LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2006 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. A1-94 „DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO IR SENYVO AMŽIAUS ASMENS BEI SUAUGUSIO ASMENS SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2021 m. sausio 22 d. Nr. A1-56

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“:

1.1.   Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2.   Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodiką ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Monika Navickienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2021 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. A1-56 redakcija)

 

 

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustatančius subjektus, asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo tvarką, kreipimosi dėl socialinių paslaugų procedūrą, socialinių paslaugų skyrimo, jų teikimo sustabdymo ir nutraukimo bei asmens siuntimo į socialinės globos namus, grupinio gyvenimo namus, bendruomeninius vaikų globos namus (toliau kartu – Globos namai) tvarką, asmens (šeimos) teises ir pareigas, informacijos teikimą ir saugojimą, skundų nagrinėjimo tvarką.

2. Šis Aprašas taikomas nustatant individualų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, priimant sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo (neskyrimo), jų teikimo sustabdymo ir nutraukimo bei siuntimo į Globos namus, asmenims, pageidaujantiems gauti socialines paslaugas, kurias finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams.

3. Šis Aprašas netaikomas:

3.1. laikinai apgyvendinant vaiką, paimtą iš nesaugios aplinkos, iki jam teisės aktų nustatyta tvarka bus nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) (organizuojama vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu);

3.2. nustatant vaiko globą (rūpybą) globos centre;

3.3. organizuojant globos centrų teikiamas socialines paslaugas (šios paslaugos organizuojamos vadovaujantis Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“);

3.4. organizuojant socialines paslaugas, kurias apmoka pats asmuo (paslaugos organizuojamos ir teikiamos socialinių paslaugų gavėjo ir teikėjo susitarimu).

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

KREIPIMOSI DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMO ASMENIUI (ŠEIMAI) TVARKA

 

5. Dėl socialinių paslaugų, kurias finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skyrimo raštišku prašymu tiesiogiai, paštu ar elektroniniu būdu, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga, į asmens (šeimos) deklaruotos ar faktinės gyvenamosios vietos (toliau – gyvenamoji vieta) savivaldybės institucijos nustatyta tvarka įgaliotą administracijos padalinį, įstaigą ar darbuotoją, atsakingą už prašymų gauti atitinkamą paslaugą priėmimą ir (ar) socialinių paslaugų organizavimą (toliau – savivaldybė), gali kreiptis:

5.1. asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas;

5.2. veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, – bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys.

6. Aprašo 5.1 papunktyje nurodyti asmenys, kreipdamiesi į savivaldybę dėl socialinių paslaugų, pateikia:

6.1. užpildytą Prašymo–paraiškos socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1‑183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (toliau – Prašymas). Prašymas gali būti pateikiamas ir socialinio darbuotojo elektroniniame įrenginyje;

6.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją. Asmeniui pačiam kreipiantis tiesiogiai į savivaldybės administraciją, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Įsitikinus asmens tapatybe, dokumentas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija nedaroma. Asmeniui kreipiantis paštu, teikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Asmuo, pateikdamas Prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP). Paslaugų gavėjams suteikiama galimybė prisijungti naudojantis elektroniniu parašu (asmens tapatybės kortele, valstybės tarnautojo pažymėjimu ar kitomis elektroninio identifikavimo priemonėmis) ir (ar) elektroninės bankininkystės sistemomis. Jei Prašymas pateikiamas socialinio darbuotojo elektroniniame įrenginyje, Prašymo pateikimas tvirtinamas skaitmeniniu pareiškėjo, jo globėjo, rūpintojo ar kito įgalioto asmens parašu;

6.3. seniūnijos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ar kito savivaldybės padalinio, kuriam pavesta vykdyti gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją, arba valstybės įmonės Registrų centro išduotą pažymą apie gyvenamąją vietą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją, o jei asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos ir nėra įrašytas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenį apskaitą, pagal galimybes pateikia dokumentų, įrodančių, kad jis gyvena toje savivaldybėje (pvz., joje turi nekilnojamąjį turtą, moka mokesčius už jį, turi viešajame registre įregistruotą nuomos sutartį ir pan.), kopijas, jei tokios informacijos nėra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose.

7. Aprašo 5.2 papunktyje nurodytu atveju pateikiamas Prašymas (Prašymo priedų pildyti nereikia) ir paaiškinimas, kodėl asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas (nurodomas vardas ir pavardė) negali pats kreiptis dėl socialinių paslaugų skyrimo. Prašymo priedų užpildymo ir reikalingų dokumentų pateikimo klausimais asmenį (šeimą) ar jo globėją, rūpintoją konsultuoja socialiniai darbuotojai, nustatantys asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį.

8. Jei asmuo (šeima) pagal Socialinių paslaugų įstatymo 15 straipsnio 2 dalį kreipiasi į kitą, ne asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybę arba tiesiai į socialinių paslaugų įstaigą dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros teikimo, asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas kartu su Aprašo 6 punkte nurodytais dokumentais taip pat pateikia rašytinį laisvos formos paaiškinimą, kodėl kreipiamasi ne į savo gyvenamosios vietos savivaldybę. Jei kreipiamasi tiesiai į socialinių paslaugų įstaigą, asmens Prašymą ir Aprašo 6 punkte nurodytų dokumentų kopijas (jeigu asmuo turi tokius dokumentus) šios įstaigos socialiniai darbuotojai nedelsdami, ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo asmens kreipimosi į įstaigą dienos, pateikia asmens gyvenamosios vietos savivaldybei, jei nėra galimybės nustatyti asmens gyvenamosios vietos – savivaldybei, kurios teritorijoje yra įstaiga.

9. Švietimo ir ugdymo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigų, policijos ir kitų institucijų darbuotojai, pagal Socialinių paslaugų įstatymo 15 straipsnio 4 dalį pranešdami apie socialinių paslaugų reikalingumą, asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai laisva forma pateikia asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) vardą, pavardę ir (ar) gyvenamosios vietos adresą. Tokiu atveju savivaldybė inicijuoja asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymą be asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo Prašymo.

10. Asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo Prašymas dėl bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros socialinę riziką patiriančiai šeimai, socialinės rizikos vaikui ir jo šeimai teikimo nėra būtinas. Prašymas dėl socialinių paslaugų socialinės priežiūros socialinę riziką patiriančiai šeimai, socialinę riziką patiriančiam vaikui ir jo šeimai teikimo gali būti pateikiamas Atvejo vadybos tvarkos apraše nustatyta tvarka. Prašymas neteikiamas dėl vaiko laikinosios priežiūros socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje teikimo, jei nustatytas vaiko apsaugos poreikis (tokiu atveju socialinės paslaugos inicijuojamos vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu).

11. Prašymas dėl laikino atokvėpio paslaugų (pagal Aprašo 6.1 papunktyje nurodytą formą) pateikiamas 1 kartą per 24 mėnesių laikotarpį, t. y. kreipiantis pirmą kartą, o kreipimosi dėl kiekvieno kito karto forma ir terminai nustatomi savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

12. Asmens, apsigyvenusio Globos namuose savo lėšomis, Prašymą gauti socialinę globą, finansuojamą savivaldybės iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, Globos namų socialiniai darbuotojai ar asmeniui atstovaujantis asmuo ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos pateikia savivaldybei, kurios teritorijoje asmuo gyveno prieš apsigyvendamas Globos namuose savo lėšomis. Globos namų socialinis darbuotojas kartu su Prašymu tai savivaldybei pateikia užpildytų formų, nurodytų Aprašo 26 punkte, kopijas.

13. Asmuo, rengiamas paleisti iš pataisos įstaigos ar išvykti iš socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – kitos įstaigos), norėdamas gauti savivaldybės administracijos finansuojamą socialinę priežiūrą ar socialinę globą, kreipiasi į šių įstaigų socialinius darbuotojus, kurie asmens Prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki asmens paleidimo iš kitų įstaigų pateikia savivaldybei, kurios teritorijoje asmuo gyveno prieš patekdamas į šias įstaigas, jei nėra galimybės nustatyti asmens gyvenamosios vietos – savivaldybei, kurios teritorijoje yra įstaiga. Socialinis darbuotojas asmens gyvenamąją vietą nustato pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis. Asmens, patekusio į kitas įstaigas iš apskrities viršininko socialinių paslaugų įstaigos, kurios savininko ar dalininko teisės ir pareigos perduotos savivaldybės administracijai ar Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir kurioje asmuo pradėjo gauti socialines paslaugas iki 2007 m. sausio 1 d., bei pageidaujančio gauti socialines paslaugas Globos namuose, kurių savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – valstybės Globos namai), senyvo amžiaus asmens ar suaugusio asmens su negalia laisvos formos prašymas ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija pateikiami Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), o dėl vaiko – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar jos įgaliotam teritoriniam skyriui (toliau – Tarnyba).

