LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, DIRBANČIŲ ŠEIMOS GEROVĖS SRITYJE, VEIKLOS PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO

2022–2023 METAIS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. lapkričio 8 d. Nr. A1-795

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Ilgalaikės šeimos stiprinimo 2020–2028 metų programos įgyvendinimo 2021–2023 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. A1-429Dėl Ilgalaikės šeimos stiprinimo 2020–2028 metų programos įgyvendinimo 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2.2.1 papunkčio priemonę:

1. T v i r t i n u Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso organizavimo 2022–2023 metais nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                      Monika Navickienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2021 m. lapkričio 8 d.

įsakymu Nr. A1-795

 

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, DIRBANČIŲ ŠEIMOS GEROVĖS SRITYJE, VEIKLOS PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO organizavimo 2022–2023 METAIS NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso organizavimo 2022–2023 metais nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso organizavimo 2022–2023 metais (toliau − konkursas) bendrąsias nuostatas, finansuotinas projektų veiklas ir pareiškėjams teikiamus finansavimo prioritetus, reikalavimus pareiškėjams, pareiškėjų (projektų vykdytojų) įsipareigojimus, paraiškų turinio reikalavimus ir paraiškų teikimo tvarką, paraiškų atitikties formaliesiems kriterijams vertinimo ir paraiškų atmetimo tvarką bei pagrindus, paraiškų vertinimo tvarką, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu sudaromos konkurso projektų atrankos komisijos (toliau – komisija) darbo organizavimo tvarką, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – valstybės biudžeto lėšos) skyrimo, projektų vykdymo ir stebėsenos tvarką, valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių (toliau – Sutartis) pratęsimo tvarką.

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1. informacinė sistema – Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) valdoma Socialinių programų, priemonių ir projektų atrankos, administravimo ir vertinimo informacinė sistema, veikianti adresu https://sopas.sppd.lt:8099;

2.2. paraiška pareiškėjo pagal informacinėje sistemoje suformuotą informacijos apie projektą pateikimo formą užpildytas ir pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, kuris kartu su visais jo priedais ir papildomais dokumentais Nuostatuose nurodytu būdu pateikiamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Ministerija), siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti;

2.3. projekto veiklų įgyvendintojas – fizinis asmuo, nuolat tiesiogiai vykdantis projekto veiklas, atsakingas už projekto ar jo dalių įgyvendinimą. Projekto veiklų įgyvendintoju nelaikomas asmuo, laikinai prisidedantis prie projekto įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir (ar) veikla (pvz., lektorius, renginio vedėjas, meno kolektyvas, jo nariai);

2.4projekto vykdytojas – pareiškėjas (juridinis asmuo), kuris atitinka visus reikalavimus finansavimui gauti, kuriam Ministerijos kanclerio sprendimu skirta valstybės biudžeto lėšų projektui įgyvendinti ir kuris informacinės sistemos priemonėmis yra pasirašęs Sutartį su SPPD;

2.5. kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatyme ir jų lydimuosiuose teisės aktuose, Projektų administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

3. Konkursą organizuoja Ministerija. Konkursas laikomas įvykusiu, jei pateikiama bent viena paraiška.

4. Konkursas skelbiamas viešai Ministerijos interneto svetainės https://socmin.lrv.lt skilties „Konkursai“ dalyje „Projektų konkursai“ ir SPPD interneto svetainėje https://sppd.lrv.lt/. Skelbime nurodoma:

4.1. konkurso tikslas;

4.2. paraiškų priėmimo pradžia ir pabaiga. Paraiškų priėmimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos;

4.3. finansuojamos veiklos ir veiklų turinio reikalavimai;

4.4. informacija apie tai, kad paraiškos Ministerijai turi būti teikiamos per informacinę sistemą, t. y. nuoroda į informacinę sistemą;

4.5. konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma;

4.6. didžiausia ir mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma;

4.7. nuoroda į Nuostatus;

4.8. telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas pasiteirauti, konsultacijų su konkursu susijusiais klausimais teikimo laikas;

4.9. viešųjų konsultacijų ar mokymų pareiškėjams data ir kita su jais susijusi informacija.

5. Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO), dirbančių šeimos gerovės srityje, projektus, kuriuos įgyvendinant ugdoma savarankiška ir konstruktyviai funkcionuojanti šeima, kurios narių santykiai pagrįsti savitarpio pagalba, pagarba ir atsakomybe.

6. Siektinas konkurso rezultatas – įvykdytos projektų vykdytojų pasirinktos Nuostatų 15 punkte nustatytos veiklos.

7. Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma 2022 metais – 409 000 (keturi šimtai devyni tūkstančiai) eurų, 2023 metais – 409 000 (keturi šimtai devyni tūkstančiai) eurų.

8. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma metams – 4 500 (keturi tūkstančiai penki šimtai) eurų, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma metams – 9 000 (devyni tūkstančiai) eurų.

9. Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. Pratęsus finansavimą 2023 metams – nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

10. Juridinių asmenų, turinčių teisę teikti paraiškas, grupė – NVO, dirbančios šeimos gerovės srityje.

11. Konkurso lėšomis gali būti finansuojamos tik tos NVO, dirbančių šeimos gerovės srityje, projektų veiklos, kurios atitinka Nuostatų 5 punkte nurodytą tikslą, Nuostatų 6 punkte nurodytą siektiną konkurso rezultatą ir yra nurodytos Nuostatų 15 punkte.

12. Projektas gali būti įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais).

13. Nuostatai parengti vadovaujantis Taisyklėmis, todėl Nuostatuose neaptartos procedūros atliekamos vadovaujantis Taisyklėmis.

 

II Skyrius

FINANSAVIMO PRIORITETAI IR finansuoTINOS veiklos

 

14. Finansavimo prioritetai teikiami ir papildomi balai už atitiktį prioritetams skiriami projektams, kurių pareiškėjai 2022–2023 m.:

14.1. įgyvendindami projekto veiklas, numato teikti psichologo ir (ar) psichoterapeuto, ir (ar) socialinio darbuotojo pagalbą asmenims, išgyvenantiems krizę (neplanuotas nėštumas, nesutarimai šeimoje, skyrybos, įvairios priklausomybės ir kt.) ar patyrusiems traumuojančių emocinių išgyvenimų (netektis, skyrybos ir kt.), taip pat jų šeimoms, ir (ar)

14.2. įgyvendindami projekto veiklas, numato teikti psichologo ir (ar) psichoterapeuto, ir (ar) socialinio darbuotojo pagalbą asmenims (šeimoms), auginantiems (-čioms) įvairių elgesio, emocijų, raidos sutrikimų, taip pat negalią turinčius vaikus, ir (ar)

14.3. įgyvendindami projekto veiklas, numato vykdyti krizinio nėštumo prevenciją ir teikti pagalbą krizinio nėštumo atvejais.

15. Konkurso lėšomis finansuojamos šios projektų veiklos:

15.1. krizinių situacijų šeimoje neigiamų pasekmių prevencijos vykdymas;

15.2. pasirengimo šeimai kursų organizavimas;

15.3. psichologo ir (ar) psichoterapeuto, ir (ar) socialinio darbuotojo pagalbos teikimas asmenims, išgyvenantiems krizę (neplanuotas nėštumas, skyrybos, įvairios priklausomybės ir kt.) ar patyrusiems traumuojančių emocinių išgyvenimų (netektis, skyrybos ir kt.), taip pat jų šeimoms;

15.4. savitarpio pagalbos grupių organizavimas (pagalbos įveikiant krizių sukeltas neigiamas pasekmes teikimas);

15.5. tėvystės įgūdžių ugdymo organizavimas vaiko besilaukiančioms šeimoms (asmenims) ir (ar) šeimoms (asmenims), auginančioms (-tiems) įvairaus amžiaus vaikus;

15.6. psichologo ir (ar) psichoterapeuto, ir (ar) socialinio darbuotojo pagalbos teikimas šeimoms (asmenims), auginančioms (-tiems) įvairių elgesio, emocijų, raidos sutrikimų, taip pat negalią turinčius vaikus.

 

III Skyrius

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PROJEKTŲ PARTNERIAMS,

PAREIŠKĖJŲ (PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ) ĮSIPAREIGOJIMAI

 

16. Paraišką teikiančiam pareiškėjui keliami reikalavimai:

16.1. turi būti Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo, laikomas NVO pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą ir NVO žymą įregistravęs Juridinių asmenų registre;

16.2. turi veikti šeimos gerovės srityje, t. y.:

16.2.1. jo steigimo dokumentuose (pvz., nuostatuose, įstatuose, steigimo sutartyje) nurodyti tikslai ir (ar) veiklos orientuoti į šeimos gerovės ir (ar) šeimos politikos sritį ir (arba)

16.2.2. jis turi veiklų šeimos gerovės srityje įgyvendinimo patirties.

17. Projekto partneris turi būti Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo, laikomas NVO pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą ir NVO žymą įregistravęs Juridinių asmenų registre.

18. Vykdydamas pasirinktas Nuostatų 15 punkte nurodytas veiklas, pareiškėjas (projekto vykdytojas) iki 2022 m. gruodžio 31 d., o pratęsus projekto finansavimą 2023 metams, iki 2023 m. gruodžio 31 d. privalo užtikrinti šių rodiklių pasiekimą:

18.1. jei vykdo Nuostatų 15.1 papunktyje nurodytą veiklą, projekto įgyvendinimo laikotarpiu (o pratęsus projekto finansavimą 2023 metams – iki 2023 m. gruodžio 31 d.) turi:

18.1.1. suteikti ne mažiau nei po tris psichologo ir (ar) psichoterapeuto, ir (ar) socialinio darbuotojo konsultacijas ne mažiau nei 10 asmenų (šeimų) (iki 2022 m. trečio ketvirčio pabaigos – ne mažiau nei po tris psichologo ir (ar) psichoterapeuto, ir (ar) socialinio darbuotojo konsultacijas ne mažiau nei 7 asmenims (šeimoms), ir (ar)

18.1.2. suorganizuoti ne mažiau nei dvi savitarpio pagalbos grupes, užtikrindamas ne trumpesnę nei vienos valandos savitarpio pagalbos grupės vieno susitikimo trukmę (iki 2022 m. trečio ketvirčio pabaigos – ne mažiau nei vieną savitarpio pagalbos grupę, užtikrindamas ne trumpesnę nei vienos valandos savitarpio pagalbos grupės vieno susitikimo trukmę), ir (ar)

18.1.3. įvykdyti ne mažiau nei vieną šviečiamąją kampaniją, kurią sudaro: ne mažiau nei trys viešos paskaitos ir (ar) ne mažiau nei trys publikacijos spaudoje, ir (ar) ne mažiau nei penkios publikacijos socialiniuose tinkluose, ir (ar) ne mažiau nei trys reportažai (interviu) šeimos krizių neigiamų pasekmių prevencijos tema (iki 2022 m. trečio ketvirčio pabaigos vykdyti šviečiamąją kampaniją, kurią sudaro: ne mažiau nei dvi viešos paskaitos ir (ar) ne mažiau nei dvi publikacijos spaudoje, ir (ar) ne mažiau nei trys publikacijos socialiniuose tinkluose, ir (ar) ne mažiau nei du reportažai (interviu) šeimos krizių neigiamų pasekmių prevencijos tema);

18.2. jei vykdo Nuostatų 15.2 papunktyje nurodytą veiklą, projekto įgyvendinimo laikotarpiu (o pratęsus projekto finansavimą 2023 metams – iki 2023 m. gruodžio 31 d.) turi suorganizuoti ne mažiau nei dvejus pasirengimo šeimai kursus (iki 2022 m. trečio ketvirčio pabaigos – ne mažiau nei vienus pasirengimo šeimai kursus);

18.3. jei vykdo Nuostatų 15.3 papunktyje nurodytą veiklą, projekto įgyvendinimo laikotarpiu (o pratęsus projekto finansavimą 2023 metams – iki 2023 m. gruodžio 31 d.) turi suteikti ne mažiau nei po tris psichologo ir (ar) psichoterapeuto, ir (ar) socialinio darbuotojo konsultacijas ne mažiau nei 20 asmenų (šeimų) (iki 2022 m. trečio ketvirčio pabaigos – ne mažiau nei po tris psichologo ir (ar) psichoterapeuto, ir (ar) socialinio darbuotojo konsultacijas ne mažiau nei 15 asmenų (šeimų));

18.4. jei vykdo Nuostatų 15.4 papunktyje nurodytą veiklą, projekto įgyvendinimo laikotarpiu (o pratęsus projekto finansavimą 2023 metams – iki 2023 m. gruodžio 31 d.) turi suorganizuoti ne mažiau nei dvi savitarpio pagalbos grupes, užtikrindamas ne trumpesnę nei vienos valandos savitarpio pagalbos grupės vieno susitikimo trukmę (iki 2022 m. trečio ketvirčio pabaigos – ne mažiau nei vieną savitarpio pagalbos grupę, užtikrindamas ne trumpesnę nei vienos valandos savitarpio pagalbos grupės vieno susitikimo trukmę);

18.5. jei vykdo Nuostatų 15.5 papunktyje nurodytą veiklą, projekto įgyvendinimo laikotarpiu (o pratęsus projekto finansavimą 2023 metams – iki 2023 m. gruodžio 31 d.) turi suorganizuoti ne mažiau nei dvejus mokymus tėvystės įgūdžių ugdymo tema (iki 2022 m. trečio ketvirčio pabaigos – ne mažiau nei vienus mokymus tėvystės įgūdžių ugdymo tema);

18.6. jei vykdo Nuostatų 15.6 papunktyje nurodytą veiklą, projekto įgyvendinimo laikotarpiu (o pratęsus projekto finansavimą 2023 metams – iki 2023 m. gruodžio 31 d.) turi suteikti ne mažiau nei po tris psichologo ir (ar) psichoterapeuto, ir (ar) socialinio darbuotojo konsultacijas ne mažiau nei 10 asmenų (šeimų) (iki 2022 m. trečio ketvirčio pabaigos – ne mažiau nei po tris psichologo ir (ar) psichoterapeuto, ir (ar) socialinio darbuotojo konsultacijas ne mažiau nei 7 asmenims (šeimoms).

