Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 1 D. NUTARIMO

NR. 149 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 3 d. Nr. 559

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimą Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“:

1.1. pakeisti 3.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.13. Paramos studijoms teikimo doktorantams tvarkos aprašą;

1.2. papildyti 3.20 papunkčiu:

3.20. Paramos skyrimo pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, studentams, pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų studentams, greta studijuojantiems pedagogikos studijų modulį, ir pedagoginių profesinių studijų programų studentams tvarkos aprašą“;

1.3. pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Paramos studijoms teikimo doktorantams ir studentams, studijuojantiems pagal profesines studijų programas, tvarkos aprašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama);“.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Paramos skyrimo pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, studentams, pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų studentams, greta studijuojantiems pedagogikos studijų modulį, ir pedagoginių profesinių studijų programų studentams tvarkos aprašo nuostatos taikomos asmenims, priimtiems studijuoti po šio nutarimo įsigaliojimo;

2.2. asmenims, priimtiems į pirmosios pakopos pedagogikos studijų krypties programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, ir į pedagogines profesines studijas iki šio nutarimo įsigaliojimo, parama teikiama pagal iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusią tvarką.

3. Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. birželio 10 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                               Algirdas Monkevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 559

redakcija)

 

 

PARAMOS STUDIJOMS TEIKIMO DOKTORANTAMS TVARKOS APRAŠAS

 

1. Parama studijoms teikiama kas mėnesį visiems nuolatinės studijų formos mokslo ir meno doktorantams, kurių doktorantūra apmokama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – biudžetas) lėšomis ar kuriems yra mokama studijų stipendija studijoms nuolatinės studijų formos doktorantūroje (toliau – studijų stipendija) (toliau kartu vadinami doktorantais).

2. Paramos studijoms dydis (bazinės socialinės išmokos dydžiais) yra toks:

2.1. pirmųjų doktorantūros metų doktorantams – 19,0; 

2.2. antrųjų ir vėlesnių doktorantūros metų doktorantams – 22.

3. Paramą studijoms doktorantams, kurių doktorantūra apmokama biudžeto lėšomis, teikia doktorantūrą vykdančios mokslo ir studijų institucijos (toliau – institucija) iš joms paskirtų biudžeto asignavimų, studijų stipendiją gaunantiems doktorantams – Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos jam skirtų biudžeto asignavimų. 

4. Parama studijoms doktorantams teikiama iki studijų pabaigos, bet ne ilgiau nei doktorantūros  trukmė. Doktorantams, išėjusiems akademinių atostogų, už šį laiką parama neteikiama.

5. Nevykdant doktoranto darbo plano doktorantui:

5.1. kurio doktorantūra apmokama biudžeto lėšomis, per 5 darbo dienas nuo šios aplinkybės nustatymo dienos institucija priima sprendimą sustabdyti paramos studijoms teikimą šiam doktorantui. Nustačiusi, kad doktorantas vėl vykdo doktoranto darbo planą, institucija per 5 darbo dienas nuo šios aplinkybės nustatymo dienos priima sprendimą atnaujinti paramos studijoms teikimą šiam doktorantui;

5.2. gaunančiam studijų stipendiją, institucija per 5 darbo dienas nuo šios aplinkybės nustatymo dienos raštu apie tai informuoja Fondą, kuris per 2 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo sustabdo paramos studijoms teikimą šiam doktorantui. Nustačiusi, kad doktorantas vėl vykdo doktoranto darbo planą, institucija per 5 darbo dienas nuo šios aplinkybės nustatymo dienos raštu apie tai informuoja Fondą, kuris per 2 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo atnaujina paramos studijoms teikimą šiam doktorantui.

____________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 559

redakcija)

 

 

PARAMOS SKYRIMO PIRMOSIOS PAKOPOS PEDAGOGIKOS KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMŲ, KURIAS BAIGUS SUTEIKIAMA PEDAGOGO KVALIFIKACIJA, STUDENTAMS, PIRMOSIOS PAKOPOS NE PEDAGOGIKOS KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMŲ STUDENTAMS, GRETA STUDIJUOJANTIEMS PEDAGOGIKOS STUDIJŲ MODULĮ, IR PEDAGOGINIŲ PROFESINIŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ STUDENTAMS TVARKOS APRAŠAS

 

1. Parama skiriama visiems pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, studentams ir pedagoginių profesinių studijų programų studentams (toliau – pedagoginių studijų studentai), studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose ir neturintiems akademinių skolų.

