tinklo padalinio darbuotojai (laiškininkai, pensijų pristatytojai ir kiti darbuotojai, užtikrinantys pensijų bei kitų išmokų pristatymą galutiniams gavėjams);

2.10AB „Lietuvos geležinkeliai“ grupė:  Traukinių eismo tvarkdariai, stoties budėtojai. LTG Link traukinių mašinistai. LTG Link keleivius aptarnaujantis personalas (kasininkai ir  konduktoriai). LTG Cargo traukinių mašinistai, saugos paslaugas teikiantys darbuotojai;

2.11Pasienio kontrolės punktų direkcijos pasienio kontrolės punktus administruojantys darbuotojai.

 

3Finansai ir bankų veikla – Lietuvos banko darbuotojai, atsakingi už stabilų kritinių veiklų vykdymą.

 

4.  Socialinės apsaugos užtikrinimas:

4.1. Pabėgėlių priėmimo centro darbuotojai;

4.2. Lietuvių gestų kalbos vertėjų centro gestų kalbos vertėjai;

4.3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojai, vertinantys neįgalumo ir (ar) darbingumo būklę;

4.4. Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojai, tiesiogiai išduodantys neįgaliesiems būtinas techninės pagalbos priemones;

4.5. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Mobiliųjų komandų specialistai, budėtojai, gynėjai;

4.6. Socialinės globos darbuotojai, teikiantys paslaugas socialinės globos įstaigose senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims bei socialines paslaugas namuose, šeimose ir laikino apgyvendinimo vietose teikiantys darbuotojai.

 

5Vidaus reikalų sistemos ir viešojo saugumo užtikrinimas:

5.1.    Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgų darbuotojai, nepertraukiamai vykdantys gaisrų gesinimo, gelbėjimo darbų atlikimo ir vadovavimo šiems darbams funkcijas;

5.2.    Policijos departamento prie VRM darbuotojai, vykdantys reagavimo – pavedimų funkcijas, viešosios tvarkos užtikrinimo funkcijas, atkuriantys viešąją tvarką riaušių metu, operatyvinės grupės, areštinės apsaugos, konvojavimo, kriminalinės žvalgybos, ikiteisminių tyrimų, kriminalistinių tyrimų, pajėgų valdymo, specialių užduočių funkcijų – liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos organizavimo funkcijas, Aro (derybos specialiųjų operacijų metu, organizuotos ginkluotos (specialiosios antiteroristinės) operacijos) darbuotojai, Lietuvos policijos mokyklos (kursantų rengimo) darbuotojai;

5.3.    Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM valstybės sienos apsaugos funkcijas užtikrinantys darbuotojai ir Užsieniečių registracijos centre dirbantys darbuotojai;

5.4.    Viešojo saugumo tarnybos prie VRM darbuotojai, vykdantys sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų konvojavimo, viešosios tvarkos užtikrinimo funkcijas;

5.5.    Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM darbuotojai, vykdantys ikiteisminio tyrimo, kriminalinės žvalgybos funkcijas;

5.6.    Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžiose laisvės atėmimo vietų įstaigose dirbantys pareigūnai, psichologai, maitinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, kiti darbuotojai;

5.7.    Lietuvos teismo ekspertizės centro teismo ekspertai;

5.8.    Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos advokatai, teikiantys nuolatinę antrinę teisinę pagalbą, tarnybos skyriaus administratorės;

5.9.    VĮ Registrų centro ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros, valstybės informacinių išteklių, elektroninių ryšių paslaugų teikimą užtikrinantys darbuotojai, klientų aptarnavimą, archyvų ir registrų veiklas užtikrinantys darbuotojai;