19. Vykdydamas pasirinktas Nuostatų 15 punkte nurodytas veiklas, pareiškėjas (projekto vykdytojas) užtikrina, kad projekto veiklos (-ų) įgyvendintojas (-ai) atitiktų šiuos reikalavimus:

19.1. jei veiklos (-ų) įgyvendintojas yra socialinis darbuotojas, jis turėtų teisę dirbti socialiniu darbuotoju, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme;

19.2. jei veiklos (-ų) įgyvendintojas yra psichologas ar psichoterapeutas, jis turėtų aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines pirmosios ir antrosios studijų pakopų psichologijos studijų krypties studijas (ir (ar) įgytą socialinių mokslų (psichologijos) bakalauro ir socialinių mokslų (psichologijos) magistro kvalifikacinį laipsnį), arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

19.3. jei veiklos (-ų) įgyvendintojas yra kitas specialistas, jis turėtų pasirinktos (-ų) veiklos (‑ų) įgyvendinimo patirties.

20. Projekto vykdytojas turi viešinti projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, jo vykdymo eigą ir rezultatus. Viešindamas projektą, pareiškėjas (projekto vykdytojas) turi nepažeisti viešosios tvarkos, laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos, nurodyti, kad projektui valstybės biudžeto lėšų skyrė Ministerija, ir naudoti Ministerijos patvirtintą logotipą, vadovaudamasis jo naudojimo taisyklėmis ar gairėmis.

21. Teikdamas paraišką ir įgyvendindamas projektą, pareiškėjas (projekto vykdytojas) privalo laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą.

22. Projekto vykdytojas turi užtikrinti aplinkai draugišką projekto įgyvendinimą, siekti lygių galimybių ir gerovės visiems.

23. Pareiškėjas (projekto vykdytojas), kuris yra perkančioji organizacija, vykdydamas pirkimus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

24. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) projekto įgyvendinimo metu ir visą projekto įgyvendinimo stebėsenos laikotarpį atsako už informacijos ir su projektu bei jo įgyvendinimu susijusių duomenų tikslumą, teisėtumą, gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą. Dokumentus, susijusius su projektu ir jo įgyvendinimu (paraiška, buhalterinės apskaitos dokumentai, projekto veiklų dalyvių sąrašai ir kt.), pareiškėjas (projekto vykdytojas) projekto įgyvendinimo metu ir visą projekto įgyvendinimo stebėsenos laikotarpį privalo tvarkyti ir saugoti dokumentų tvarkymą ir saugojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat jis privalo SPPD ir (ar) Ministerijos reikalavimu projekto įgyvendinimo metu ir visą projekto įgyvendinimo stebėsenos laikotarpį (24 mėnesius, baigus įgyvendinti projektą, t. y. po 2023 m. gruodžio 31 d.) pateikti konkursui pateiktų dokumentų ir kitų su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų originalus ir (ar) tinkamai patvirtintas jų kopijas.

25. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) per 10 darbo dienų privalo informuoti Ministerijos ir SPPD atstovus apie pasikeitusius pareiškėjo (projekto vykdytojo) kontaktinius duomenis (telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą).

 

 

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ TURINIO REIKALAVIMAI IR JŲ TEIKIMAS

 

26Pareiškėjas paraiškas 2022 metams ir 2023 metams informacinėje sistemoje užpildo lietuvių kalba, pateikdamas Nuostatuose nurodytą privalomą pateikti informaciją. Pareiškėjo paraiška, užpildyta ir (ar) pateikta ne lietuvių kalba ir ne per informacinę sistemą, nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas. Informacija apie gautas paraiškas skelbiama SPPD interneto svetainėje per 3 darbo dienas nuo paskutinės skelbime nurodytos paraiškų pateikimo dienos (nurodomas pareiškėjo juridinio asmens pavadinimas ir kodas, paraiškos užregistravimo data ir paraiškai suteiktas registracijos numeris).

27Pareiškėjas konkursui turi pateikti vieną 2022 metams ir vieną 2023 metams lietuvių kalba užpildytą paraišką. Pateikus daugiau nei po vieną paraišką 2022 metams ir 2023 metams, vertinama ta konkretiems metams pateikta paraiška, kurios pateikimo data yra vėliausia, tačiau ne vėlesnė, nei nurodyta Nuostatų 33 punkte, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas ne vėliau kaip paskutinę paraiškų pateikimo Ministerijai dieną nurodo, kurią paraišką vertinti.

28. Projektai lietuvių kalba aprašomi informacinėje sistemoje užpildant paraiškos formą pagal Nuostatų 30 punkto reikalavimus ir detalią projekto įgyvendinimo sąmatą pagal Nuostatų 116–117 punktų reikalavimus.

29.       Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, konkursui pateiktą paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ir (ar) teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva negalima.

30Paraiškoje turi būti nurodoma:

30.1.  projekto pavadinimas, paraiškos užpildymo data;

30.2. projektui įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų suma;

30.3.  informacija apie pareiškėją (juridinio asmens pavadinimas ir kodas), informacija, susijusi su organizacijos vadovo įgaliojimu (vadovo paskyrimo į pareigas dokumento rūšis, data ir numeris);

30.4. informacija apie pareiškėjo atitiktį Nuostatų 14 punkte numatytiems finansavimo prioritetams (jeigu pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 14 punkte nurodytą (-us) finansavimo prioritetą (-us));

30.5.  banko sąskaitos, į kurią bus pervedamos projektui įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos, numeris, banko pavadinimas, banko kodas;

30.6.    trumpas projekto aprašymas (santrauka);

30.7.    problemos iškėlimas ir pagrindimas;

30.8.    projekto tikslas;

30.9.    projekto uždaviniai;

30.10. projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės);

30.11. informacija apie projekto partnerį (-ius) (jeigu projektas vykdomas su partneriu (-iais)): institucija (-os), įstaiga (-os) ir (ar) organizacija (-os), su kuria (-iomis) bendradarbiaujant numatoma vykdyti veiklą (juridinio asmens pavadinimas ir kodas);

30.12.  projekto įgyvendinimo laikotarpis;

30.13.  projekto veiklų įgyvendinimo planai 2022 metams ir 2023 metams, kuriuose turi būti nurodytas projekto veiklos pavadinimas, projekto veiklos įgyvendinimo pradžia, pabaiga, planuojama vykdymo vieta, atsakingas jos vykdytojas (-ai) (juridinio asmens pavadinimas);

30.14. siektini kokybiniai ir kiekybiniai projekto rezultatai, nustatyti atsižvelgiant į siektinus rodiklius, nurodytus Nuostatų 18 punkte;

30.15. informacija apie planuojamą projekto viešinimą (kur ir kaip dažnai planuojama viešinti);

30.16.  laukiami rezultatai;

30.17. veiklos vykdymą užtikrinantys ištekliai (pvz.: informacija apie patalpas, kuriose bus vykdomos veiklos, ir apie jų tinkamumą projektui vykdyti, darbuotojų ir savanorių skaičius, projekto įgyvendinimo laikotarpiui pasibaigus planuojamos turėti ar gauti lėšos ir pan.);

30.18. detali, pagrįsta projekto įgyvendinimo sąmata (nurodant lėšų šaltinius ir kiek lėšų prašoma iš Ministerijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, taip pat detalizuojant planuojamas išlaidas). Sąmatoje nurodomos tik tinkamos finansuoti išlaidos;

30.19. projekto veiklos (-ų) įgyvendintojo (-ų)  pareigos projekte;

30.20. informacija apie pareiškėjo dalyvavimą kituose Ministerijos organizuojamuose (organizuotuose) konkursuose ir (ar) einamaisiais ar praėjusiais kalendoriniais metais iš Ministerijos gautas valstybės biudžeto lėšas pagal kitas programas (priemones);

30.21. kita papildoma su projektu susijusi informacija, teikiama pareiškėjo nuožiūra.

31. Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) elektronines kopijas .pdf formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga:

31.1. jei paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija, – pareiškėjo steigimo dokumento (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad pareiškėjas pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);

31.2. dokumentų, patvirtinančių pareiškėjo teisę naudotis nekilnojamuoju turtu, jei patalpoms išlaikyti prašoma valstybės biudžeto lėšų;

31.3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

31.4. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (Nuostatų 1 priedas) (toliau – deklaracija);

31.5. projekto veiklų įgyvendintojo (-ų) kvalifikaciją (turima kvalifikacija, jos įgijimo data), patirtį (kiek metų kokiose srityse dirbo) ir gebėjimus, reikalingus planuojamam projektui įgyvendinti (informacija apie baigtus mokymus, kursus, dalyvavimą seminaruose ir (ar) konferencijose, nurodant išduoto pažymėjimo datą ir numerį), patvirtinančių dokumentų (gyvenimo aprašymų);

31.6. galiojančios sutarties, jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančio juridinio asmens ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio fizinio asmens;

31.7. jei projektas vykdomas su partneriais, – sudarytos sutarties ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą;

31.8. dokumentų, pagrindžiančių pareiškėjo patirtį, įgytą įgyvendinant veiklas šeimos gerovės srityje (pvz., veiklos ataskaitų ar kt.), jei pareiškėjas turi tokios patirties.

32. Pareiškėjai, pildydami paraiškas, turi teisę raštu ir (ar) žodžiu gauti informaciją bei konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurios teikiamos konkurso skelbime nurodytais kontaktais. Į pareiškėjo pateiktą prašymą ir (ar) klausimą turi būti atsakoma tokia pačia forma ir tokiomis pačiomis priemonėmis, kokiomis pareiškėjas pateikė prašymą ir (ar) klausimą, per 3 darbo dienas nuo prašymo ir (ar) klausimo gavimo Ministerijoje ir (ar) SPPD dienos. Informacija bei konsultacijos pareiškėjams teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos 14 val. Lietuvos Respublikos laiku.

33. Paraiška turi būti pateikta iki konkurso skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos 24 val. Lietuvos Respublikos laiku.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS, PARAIŠKŲ ATMETIMO TVARKA IR PAGRINDAI

 

34. Paraiškų, pateiktų informacinėje sistemoje, atitiktį formaliesiems kriterijams per 5 darbo dienas nuo konkurso skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos įvertina SPPD, kuris patikrina, ar:

34.1.  paraišką pateikė pareiškėjas, kuris priklauso Nuostatuose nurodytų juridinių asmenų, turinčių teisę teikti paraiškas, grupei;

34.2. paraiška pateikta iki konkurso skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos 24 val.;

34.3.  paraiška atitinka Nuostatų 26–28 punktuose nustatytus reikalavimus;

34.4. pareiškėjas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

34.5. pareiškėjas paraiškos pateikimo dieną nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal viešus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenis) daugiau nei 10 bazinės socialinės išmokos dydžių;

34.6. pareiškėjas yra įvykdęs mokesčių, išskyrus valstybinio socialinio draudimo įmokas, mokėjimo įsipareigojimus, viršijančius 10 bazinės socialinės išmokos dydžių (pagal Nuostatų 31.4 papunktyje nurodytą dokumentą, prireikus, pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktus duomenis);

34.7. pareiškėjas pateikė visus Nuostatuose nurodytus privalomus pateikti dokumentus;

34.8.    projekto veiklų įgyvendintojas (-ai) atitinka Nuostatų 19 punkte nurodytus projekto veiklų įgyvendintojui (-ams) nustatytus reikalavimus (pagal Nuostatų 31.5 papunktyje nurodytus dokumentus);

34.9. deklaracija užpildyta pagal nustatytą formą (pagal Nuostatų 1 priedą);

34.10.    paraiška ir kartu su ja pateikti dokumentai surašyti lietuvių kalba, pateikti dokumentų užsienio kalba vertimai, patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 26–28 punktuose ir 31 punkto pirmojoje pastraipoje;

34.11. pareiškėjo prašoma skirti suma nėra mažesnė arba didesnė už Nuostatų 8 punkte nurodytą mažiausią ar didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą;

34.12. tas pats pareiškėjas konkursui nėra pateikęs kelių turiniu tapačių paraiškų.