14. Jei asmeniui, gaunančiam socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigoje, reikia keisti socialinių paslaugų rūšį, o įstaiga neturi galimybių tenkinti asmens socialinių paslaugų poreikio, šios įstaigos vadovas dėl socialinių paslaugų teikimo nutraukimo ir kitų socialinių paslaugų skyrimo raštu kreipiasi į savivaldybę, kuri priėmė sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo (kreipiantis nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data), ir jai pateikia išvadas dėl įvertinto asmens socialinių paslaugų poreikio Aprašo 26 punkte nurodytose formose (toliau – išvados) (teikiamos užpildytų socialinių paslaugų poreikio Aprašo 26 punkte nurodytų formų kopijos).

15. Jeigu dokumentai ir (ar) duomenys, kurių reikia nustatant teisę gauti paslaugą, yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ar juos savivaldybė pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, pareiškėjas šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo.

16. Valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų tvarkytojai, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos savivaldybės prašymu privalo nemokamai teikti savivaldybei dokumentus ir (ar) duomenis, kurių reikia nustatant teisę gauti paslaugą, jei reikalingos informacijos nėra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose. Duomenys teikiami asmens duomenų teikimo sutarčių nustatyta tvarka arba pagal prašymą, kuriame savivaldybės administracija, kreipdamasi dėl informacijos, nurodo asmens, dėl kurio kreipiasi, vardą, pavardę ir gimimo datą, asmens duomenų gavimo teisinį pagrindą, prašomų duomenų apimtį ir teisėtą tikslą.

17. Jei socialiniams darbuotojams reikalinga papildoma informacija, susijusi su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu, jie gali prašyti iš asmens (šeimos narių) papildomų dokumentų, nurodytų Aprašo 2 priede, arba duomenų, reikalingų socialinių paslaugų poreikiui nustatyti pildant Aprašo 26 punkte nurodytas formas.

 

III SKYRIUS

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKĮ NUSTATANTYS SUBJEKTAI

 

18. Asmens (šeimos), pageidaujančio gauti socialines paslaugas, kurias finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, socialinių paslaugų poreikį nustato socialiniai darbuotojai, paskirti savivaldybės institucijos nustatyta tvarka (toliau – socialiniai darbuotojai).

19. Jei asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiui nustatyti reikalingos kitų sričių specialistų išvados, savivaldybės institucijos nustatyta tvarka gali būti sudaroma specialistų komisija arba kreipiamasi į atitinkamos srities specialistus reikalingoms išvadoms pateikti.

20. Paskiriant socialinius darbuotojus, nustatančius asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, įvertinama jų specializacija, tinkama dirbti su atskiromis asmenų socialinėmis grupėmis, kompetencija ir gebėjimai, reikalingi asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimui bei nustatymui atlikti. Socialiniai darbuotojai asmeniškai atsako už tinkamą, Aprašo nustatyta tvarka atliktą, asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimą ir nustatymą bei išvadų pateikimą.

21. Socialinių darbuotojų darbo vietos pagal galimybes įrengiamos kuo arčiau bendruomenės infrastruktūros centrų ir socialinių paslaugų poreikio nustatymas organizuojamas kiek galima arčiau asmens (šeimos) gyvenamosios vietos (seniūnijoje, socialinių paslaugų centre ir pan.) ar asmens namuose.

 

IV SKYRIUS

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMAS

 

22. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 16 straipsnio nuostatomis, laikantis Aprašo nustatytos tvarkos.

23. Asmens socialinių paslaugų poreikis nustatomas individualiai pagal asmens nesavarankiškumą bei galimybes savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis, o šeimos socialinių paslaugų poreikis nustatomas kompleksiškai vertinant šeimos narių gebėjimus, galimybes ir motyvaciją spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene bei galimybes tai ugdyti ar kompensuoti šeimos interesus ir poreikius atitinkančiomis bendrosiomis socialinėmis paslaugomis ar socialine priežiūra. Asmeniui (šeimai) gali būti nustatytas kelių rūšių bendrųjų socialinių ar (ir) socialinės priežiūros paslaugų poreikis.

24. Nustatant asmens, kuris gyvena kartu su šeima (globėjais, rūpintojais), socialinių paslaugų poreikį, gali būti nustatomas ir asmens šeimos (globėjų, rūpintojų) socialinių paslaugų poreikis. Nustatant asmens socialinių paslaugų poreikį, rekomenduojama bendrauti asmeniui priimtina forma (pavyzdžiui, su klausos negalią turinčiais asmenims – gestų kalba).

25. Likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikis pagal šio Aprašo nuostatas nevertinamas – socialinė globa jam inicijuojama Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (toliau – VTAPĮ) ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

26. Socialiniai darbuotojai asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustato užpildydami Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą (Aprašo 1 priedas) (toliau – socialinių paslaugų poreikio vertinimo forma) ir socialinės globos vertinimo formas, nurodytas Aprašo 34 punkte, ir jose pateikdami išvadas bei rekomendacijas dėl socialinių paslaugų asmeniui teikimo. Nustatant asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, identifikuojama asmens poreikių rūšis bei socialinė grupė.

27. Išskiriamos šios asmens socialinių paslaugų poreikių rūšys:

27.1. asmens poreikiai, kurie gali būti tenkinami bendrosiomis socialinėmis paslaugomis ar socialine priežiūra;

27.2. asmens poreikiai, kurie gali būti tenkinami socialine globa.

28. Išskiriamos šios asmenų socialinės grupės:

28.1. likę be tėvų globos vaikai ir jų šeimos;

28.2. socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;

28.3. vaikai su negalia ir jų šeimos;

28.4. senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;

28.5. suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;

28.6. socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;

28.7. socialinę riziką patiriančios šeimos;

28.8. kiti asmenys (pvz., vaikai, turintys raidos ar emocijų sutrikimų, mažiau galimybių turintis jaunimas, sulaukę pilnametystės asmenys, kuriems buvo teikta socialinė globa, ir pan.).

29. Jei asmuo (šeima) pageidauja gauti bendrąsias socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikio pagal šio Aprašo nuostatas nustatyti nebūtina.

30. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, savivaldybės administracija gali priimti sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo nenustačiusi socialinių paslaugų poreikio. Tokiu atveju socialinių paslaugų poreikis turi būti nustatytas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų pradėjus teikti (arba jau suteikus) socialines paslaugas.

31. Nustatant asmens socialinių paslaugų poreikį, prioritetas teikiamas alternatyvioms institucinei ilgalaikei socialinei globai paslaugoms, teikiamoms bendruomenėje, – socialinei priežiūrai, trumpalaikei socialinei globai, dienos socialinei globai asmens namuose, dienos centre, ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai grupinio gyvenimo namuose.

32. Socialiniai darbuotojai ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos privalo nustatyti asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį užpildydami socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą (Aprašo 1 priedas). Savivaldybės institucijos nustatyta tvarka šis terminas gali būti pratęsiamas iki 15 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos socialiniam darbuotojui, nustatančiam asmens socialinių paslaugų poreikį, raštu nurodžius priežastis, dėl kurių šį terminą reikia pratęsti (pavyzdžiui, reikalinga papildoma informacija, susijusi su asmens socialinių paslaugų poreikio vertinimu), taip pat nurodoma asmens, kurio socialinių paslaugų poreikis vertinamas, vardas, pavardė, gimimo data. Jei, nustačius asmens socialinių paslaugų poreikį, paaiškėja, kad asmeniui neužtenka bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros, vertinamas socialinės globos poreikis.

33. Asmens socialinės globos poreikis nustatomas vadovaujantis Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“, ir Socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A1‑255 „Dėl Socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau kartu – socialinės globos poreikio vertinimo metodikos).

