LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO KODEKSO 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. gruodžio 8 d. Nr. XIV-1643

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 21 dalį ir ją išdėstyti taip:

21. Mobilizaciją, karo padėtį, krizių valdymą ir civilinę saugą reglamentuojančiuose įstatymuose gali būti nustatytos kitokios, negu nustato šis kodeksas, darbo santykius reglamentuojančios normos.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_78b6c96d4f7249428605a1687dff55f0_end