35. Jeigu kartu su paraiška nepateikti visi Nuostatų 31 punkte nurodyti privalomi pateikti dokumentai arba nepateikti užsienio kalba surašytų dokumentų vertimai į lietuvių kalbą, patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 31 punkto pirmojoje pastraipoje, SPPD raštu kreipiasi į pareiškėją, nurodydamas jam pateikti privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos. SPPD prašo pareiškėjo pateikti trūkstamus dokumentus vieną kartą.

36. Nustačius, kad tas pats pareiškėjas konkursui pateikė kelias turiniu tapačias paraiškas, vertinama ta paraiška, kuri pateikta vėliausiai, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas Nuostatų 27 punkte nustatyta tvarka informavo, kurią paraišką reikėtų vertinti. Paraiška, kuri buvo pateikta anksčiau, atmetama Nuostatų 39 punkte nustatyta tvarka.

37. Paraiškos atmetamos, nevertinamos ir valstybės biudžeto lėšų projektams neskiriama, jei paraiška ar pareiškėjas neatitinka bent vieno iš Nuostatų 35 punkte išvardytų formaliųjų kriterijų, išskyrus netikslumus, iš esmės netrukdančius vertinti paraiškos atitikties formaliesiems kriterijams (pvz., rašybos klaidos, netinkamas dokumentų užsienio kalba vertimas (jei paraišką vertinantys asmenys gali suprasti ir įvertinti dokumentų turinį), paraiškos priedų pateikimas kita nei Nuostatuose nustatyta forma ir kt.).

38.     SPPD apie paraišką (-as), kuri (kurios) neatitinka formaliojo (‑iųjų) kriterijaus (-ų), nurodyto (-ų) Nuostatų 35 punkte, informuoja pareiškėją per informacinę sistemą ir (arba) elektroniniu laišku, kuriame nurodo paraiškos, neatitinkančios formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką.

39.     SPPD turi teisę kreiptis į komisijos sekretorių ir prašyti komisijos konsultacijos dėl pareiškėjo ir jo pateiktų dokumentų atitikties formaliesiems kriterijams įvertinimo.

40.     Komisija per 3 darbo dienas pateikia rekomendacinę išvadą dėl SPPD paklausimo. Galutinį sprendimą dėl pareiškėjo ir jo pateiktų dokumentų atitikties formaliesiems kriterijams, įvertinęs komisijos pateiktą išvadą, priima SPPD.

 

VI SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

41. Projektai, kuriems siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų, atrenkami Nuostatuose ir Taisyklėse nustatyta tvarka.

42. Paraiškas vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka SPPD. Ekspertu negali būti asmuo, dirbantis Ministerijoje ar SPPD, susijęs su pareiškėju, kurio paraišką vertins (pvz.: iš pareiškėjo, kurio paraišką vertins, ekspertas ar jam artimi asmenys negauna jokių pajamų ar kitokio pobūdžio naudos; ekspertas ar jam artimi asmenys nėra pareiškėjo, kurio paraišką jis vertins, steigėjas, akcininkas ar dalininkas, darbuotojas ar valdymo organo narys).

43. Ekspertų darbas organizuojamas vadovaujantis SPPD direktoriaus patvirtintu ekspertų darbo reglamentu. Kartu su šiuo reglamentu turi būti patvirtinama kandidato į ekspertus paraiškos forma, kvalifikaciniai reikalavimai ekspertams, eksperto konfidencialumo pasižadėjimo ir nešališkumo deklaracijos bei sutarties dėl ekspertų paslaugų teikimo forma (-os), kurioje (-se) turi būti apibrėžta ekspertų atsakomybė už jiems paskirtų paraiškų vertinimų teisėtumą bei pagrįstumą. 

44. Ekspertai, prieš jiems pateikiant vertinti paraiškas, pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus ir nešališkumo deklaracijas. Ekspertams pasirašius šiame punkte nurodytus dokumentus, SPPD trumpai supažindina ekspertus su konkurso tikslais, numatoma darbo organizavimo tvarka, paaiškina, kaip pildyti vertinimo anketas, į ką tikslinga atsižvelgti vertinant paraiškas, apžvelgia vertinimo ypatumus, kitas aplinkybes, atsako į ekspertų klausimus. SPPD ekspertų pasirašytų konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų kopijas perduoda komisijos sekretoriui.

45. Vertintinas paraiškas SPPD paskirsto ekspertams.

46. Vieną paraišką vertina ne mažiau kaip du ekspertai. SPPD gali paraišką paskirti papildomai įvertinti trečiajam ekspertui, jei:

46.1. sutampa ekspertų tos pačios paraiškos vertinimo balai ir (ar) pateikiamas identiškas skiriamų balų pagrindimas;

46.2. ekspertų tos pačios paraiškos vertinimo balai skiriasi daugiau nei 25 procentais;

46.3. vienas ekspertas siūlo vertinamą projektą finansuoti, o kitas – ne;

46.4. eksperto siūlomi skirti valstybės biudžeto asignavimai projektui įgyvendinti skiriasi daugiau nei 25 procentais, palyginti su kito paraišką vertinusio eksperto siūlymu;

46.5. komisija nepritaria dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiui ir (ar) siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų vidurkiui.

47. Jeigu ekspertams vertinant gautą paraišką ir su ja pateiktus dokumentus kyla neaiškumų, trūksta informacijos, galinčios turėti esminę įtaką vertinant paraišką, jie per informacinę sistemą ir (ar) elektroniniu paštu kreipiasi į SPPD su prašymu patikslinti pareiškėjo (nurodomas juridinio asmens pavadinimas ir kodas) pateiktą informaciją, nurodydami savo prašymo motyvus. SPPD per informacinę sistemą nurodo pareiškėjui elektroniniu paštu pateikti patikslintą informaciją per 3 darbo dienas nuo šio nurodymo gavimo dienos. Pareiškėjo gali būti prašoma tik tos informacijos ir (ar) dokumentų, kurių pats SPPD negali gauti. Pareiškėjo negali būti prašoma pateikti nepagrįstai daug informacijos ir (ar) dokumentų, kurie nebūtų svarbūs vertinant paraišką. Jeigu pareiškėjas per SPPD nustatytą terminą informacijos ir (ar) dokumentų nepaaiškina ir (ar) nepatikslina, ir (ar) nepateikia, SPPD apie tai informuoja komisiją (nurodomas juridinio asmens pavadinimas ir kodas) ir nurodo priežastis, kodėl pareiškėjo nepaaiškinta ir (ar) nepatikslinta, ir (ar) nepateikta informacija ir (ar) dokumentai turi esminę įtaką vertinant paraišką. Apibendrinęs SPPD argumentus dėl paraiškos atmetimo, pareiškėjui nepaaiškinus ir (ar) nepatikslinus, ir (ar) nepateikus informacijos ir (ar) dokumentų, komisijos sekretorius pateikia komisijai SPPD siūlymą tokią paraišką atmesti. Komisija, įvertinusi SPPD pasiūlymą bei argumentus, priima sprendimą pritarti arba nepritarti paraiškos atmetimui.

48. Ekspertas paraiškas vertina, užpildydamas informacinėje sistemoje esančią vertinimo anketą, vadovaudamasis Nuostatuose nurodytais vertinimo kriterijais. Vertinimo anketoje privalo būti pateikiamas išsamus kiekvieno balo, skirto eksperto, pagrindimas. Jeigu eksperto siūlymu mažinamas pareiškėjo prašomas finansavimas, turi būti išsamiai pagrįstos šio siūlymo priežastys.

49. Ekspertai turi įvertinti ir skirti balus už:

49.1. projekto atitiktį nustatytiems finansavimo prioritetams (Nuostatų 14 punktas), vertindami nuo 0 (nulio) iki 15 (penkiolikos) balų: 0 – neatitinka nė vieno finansavimo prioriteto; 5 – atitinka vieną finansavimo prioritetą; 10 – atitinka du finansavimo prioritetus; 15 – atitinka visus finansavimo prioritetus;

49.2. numatyto projekto tikslo, uždavinių ir trumpo aprašymo aiškumą, atitiktį konkurso tikslui (Nuostatų 5 punktas ir 30.6–30.10 papunkčiai), vertindami nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimties) balų: 0 – neaiškūs, neatitinka konkurso tikslo; 1–9 – iš dalies aiškūs, iš dalies atitinka konkurso tikslą; 10 – aiškūs, atitinka konkurso tikslą;

49.3. projekto priemonių ir (ar) veiklų įgyvendinimo plane numatytų veiklų nuoseklumą, pagrįstumą, tinkamumą projekto tikslui pasiekti bei uždaviniams spręsti (Nuostatų 5 punktas, 30.13 papunktis), vertindami nuo 0 (nulio) iki 15 (penkiolikos) balų: 0 – nenuoseklios, nepagrįstos ir netinkamos projekto tikslui pasiekti bei uždaviniams spręsti; 1–14 – iš dalies nuoseklios, iš dalies pagrįstos ir iš dalies tinkamos projekto tikslui pasiekti bei uždaviniams spręsti; 15 – nuoseklios, pagrįstos ir tinkamos projekto tikslui pasiekti bei uždaviniams spręsti;

49.4. projekto vertinimo rodiklių ir laukiamų rezultatų aiškumą ir konkretumą (Nuostatų 30.14 ir 30.16 papunkčiai), vertindami nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimties) balų: 0 – neaiškūs ir nekonkretūs; 1–9 – iš dalies aiškūs ir iš dalies konkretūs; 10 – aiškūs ir konkretūs;

49.5. projekto sąmatos tikslumą, aiškumą, detalumą ir racionalumą, pagrįstumą, atitiktį ir proporcingumą projekte numatytoms veikloms (Nuostatų 30.18 papunktis ir 115–116 punktai), vertindami nuo 0 (nulio) iki 15 (penkiolikos) balų: 0 – neteisinga, netiksli, neaiški, nedetali ir neracionali, neatitinka projekte numatytų veiklų ir joms neproporcinga; 1–14 – iš dalies teisinga, iš dalies tiksli, iš dalies aiški, iš dalies detali ir iš dalies racionali, iš dalies atitinka projekte numatytas veiklas ir joms proporcinga; 15 – teisinga, tiksli, aiški, detali ir racionali, atitinka projekte numatytas veiklas ir joms proporcinga;

49.6. pareiškėjo, jo partnerio (-ių) (jei yra) ir jų projekto veiklos (-ų) įgyvendintojo (-ų) tinkamumą, kompetenciją, kvalifikaciją, darbo patirtį ir gebėjimus vykdyti projektą (Nuostatų 19 punktas, 30.11, 31.5 papunkčiai), vertindami nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – nepakankami projektui sėkmingai įgyvendinti; 1–4 – iš dalies pakankami projektui sėkmingai įgyvendinti; 5 – visiškai pakankami projektui sėkmingai įgyvendinti

50. Galimas didžiausias paraiškai skirtinų balų skaičius – 70. Privaloma surinkti minimali balų suma – 40. Projektai, kurių paraiškos nesurinko šiame punkte nustatytos minimalios balų sumos, nefinansuojami.

51.         Vertinimo anketoje taip pat nurodomas eksperto siūlymas:

51.1.      skirti visišką finansavimą (visoms veikloms);

51.2.      skirti dalinį finansavimą (nurodant, kuriai konkrečiai veiklai (-oms) siūloma finansavimo neskirti ir (arba) skirti mažesnį finansavimą, išsamiai pagrindžiant tokį siūlymą);

51.3.      finansavimo neskirti (nurodant konkrečią veiklą (-as), kuriai (-ioms) siūloma finansavimo neskirti, ir (arba) išlaidų rūšis, kurioms siūloma finansavimo neskirti, išsamiai pagrindžiant tokį siūlymą).

52. Įvertinti projektai reitinguojami ekspertų paraiškoms skirtų balų vidurkių mažėjimo tvarka.

53.         Paraiškos turi būti įvertintos per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų, pradedant skaičiuoti nuo vertintinų paraiškų pateikimo ekspertams dienos iki SPPD parengtos ekspertų vertinimų suvestinės pateikimo komisijai dienos.

54.         Komisijos pirmininkas, atsižvelgdamas į gautų paraiškų skaičių ir apimtį, jų vertinimo terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

55. SPPD, gavęs ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, juos apibendrina, parengia paraiškų vertinimų suvestinę, kurioje nurodo dviejų paraišką vertinusių ekspertų skirtų balų ir siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkius, ir ją pateikia komisijai. Kartu su paraiškų vertinimų suvestine SPPD komisijos nariams pateikia informaciją apie galimybę per informacinę sistemą susipažinti su ekspertų vertinimo anketomis, jų vertintomis paraiškomis.