5.10Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos muitinės postų pareigūnai (muitinės kontrolės funkcijų užtikrinimui), muitinės informacinių sistemų centro specialistai (muitinės informacinės sistemos veiklos užtikrinimui), muitinės laboratorijos specialistai (prekių mėginių tyrimo laboratorijoje funkcijai užtikrinti), Sulaikytų prekių administravimo skyriaus specialistai (sulaikytų prekių paėmimo, saugojimo ir sunaikinimo funkcijų įgyvendinimui), Pažeidimų prevencijos skyriaus specialistai (ryšių valdymo centro funkcijų užtikrinimui), Turto valdymo skyriaus specialistai (pastatų apsaugos ir IT infrastruktūros veiklos užtikrinimas), Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai (kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo funkcijų užtikrinimui);

5.11Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento pareigūnai ir darbuotojai;

5.12Savivaldybių viešąją tvarką užtikrinantys darbuotojai.

 

6Krašto apsaugos užtikrinimas:

6.1.    Krašto apsaugos sistemoje dirbantys darbuotojai, kurių darbas susijęs su įslaptinta informacija (gynybos planavimas, įsigijimų planavimas ir vykdymas, įslaptintos informacijos administravimas, personalo administravimas, finansinių dokumentų valdymas), informacinių technologijų priežiūra ir administravimu, kariūnų ir kursų klausytojų mokymu bei administravimu, Kibernetinio saugumo, Karinių objektų apsaugos užtikrinimu, ūkinės ir administracinės veiklos palaikymu;

6.2. Karinių vienetų medicinos ir valgyklų personalas;

6.3. Budinčios įgulos (Karinių jūrų pajėgų , Karinių oro pajėgų ) ir karinių vienetų apsaugos vykdymo personalas;

6.4. Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos ir Jūrų gelbėjimo koordinavimo centro personalas;

6.5. Judėjimo kontrolės centro ir Karo policijos palydas vykdantis personalas;

6.6. Greitojo reagavimo pajėgų vadovavimo ir valdymo personalas;

6.7. Personalas vykstantis į tarptautines operacijas;

6.8. Tiesiogiai su Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos ir užsienio kariais Lietuvoje dirbantis personalas;

6.9. Taikos meto užduotis vykdančios pajėgos;

6.10Greitojo ragavimo pajėgos;

6.11NATO greito reagavimo pajėgų personalas.

 

7Sveikatos apsaugos (asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros svarbiausių paslaugų teikimo bei valdymo) ir farmacinės veiklos tęstinumo užtikrinimas:

7.1. Asmens sveikatos priežiūra: visas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus planinę pagalbą, teikiantys darbuotojai – greitosios medicinos pagalbos darbuotojai, personalas, teikiantis neatidėliotinas paslaugas (infarkto, insulto, traumų klasteriai ir kt. skubios situacijos), skubios pagalbos skyrių, COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiųjų skyrių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiantys darbuotojai ir kt.

7.2. Visuomenės sveikatos priežiūra: laboratorinę diagnostiką atliekantys Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos darbuotojai, užkrečiamųjų ligų ir ekstremaliųjų situacijų valdymą vykdantys Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  Ekstremalių sveikatai situacijų centro, Radiacinės saugos centro darbuotojai.

 

8Kritinių funkcijų ir kitos veiklos tęstinumo užtikrinimas:

8.1. Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų nariai;

8.2. Vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą užtikrinančių subjektų darbuotojai;

8.3. Gatvių priežiūros, komunalines paslaugas užtikrinančių įmonių darbuotojai;

8.4. Viešojo transporto funkciją užtikrinančių įmonių darbuotojai;

8.5. Už šiukšlių išvežimą savivaldybių teritorijose atsakingų subjektų darbuotojai;

8.6. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų darbuotojai, teikiantys gyvybiškai svarbių funkcijų užtikrinimą vykdančių darbuotojų vaikų priežiūros paslaugas

8.7. Socialines paslaugas teikiančių subjektų, nenurodytų 4.6 papunktyje, darbuotojai;

8.8. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos darbuotojai;

8.9. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojai bei žemės ūkio sektoriuje laboratorinę veiklą vykdantys, gyvūno produktyvumo tyrimus atliekantys darbuotojai.