34. Asmens socialinės globos poreikis nustatomas pagal įvertintą asmens nesavarankiškumo lygį užpildant Aprašo 33 punkte nurodytų socialinės globos poreikio vertinimo metodikų priedų formas (toliau – socialinės globos poreikio vertinimo forma). Jei, nustačius asmens socialinės globos poreikį, paaiškėja, kad asmuo yra savarankiškas ir socialinė globa jam nereikalinga, socialiniai darbuotojai teikia išvadą socialinės globos poreikio vertinimo formoje dėl bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros teikimo asmeniui.

35. Asmens dienos ar ilgalaikės socialinės globos poreikis turi būti nustatytas per 20 kalendorinių dienų, o trumpalaikės socialinės globos – per 15 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Savivaldybės institucijos nustatyta tvarka asmens dienos ar ilgalaikės socialinės globos poreikio nustatymo terminas gali būti pratęsiamas iki 30 kalendorinių dienų, o trumpalaikės socialinės globos – iki 25 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos, socialiniam darbuotojui, nustatančiam asmens socialinės globos poreikį, raštu nurodžius priežastis, dėl kurių šį terminą reikia pratęsti (pavyzdžiui, reikalinga papildoma informacija, susijusi su asmens socialinės globos poreikio vertinimu), taip pat asmens, kurio socialinės globos poreikis vertinamas, vardą, pavardę, gimimo datą.

36. Socialiniai darbuotojai, nustatę asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, pateikia išvadas savivaldybės institucijos nustatyta tvarka įgaliotam savivaldybės administracijos padaliniui, komisijai, įstaigai ar asmeniui, priimančiam sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

37. Socialinių paslaugų įstaigų socialiniai darbuotojai asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį socialinių paslaugų teikimo asmeniui laikotarpiu periodiškai peržiūri vadovaudamiesi socialinių paslaugų įstaigos nustatyta tvarka bei Socialinės globos normomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1‑46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“.

38. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, jei asmuo gauna socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigoje, esant poreikiui ar pasikeitus asmens savarankiškumui, įvertina šios įstaigos socialiniai darbuotojai per 20 kalendorinių dienų nuo poreikio ar pasikeitusio asmens savarankiškumo fakto paaiškėjimo dienos – bendradarbiaudami su savivaldybės, kuri priėmė sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo, socialiniais darbuotojais, užpildo socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą (jei padaroma išvada, kad asmeniui neužtenka bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros arba asmuo jau gauna socialinę globą, pildoma socialinės globos poreikio vertinimo forma). Pagal užpildytą socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą ar (ir) socialinės globos poreikio vertinimo formą nustačius, kad socialinių paslaugų įstaigoje asmeniui teikiamos socialinės paslaugos neatitinka asmens socialinių paslaugų poreikio, teikiama išvada dėl kitų socialinių paslaugų teikimo (jei reikia keisti socialinių paslaugų rūšį ar vietą, siūlomos alternatyvios socialinės paslaugos), kuri kartu su užpildytos socialinių paslaugų vertinimo formos ar (ir) socialinės globos poreikio vertinimo formos kopija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios (šių) formos (formų) užpildymo dienos pateikiama savivaldybei, priėmusiai sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo.

39. Gavę asmens, rengiamo išvykti iš kitų įstaigų, Prašymą arba esant poreikiui ar pasikeitus asmens savarankiškumui, šių įstaigų socialiniai darbuotojai per 20 kalendorinių dienų nuo asmens Prašymo gavimo dienos arba poreikio ar pasikeitusio asmens savarankiškumo fakto paaiškėjimo dienos įvertina asmens socialinių paslaugų poreikį – bendradarbiaudami su savivaldybės, kurios teritorijoje asmuo gyveno prieš patekdamas į kitas įstaigas, socialiniais darbuotojais, užpildo socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą (jei padaroma išvada, kad asmeniui neužtenka bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros, – socialinės globos poreikio vertinimo formą) ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įvertinimo pateikia išvadas ir užpildytos (-ų) šios (šių) formos (-ų) kopiją (-as) savivaldybei, kurios teritorijoje asmuo gyveno prieš patekdamas į kitas įstaigas. Jei vertinamas socialinių paslaugų poreikis asmens, patekusio į kitas įstaigas iš apskrities viršininko socialinių paslaugų įstaigos, kurios savininko ar dalininko teisės ir pareigos perduotos savivaldybės administracijai ar Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir kurioje asmuo pradėjo gauti socialines paslaugas iki 2007 m. sausio 1 d. ir pageidauja gauti paslaugas valstybės Globos namuose, bendradarbiaujama su šių įstaigų socialiniais darbuotojais.

40. Asmens, apsigyvenusio Globos namuose savo lėšomis ir pageidaujančio gauti socialinę globą, finansuojamą savivaldybės iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, per 20 kalendorinių dienų nuo šio asmens Prašymo gavimo dienos socialinių paslaugų poreikį įvertina globos įstaigos socialiniai darbuotojai – bendradarbiaudami su savivaldybės, kurioje asmuo gyveno prieš apsigyvendamas Globos namuose savo lėšomis, socialiniais darbuotojais, užpildo socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą bei socialinės globos poreikio vertinimo formą ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įvertinimo pateikia šių formų kopijas savivaldybei, kurioje asmuo gyveno prieš apsigyvendamas Globos namuose savo lėšomis.

41. Socialinę riziką patiriančių šeimų, socialinę riziką patiriančių vaikų ir jų šeimų socialinių paslaugų poreikį nustato atvejo vadybininkas, vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (socialinių paslaugų poreikio pagal Aprašą nustatyti nereikia).

42. Nustatant vaiko socialinių paslaugų poreikį, atsižvelgiama į vaiko ugdymo ir vystymosi poreikius pagal įvairių sričių specialistų (vaiko teisių apsaugos institucijos ir jos teritorinių skyrių, švietimo įstaigų, pedagoginės psichologinės pagalbos tarnybų, sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų įstaigų specialistų) išvadas ir rekomendacijas, kurios turi įtakos nustatant vaiko socialinių paslaugų poreikį (jos pridedamos prie socialinių paslaugų poreikio vertinimo formų).

43. Nustatant vaikų su negalia ir suaugusių asmenų su negalia bei senyvo amžiaus asmenų socialinių paslaugų poreikį, atsižvelgiama į asmens neįgalumo lygį, darbingumo lygį ar specialiųjų poreikių lygį, specialiuosius poreikius, nustatytus vadovaujantis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu.

44. Laikino atokvėpio paslaugų poreikis asmeniui nustatomas vertinant su asmeniu kartu gyvenančių ir jį prižiūrinčių artimųjų (toliau – artimieji) galimybes ir motyvaciją derinti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą su artimųjų priežiūra, galimybes kompensuoti artimųjų interesus ir poreikius atitinkančiomis prižiūrimam asmeniui teikiamomis socialinėmis paslaugomis. Laikino atokvėpio paslaugų poreikis nustatomas vieną kartą per 24 mėnesių laikotarpį, jeigu asmens sveikatos būklė per šį laikotarpį nesikeičia. Kreipiantis dėl laikino atokvėpio paslaugų kitą kartą ir gavus iš asmens artimųjų informaciją, kad asmens sveikatos būklė pasikeitė, asmens socialinių paslaugų poreikis nustatomas iš naujo šiame Apraše nustatyta tvarka.

45. Nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomų asmenų socialinės globos poreikis pagal šio Aprašo nuostatas nenustatomas. Socialinės paslaugos šiems asmenims organizuojamos nustačius asmens socialinių paslaugų poreikį pagal socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą ir sveikatos priežiūros įstaigos išduotą pažymą (medicinos dokumentų išrašas (F 027/a forma), kad asmeniui yra diagnozuota priklausomybė nuo psichoaktyviųjų medžiagų.