56. Gavęs paraiškų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas ir vertintas paraiškas, komisijos sekretorius komisijos pirmininko pavedimu per 3 darbo dienas organizuoja komisijos posėdį, kurio metu SPPD atstovas (-ai) ir (ar) ekspertas (-ai), vertinęs (-ę) paraiškas, supažindina komisiją su ekspertų paraiškų vertinimais, išvadomis ir pasiūlymais, atsako į komisijos narių ir (ar) kitų posėdyje dalyvaujančių asmenų klausimus.

57.  Komisijos posėdžio metu komisija, atsižvelgusi į ekspertų vertinimus, išvadas bei argumentuotus siūlymus dėl projektų finansavimo ir įvertinusi SPPD paraiškų vertinimų suvestinėje pateiktus duomenis, kitą su paraiškomis, jų vertinimu susijusią informaciją, pritaria arba nepritaria ekspertų skirtų balų vidurkiui ir jų siūlomų skirti projektams įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkiui, priima protokolinį sprendimą ir pateikia Ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo.

58.  Jeigu Nuostatų 46 punkte nurodytais atvejais paraiškai įvertinti paskiriamas trečiasis ekspertas, SPPD apibendrina jo pasiūlymą dėl paraiškos įvertinimo, parengia paraiškos vertinimų suvestinę, nurodydamas dviejų iš trijų paraišką vertinusių ekspertų, kurių skirtų balų skaičius panašiausias, skirtų balų ir siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkį, ir ją pateikia komisijai. Komisija, įvertinusi dviejų ekspertų vertinimų suvestinę, parengtą trečiajam ekspertui atlikus vertinimą, pritaria arba nepritaria skirtų balų ir siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkiui.

59.  Jei, atlikus paraiškų vertinimą, sutampa kelių pareiškėjų paraiškoms skirtų balų vidurkis ir neužtenka konkursui vykdyti numatytų valstybės biudžeto lėšų, komisija gali siūlyti finansuoti projektus pagal Nuostatų 49 punkte nurodytus kriterijus.

60Jei komisija, įvertinusi ekspertų vertinimų suvestinę, parengtą trims ekspertams atlikus vertinimą, ekspertų vertinimo anketas, vadovaudamasi Nuostatų 49 punkte nustatytais kriterijais, nepritaria ekspertų vertinimui, komisijos protokole, vadovaujantis Nuostatų 49 punkte nustatytais kriterijais, fiksuojamas argumentuotas sprendimas nepritarti ekspertų vertinimui ir paraiškų vertinimas gali būti perduotas komisijos nariams. Komisijos nariai paraiškas vertina, vadovaudamiesi Nuostatuose nustatytais projekto veiklų turinio ir lėšų planavimo vertinimo kriterijais.

61. Jei komisija, įvertinusi paraiškų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas, vadovaudamasi Nuostatų 49 punkte nustatytais kriterijais, priima protokolinį sprendimą siūlyti pareiškėjui skirti dalį paraiškoje prašomų valstybės biudžeto lėšų, jame rekomenduoja arba nurodo, kurių veiklų atsisakyti, kurių veiklų apimtį mažinti ar kurias priemones (veiklas) ir (ar) išlaidas finansuoti.

62. Komisijos sekretorius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo komisijos sprendimo siūlyti pareiškėjui skirti dalį paraiškoje prašomų valstybės biudžeto lėšų priėmimo dienos per informacinę sistemą informuoja pareiškėją apie komisijos siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų dydį, pateikia rekomendaciją arba nurodymą, kurias priemones (veiklas) ir (ar) išlaidas siūloma finansuoti, taip pat nurodo patvirtinti, kad pareiškėjas sutinka su siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti dalį paraiškoje prašomų lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose bei projekte numatytus tikslus, ir pagal komisijos priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus.

63. Jei pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų suma, jis per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo informacinės sistemos priemonėmis dienos komisijai patvirtina, kad sutinka su siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų suma, kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį paraiškoje prašomų lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose bei projekte numatytus tikslus, ir, atsižvelgdamas į komisijos rašte pateiktus nurodymus, per informacinę sistemą pateikia patikslintą sąmatą ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą.

64. Komisijai iš pareiškėjo gavus patvirtinimą, kad jis sutinka su komisijos siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį paraiškoje prašomų lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose bei projekte numatytus tikslus, taip pat pareiškėjo patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos šie dokumentai perduodami įvertinti ekspertams Nuostatų VI skyriuje ir SPPD patvirtintame ekspertų darbo reglamente nustatyta tvarka. Ekspertai įvertina patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus, SPPD parengia ekspertų vertinimų suvestinę ir kartu su ekspertų vertinimų anketomis ją perduoda komisijai per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos. Gavusi ekspertų vertinimų suvestinę ir ekspertų vertinimo anketas, vadovaudamasi Nuostatuose nustatytais kriterijais, komisija posėdyje svarsto patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus ir jiems pritaria arba nepritaria.

65. Pareiškėjui per Nuostatų 63 punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad jis sutinka su komisijos siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir (ar) kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį paraiškoje prašomų valstybės biudžeto lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte bei Nuostatuose numatytus tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų plano, laikoma, kad jis nesutinka su komisijos siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų suma. Jei pareiškėjas nesutinka su komisijos priimtu sprendimu siūlyti jam skirti dalį projektui įgyvendinti prašomų valstybės biudžeto lėšų arba jei komisija, remdamasi ekspertų išvadomis, nepritaria pareiškėjo patikslintoms sąmatoms ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planams, projektui valstybės biudžeto lėšų neskiriama ir jis įtraukiamas į nefinansuotinų projektų sąrašą.

66. Projektas, kuriam neužteko konkursui vykdyti numatytų valstybės biudžeto lėšų, įtraukiamas į rezervinių projektų sąrašą. Valstybės biudžeto lėšos rezervinių projektų sąraše esantiems projektams skiriamos Nuostatų 75 punkte nustatytais atvejais. Projektai, esantys rezervinių projektų sąraše, reitinguojami ekspertų skirtų balų vidurkių mažėjimo tvarka.

67. Jeigu, įvertinus paraišką, projektui siūlytina skirti valstybės biudžeto lėšų suma yra mažesnė nei Nuostatų 8 punkte nurodyta mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma, šio projekto siūloma nefinansuoti.

68. Pasiūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų paskirstymo komisija pateikia Ministerijos kancleriui per 1 darbo dieną nuo posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo siūlymų pateikimo Ministerijos kancleriui, protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos.

69. Ministerijos kancleris per 5 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos priima sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams.  

70. Ministerijos kanclerio sprendime dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams pateikiama:

70.1. pagrindas finansuoti projektus arba jų nefinansuoti (teisės aktų nuostatos, komisijos protokolų duomenys);

70.2. finansuotinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjų pavadinimus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas skirti valstybės biudžeto lėšų sumas, skiriamas sumas;

70.3. rezervinių projektų sąrašas, nurodant pareiškėjų pavadinimus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas skirti valstybės biudžeto lėšų sumas, preliminariai siūlomas skirti sumas. Rezervinių projektų sąraše esančiam projektui skiriama valstybės biudžeto lėšų suma negali būti mažesnė nei Nuostatų 8 punkte nurodyta mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma;

70.4. nefinansuotinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjų pavadinimus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas skirti valstybės biudžeto lėšų sumas, siūlomas skirti sumas, nefinansavimo pagrindą (jei paraiškos atmetamos Nuostatų 67 punkte nustatyta tvarka);

70.5. atmestinų projektų paraiškų sąrašas, nurodant pareiškėjų pavadinimus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, prašomas skirti valstybės biudžeto lėšų sumas, nefinansavimo pagrindą;

70.6. pavedimas Ministerijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėjui užtikrinti tinkamą Nuostatų įgyvendinimą;

70.7. Ministerijos kanclerio sprendimo apskundimo tvarka.

71. Komisijos sekretorius per 1 darbo dieną nuo Ministerijos kanclerio potvarkio priėmimo dienos raštu arba perdavimo–priėmimo aktu perduoda SPPD patvirtintas Ministerijos kanclerio potvarkio ir visų komisijos protokolinių sprendimų kopijas.

72. Komisijos sekretorius per 1 darbo dieną nuo Ministerijos kanclerio sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektui priėmimo dienos elektroniniu paštu arba informacinės sistemos priemonėmis informuoja pareiškėją apie skirtą finansavimą ir Sutarties pasirašymo procedūras.

73. Sutartis tarp pareiškėjo, kurio projektui įgyvendinti skirtas finansavimas, ir SPPD informacinės sistemos priemonėmis sudaroma per 20 darbo dienų nuo Ministerijos kanclerio sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektui įgyvendinti oficialaus perdavimo SPPD dienos. Sutartyje turi būti pateikta informacija, nurodyta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 61 punkte. Projektų finansavimas gali būti pratęstas Nuostatų IX skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

74. Nesudarius Sutarties per Nuostatų 73 punkte nurodytą terminą ar nutraukus sudarytą Sutartį, SPPD apie tai informuoja Ministerijos kanclerį (nurodomas juridinio asmens pavadinimas ir kodas).

75. Pareiškėjui nesudarius Sutarties per Nuostatų 73 punkte nurodytą terminą, atsisakius dalies valstybės biudžeto lėšų ar toliau vykdyti finansuojamą projektą, nutraukus sudarytą Sutartį, taip pat Nuostatų 63 punkte numatytu atveju per nustatytą terminą nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų plano ir grąžinus nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas, likusios nepanaudotos valstybės biudžeto lėšos komisijos siūlymu ir Ministerijos kanclerio sprendimu eilės tvarka gali būti skirtos įvertintiems projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše. Finansavimas projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše, skiriamas neviršijant nepaskirstytų valstybės biudžeto lėšų sumos. Jei rezervinių projektų sąraše esančiam projektui siūloma skirti dalį prašomų valstybės biudžeto lėšų, sąmata ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planas tikslinami Nuostatų 63 punkte nustatyta tvarka. Ministerijos kanclerio sprendimas dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo priimamas per 3 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymo gavimo dienos.

76. Ministerija nepanaudotas, grąžintas ar papildomai konkursui vykdyti gautas valstybės biudžeto lėšas gali paskirstyti, paskelbusi naują konkursą tai pačiai priemonei įgyvendinti. Naujas konkursas gali būti vykdomas pagal atskirą ministro įsakymą Taisyklėse nustatyta tvarka.

77. Komisijos sekretorius raštu arba elektroniniu paštu informuoja pareiškėjus apie Ministerijos kanclerio priimtą sprendimą per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos, pateikdamas jiems Ministerijos kanclerio potvarkio dėl lėšų skyrimo išrašą. Pareiškėjai, kurių projektai buvo įrašyti į atmestinų ar nefinansuotinų projektų sąrašą, apie sprendimą informuojami raštu, nurodant atmetimo ar valstybės biudžeto lėšų neskyrimo priežastis.

Esant būtinybei (pvz., pareiškėjui pateikus skundą dėl paraiškų vertinimo ir (ar) projektui įgyvendinti skirtų lėšų), SPPD, rengdamas atsakymus pareiškėjams, gali pasitelkti ekspertus.

78. Informacija apie konkursui pateiktas paraiškas (nurodomas pareiškėjo juridinio asmens pavadinimas ir kodas, paraiškos užregistravimo data ir paraiškai suteiktas registracijos numeris) ir jų vertinimo eigą per 3 darbo dienas nuo SPPD ar komisijos sprendimo priėmimo dienos skelbiama SPPD interneto svetainėje.

79. Informacija apie konkurso rezultatus per 1 darbo dieną nuo Ministerijos kanclerio potvarkio dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo priėmimo dienos skelbiama SPPD interneto svetainėje, nurodant subjektų, kuriems skirtas finansavimas, juridinio asmens pavadinimus ir kodus, projektų pavadinimus ir skirtų lėšų sumas.

80Jei nuo Ministerijos kanclerio sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams įgyvendinti priėmimo dienos iki Sutarties sudarymo dienos paaiškėja, kad pareiškėjas nėra atsiskaitęs už praėjusiais kalendoriniais metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, gautų lėšų panaudojimą Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka, SPPD raštu apie tai informuoja Ministeriją (nurodomas pareiškėjo juridinio asmens pavadinimas ir kodas, neatsiskaitymo faktas ir lėšų suma, už kurią neatsiskaityta). Komisijos sekretorius nedelsdamas informuoja komisiją apie susidariusią situaciją ir organizuoja komisijos posėdį dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo pareiškėjui arba Ministerijos kancleris, vadovaudamasis SPPD pateikta informacija, gali pakeisti savo sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo pareiškėjui. Tokiu atveju išlaidos, pareiškėjo patirtos iki Sutarties pasirašymo, nėra kompensuojamos.