2. Parama taip pat skiriama pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų studentams, kurie greta šių studijų programų valstybės finansuojamose studijų vietose studijuoja pedagogikos studijų modulį ir neturi akademinių skolų (toliau – pedagoginių gretutinių studijų studentai). Pedagoginių gretutinių studijų studentų, kuriems skiriama parama, skaičių pagal aukštąsias mokyklas ir studijų programų, pagal kurias jie studijuoja, kryptis ar jų grupes, atsižvelgęs į valstybės finansines galimybes ir poreikį parengti tam tikrų dalykų mokytojus, kasmet iki birželio 25 dienos tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras. Pasibaigus bendrajam priėmimui į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas švietimo, mokslo ir sporto ministras, įvertinęs priėmimo rezultatus, gali skirti papildomą skaičių studentų, kuriems skiriama parama, pagal aukštąsias mokyklas ir studijų programų, pagal kurias jie studijuoja, kryptis ar jų grupes.

3. Paramos dydis – 300 eurų per mėnesį.

4. Paramą administruoja Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) ir aukštosios mokyklos taip:

4.1. Fondas perveda paramai mokėti skirtas lėšas kiekvienai aukštajai mokyklai, kurioje studijuoja pedagoginių studijų studentai ir pedagoginių gretutinių studijų studentai, bei kontroliuoja šių lėšų panaudojimą;

4.2. aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka atrenka švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintų studijų krypčių ar jų grupių pedagoginių gretutinių studijų studentus, kurių paskutinio vertinamojo laikotarpio studijų rezultatų vidurkis yra geriausias, galinčius pretenduoti į paramą, ir priima pedagoginių studijų studentų ir pedagoginių gretutinių studijų studentų prašymus skirti paramą pagal Fondo patvirtintą formą, sudaro pedagoginių studijų studentų ir pedagoginių gretutinių studijų studentų, kuriems gali būti skirta parama, sąrašus, išmoka paramą pedagoginių studijų studentams ir pedagoginių gretutinių studijų studentams šiame apraše nustatyta tvarka ir atsiskaito Fondui už joms pervestas lėšas.

5. Lėšas, skirtas einamaisiais metais priimtiems studijuoti pedagoginių studijų studentams ir pradėjusiems studijuoti pedagoginių gretutinių studijų modulį pedagoginių gretutinių studijų studentams skirtai paramai, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija skiria Fondui paskutiniams keturiems einamųjų metų mėnesiams, vėlesniais metais – šiems ir aukštesnių kursų studentams skirtai paramai, – iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatytų asignavimų Fondui šiam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

6. Aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka ir terminais priima einamaisiais studijų metais į aukštąsias mokyklas įstojusių pedagoginių studijų studentų ir pedagoginių gretutinių studijų studentų, pradėjusių studijuoti pedagoginių gretutinių studijų modulį, Fondo nustatytos formos prašymus skirti paramą ir iki einamųjų metų rugsėjo 30 dienos sudaro ir pateikia Fondui pedagoginių studijų studentų ir pedagoginių gretutinių studijų studentų, kuriems skiriama parama, sąrašus.

7. Pedagoginių studijų studentų ir pedagoginių gretutinių studijų studentų, kuriems skiriama parama, sąrašuose nurodoma: studento vardas, pavardė, asmens kodas, priėmimo metai, studijų kryptis, studijų programos pavadinimas ir valstybinis kodas, patvirtinimas, kad studentas studijuoja valstybės finansuojamoje studijų vietoje, kad studentas studijuoja pedagoginių gretutinių studijų modulį (jeigu studijuoja pagal pirmosios pakopos ne pedagoginių studijų programą), nėra išėjęs akademinių atostogų ir neturi akademinių skolų, studento studijų pradžios ir pabaigos datos bei paramai mokėti visam studijų laikotarpiui apskaičiuota suma.

8. Gavęs pedagoginių studijų studentų ir pedagoginių gretutinių studijų studentų, kuriems siūloma skirti paramą, sąrašą, Fondas per 10 darbo dienų nuo sąrašo gavimo patikrina jame nurodytus duomenis, patvirtina kiekvienai aukštajai mokyklai paramai mokėti skiriamų lėšų sumą ir pasirašo su aukštosiomis mokyklomis lėšų naudojimo sutartis pagal Fondo patvirtintą formą. Lėšų naudojimo sutartyse nurodoma lėšų paramai mokėti išmokėjimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarka bei terminai.