 

V SKYRIUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ASMENIUI (ŠEIMAI) SKYRIMAS, JŲ TEIKIMO SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

 

46. Sprendimas dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai), kurių teikimą finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, išskyrus globos centrų teikiamas socialines paslaugas, skyrimo, jų teikimo sustabdymo ir nutraukimo (toliau – Sprendimas) priimamas socialinio darbuotojo, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikimu savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

47. Skiriant asmeniui socialines paslaugas, prioritetas teikiamas alternatyvioms institucinei ilgalaikei socialinei globai paslaugoms, teikiamoms bendruomenėje, – socialinei priežiūrai, trumpalaikei socialinei globai, dienos socialinei globai asmens namuose, dienos centre, ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai grupinio gyvenimo namuose. Asmeniui (šeimai) vienu metu gali būti skiriamos kelių rūšių bendrosios socialinės ar (ir) socialinės priežiūros paslaugos, jeigu nustatomas tokių paslaugų poreikis.

48. Sprendimai dėl socialinės globos skyrimo:

48.1. Sprendimas skirti socialinę globą globos įstaigoje, dėl kurios veiklos yra priimtas sprendimas panaikinti licencijos galiojimą ar kurios veiklos licencijos galiojimas yra sustabdytas, negali būti priimamas tol, kol licencijos galiojimo sustabdymas nepanaikinamas.

48.2. Sprendimas skirti ilgalaikę socialinę globą institucijoje asmeniui priimamas tik tais atvejais, kai, nustačius ilgalaikės socialinės globos institucijoje poreikį, socialinio darbuotojo pateiktose išvadose yra nurodytos ir galimos alternatyvios ilgalaikei socialinei globai institucijoje paslaugos ir įvardytos priežastys, dėl kurių nurodytų alternatyvių paslaugų nesiūloma teikti.

48.3. Sprendimas dėl trumpalaikės socialinės globos skyrimo psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigoje asmeniui, priklausomam nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, priimamas pagal nustatytą socialinių paslaugų poreikį (Aprašo 1 priedas), gavus sveikatos priežiūros specialisto (įstaigos) pažymą (medicinos dokumentų išrašas (F 027/a forma), kad asmeniui yra diagnozuota priklausomybė nuo psichoaktyviųjų medžiagų.

48.4. Sprendimas skirti socialinę globą likusiam be tėvų globos vaikui priimamas gavus Tarnybos informaciją, kad vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje. Sprendimas dėl socialinę riziką patiriančio vaiko ir jo šeimos apgyvendinimo socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje, pagal VTAPĮ nustačius vaiko apsaugos poreikį ir taikant vaiko laikinosios priežiūros priemonę, priimamas šios socialinių paslaugų įstaigos teikimu VTAPĮ ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

49. Sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo socialinę riziką patiriančiai šeimai, socialinę riziką patiriančiam vaikui ir jo šeimai priimamas atvejo vadybininko teikimu savivaldybės institucijos nustatyta tvarka, vadovaujantis Atvejo vadybos tvarkos aprašo nuostatomis.

50. Sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui, rengiamam išvykti iš kitų įstaigų, taip pat asmeniui, kuris už jau gaunamas socialines paslaugas moka savo lėšomis, priimamas savivaldybės, kurios teritorijoje asmuo gyveno prieš patekdamas į kitas įstaigas ar prieš pradėdamas gauti socialines paslaugas, apmokamas savo lėšomis, institucijos nustatyta tvarka.

51. Sprendimas dėl laikino atokvėpio paslaugos skyrimo priimamas vieną kartą per 24 mėnesius, jei asmens būklė per šį laikotarpį nesikeičia, atsižvelgiant į nustatytą prižiūrimo asmens socialinių paslaugų poreikį, numatant galimybę pakartotinai gauti laikino atokvėpio paslaugas vadovaujantis šiuo Sprendimu, savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

52. Socialinių paslaugų skyrimo terminai:

52.1. Bendrosios socialinės paslaugos ar socialinė priežiūra asmeniui (šeimai) bei laikino atokvėpio paslaugos turi būti skiriamos ne vėliau nei per 10 kalendorinių dienų nuo socialinio darbuotojo, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, socialinių paslaugų vertinimo išvadų savivaldybės administracijai pateikimo dienos.

52.2. Ilgalaikė ar dienos socialinė globa asmeniui turi būti skiriama per 20 kalendorinių dienų nuo socialinio darbuotojo asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybės administracijai dienos.

52.3. Trumpalaikės socialinė globa asmeniui turi būti skiriama per 10 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybės administracijai dienos, gavus rašytinę informaciją iš trumpalaikę socialinę globą teikiančios įstaigos, kad įstaigoje yra vieta skiriamoms paslaugoms gauti. Negavus patvirtinimo, jog per paslaugai paskirti nustatytą laiką atsiras vieta socialinėms paslaugoms gauti, asmeniui pasiūlomos alternatyvios socialinės paslaugos, geriausiai atitinkančios asmeniui nustatytą socialinių paslaugų poreikį, o Sprendime nurodoma galima trumpalaikės socialinės globos gavimo data.

52.4. Ilgalaikė socialinė globa likusiam be tėvų globos vaikui skiriama per 5 kalendorines dienas nuo Tarnybos informacijos, kurioje nurodyta vaiko vardas, pavardė, gimimo data, globėjo (rūpintojo) vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (jei globėjas (rūpintojas) – juridinis asmuo, – įstaigos pavadinimas, adresas), kad vaikui nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir priimto sprendimo dėl juridinio asmens paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju) kopijos gavimo dienos, trumpalaikė globa – nuo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo, kai vaikui nustatyta laikinoji globa (rūpyba) ir vaiko globėju (rūpintoju) paskirtas juridinis asmuo, kopijos gavimo dienos.

53. Socialinių paslaugų teikimo nutraukimas ar sustabdymas:

53.1. Gavusi socialines paslaugas teikiančios įstaigos informaciją ar (ir) asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo laisvos formos rašytinį prašymą dėl socialinių paslaugų teikimo nutraukimo (nurodomas asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) vardas, pavardė, priežastys, dėl kurių siūloma / prašoma asmeniui (šeimai) nutraukti socialinių paslaugų teikimą), pagal įvertintą asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį (pateikiama socialinių paslaugų poreikio vertinimo formos ar (ir) socialinės globos poreikio vertinimo formos kopija) savivaldybė, kurios sprendimu asmeniui buvo skirtos socialinės paslaugos, socialinio darbuotojo, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikimu priima sprendimą dėl socialinių paslaugų teikimo nutraukimo asmeniui (šeimai) savivaldybės institucijos nustatyta tvarka. Šis sprendimas priimamas, vadovaujantis socialinio darbuotojo išvada (pateikiama socialinių paslaugų poreikio vertinimo formoje ir (ar) socialinės globos vertinimo formoje), kad socialinių paslaugų teikimo nutraukimas atitinka asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikius ir interesus, bei rekomendacijomis dėl socialinių paslaugų tęstinumo pagal nustatytą asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, jeigu asmeniui (šeimai) jų reikia. Jeigu socialinio darbuotojo išvadoje nurodoma, kad socialinės paslaugos asmeniui (šeimai) reikalingos, priėmus sprendimą nutraukti vienų socialinių paslaugų teikimą, priimamas sprendimas dėl kitų socialinių paslaugų skyrimo pagal asmeniui (šeimai) nustatytus socialinių paslaugų poreikius.

53.2. Gavusi socialines paslaugas teikiančios įstaigos informaciją ar (ir) asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo laisvos formos rašytinį prašymą dėl socialinių paslaugų teikimo asmeniui (šeimai) sustabdymo (nurodoma asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) vardas, pavardė, priežastys, dėl kurių siūloma / prašoma sustabdyti socialinių paslaugų teikimą, įstaigos, kuri asmeniui (šeimai) teikė socialines paslaugas, pavadinimas bei sustabdymo laikotarpis), savivaldybė, kurios sprendimu asmeniui buvo skirtos socialinės paslaugos, socialinio darbuotojo, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikimu priima sprendimą dėl socialinių paslaugų teikimo sustabdymo asmeniui (šeimai) (patvirtinama, kad socialinių paslaugų teikimas asmeniui (šeimai) gali būti sustabdytas) savivaldybės institucijos nustatyta tvarka. Sprendime nurodomas socialinių paslaugų teikimo asmeniui (šeimai) sustabdymo laikotarpis, apie sprendimą raštu informuojama stabdomas socialines paslaugas teikianti socialinių paslaugų įstaiga ir asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas (pateikiama sprendimo kopija). Asmeniui (šeimai) yra užtikrinama galimybė, pasibaigus sustabdymo laikotarpiui, gauti socialines paslaugas tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis paslaugos buvo teikiamos prieš sustabdant jų teikimą. Jeigu per socialinių paslaugų teikimo sustabdymo laikotarpį pasikeičia asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiai ir gaunamas asmens (šeimos) prašymas ar socialines paslaugas, prieš sustabdant jų teikimą, teikusios įstaigos išvada dėl kitų socialinių paslaugų skyrimo, asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis vertinamas ir sprendimas skirti kitas socialines paslaugas priimamas šio Aprašo nustatyta tvarka.