 

VII SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

81. Komisija sudaroma konkurso vykdymo ir projektų įgyvendinimo laikotarpiui. Komisiją sudaro komisijos pirmininkas, komisijos pirmininko pavaduotojas, komisijos nariai ir pakaitiniai nariai, sekretorius bei pakaitinis sekretorius. Komisijos darbą organizuoja ir jai vadovauja komisijos pirmininkas, jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas, kaip tai numatyta Taisyklių VII skyriuje. Komisiją techniškai aptarnauja komisijos sekretorius. Komisijos sekretorius nėra komisijos narys. Komisijos sekretoriaus, komisijos narių ir komisijos posėdžių stebėtojų teisės įgyvendinamos ir pareigos vykdomos, kaip numatyta Taisyklių VII skyriuje. Komisijos narių daugumos negali sudaryti valstybės tarnautojai ir (ar) darbuotojai, tiesiogiai pavaldūs komisijos pirmininkui. Komisijos nariais gali būti Ministerijos atstovai, kitų ministerijų, joms pavaldžių įstaigų, NVO ir kitų viešųjų juridinių asmenų atstovai.

82. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Taisyklėmis, Nuostatais, Reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamu komisijų darbo reglamentu ir kitais teisės aktais.

83. Pagrindinė komisijos darbo forma – posėdžiai. Posėdžiai vyksta komisijos pirmininko nustatytu laiku. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai komisijos narių. Posėdžiai komisijos pirmininko sprendimu gali būti organizuojami nuotoliniu būdu.

84. Komisijos posėdžiuose dalyvauja SPPD atstovas (-ai) ir paraiškas vertinę ekspertai. Jeigu SPPD atstovas (-ai) arba paraiškas vertinę ekspertai negali dalyvauti posėdyje, komisija Nuostatų 89 punkte nustatyta tvarka sprendžia, ar rengti posėdį SPPD atstovui (‑ams) arba paraišką (-as) vertinusiems ekspertams nedalyvaujant, ar posėdį atidėti iki tol, kol jie galės jame dalyvauti.

85. Komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti pareiškėjų atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys. Pareiškėjo atstovas gali dalyvauti tik toje posėdžio dalyje, kurioje svarstomas jo projekto klausimas. Komisija posėdžio pradžioje nustato, kuriuos klausimus svarstant gali dalyvauti kiti asmenys. Pareiškėjo atstovas turi teisę teikti komisijai savo pastabas, paaiškinimus, susijusius su pareiškėjo pateiktu projektu, taip pat pastabas dėl komisijos posėdžio eigos, kurie įrašomi į posėdžio protokolą. Pareiškėjo atstovui pateikus pastabą dėl komisijos posėdžio eigos, komisija ją įvertina ir atsižvelgia arba neatsižvelgia, nurodydama neatsižvelgimo priežastis. Pareiškėjo atstovas, ketinantis dalyvauti komisijos posėdyje, komisijos sekretoriui pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad komisijos posėdyje ketinantis dalyvauti asmuo yra pareiškėjo vadovas arba asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu.

86. Per 3 darbo dienas nuo SPPD pateiktų įvertintų paraiškų suvestinių, ekspertų vertinimo anketų ir vertintų paraiškų gavimo dienos šaukiamas komisijos posėdis. Prireikus gali būti šaukiama ir daugiau posėdžių.

87. Komisijos nariams, SPPD atstovui (-ams) ir ekspertams apie posėdį raštu arba elektroniniu paštu, iki jo likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, praneša komisijos sekretorius, kuris kartu su pranešimu posėdžio dalyviams pateikia posėdžio darbotvarkės projektą ir medžiagą numatomais svarstyti klausimais (ekspertams teikiama medžiaga, susijusi su paraiškomis, kurias jie vertino). Informacija apie planuojamą posėdį (data ir darbotvarkė) taip pat skelbiama Ministerijos interneto svetainėje. Išskirtiniais atvejais, esant motyvuotam pasiūlymui ir pritariant visiems komisijos nariams, komisijos sekretorius apie posėdį raštu arba elektroniniu paštu gali pranešti SPPD atstovui (‑ams) ir ekspertams, iki jo likus mažiau kaip 3 darbo dienoms.

88. Jei komisijos narys, SPPD atstovas (-ai) ir paraiškas vertinę ekspertai negali atvykti į posėdį, jie apie tai, likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki komisijos posėdžio, turi pranešti komisijos pirmininkui arba sekretoriui, išskyrus atvejus, kai to negali padaryti dėl objektyvių priežasčių.

89. Prireikus svarstyti klausimus skubos tvarka, bet dėl objektyvių priežasčių nesant galimybės surengti posėdžio, komisijos sprendimai gali būti priimami remiantis visų komisijos narių apklausos, kuri atliekama nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną, elektroniniu paštu rezultatais. Tarp posėdžių einamieji klausimai gali būti aptariami ir komisijos narių nuomonė išreiškiama elektroniniu paštu.

90. Prieš gaudami bet kokią su konkursu ir paraiškų vertinimu susijusią neviešą informaciją, komisijos nariai, sekretorius ir pakaitiniai atstovai privalo pasirašyti Konfidencialumo pasižadėjimą užtikrinti konkurso informacijos konfidencialumą, viešai neskelbti ir neplatinti šios informacijos (Taisyklių 2 priedas) bei Nešališkumo deklaraciją dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo (Taisyklių 3 priedas).

91. Konfidencialumo pasižadėjimą pasirašo ir komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis dalyvaujantys pareiškėjų atstovai, SPPD atstovas (-ai), kiti posėdžio dalyviai (Taisyklių 4 priedas).

92. Jeigu yra aplinkybių, galinčių turėti įtakos priimant sprendimus, komisijos pirmininkas, komisijos narys (-iai), prieš pradėdamas (-i) nagrinėti paraiškų vertinimų suvestinę, vertinimo anketas ir vertintas paraiškas, turi nusišalinti nuo dalyvavimo sprendžiant pritarimo ar nepritarimo ekspertų siūlomiems balams, išvadoms ar valstybės biudžeto lėšų sumoms, atitinkamo projekto finansavimo dydžio ir kitus jo (jų), kaip komisijos nario (-ių), funkcijoms priskirtus klausimus, prieš tai raštu arba elektroniniu paštu pranešęs (-ę): komisijos narys (-iai) – komisijos pirmininkui, komisijos pirmininkas – Ministerijos kancleriui. Jeigu ekspertas (-ai) nenusišalina, o vėliau dėl to kyla interesų konfliktas, jo (jų) vertinimo rezultatai laikomi negaliojančiais, o paraišką (-as) vertina kitas SPPD paskirtas ekspertas. Jeigu komisijos narys nenusišalina, o vėliau dėl to kyla interesų konfliktas, komisija iš naujo priima sprendimus ir balsuoja. Nenusišalinusio komisijos nario balsas, komisijai priimant sprendimus pakartotinai, į bendrą balsų skaičių neįskaičiuojamas.

93. Komisijos pirmininkas, narys, ekspertas ar sekretorius gali būti nušalinti nuo pareigų komisijoje Taisyklių 81 punkte nustatytais pagrindais.

94. Komisijos pirmininkas nuo pareigų komisijoje nušalinamas socialinės apsaugos ir darbo ministro sprendimu. Komisijos narys, sekretorius ar ekspertas nuo pareigų nušalinami komisijos pirmininko sprendimu. Sprendime nurodoma asmens pareigos, vardas, pavardė, nušalinimo laikotarpis ir nušalinimo priežastys.

95. Jei nušalinamas ar nusišalina komisijos pirmininkas, jo funkcijas vykdo komisijos pirmininko pavaduotojas. Jei nušalinamas ar nusišalina komisijos narys ar sekretorius, jų funkcijas vykdo pakaitinis komisijos narys ar pakaitinis sekretorius. Jei nušalinamas ar nusišalina ekspertas, jo vertintas paraiškas SPPD perduoda vertinti kitam ekspertui.

96. Komisijos sprendimai priimami absoliučia balsų dauguma, t. y. už sprendimą turi pasisakyti daugiau nei pusė visų komisijos narių. Jei komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra posėdžio pirmininko balsas.

97. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kuris elektroniniu būdu turi būti suderintas su komisijos nariais. Komisijos posėdžio protokolas komisijos nariams suderinti pateikiamas per 3 darbo dienas po įvykusio posėdžio. Komisijos nariai pastabas ir pasiūlymus dėl protokolo pateikia per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Per nustatytą terminą negavus komisijos nario pastabų ir (ar) pasiūlymų, laikoma, kad komisijos narys posėdžio protokolui pritaria. Su komisijos nariais suderintą protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir komisijos sekretorius.

98. Protokolai įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, reguliuojančiomis protokolo turinį, ir Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“. Protokolai parengiami, suderinami su komisijos nariais, pasirašomi ir užregistruojami per 3 darbo dienas po posėdžio.

Komisijos narys turi teisę pareikšti atskirąją nuomonę, kuri pridedama prie protokolo.

99. Protokole nurodoma:

99.1. komisijos posėdžio data ir vieta, protokolo numeris;

99.2. komisijos posėdžio pirmininkas, komisijos posėdžio sekretorius, posėdyje dalyvavę komisijos nariai, SPPD atstovas (-ai), paraiškas vertinę ekspertai ir kiti posėdyje dalyvavę asmenys (vardas, pavardė, pareigos);

99.3. komisijos posėdyje svarstyti projektai, kiti klausimai;

99.4. projektų, kuriuos nutarta siūlyti atmesti, atmetimo argumentai, teisinis projektų atmetimo pagrindas;

99.5. informacija apie komisijos pritarimą / nepritarimą, kad projektui būtų skirtas finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų. Jei finansavimas projektui nebuvo skirtas arba siūloma skirti mažiau valstybės biudžeto lėšų, negu pareiškėjas prašė, protokole nurodomos tokio siūlymo priežastys ir jų pagrindimas;

99.6. komisijai nepritarus paraiškas vertinusių ekspertų įvertinimui ar išvadai, protokole nurodomi objektyvūs argumentai, kodėl nepritariama ekspertų įvertinimui ar išvadai, ir tai, kad paraiška perduodama vertinti trečiajam ekspertui arba, jei komisija, trečiajam ekspertui atlikus vertinimą, nepritaria paraiškos vertinimų suvestinei, kad komisija pati atliks paraiškos vertinimą;

99.7. siūlytini finansuoti projektai ir siūlomos skirti valstybės biudžeto lėšos projektams įgyvendinti;

99.8. nefinansuotini projektai ir jų nefinansavimo pagrindimas;

99.9. projektai, kuriuos siūloma įtraukti į rezervinių projektų sąrašą;

99.10. sumažintų finansuotinų išlaidų pagrindimas;

99.11. balsavimo rezultatai, kartu nurodant ir informaciją apie kiekvieno komisijos posėdyje dalyvavusio komisijos nario (pareigos, vardas, pavardė) balsavimą posėdyje svarstytais klausimais;

99.12. informacija apie galimą komisijos nario, sekretoriaus, eksperto, SPPD atstovo ir (ar) kitų su konkurso organizavimu susijusių asmenų interesų konfliktą (pareigos, vardas, pavardė, interesų konfliktas);

99.13. kiti komisijos priimti sprendimai ir svarstyti klausimai;

99.14. kita, komisijos nuomone, svarbi posėdžio informacija.

100. Komisijos posėdžio eiga fiksuojama komisijos protokole ir garso įrašymo priemonėmis. Posėdžio garso įrašas perkeliamas į kompiuterinę laikmeną, o skaitmeninis posėdžio garso įrašas sunaikinamas. Prieš pradedant daryti garso įrašą, apie tai komisijos posėdyje dalyvaujantys asmenys informuojami žodžiu. Įrašas pridedamas prie protokolo ir saugomas Ministerijoje Dokumentų saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, nustatytais terminais.

 

VIII SKYRIUS

PROJEKTŲ VYKDYMAS IR STEBĖSENA

 

101. Projektams vykdyti paskirtos valstybės biudžeto lėšos mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Ministerijai patvirtintų asignavimų programoms ir jos negali būti perkeliamos į kitus biudžetinius metus. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. Jei projekto finansavimas Nuostatų IX skyriuje nustatyta tvarka pratęsiamas 2023 metams, tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

102. Projektų vykdytojai gautas valstybės biudžeto lėšas privalo laikyti specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje (ši nuostata netaikoma projektų partneriams), įvertinę valstybės biudžeto lėšų laikymo, naudojimo ir saugojimo rizikos veiksnius, ir naudoti tik Sutartyje ir Sutartimi patvirtintoje sąmatoje nurodytai veiklai vykdyti.

103. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu Ministerija ir SPPD projekto vykdytojui turi teikti informaciją, reikalingą projektui įgyvendinti, ir tinkamai jį konsultuoti, esant galimybių, organizuoti jam mokymus ir (ar) kitas priemones, reikalingus projektui įgyvendinti.

104. Norėdamas patikslinti projekto išlaidų sąmatą, projekto vykdytojas informacinės sistemos priemonėmis SPPD pateikia pagrįstą prašymą patikslinti sąmatą (nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, konkurso pavadinimas, projekto kodas), kartu pateikdamas lyginamąjį tikslinamos sąmatos variantą ar palyginimą, kaip kis informacija atitinkamose išlaidų sąmatos eilutėse. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą patikslinti tik dar nepatirtas išlaidas, išskyrus atvejus, kai tinkamos finansuoti išlaidos sumažėjo. SPPD projekto vykdytojo prašymą išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo SPPD dienos ir apie leidimą tikslinti sąmatą jį informuoja informacinės sistemos priemonėmis arba elektroniniu paštu. Prašymas patikslinti sąmatą teikiamas ne daugiau kaip 2 kartus per einamąjį ketvirtį, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami, išskyrus Nuostatų 149 punkte nustatytus atvejus.