9. Jeigu aukštoji mokykla įtraukia pedagoginių studijų studentą ir pedagoginių gretutinių studijų studentą į studentų, kuriems siūloma skirti paramą, sąrašą po to, kai šis sąrašas pateikiamas Fondui, arba po sąrašo pateikimo Fondui pedagoginių studijų studentas arba pedagoginių gretutinių studijų studentas pakeičia studijų formą ir nustatoma ilgesnė jo studijų trukmė, aukštoji mokykla per 10 darbo dienų nuo studento įtraukimo į sąrašą ar studijų formos pakeitimo pateikia Fondui patikslintą pedagoginių studijų studentų ir pedagoginių gretutinių studijų studentų, kuriems skiriama parama, sąrašą, o Fondas per 10 darbo dienų nuo patikslinto sąrašo gavimo patikslina aukštajai mokyklai skiriamą lėšų sumą bei pasirašo su aukštąja mokykla lėšų naudojimo sutarties pakeitimą.

10. Parama skiriama visam studijų laikotarpiui, įskaitant atostogas (išskyrus akademines atostogas), ir mokama ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos. Jei asmens studijos prasideda po einamojo mėnesio 15 d. arba baigiasi iki einamojo mėnesio 15 d., parama už tą mėnesį nemokama.

11. Paramą pedagoginių studijų studentams ir pedagoginių gretutinių studijų studentams aukštosios mokyklos išmoka kiekvieną mėnesį. Už einamąjį mėnesį parama išmokama iki einamojo mėnesio pabaigos, išskyrus einamųjų studijų metų pirmąjį mėnesį, kai parama išmokama ne vėliau kaip iki antrojo einamųjų studijų metų mėnesio pabaigos.

12. Paramos mokėjimą aukštoji mokykla nutraukia, pedagoginių studijų studentui arba pedagoginių gretutinių studijų studentui nutraukus studijas anksčiau numatytos studijų pabaigos datos.

13. Paramos mokėjimą aukštoji mokykla sustabdo, kai paaiškėja, kad:

13.1. pedagoginių studijų studentas arba pedagoginių gretutinių studijų studentas turi akademinių skolų;

13.2. pedagoginių studijų studentas arba pedagoginių gretutinių studijų studentas išeina akademinių atostogų.

14. Jei šio aprašo 12 ir 13 punktuose nustatytos aplinkybės atsiranda iki einamojo mėnesio 15 dienos, parama už einamąjį mėnesį neišmokama, jei po einamojo mėnesio 15 dienos, parama už einamąjį mėnesį išmokama.

15. Paramos mokėjimas atnaujinamas, išnykus šio aprašo 13 punkte nurodytoms aplinkybėms: jei nurodytos aplinkybės išnyksta iki einamojo mėnesio 15 dienos, paramos mokėjimą aukštoji mokykla atnaujina nuo einamojo mėnesio, jei po einamojo mėnesio 15 dienos, paramos mokėjimą aukštoji mokykla atnaujina nuo kito mėnesio.

16. Parama mokama vieną kartą už vieną studijų laikotarpį. Jei pedagoginių studijų studentas arba pedagoginių gretutinių studijų studentas pakartotinai studijuoja tame pačiame semestre, parama jam nemokama tiek mėnesių, kiek jis gavo paramą tą semestrą ankstesnių studijų metu.

17. Atsiskaitydama už paramai mokėti skirtas lėšas, aukštoji mokykla pateikia Fondui lėšų naudojimo sutartyje nurodytas ataskaitas bei šiuos duomenis: ar pedagoginių studijų studentas arba pedagoginių gretutinių studijų studentas pakartotinai studijuoja tame pačiame semestre, akademinių skolų gavimo ir likvidavimo datas, akademinių atostogų pradžios ir pabaigos datas, studijų nutraukimo datą.

18. Susidarius paramos permokai, aukštoji mokykla grąžina Fondui permokėtas lėšas.

19. Pedagoginių studijų studentams ir pedagoginių gretutinių studijų studentams, gaunantiems paramą, aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka gali skirti ir skatinamąsias stipendijas.

______________________