53.3. Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) teikimo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 120 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai socialinių paslaugų teikimas stabdomas dėl teismo sprendimo skirti asmeniui priverstinį gydymą, o pasibaigus sprendime dėl sustabdymo nurodytam laikotarpiui, socialinės paslaugos, kurių teikimas buvo sustabdytas, pradedamos teikti ne vėliau nei kitą darbo dieną nuo nurodyto laikotarpio pabaigos ir teikiamos tomis pačiomis sąlygomis be atskiro sprendimo priėmimo.

54. Paaiškėjus, kad asmuo, besikreipiantis dėl socialinių paslaugų (vienas iš suaugusių šeimos narių, jo globėjas, rūpintojas), sąmoningai pateikė neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikiui nustatyti arba dirbtinai pablogino sąlygas, norėdamas gauti socialines paslaugas, sprendimas dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo nepriimamas, kol informacija bus patikslinta ir asmens socialinių paslaugų poreikis bus nustatytas iš naujo savivaldybės institucijos nustatyta tvarka. Šiuo atveju asmens Prašymo pateikimo diena laikoma patikslintos informacijos savivaldybės administracijoje gavimo diena.

55. Priėmus sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, užpildoma Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo SP-9 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“.

56. Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo kopija per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos pateikiama (išsiunčiama) asmeniui. Asmeniui (šeimai) sutikus su sprendimu skirti jam (jai) socialines paslaugas, sprendimo kopija per 3 darbo dienas išsiunčiama socialinių paslaugų įstaigai, kurioje asmeniui (šeimai) skirtos socialinės paslaugos. Jeigu priimtas sprendimas asmeniui (šeimai) neskirti socialinių paslaugų, nurodomos tokio sprendimo priežastys. Sprendimo originalas (fizinis arba elektroninis dokumentas) saugomas asmens byloje.

57. Savivaldybė, priėmusi sprendimą skirti asmeniui ilgalaikę socialinę globą valstybės Globos namuose, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, gavusi asmens (globėjo, rūpintojo) sutikimą, šio sprendimo kopiją ir dokumentų, nurodytų Aprašo 2 priedo 2 ir 4 punktuose, kopijas pateikia:

57.1. dėl likusių be tėvų globos vaikų, vaikų su negalia – Tarnybai;

57.2. dėl senyvo amžiaus asmenų, suaugusių asmenų su negalia – Departamentui.

58. Savivaldybė, priėmusi sprendimą dėl trumpalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia šio sprendimo kopiją ir dokumentų, nurodytų Aprašo 2 priedo 1–6 punktuose, kopijas Globos namams, kurie teiks asmeniui trumpalaikę socialinę globą.

 

VI SKYRIUS

ASMENS SIUNTIMAS Į GLOBOS NAMUS

 

59. Asmuo siunčiamas į Globos namus ilgalaikei socialinei globai gauti, vadovaujantis savivaldybės institucijos nustatyta tvarka priimtu sprendimu dėl socialinės globos asmeniui skyrimo Globos namuose.

60. Globos namai, į kuriuos siunčiamas asmuo, yra parenkami atsižvelgiant į asmens (globėjo, rūpintojo) pageidavimą ir Globos namų galimybes suteikti reikiamas paslaugas. Apgyvendinant asmenis specialiuosiuose Globos namuose, pirmenybė teikiama tikslinių grupių, kurioms šie Globos namai yra skirti, asmenims.

61. Savivaldybės administracijos sprendimas dėl socialinės globos asmeniui skyrimo nepriimamas, jei asmuo, apgyvendintas valstybės biudžeto finansuojamoje įstaigoje iki 2007 m. sausio 1 d., pereina į kitus valstybės Globos namus ar į juos sugrįžta iš kitų įstaigų. Šie asmenys valstybės Globos namuose apgyvendinami Tarnybos arba Departamento siuntimu. Tarnybai arba Departamentui pateikiamas asmens laisvos formos prašymas apsigyventi valstybės Globos namuose (nurodoma asmens vardas, pavardė, gimimo data, įstaigos, kurioje nori apsigyventi pavadinimas, motyvas kodėl nori joje apsigyventi), dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo apgyvendintas valstybės biudžeto finansuojamoje įstaigoje iki 2007 m. sausio 1 d., ir Aprašo 2 priedo 2 ir 4 punktuose nurodytų dokumentų kopijos.

62. Prieš apgyvendinant asmenį, kuriam skirta ilgalaikė socialinė globa, Globos namuose, išrašomas asmens siuntimas į Globos namus (toliau vadinama – siuntimas). Jei priimtas sprendimas dėl ilgalaikės socialinės globos ne valstybės Globos namuose, siuntimas išrašomas savivaldybės institucijos nustatyta tvarka, jei priimtas sprendimas dėl ilgalaikės socialinės globos valstybės Globos namuose, siuntimą išrašo Tarnyba arba Departamentas. Siuntime nurodomas siuntimo pagrindas (sprendimo data ir numeris arba asmens prašymas Aprašo 61 punkte nurodytu atveju), į Globos namus siunčiamo asmens vardas, pavardė, gimimo data, Globos namų pavadinimas. Siuntimas į Globos namus, dėl kurių veiklos yra priimtas sprendimas panaikinti licencijos galiojimą ar kurių veiklos licencijos galiojimas yra sustabdytas, negali būti išrašomas tol, kol licencijos galiojimo sustabdymas nepanaikinamas.

63. Siuntimas per 3 darbo dienas nuo jo išrašymo dienos pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). Siuntimo kopija pateikiama (išsiunčiama) Globos namams, į kuriuos asmuo siunčiamas. Tarnybos arba Departamento siuntimo kopija pateikiama (išsiunčiama) savivaldybei, priėmusiai sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo.

64. Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo pateikimo (išsiuntimo) asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo (globėjas, rūpintojas) raštu pateikia objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi Globos namuose.

65. Jeigu asmuo neapsigyvena Globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, siuntimas pripažįstamas netekusiu galios.

66. Savivaldybė surenka asmens bylos dokumentus (Aprašo 2 priedas) ir parengia asmens bylą. Ši byla pateikiama Globos namams ne vėliau kaip asmens apgyvendinimo dieną.

67. Jei Globos namuose yra laisvų vietų ar juose apgyvendinamas likęs be tėvų globos vaikas, socialinę riziką patiriantis vaikas, siuntimas išrašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės globos skyrimo priėmimo dienos, o jei siuntimą išrašo Tarnyba – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės globos skyrimo ir visų Aprašo 57 punkte nurodytų tinkamai parengtų asmens bylos dokumentų gavimo dienos.

68. Jei Globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į savivaldybės eilę ilgalaikei socialinei globai gauti, o jei asmeniui skirta ilgalaikė socialinė globa valstybės Globos namuose – į asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės Globos namuose, kurią sudaro ir tvarko Departamentas (senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia eilė) arba Tarnyba (likusių be tėvų globos vaikų ir vaikų su negalia eilė). Eilėje laukiančiam asmeniui sprendimą priėmusi savivaldybė turi siūlyti teikti alternatyvias socialines paslaugas, geriausiai atitinkančias asmens poreikius.

69. Savivaldybės asmenų eilė ilgalaikei socialinei globai gauti sudaroma pagal sprendimų dėl socialinės globos skyrimo priėmimo datą. Jeigu sprendimai skirti socialinę globą priimami tą pačią dieną dėl kelių asmenų, atsižvelgiama ir į Prašymo pateikimo datą.

70. Savivaldybės institucijos nustatytais atvejais savivaldybė gali apgyvendinti asmenį Globos namuose be eilės – skubos tvarka, išskyrus atvejus, kai asmuo apgyvendinamas valstybės Globos namuose. Valstybės Globos namuose be eilės asmuo gali būti apgyvendinamas trumpalaikei socialinei globai gauti.