105. Norėdamas patikslinti projekto veiklų planą, projekto vykdytojas atsakingam SPPD specialistui informacinės sistemos priemonėmis, taip pat elektroniniu paštu pateikia pagrįstą prašymą patikslinti veiklų planą (nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, konkurso pavadinimas, projekto kodas ir išdėstomas prašymas tikslinti projekto veiklų planą), kartu pateikdamas ir lyginamąjį veiklų plano variantą ar palyginimą, kaip kis informacija atitinkamose veiklų plano dalyse ar eilutėse. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą patikslinti tik dar neįvykdytas (nepradėtas vykdyti) projekto veiklas. Prašymas patikslinti veiklų planą teikiamas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios, bet ne vėliau nei einamųjų metų gruodžio 5 d.

106. Atsakingas SPPD specialistas elektroniniu paštu informuoja Ministerijos paskirtą asmenį apie projekto vykdytojo prašymą patikslinti veiklų planą per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Ministerijos paskirtas asmuo per 2 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja atsakingą SPPD specialistą apie pritarimą ar nepritarimą projekto vykdytojo prašymui patikslinti veiklų planą. Apie sprendimą dėl veiklų plano patikslinimo, suderintą su Ministerijos paskirtu asmeniu, SPPD atsakingas specialistas informuoja projekto vykdytoją per informacinę sistemą ar elektroniniu paštu per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

107. Projekto vykdytojas privalo raštu, taip pat informacinės sistemos priemonėmis informuoti SPPD apie projekte numatytų veiklų vykdymo nutraukimą ar sustabdymą (nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, konkurso pavadinimas, projekto kodas ir projekto veiklų vykdymo nutraukimo ar sustabdymo data). Gavęs tokį pranešimą, SPPD sustabdo valstybės biudžeto lėšų pervedimą projektui. Projekto vykdytojui pašalinus priežastis, dėl kurių jis nutraukė ar sustabdė projekte numatytų veiklų vykdymą, ir apie tai pranešus SPPD, sustabdytas valstybės biudžeto lėšų pervedimas atnaujinamas.

108. Jei ne dėl projekto vykdytojo veiksmų atsirado nenumatytų, Nuostatuose nenustatytų aplinkybių, dėl kurių projekto vykdytojui nepakanka skirtų valstybės biudžeto lėšų numatytoms projekto veikloms įvykdyti, kad būtų pasiekti projekto vertinimo metu suplanuoti rodikliai, ar dėl kurių projekto vykdytojas turi vykdyti papildomas, projekte nenumatytas veiklas, kad būtų pasiekti projekto vertinimo metu suplanuoti rodikliai ar papildomi rezultatai, projekto vykdytojui gali būti skiriama papildomų valstybės biudžeto lėšų.

109. Papildomos valstybės biudžeto lėšos paskirstomos Nuostatuose nustatytu būdu numatytiems projekto tikslams įgyvendinti.

110. Papildomų valstybės biudžeto lėšų skiriama esant motyvuotam projekto vykdytojo prašymui, kuriame turi būti nurodytas juridinio asmens pavadinimas, kodas, konkurso pavadinimas, projekto kodas, Taisyklių 100 punkte numatytos aplinkybės, rodikliai, kuriuos projekto vykdytojas įsipareigoja pasiekti, ir (ar) veiklos, kurias jis įsipareigoja įvykdyti, prašomų lėšų pagrindimas. Šiame punkte nurodytą projekto vykdytojo prašymą komisija išnagrinėja per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir Ministerijos kancleriui pateikia pasiūlymą dėl papildomų valstybės biudžeto lėšų skyrimo.

111. Sprendimą dėl papildomų valstybės biudžeto lėšų skyrimo projekto vykdytojui Ministerijos kancleris priima per 3 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymo gavimo dienos.

112. Projekto vykdytojui skiriant papildomų valstybės biudžeto lėšų Nuostatų 110 punkte nustatytu pagrindu, netaikomas Nuostatų 8 punkte nustatytas didžiausios vienam projektui galimos skirti valstybės biudžeto lėšų sumos vieniems metams apribojimas, taip pat Nuostatų 115 punkte nustatytas išlaidų darbo užmokesčiui ar kitų pagrįstų išlaidų dydžio apribojimas.

113. Savanoriškos veiklos organizavimo išlaidos kompensuojamos Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo ir Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

114. Finansuojamos tik tinkamos finansuoti projekto vykdymo išlaidos, kurios turi būti pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais buhalterinės apskaitos dokumentais (sąskaitomis faktūromis, kasos čekiais, banko sąskaitų išrašais ir pan.) ir projekto veiklų įvykdymą patvirtinančiais dokumentais arba jų kopijomis. Jos privalo būti tiesiogiai susijusios su projekte numatytomis veiklomis ir būtinos projektui vykdyti, pagrįstos projekto įgyvendinimo eiga, planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu. Projekto vykdytojas paslaugas ir (ar) prekes projektui vykdyti turi įsigyti ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principo.

115. Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

115.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 30 procentų visos projektui įgyvendinti iš Ministerijos prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos):

115.1.1. projekto vadovo darbo užmokesčio, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas ir (ar) visus darbo vietos mokesčius, išlaidos (jei projekto vadovas įdarbintas projekto vykdytojo organizacijoje pagal darbo sutartį);

115.1.2. asmens, tvarkančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokesčio, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas ir (ar) visus darbo vietos mokesčius, išlaidos (jei paslauga neperkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens ir jei asmuo, tvarkantis buhalterinę apskaitą, projekto vykdytojo organizacijoje įdarbintas pagal darbo sutartį);

115.1.3. buhalterinės apskaitos paslaugų pagal paslaugų teikimo sutartį išlaidos (jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens ir jei asmuo, tvarkantis buhalterinę apskaitą, projekto vykdytojo organizacijoje neįdarbintas pagal darbo sutartį);

115.2. projekto įgyvendinimo išlaidos (išlaidos, susijusios su Nuostatų 5 punkte numatyto konkurso tikslo įgyvendinimu ir Nuostatų 15 punkte numatytų veiklų vykdymu):

115.2.1. darbuotojų, tiesiogiai įgyvendinančių projekto veiklas, darbo užmokesčio, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas ir (ar) visus darbo vietos mokesčius, išlaidos (jei darbuotojai įdarbinti projekto vykdytojo ir (ar) projekto vykdytojo partnerio organizacijoje);

115.2.2. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms ir paslaugoms, tiesiogiai susijusioms su projekto veiklomis ir būtinoms projektui įgyvendinti, įsigyti, įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti:

115.2.2.1. ryšių įrangos ir ryšių paslaugų (interneto, fiksuotojo ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur vienam projekto vykdytojui per mėnesį), pašto) įsigijimo išlaidos, įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti;

115.2.2.2. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų (projekto vykdytojo nuosavybės, patikėjimo teise valdomų, naudojamų pagal nuomos arba panaudos sutartis automobilių nuomos, degalų, tepalų ir autobuso, laivo, kelto ekonominės klasės ar viešojo transporto Lietuvos Respublikos teritorijoje bilietų) įsigijimo išlaidos;

115.2.2.3. komandiruočių (išskyrus tarptautines) išlaidos (kelionių bilietai, apgyvendinimas, dienpinigiai ir kt.) (taikoma tik projekto vykdytojo ir (ar) projekto vykdytojo partnerio (-ių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis);

115.2.2.4. patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, organizacinės technikos nuomos išlaidos;

115.2.2.5. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms ekspertų ir (ar) konsultantų (psichologų, teisininkų, socialinių darbuotojų, gydytojų, lektorių) paslaugoms, tiesiogiai susijusioms su veikla, vykdoma įgyvendinant projektą, įsigyti (paslaugų kaina pagal atlygintinų paslaugų sutartis, autorines sutartis, jei šias paslaugas teikia asmenys, įgiję atitinkamos srities (psichologo, teisininko, socialinio darbuotojo, lektoriaus) išsilavinimą, negali būti didesnė kaip 50 Eur už 1 valandą);

115.2.2.6. patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, eksploatavimo (šildymo, elektros energijos, vandens, nuotekų šalinimo ir kt.) išlaidos;

115.2.2.7. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms, priemonėms, įrangai ir reikmenims, tiesiogiai susijusiems su įgyvendinant projektą vykdoma veikla (kanceliarinėms, ūkio prekėms, smulkiam inventoriui), įsigyti, įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti, išskyrus ilgalaikį turtą, nurodytą Nuostatų 116.6 papunktyje;

115.2.2.8. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms paslaugoms (leidybos, mokymų, renginių organizavimo, projekto sklaidos ir viešinimo), tiesiogiai susijusioms su veikla, vykdoma įgyvendinant projektą, įsigyti, įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti, taip pat mokesčiai už bankų, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktas piniginių lėšų pervedimo paslaugas, projekto partnerio, jei projekto veiklos vykdomos su partneriu, patirtos išlaidos, susijusios su vykdoma projekto veikla.

116. Tikslinės valstybės biudžeto lėšos negali būti naudojamos:

116.1. projekto vykdytojo ir (ar) partnerio įsiskolinimams padengti ar investiciniams projektams finansuoti;

116.2. transporto priemonių techninei apžiūrai, draudimui ir remontui;

116.3. statinių ir (arba) pastatų, patalpų statybai, rekonstrukcijai, kapitaliniam ir einamajam remontui, statinių priežiūrai ir (ar) aplinkos priežiūrai ir (ar) tvarkymui;

116.4. išlaidoms, susijusioms su veikla, vykdyta parengiamajame projekto etape, iki pateikiant paraišką Ministerijai, taip pat išlaidoms, patirtoms ir apmokėtoms iki 2021 m. gruodžio 31 d. imtinai, o pratęsus projekto finansavimą 2023 metams – po 2023 m. gruodžio 31 d.; jeigu projekto finansavimas nebuvo pratęstas – išlaidoms, patirtoms ir apmokėtoms po 2022 m. gruodžio 31 d.;

116.5. išperkamajai nuomai;

116.6. ilgalaikiam materialiajam turtui, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė – 500 eurų ir didesnė, kaip tai reglamentuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarime Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“, įsigyti;

116.7. kelionių (komandiruočių) užsienyje išlaidoms padengti;

116.8. patalpų, nuosavybės teise priklausančių projekto vykdytojui, nuomai projekto veiklai vykdyti;

116.9. kitoms su projekto įgyvendinimu tiesiogiai nesusijusioms išlaidoms padengti.

117. Projekto vykdytojas privalo:

117.1. projektą įgyvendinti iki Sutartyje numatytos dienos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.;

117.2. kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. SPPD informacinės sistemos priemonėmis pateikti atitinkamai ketvirčio ir metų projekto finansines ataskaitas bei pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. – metinę projekto veiklos ataskaitą pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas. Teikiamos šios ataskaitos:

117.2.1. sąmatos vykdymo ir sąnaudų ketvirtinė ataskaita, informaciją nurodant euro cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį per vienus ataskaitinius metus);

117.2.2.    sąmatos įvykdymo ataskaita, informaciją nurodant euro cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį per vienus ataskaitinius metus);

117.2.3. buhalterinės apskaitos dokumentų suvestinė, kurioje turi būti nurodoma valstybės biudžeto lėšų gavėjo pavadinimas, apskaitos dokumento (sąskaitos faktūros, Sutarties, žiniaraščio ir kt.) data ir numeris, ūkinės operacijos turinys ir suma, informaciją nurodant euro cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio ir už visą projekto vykdymo laikotarpį per vienus ataskaitinius metus);

117.2.4. veiklų įvykdymo ataskaita (pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams, už visą projekto vykdymo laikotarpį per vienus ataskaitinius metus teikiama iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d.), kurioje turi būti nurodyta:

117.2.4.1. informacija apie projekto veiklų dalyvių, dalyvavusių jose nuo projekto įgyvendinimo pradžios, skaičių;

117.2.4.2. informacija apie įgyvendinant projektą organizuotas ir vykdytas projekto veiklas, jų skaičių ir pobūdį pagal Nuostatų 15 punktą;

117.2.4.3. informacija apie rodiklių, išvardytų Nuostatų 18 punkte, pasiekimą;

117.2.4.4. informacija apie projekto viešinimą nuo jo įgyvendinimo pradžios (projekto rezultatų pristatymą, pokyčio rezultatus);

117.3. užtikrinti, kad projektui vykdyti skirtos valstybės biudžeto lėšos būtų naudojamos pagal tikslinę paskirtį, atsižvelgiant į valstybės biudžeto lėšų naudojimą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Sutarties nuostatas;

117.4. pasibaigus ataskaitiniams metams, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų, einančių po ataskaitinių metų, sausio 5 d. grąžinti per ataskaitinius metus nepanaudotas projektui įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas – jas pervesti į Sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą;

117.5. SPPD nustačius, kad projekto vykdytojas skirtas valstybės biudžeto lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, nepanaudotas ar netikslingai panaudotas projektui įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas grąžinti SPPD per jo nustatytą laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. Negrąžintos valstybės biudžeto lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka. Projekto vykdytojas praranda teisę teikti paraiškas ir gauti finansavimą pagal visas Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, programas trejus metus nuo teismo sprendimo, kuriuo Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, iš projekto vykdytojo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.