71. Asmenų eilė ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės Globos namuose sudaroma pagal savivaldybių sprendimų dėl ilgalaikės socialinės globos skyrimo valstybės Globos namuose ir visų Aprašo 57 punkte nurodytų tinkamai parengtų asmens bylos dokumentų gavimo Departamente arba Tarnyboje datą.

72. Jei tą pačią dieną gaunami kelių savivaldybių sprendimai dėl socialinės globos skyrimo valstybės Globos namuose, sudarant eilę atsižvelgiama į šių sprendimų priėmimo datą, jei tą pačią dieną gaunami keli savivaldybių sprendimai, priimti tą pačią dieną, – į jų registracijos Tarnyboje ar Departamente eilės numerį, o jei tą pačią dieną gaunami keli vienos savivaldybės sprendimai, priimti tą pačią dieną, – į savivaldybės sprendimo registracijos eilės numerį.

73. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių asmuo, įrašytas į eilę ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės Globos namuose ar kuriam išduotas siuntimas, per Aprašo 64 punkte nustatytą laiką nebus apgyvendinamas šiuose Globos namuose, sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo priėmusi savivaldybės administracija per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių sužinojimo dienos privalo raštu informuoti Departamentą arba Tarnybą (nurodoma asmens vardas, pavardė, gimimo data, aplinkybės, dėl kurių asmuo negali apsigyventi Globos namuose per nustatytą laiką).

74. Vienas asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei socialinei globai gauti.

75. Tarnyba arba Departamentas turi teisę neįrašyti asmens į eilę ilgalaikei socialinei globai gauti ir neišrašyti siuntimo į valstybės Globos namus tais atvejais, kai savivaldybės sprendimas dėl socialinės globos skyrimo valstybės Globos namuose neatitinka socialinių paslaugų skyrimą ir teikimą reglamentuojančių teisės aktų, pateikti ne visi Aprašo 57 punkte nurodyti dokumentai arba jie užpildyti netinkamai, sprendimas priimtas asmeniui, kuris neatitinka valstybės Globos namų nuostatuose apibrėžtos gavėjų grupės. Tarnyba arba Departamentas apie tai raštu informuoja sprendimą pateikusią savivaldybę pateikdami motyvuotą paaiškinimą.

76. Suaugę asmenys, kurie, vadovaujantis 1990 m. birželio 19 d. Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, 97 straipsniu, kompetentingos institucijos sprendimu turi būti internuoti (toliau – internuotini asmenys) ir valstybės Globos namuose laikinai apgyvendinami skubos tvarka. Internuotini asmenys, kuriems nereikalinga neatidėliotina medicinos pagalba, į valstybės Globos namus pristatomi policijos ar valstybės sienos apsaugos tarnybų pareigūnų ir apgyvendinami, užpildžius Internuotino asmens perdavimo–priėmimo aktą (nurodoma asmens vardas, pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė, faktinės gyvenamosios vietos adresas, jeigu šie duomenys yra nustatyti). Internuotino asmens socialinių paslaugų poreikis nenustatomas, savivaldybės sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo nepriimamas ir siuntimas neišrašomas.

77. Valstybės Globos namų, kurie bet kuriuo paros metu gali priimti ir laikinai apgyvendinti internuotinus asmenis, sąrašą Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos pateikia Departamentas. Šiame sąraše yra nurodoma: įstaigų pavadinimai, kontaktiniai telefono ryšio numeriai ir elektroninio pašto adresai pasiteirauti.

 

VII SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMAS IR SAUGOJIMAS

 

78. Savivaldybė savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie savivaldybės teikiamas socialines paslaugas: viešina informaciją apie visas jos teritorijoje veikiančias socialinių paslaugų įstaigas, neatsižvelgdama į jų pavaldumą (nurodomi įstaigų pavadinimai, kontaktiniai telefono ryšio numeriai ir elektroninio pašto adresai pasiteirauti), šiose įstaigose teikiamas socialines paslaugas (pateikiamas teikiamų paslaugų sąrašas), šių paslaugų kainas ir numatytą (planinį) vietų skaičių, socialinių paslaugų organizavimą savivaldybėje reglamentuojančius teisės aktus.

79. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas) savo interneto svetainėje teikia informaciją apie licencijos teikti socialinę globą išdavimą, jos galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą (nurodomi šie duomenys: įstaigos, įmonės, šeimynos pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, licencijos rūšis, licencijos registracijos numeris, licencijos išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo data), vidutines socialinių paslaugų kainas.

80. Informaciją apie Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančius valstybės Globos namus (įstaigų pavadinimai, adresai, numatytas (planinis) vietų skaičius), laisvas vietas juose, laukiančių eilėje ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės Globos namuose asmenų skaičių ir socialinės globos kainas juose Departamentas ir Tarnyba skelbia savo interneto svetainėse. Valstybės Globos namai kas savaitę Departamentui ar Tarnybai raštu pateikia informaciją apie numatytą (planinį) ir faktinį vietų skaičių, atvykusius ir išvykusius gyventojus, laisvas vietas juose ir gautų siuntimų, pagal kuriuos asmenys dar nėra apsigyvenę valstybės Globos namuose, skaičių. Atsiradus laisvai vietai, valstybės Globos namai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu apie tai informuoja Departamentą arba Tarnybą.

81. Duomenis apie gyventojams skirtas, teikiamas, nutrauktas, sustabdytas ir neskirtas (nurodydamos jų neskyrimo priežastis) socialines paslaugas savivaldybės administracija teikia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS). SPIS registruojamų duomenų apimtis nurodyta Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A1‑172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (toliau ‒ Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatai).

82. Socialinių paslaugų įstaigoje informacija apie asmenį (šeimą) (apie asmeniui teikiamas socialines ir kitas paslaugas, asmens savijautą, sveikatos būklę, pasiektus rezultatus, paslaugų poreikių pokyčius ir pan.) socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu kaupiama ir saugoma asmens byloje. Joje taip pat saugoma informacija,  nurodyta Aprašo 2 priede.

83. Dokumentai ir duomenys saugomi:

83.1. dokumentai – Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais;

83.2. duomenys, kuriuos pagal Aprašo nuostatas privaloma registruoti SPIS, – Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų nustatyta tvarka ir terminais.

84. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

85. Savivaldybės institucijos nustatyta tvarka paskirtų socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo išvadas dėl socialinių paslaugų teikimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti savivaldybės administracijos direktoriui. Tokiais atvejais savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu per 20 darbo dienų turi būti sudaryta komisija (toliau – komisija), kuri pakartotinai nustatytų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį.

86. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų, finansuojamų iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, poreikio nustatymo išvadas dėl socialinių paslaugų teikimo, sprendimus dėl šių socialinių paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui.

87. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos skundą išnagrinėja.

88. Nustatęs pažeidimus dėl asmens socialinių paslaugų, finansuojamų iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, poreikio nustatymo ar jų skyrimo, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas ne vėliau nei per 3 darbo dienas kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių reikalaudamas pašalinti trūkumus. Kreipimesi nurodoma asmens vardas, pavardė, gimimo data ir nustatyti pažeidimai dėl asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymo ar jų skyrimo.

89. Gavęs Socialinių paslaugų priežiūros departamento kreipimąsi dėl trūkumų, nurodytų Aprašo 88 punkte, pašalinimo, savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau nei per 20 darbo dienų nuo šio kreipimosi gavimo dienos užtikrina, kad nurodyti trūkumai būtų pašalinti.