118. SPPD konsultuoja projektų vykdytojus projektų administravimo klausimais.

119. SPPD tikrina, ar valstybės biudžeto lėšų projektui įgyvendinti gavęs projekto vykdytojas laikosi Nuostatų reikalavimų ir Sutartyje nustatytų įsipareigojimų, SPPD nustatyta tvarka.

120. SPPD, nustatęs ar turėdamas pagrįstų įtarimų, kad projekto vykdytojas netinkamai vykdo Taisyklių, Nuostatų, Sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminę reikšmę vykdant Sutartį, reikalavimus, apie tai raštu, taip pat informacinės sistemos priemonėmis informuoja projekto vykdytoją ir sustabdo Sutarties vykdymą. Šiuo atveju SPPD nustato projekto vykdytojui protingą terminą, ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų, nustatytiems veiklos trūkumams pašalinti. Projekto vykdytojas, pašalinęs nustatytus veiklos trūkumus, raštu informuoja SPPD apie tolesnį pasirengimą tinkamai vykdyti Taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminę reikšmę vykdant Sutartį, nustatytus reikalavimus ir pateikia tai patvirtinančius įrodymus. SPPD, įvertinęs iš projekto vykdytojo gautą informaciją, gali atnaujinti Sutarties vykdymą. Jei projekto vykdytojas per SPPD nustatytą terminą nustatytų veiklos trūkumų nepašalina arba per 2 darbo dienas nuo nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo dienos neinformuoja SPPD apie pasirengimą tinkamai vykdyti Taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminę reikšmę vykdant Sutartį, nustatytus reikalavimus, SPPD privalo vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai projekto vykdytoją įspėjęs likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki Sutarties nutraukimo dienos.

121. SPPD nutraukia Sutartį su projekto vykdytoju ir skirtas valstybės biudžeto lėšas projekto vykdytojas privalo grąžinti, jei:

121.1. SPPD nustato, kad skirtos valstybės biudžeto lėšos naudojamos ne pagal paskirtį;

121.2. SPPD nustato esminių Taisyklių, Nuostatų, Sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminę reikšmę vykdant Sutartį, pažeidimų;

121.3. vadovaujantis Nuostatų 121 punktu, sustabdomas Sutarties vykdymas arba Sutartis vienašališkai nutraukiama;

121.4. paaiškėja, kad asmens, turinčio teisę veikti projekto vykdytojo vardu, pasirašytoje deklaracijoje buvo pateikta klaidinanti ar melaginga informacija, projekto vykdytojas, sudaręs Sutartį, įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą arba įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, iš projekto vykdytojo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos;

121.5. nustatoma, kad projekto vykdytojas nėra atsiskaitęs už 2021 metais (pratęsus projekto finansavimą 2023 metams – atitinkamai už 2022 metais) iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, gautų lėšų panaudojimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka.

122. SPPD turi tikrinti, kaip projekto vykdytojas laikosi Nuostatų 20 punkte numatyto įsipareigojimo viešinti projektą, jo veiklas, nurodant projekto finansavimo šaltinį.

123.     Projekto vykdytojas privalo raštu, taip pat informacinės sistemos priemonėmis informuoti Ministeriją ir SPPD, jei vykdoma ar numatoma vykdyti projekto vykdytojo reorganizacija (nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, konkurso pavadinimas, projekto kodas ir reorganizacijos pradžios data), ir pateikti dokumentus bei informaciją, pagrindžiančius, kad po reorganizacijos veiksiantis juridinis asmuo, perėmęs jo, kaip projekto vykdytojo, teises ir pareigas, bus pajėgus tinkamai vykdyti projekto veiklas.

 

IX SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMO PRATĘSIMAS

 

124. Tinkamai įgyvendinus projektą 2022 metais, jo finansavimas gali būti pratęstas 2023 metams, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d. tomis pačiomis Nuostatuose ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis, neskelbiant naujo konkurso. Pratęsus projekto finansavimą, išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo 2023 m. sausio 1 d. iki pratęsus projekto finansavimą sudarytoje Sutartyje numatytos projekto įgyvendinimo galutinės datos, tačiau ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d. Jei Sutartis dėl finansavimo pratęsimo 2023 metams nepasirašoma arba nutraukiama, išlaidos, projekto vykdytojo patirtos ar apmokėtos vykdant projekto veiklas 2023 metais, nekompensuojamos.

125. SPPD ne vėliau kaip iki 2022 m. spalio 15 d. elektroniniu paštu projektų vykdytojus informuoja apie teisę iki 2022 m. lapkričio 15 d. pateikti informaciją, būtiną projekto finansavimui 2023 metams pratęsti. Siekdamas pratęsti projekto finansavimą, projekto vykdytojas iki 2022 m. lapkričio 15 d. informacinės sistemos priemonėmis turi pateikti:

125.1. projekto vykdytojo vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą pratęsti projekto finansavimą 2023 metams (Nuostatų 2 priedas);

125.2. asmens, turinčio teisę veikti projekto vykdytojo vardu, pasirašytą deklaraciją;

125.3. patikslintą 2023 metų veiklos planą ir sąmatą (pagal Ministerijos kanclerio 2023 metams patvirtintą finansavimo dydį);

125.4. pasikeitusių (jeigu keitėsi) projekto vadovo ir (ar) projekto veiklų įgyvendintojų gyvenimo aprašymus, patvirtintus jų parašais, kitus pasikeitusius paraiškoje nurodytus duomenis ar dokumentus;

125.5. kitus dokumentus ar duomenis, kurie keitėsi pateikus projektą, kuriam skirtas finansavimas.

126. Prireikus SPPD gali paprašyti projekto vykdytojo per ne mažiau kaip 3 darbo dienas nuo prašymo pratęsti projekto finansavimą gavimo dienos elektroninių ryšių priemonėmis pateikti papildomus dokumentus, pagrindžiančius teisę į projekto pratęsimą.

127. SPPD, gavęs Nuostatuose nurodytus dokumentus dėl projekto finansavimo pratęsimo, per 10 darbo dienų nuo paskutinės prašymo pratęsti projekto finansavimą pateikimo termino dienos įvertina 2022 metų veiklos ir (ar) finansinių ataskaitų duomenis, projekto vykdytojo pateiktą ir kitą turimą su projekto vykdymu susijusią informaciją.

128. Jeigu vertinant 2022 metų ataskaitas nustatomos objektyvios priežastys (pavyzdžiui: projektas buvo pradėtas įgyvendinti ne nuo 2022 m. metų pradžios; daugumą veiklų suplanuota vykdyti 2022 metų II–IV ketvirčiais; kitos objektyvios priežastys, lėmusios paslaugų poreikį ir jų teikimo rezultatus), dėl kurių projekto vykdytojas per 2022 metus nepasiekė 2022 metams suplanuotų rodiklių, nustatytų Nuostatų 18 punkte, SPPD nusprendžia atidėti sprendimo siūlyti komisijai pratęsti šio projekto finansavimą priėmimą, iki bus gautos ir įvertintos metų veiklų įvykdymo ir finansinės ataskaitos. Sprendimas dėl konkretaus projekto finansavimo pratęsimo 2023 metams priimamas per 10 darbo dienų nuo metų veiklų įvykdymo ir finansinių ataskaitų gavimo dienos.

129. Jei SPPD neaiškios priežastys, dėl kurių projekto vykdytojas nepasiekė 2022 metams suplanuotų rodiklių, nustatytų Nuostatų 18 punkte, jis gali kreiptis į projekto vykdytoją, prašydamas per 3 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos nurodyti objektyvias priežastis, dėl kurių jis nepasiekė šių rodiklių, ir pateikti tai pagrindžiančius duomenis ir (ar) dokumentus.

SPPD, įvertinęs priežastis, dėl kurių projekto vykdytojas nepasiekė 2022 metams suplanuotų rodiklių, nustatytų Nuostatų 18 punkte, jas patvirtinančius duomenis ir (ar) dokumentus ir nustatęs, kad projekto vykdytojas 2022 metams suplanuotų rodiklių, nustatytų Nuostatų 18 punkte, nepasiekė dėl objektyvių priežasčių, nusprendžia atidėti sprendimo siūlyti komisijai pratęsti šio projekto finansavimą priėmimą, iki bus gautos ir įvertintos metų veiklų įvykdymo ir finansinės ataskaitos.

Gavęs metų veiklų įvykdymo ir finansines ataskaitas, SPPD nusprendžia siūlyti komisijai pratęsti finansavimą 2023 metams projektui, dėl kurio buvo nuspręsta atidėti sprendimo siūlyti komisijai pratęsti finansavimą priėmimą, iki bus gautos metų veiklų įvykdymo ir finansinės ataskaitos.

Projekto vykdytojui per šiame Nuostatų punkte nustatytą terminą nenurodžius priežasčių, dėl kurių jis nepasiekė 2022 metams suplanuotų rodiklių, nustatytų Nuostatų 18 punkte, ir (ar) nepateikus jas pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų, ir (ar) SPPD nustačius, kad projekto vykdytojo nurodytos priežastys, dėl kurių jis nepasiekė 2022 metams suplanuotų rodiklių, nustatytų Nuostatų 18 punkte, nelaikytinos objektyviomis, nusprendžiama nesiūlyti komisijai pratęsti projekto finansavimą.

130. Jei SPPD vertinant projekto vykdytojo prašymą pratęsti projekto finansavimą 2023 metams kyla neaiškumų, jis privalo paprašyti projekto vykdytoją patikslinti atitinkamą informaciją, prašyme nurodydamas protingą terminą, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 3 darbo dienos, tai informacijai patikslinti. Gavęs patikslintą informaciją, SPPD ją įvertina ir pateikia komisijai siūlymą dėl projekto finansavimo pratęsimo. Jei projekto vykdytojas per SPPD terminą jo nustatyta forma nepateikia prašomos patikslinti informacijos, projekto vykdytojo prašymas pratęsti jo projekto finansavimą toliau nesvarstomas.

131. SPPD, per Nuostatų 129 punkte nustatytą terminą įvertinęs projekto vykdytojo prašymą pratęsti projekto finansavimą 2023 metams ir 2022 metų ataskaitą, raštu pateikia motyvuotus siūlymus komisijai dėl projekto finansavimo 2023 metais.

132. Kartu su motyvuotais siūlymais dėl projektų finansavimo pratęsimo SPPD pateikia komisijai projektų vykdytojų pateiktų 2022 metų veiklų įvykdymo ataskaitų įvertinimą, kuriame turi būti nurodyta, ar projektas 2022 metais buvo vykdomas nepažeidžiant Nuostatų ir Sutarties reikalavimų, ar projekto vykdytojas pasiekė Nuostatuose nustatytus 2022 metams suplanuotus rodiklius, taip pat pateikti konkretūs pasiekti rodikliai.

133. Komisija per 5 darbo dienas nuo SPPD pasiūlymų gavimo dienos priima sprendimą dėl projektų finansavimo pratęsimo ir valstybės biudžeto lėšų skyrimo.

134. Projekto finansavimas gali būti pratęsiamas tik tuo atveju, jei nustatoma, kad projektas 2022 metais buvo vykdomas nepažeidžiant Nuostatų, Sutarties reikalavimų ir kad projekto vykdytojas pasiekė Nuostatuose nustatytus tiems kalendoriniams metams suplanuotus rodiklius.

135. SPPD, gavęs projekto vykdytojo metų veiklų įvykdymo ir finansinę ataskaitas ir nustatęs, kad projekto vykdytojas nepasiekė visų rodiklių, numatytų pasiekti iki 2022 metų III ketvirčio pabaigos, arba visų 2022 metams suplanuotų rodiklių, numatytų pasiekti iki 2022 metų gruodžio 31 d., Nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais sustabdo sudarytos Sutarties vykdymą ir raštu pateikia motyvuotus pasiūlymus komisijai nutraukti Sutartį, sudarytą su projekto vykdytoju, dėl kurio buvo priimtas sprendimas pratęsti projekto finansavimą 2023 metams.

136. Komisija, įvertinusi SPPD siūlymą, pateiktą vadovaujantis Nuostatų 131 ar 135 punktu, per 5 darbo dienas nuo jo pateikimo dienos priima protokolinį sprendimą pratęsti projekto finansavimą 2023 metams arba jo nepratęsti, taip pat sprendimą dėl Sutarties nutraukimo ar sprendimo dėl finansavimo skyrimo 2023 metams panaikinimo ir pateikia Ministerijos kancleriui siūlymą dėl projekto finansavimo pratęsimo arba nepratęsimo, taip pat siūlymą dėl sudarytos Sutarties nutraukimo ar sprendimo dėl finansavimo skyrimo projektui įgyvendinti 2023 metais panaikinimo.

137. Ministerijos kancleris per 5 darbo dienas nuo komisijos siūlymo gavimo dienos priima sprendimą dėl projekto finansavimo pratęsimo ir valstybės biudžeto lėšų skyrimo, taip pat sprendimą dėl sudarytos Sutarties nutraukimo ar sprendimo dėl finansavimo skyrimo projektui įgyvendinti 2023 metais panaikinimo, kuris įforminamas Ministerijos kanclerio potvarkiu.

138. SPPD projekto vykdytoją raštu informuoja apie Ministerijos kanclerio priimtą sprendimą per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos, pateikdamas jam sprendimo išrašą. Projektų vykdytojai, kurių projektai buvo atmesti ar jiems neskirta valstybės biudžeto lėšų, apie šį sprendimą informuojami raštu, nurodant jų prašymų netenkinimo ar atmetimo priežastis, pateikiant sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo išrašą. Projektų vykdytojai, dėl kurių projektų finansavimo pratęsimo atidėtas sprendimo priėmimas, iki bus gautos metų veiklų įvykdymo ir finansinės ataskaitos, informuojami raštu per 3 darbo dienas nuo SPPD sprendimo atidėti jų projektų finansavimo pratęsimą, iki bus gautos metų veiklų įvykdymo ir finansinės ataskaitos, priėmimo dienos.

139. Informaciją apie projekto finansavimo pratęsimą, nurodydamas subjektų, kuriems skirtas finansavimas, juridinio asmens pavadinimus ir kodus, projektų pavadinimus ir skirtų lėšų sumas, per 1 darbo dieną nuo Ministerijos kanclerio sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo priėmimo dienos komisijos sekretorius paskelbia Ministerijos interneto svetainėje.

140. Pratęsus projekto finansavimą, nauja Sutartis arba papildomas susitarimas dėl jau sudarytos Sutarties pakeitimo su projekto vykdytoju pasirašoma per 10 darbo dienų nuo Ministerijos kanclerio sprendimo priėmimo dienos. Jeigu, vykdant konkursą, sudaroma daugiau kaip 200 Sutarčių, šį terminą SPPD sprendimu galima pratęsti vieną kartą ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

141. Sutartyje arba susitarime dėl jau sudarytos Sutarties pakeitimo turi būti numatyta, kad nauja Sutartis arba susitarimas dėl jau sudarytos Sutarties pakeitimo įsigalioja 2023 m. sausio 20 d., jei projekto vykdytojas pasiekė visus rodiklius, numatytus pasiekti iki 2022 metų III ketvirčio pabaigos, arba visus 2022 metams suplanuotus rodiklius, numatytus pasiekti iki ataskaitinių kalendorinių metų gruodžio 31 d.

142. Nesudarius naujos Sutarties per Nuostatų 141 punkte nurodytą terminą ar nutraukus sudarytą Sutartį, SPPD teikia komisijai pasiūlymą panaikinti sprendimą projektui skirti valstybės biudžeto lėšų. Tokiu atveju projekto vykdytojo 2023 metais patirtos išlaidos nekompensuojamos.

143. Pratęsus projektų finansavimą 2023 metams, projektai finansuojami, įgyvendinami ir jų įgyvendinimas kontroliuojamas Taisyklių ir Nuostatų nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

144. Ministerijos kanclerio sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios, atsižvelgus į SPPD pateiktą metų atitinkamos priemonės įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) tai, ar valstybės biudžeto lėšos panaudotos tinkamai, ir (ar) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai konkursui, ir (ar) kitiems dokumentams (pvz., programos sąmatoms), taip pat Ministerijai arba teismui patenkinus pareiškėjo (projekto vykdytojo) skundą ir pakartotinai Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo (projekto vykdytojo) paraišką.

145. Pareiškėjai, vadovaudamiesi Viešojo administravimo įstatymu, SPPD ir (ar) komisijos sprendimus dėl paraiškų atmetimo gali skųsti Ministerijai per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti apie SPPD ir (ar) komisijos sprendimą. Jei Ministerija patenkina pareiškėjo skundą, o SPPD ir (ar) komisija pakartotinai įvertintą paraišką vėl atmeta, pareiškėjas šį SPPD ir (ar) komisijos sprendimą gali skųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba teismui įstatymų nustatyta tvarka.

146. Ministerija ir SPPD neprisiima atsakomybės, jei dėl paraiškoje ir (ar) Sutartyje nurodytų klaidingų kontaktinių duomenų (adreso, telefono ryšio numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo (projekto vykdytojo) nepasiekia laiškai arba su pareiškėju (projekto vykdytoju) negalima susisiekti kitu būdu.

147. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) turi teisę prašyti svarstyti dokumentus, pateiktus vėliau, nei numatyta Taisyklėse ar Nuostatuose, jei dokumentai pateikti nesilaikant terminų dėl nenumatytų ar ne nuo pareiškėjo (projekto vykdytojo) priklausančių aplinkybių, Ministerijoje ar SPPD kilusių techninių kliūčių. Prašyme svarstyti minėtus dokumentus turi būti nurodytas motyvuotas terminų nesilaikymo pagrindimas ir kilusios kliūtys.

148.          Jei Nuostatuose nereglamentuotas su konkursu susijęs klausimas, vadovaujamasi Taisyklėmis.

149.          Nuostatai gali būti keičiami socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

150. Ministerija savo interneto svetainėje skelbia kiekvienam konkursui vykdyti kiekvienais metais skirtas valstybės biudžeto lėšų sumas.

151. Ministerija savo interneto svetainėje skelbia apibendrintas konkursų vykdymo ir (ar) atitinkamų priemonių įgyvendinimo ataskaitas.

152. Konkurso organizavimo dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

153. Asmens duomenys tvarkomi Reglamento (ES) 2016/679, Nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

154. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

__________________

 

 

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių

šeimos gerovės srityje, veiklos projektų

atrankos konkurso organizavimo

2022–2023 metais nuostatų

1 priedas

 

DEKLARACIJA

 

(data)

 

 

Aš, _________________________________________________, veikiantis (-i) pareiškėjo 

(vardas ir pavardė)

_______________________________________________________ vardu, patvirtinu, kad:

(pareiškėjo pavadinimas)

 

1. pareiškėjas nėra sudaręs taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos;

2. asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXIII skyriuje (Nusikaltimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams), taip pat už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 205 straipsnyje (Apgaulingas pareiškimas apie juridinio asmens veiklą), 206 straipsnyje (Kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimas ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką), 207 straipsnyje (Kreditinis sukčiavimas), 219 straipsnyje (Mokesčių nesumokėjimas), 220 straipsnyje (Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas), 222 straipsnyje (Apgaulingas apskaitos tvarkymas) bei 223 straipsnyje (Aplaidus apskaitos tvarkymas);

3. pareiškėjas paraiškoje arba jos prieduose nepateikė klaidinančios arba melagingos informacijos;

4. pareiškėjas per paskutinius trejus metus iki paraiškos pateikimo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Ministerija) dienos nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtakos Ministerijos valstybės tarnautojams ir (ar) darbuotojams, komisijų nariams;

5. pareiškėjas yra įvykdęs mokesčių, išskyrus valstybinio socialinio draudimo įmokas, mokėjimo įsipareigojimus, viršijančius 10 bazinės socialinės išmokos dydžių;

6. pareiškėjas turi Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso organizavimo 2022–2023 metais nuostatuose nustatytus reikalavimus atitinkančių reikalingų žmogiškųjų išteklių ir tinkamų administracinių gebėjimų įgyvendinti projektą.

 

Man žinoma, kad, šioje deklaracijoje nurodžius klaidinančią ar melagingą informaciją, vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“, 108.4 papunkčiu, sudaryta valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis bus vienašališkai nutraukta.

 

Patvirtinu, kad kartu su paraiška pateikti dokumentai, taip pat dokumentų užsienio kalba vertimai yra tikri.

 

______________________                     ______________________                     __________________

(pareiškėjo vadovo ar jo                           (parašas)                                               (vardas ir pavardė ) 

įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

 

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių

šeimos gerovės srityje, veiklos projektų

atrankos konkurso organizavimo

2022–2023 metais nuostatų

2 priedas

 

(Prašymo pratęsti projekto finansavimą forma)

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

 

(projekto vykdytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas)

 

 

(projekto pavadinimas)

 

Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis

Data Nr.

 

PRAŠYMAS PRATĘSTI PROJEKTO FINANSAVIMĄ 2023 METAMS

2022 m. mėn. d.

 

Aš, _______________________________________________________________________,

(projekto vykdytojo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) / atstovaujamas (-a) _____________________________________,

(projekto vykdytojo pavadinimas)

įgyvendinantis (-i) Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektą, vadovaudamasis (-i) Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso organizavimo 2022–2023 metais nuostatais, jų 18 punktu, atitinkamai pagal vykdomas veiklas:

iki 2022 m. rugsėjo 30 d. suteikė ne mažiau nei po tris psichologo ir (ar) psichoterapeuto, ir (ar) socialinio darbuotojo konsultacijas ne mažiau nei 7 asmenims (šeimoms), vykdydamas (-a) krizinių situacijų šeimoje neigiamų pasekmių prevenciją, ir (ar)

 

iki 2022 m. rugsėjo 30 d. suorganizavo ne mažiau nei vieną savitarpio pagalbos grupę, užtikrindamas (-a) ne trumpesnę nei vienos valandos savitarpio pagalbos grupės vieno susitikimo trukmę, vykdydamas (-a) krizinių situacijų šeimoje neigiamų pasekmių prevenciją, ir (ar)

 

iki 2022 m. rugsėjo 30 d. vykdė šviečiamąją kampaniją, kurią sudaro: ne mažiau nei dvi viešos paskaitos ir (ar) ne mažiau nei dvi publikacijos spaudoje, ir (ar) ne mažiau nei trys publikacijos socialiniuose tinkluose, ir (ar) ne mažiau nei du reportažai (interviu) šeimos krizių neigiamų pasekmių prevencijos tema, ir (ar)

 

iki 2022 m. rugsėjo 30 d. suorganizavo ne mažiau nei vienus pasirengimo šeimai kursus, ir (ar)

 

iki 2022 m. rugsėjo 30 d. suteikė ne mažiau nei po tris psichologo ir (ar) psichoterapeuto, ir (ar) socialinio darbuotojo konsultacijas ne mažiau nei 15 asmenų (šeimų), kurie (kurios) išgyvena krizę ar patyrė traumuojančių emocinių išgyvenimų, ir (ar)

 

iki 2022 m. rugsėjo 30 d. suorganizavo ne mažiau nei vieną savitarpio pagalbos grupę, užtikrindamas (-a) ne mažesnę nei vienos valandos savitarpio paramos grupės vieno susitikimo trukmę, siekdamas (-a) suteikti pagalbą įveikiant krizių sukeltas neigiamas pasekmes, ir (ar)

 

iki 2022 m. rugsėjo 30 d. suorganizavo ne mažiau nei vienus mokymus tėvystės įgūdžių ugdymo tema, ir (ar)

 

iki 2022 m. rugsėjo 30 d. suteikė ne mažiau nei po tris psichologo ir (ar) psichoterapeuto, ir (ar) socialinio darbuotojo konsultacijas ne mažiau nei 7 asmenims (šeimoms), auginantiems (-čioms) įvairių elgesio, emocijų, raidos sutrikimų, taip pat negalią turinčius vaikus.

 

 

Prašau pratęsti ____________________________________________________________

(įrašyti projekto vykdytojo pavadinimą)

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projekto finansavimą 2023  metams ir skirti _____ Eur (________________________).

(įrašykite sumą žodžiais)

Kartu su prašymu pratęsti projekto finansavimą 2023 metams pateikiami dokumentai (jeigu informacija nuo projekto įgyvendinimo pradžios keitėsi):

 

projekto vykdytojo veiklos plano (jeigu 2022 metais patvirtintas naujas veiklos planas) kopija, patvirtinta laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų;

 

pasikeitusių (jeigu 2022 metais keitėsi darbuotojai) projekto vadovo ir (ar) projekto veiklų įgyvendintojų gyvenimo aprašymai, patvirtinti jų parašais, kiti pasikeitę paraiškoje nurodyti duomenys;

 

projekto vykdytojo steigimo dokumentų, patvirtintų projekto vykdytojo vadovo ar jo įgalioto asmens (jeigu 2022 metais įgyvendinant projektą jie keitėsi), kopijos, taip pat kiti dokumentai ar duomenys, kurie keitėsi projekto, kuriam skirtas finansavimas, paraišką pateikus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;

 

asmens, turinčio teisę veikti projekto vykdytojo vardu, pasirašyta deklaracija.

 

 

Projekto vykdytojo vadovas /

jo įgaliotas atstovas

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)