90. Ginčai dėl savivaldybės institucijos, Tarnybos, Departamento ar Socialinių paslaugų priežiūros departamento priimtų sprendimų (neveikimo) nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_________________

 

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo forma)

 

__________________________________________________________________

(įstaigos, kurios darbuotojas atliko vertinimą, pavadinimas)

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO VERTINIMAS

_____________ Nr. _______

(data)

 

I. BENDRIEJI DUOMENYS APIE ASMENĮ (ŠEIMĄ)

 

1. Asmuo, kuriam reikia socialinių paslaugų (šeimai atstovaujantis vienas iš suaugusių šeimos narių)

Vardas

 

Pavardė

 

Asmens kodas (nesant asmens kodo – gimimo data)

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas

 

Telefono ryšio nr., el. paštas

 

 

Pateiktas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta  asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (nurodyti, koks dokumentas):

________________________________________________________________________________

 

2. Ar asmeniui pagal Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą nustatyti specialieji poreikiai (pažymėti X):

nenustatyti

nustatyti (nurodyti, kokie)_________________________________________________________

 

3.    Ar asmeniui pagal Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą nustatytas (pažymėti X):

darbingumo lygis (nurodyti skaičiais)_______________________________________________

specialiųjų poreikių lygis (nurodyti, koks) ___________________________________________

neįgalumo lygis (nurodyti, koks) ___________________________________________________

 

4. Ar asmuo Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje (pažymėti X):

ne

neveiksnus tam tikroje srityje (nurodyti sritis) ________________________________________

ribotai veiksnus tam tikroje srityje (nurodyti sritis) ____________________________________

 

5. Ar asmuo yra sudaręs pagalbos priimant sprendimus sutartį (pažymėti X):

ne

taip (nurodyti sritis) ___________________________________________________________

 

6. Kiti duomenys apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį pateikiami pildant Šeimos (bendrai gyvenančių asmenų) duomenų socialinei paramai gauti  – SP-1, Duomenų apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį – SP-2, Prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti – SP-8 formas. Jeigu Šeimos (bendrai gyvenančių asmenų) duomenų socialinei paramai gauti – SP-1 ir Duomenų apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį – SP-2 formos jau yra užpildytos, iš naujo jų pildyti nereikia.

 

7. Kokios socialinės pagalbos prašo asmuo, kartu gyvenanti šeima (vienas iš suaugusių šeimos narių, artimieji), kiti suinteresuoti asmenys (įrašyti):

________________________________________________________________________________

 

II. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIS

 

8. Asmens (šeimos) per paskutinius 12 mėnesių gautos ar gaunamos socialinės paslaugos (nurodyti gautų paslaugų pavadinimą, jų teikimo pradžią, trukmę):

________________________________________________________________________________

 

9. Asmens (šeimos) socialinis savarankiškumas  (pažymėti nustatytą problemą x)1

 

Asmens (šeimos) savarankiškumui ir socialinių paslaugų poreikiams įtakos turinčios problemos (priežastys)

Nustatyta problema

1.

Gyvenamoji aplinka:

 

 

neturi gyvenamojo būsto (iš viso / laikinai)

 

 

gyvenamasis būstas nepritaikytas asmens (šeimos) poreikiams

 

 

gyvenamasis būstas nutolęs nuo viešųjų paslaugų (ribotos viešojo transporto galimybės, savo transporto priemonės neturi)

 

 

nėra komunalinių patogumų (vandens, centrinio šildymo, galimybės išsimaudyti ir pan.)

 

 

kitos priežastys (įrašyti):

 

2.

Bendravimas:

 

 

nesutaria šeimoje, artimiausioje aplinkoje

 

 

šeimoje pasitaiko smurto ar prievartos

 

 

nesidomi ir nedalyvauja bendruomenės, visuomenės gyvenime

 

 

stokoja bendravimo įgūdžių

 

 

netinkamai leidžia laisvalaikį (turi priklausomybių nuo alkoholio, psichoaktyviųjų medžiagų, azartinių lošimų)

 

 

kitos priežastys (įrašyti):

 

3.

Galimybės kasdienėje veikloje

 

 

negeba susitvarkyti namų, jų aplinkos be kitų pagalbos

 

 

reikalinga pagalba rūpinantis asmens higiena

 

 

negeba pagaminti maisto

 

 

negeba nusipirkti reikiamų produktų

 

 

negeba savarankiškai pavalgyti

 

 

neskiria reikiamo dėmesio maisto gaminimui (nepasirūpina produktais, gamina iš pusgaminių ir pan.), vaikų maitinimui

 

 

kitos priežastys (įrašyti):

 

4.

Galimybės tvarkyti asmeninį ir šeimos gyvenimą

 

 

asmuo (vienas iš šeimos narių) – bedarbis

 

 

neturi galimybės dirbti dėl artimojo priežiūros

 

 

negeba tvarkyti savo (šeimos) finansų (naudojasi greitosiomis paskolomis)

 

 

laiku nesumoka komunalinių mokesčių, kitų įmokų

 

 

negeba tvarkyti reikiamų dokumentų

 

 

prarasti ar neįgyti socialiniai įgūdžiai (po institucinės socialinės globos, gyvenimo socialinę riziką patiriančioje šeimoje, grįžus iš pataisos ar reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar pan.)

 

 

nepakankamos pajamos

 

 

kitos priežastys (įrašyti):

 

5.

Sveikatos ir kitos problemos, turinčios įtakos socialiniam gyvenimui

 

 

asmuo (vienas iš šeimos narių) – slaugomas

 

 

gali judėti su kitų asmenų pagalba ar naudodamasis techninės pagalbos priemonėmis

 

 

sutrikusios asmens pažinimo funkcijos, suvokimas, emocijos, elgesys

 

 

turi kalbos ir klausos sutrikimų

 

 

reikalingas periodinis apsilankymas sveikatos priežiūros įstaigoje

 

 

patirti stiprūs emociniai išgyvenimai (liga, netektis, skyrybos šeimoje, smurtas, prievarta ir pan.)

 

 

kitos priežastys (įrašyti):

 

6.

Vaiko poreikiai (pabraukti skliausteliuose įvardytas vaikui kylančias problemas arba nurodyti papildomai)

 

 

nelanko ugdymo įstaigos (pagal vaiko amžių: mokyklos, ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupės, vaikų darželio)

 

 

nedalyvauja neformaliojo ugdymo veikloje

 

 

turi su ugdymo procesu susijusių problemų (neturi motyvacijos, reikia pagalbos ruošiant namų darbus, bet nėra kam padėti ar pan.)

 

 

turi bendravimo su bendraamžiais problemų (patiria patyčias, nesutaria, pats smurtauja, neturi draugų ar pan.)

 

 

netinkamai pagal amžių leidžia laisvalaikį (turi žalingų įpročių, vėlai grįžta namo, per daug laiko praleidžia prie TV ar kompiuterio ar pan.)

 

 

trūksta asmens higienos ir savitvarkos įgūdžių (pagal amžių)

 

 

trūksta savarankiško gyvenimo įgūdžių (pagal amžių)

 

 

kitos priežastys (įrašyti):

 

7.

Šeimos narių, kartu gyvenančių asmenų pagalbos galimybės

 

 

asmuo neturi artimųjų (vienišas)

 

 

asmens artimieji gyvena ne kartu (kitoje vietoje, kitam mieste, užsienyje)

 

 

asmens artimieji, šeimos nariai nesirūpina vieni kitais, nepadeda

 

 

netinkamai prižiūrimi vaikai, neįgalūs artimieji

 

 

nesirūpinama vaikų ugdymu, švietimu, laisvalaikiu, rengimu savarankiškai gyventi

 

 

sunku derinti savo asmeninį ir visuomeninį gyvenimą su artimųjų (senyvo amžiaus asmenų, neįgaliųjų, vaikų) priežiūra

 

 

kitos priežastys (įrašyti):

 

 

10. Asmens (šeimos) motyvacija spręsti savo problemas (įrašyti pagal 9 punkto lentelėje pažymėtas problemas):

________________________________________________________________________________

 

III. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

 

11. Motyvuotos išvados apie asmens (šeimos) socialinę riziką, galimybes gyventi savarankiškai, spręsti problemas, bendrauti (įrašyti apibendrinus 2–7 punktų informaciją, 9 punkto lentelės rezultatus ir kitą gautą informaciją)2:

_______________________________________________________________________________

 

12. Informacija apie kitų specialistų (įstaigų, organizacijų) pateiktas išvadas (įrašyti išvadų turinį):

________________________________________________________________________________

 

13. Rekomenduojama:

13.1. Teikti socialines paslaugas asmeniui (šeimai) (pažymėti tinkamą langelį x):

Eil. nr.

Socialinių paslaugų pavadinimas

Asmeniui

Šeimai3

Rekomenduojamas socialinių paslaugų teikėjas

1.

Bendrosios socialinės paslaugos (įrašyti, kokios):

 

 

 

2.

Socialinės priežiūros paslaugos:

 

 

 

2.1.

Pagalba į namus

 

 

 

2.2.

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (įrašyti, kur):

 

 

 

2.3.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

 

 

 

2.4.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

 

 

 

2.5.

Psichosocialinė pagalba

 

 

 

2.6.

Apgyvendinimas nakvynės namuose

 

 

 

2.7.

Apgyvendinimas apsaugotame būste

 

 

 

2.8.

Vaikų dienos socialinė priežiūra

 

 

 

2.9.

Pagalba pinigais

 

 

 

3.

Laikinas atokvėpis (toliau pildyti 13.2 p.)

 

 

 

4.

Kitos socialinės paslaugos (įrašyti)

 

 

 

 

13.2. Teikti laikino atokvėpio paslaugas (pagal galimybes nurodyti pageidaujamas laikino atokvėpio paslaugų datas per 24 mėn.):

Eil. nr.

Socialinių paslaugų pavadinimas

Paslaugos teikimo trukmė (nuo kada iki kada)

Rekomenduojamas socialinių paslaugų teikėjas

Pastabos

1.

Pagalba į namus

 

 

 

2.

Dienos socialinė globa4

 

 

 

3.

Trumpalaikė socialinė globa4

 

 

 

 

13.3. Socialinių paslaugų neteikti (nurodyti priežastis):

________________________________________________________________________________

 

13.4. Atlikti socialinės globos poreikio vertinimą (nurodyti motyvą):

________________________________________________________________________________

 

13.5. Pastaba. Jei asmuo gyvena su šeima ir jei, įvertinus asmens savarankiškumą, siūloma jam teikti socialinę priežiūrą, šeimos nariams pagal poreikį teikiamos bendrosios socialinės paslaugos, su asmeniu kartu gyvenantiems ir jį prižiūrintiems artimiesiems pasiūloma laikino atokvėpio paslauga. Neveiksnaus ar ribotai veiksnaus tam tikroje srityje asmens globėjui (rūpintojui), asmeniui, padedančiam priimti sprendimus pagal pagalbos priimant sprendimus sutartį, pagal poreikį gali būti teikiamos bendrosios socialinės paslaugos.

 

14. Kita informacija (pastabos, pasiūlymai):

________________________________________________________________________________

 

15. Socialinių paslaugų teikimo metu socialinių paslaugų gavėjui (šeimai) atstovaujančio asmens ryšys su juo (ja) (nurodyti ryšio pavadinimą):

_______________________________________________________________________________

Vardas ir pavardė ________________________________________________________________

Faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio nr., el. paštas _______________________________________________________________________________

 

Socialinis darbuotojas        __________________       _______________________________

(parašas)                                                       (vardas ir pavardė)

___________________________

1 Pažymėti X stulpelio „Nustatyta problema“ langeliuose ties asmeniui (šeimai) tinkančiomis įvardytomis (įrašytomis) problemomis (priežastimis), turinčiomis įtakos asmens savarankiškumui ir socialinių paslaugų poreikiams.

2 Jeigu prieinama prie išvados, kad asmeniui neužtenka bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros, siūloma vertinti socialinės globos poreikį – pildyti 13.4 papunktį.

3 Jeigu šeimos nariams skiriamos skirtingos socialinės paslaugos, prie rekomenduojamos teikti paslaugos nurodyti asmens eilės nr. iš Šeimos (bendrai gyvenančių asmenų) duomenų socialinei paramai gauti SP-1 formos.

4 Rekomenduojant teikti šias paslaugas, pildyti 13.4 papunktį.

_________________

 

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų

poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

ASMENS BYLOS DOKUMENTAI

 

Eil. nr.

Dokumento pavadinimas

Senų žmonių Globos namai

Globos namai suaugusiems asmenims su negalia

Vaikų Globos namai

Globos namai vaikams su negalia

 

1.

Duomenys apie asmens gyvenamąją vietą arba patvirtinimas, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

+

+

+

+

2.

Duomenys apie asmeniui nustatytus specialiuosius poreikius, neįgalumo, darbingumo ar specialiųjų poreikių lygius bei rekomendacijas dėl pagalbos poreikio

+

(asmeniui, kuriam yra nustatytas specialiųjų poreikių lygis)

+

+

(vaikui, kuriam yra nustatytas neįgalumo lygis)

+

3.

Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a)

+

+

+

+

4.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ar teismo nutarties ir kitų dokumentų, pateiktų dėl vaiko laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo, dėl suaugusio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopijos

+

(neveiksniu ar ribotai veiksniu pripažintam asmeniui)

+

(neveiksniu ar ribotai veiksniu pripažintam asmeniui)

+

(išskyrus socialinę riziką patiriančiam vaikui)

+

(vaikui, kuriam nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba)

5.

Asmens socialinės globos poreikio vertinimo forma, patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro / jos kopija (su priedais)

+

+

+

(vaikui su negalia )

+

(vaikui su negalia

6.

Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį

+

+

-

+

7.

Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo SP-9 forma

+

+

+

+

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2021 m. sausio 22 d.  įsakymo Nr. A1-56 redakcija)

 

SENYVO AMŽIAUS ASMENS BEI SUAUGUSIO ASMENS SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMO METODIKA

 

1. Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos (toliau – Metodika) tikslas – įvertinti individualius asmens gebėjimus ir motyvaciją savarankiškai atlikti būtiniausius buities darbus ir tenkinti būtinuosius poreikius, palaikyti socialinius ryšius, spręsti konfliktus ir problemas, tvarkyti finansus ir nustatyti jo socialinės globos, kurią finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams (toliau – socialinė globa), poreikį prieš savivaldybei priimant sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo.

2. Metodika taikoma, jei, įvertinus asmens bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros poreikį pagal Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 1 priedą – Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą, nustatoma, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui neužtenka. Asmens socialinės globos poreikis nustatomas pildant Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimo formą – Metodikos priedą (toliau – socialinės globos poreikio vertinimo forma), dėl socialinių paslaugų kreipiamasi Apraše nustatyta tvarka ir terminais.

3. Asmens socialinės globos poreikį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu ir šia Metodika, nustato socialinis darbuotojas, paskirtas savivaldybės institucijos nustatyta tvarka (toliau – socialinis darbuotojas).

4. Jei asmens socialinės globos poreikiui nustatyti reikalingos kitų sričių (sveikatos priežiūros ir kt.) specialistų išvados, savivaldybės institucijos nustatyta tvarka gali būti sudaroma specialistų, vertinančių asmens socialinės globos poreikį, komisija (toliau – komisija) arba kreipiamasi į kitų sričių specialistus dėl išvadų pateikimo.

5. Vertindamas ir nustatydamas asmens socialinės globos poreikį, socialinis darbuotojas (komisija) turi teikti prioritetą alternatyvioms institucinei ilgalaikei socialinei globai paslaugoms – trumpalaikei socialinei globai, dienos socialinei globai asmens namuose, dienos centre, ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai grupiniuose gyvenimo namuose. 

6. Asmens socialinės globos poreikis nustatomas vadovaujantis Apraše nurodyta tvarka ir terminais pagal asmens nesavarankiškumo lygį, atsižvelgiant į asmeniui nustatytus specialiuosius poreikius, pagalbos mobilumui didinti poreikius, asmens pripažinimą neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, pagalbą jam priimant sprendimus, asmens priskyrimą asmenų su sunkia negalia grupei.

7. Asmens nesavarankiškumo lygis vertinamas pagal asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimą šiose veiklose:

7.1. mobilumo (judėjimo),

7.2. žinių taikymo,

7.3. bendravimo,

7.4. savarankiškumo,

7.5. kasdienės veiklos.

8. Asmens veikla ir gebėjimai dalyvauti minėtose veiklose vertinami pildant Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedą – Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną (toliau – klausimynas). Klausimyno rezultatai įrašomi į socialinės globos poreikio vertinimo formos 2.1 papunkčio lentelę.

9. Senyvo amžiaus asmuo su sunkia negalia suprantamas taip pat kaip senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo su sunkia negalia, kaip jis apibrėžtas Socialinių paslaugų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 3 punkte.

10. Suaugęs asmuo su sunkia negalia suprantamas taip, kaip jis apibrėžtas Socialinių paslaugų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 2 punkte.

11. Nustatęs asmens nesavarankiškumo lygį ir įvertinęs kitą Metodikos priede esančią informaciją, turinčią įtakos asmens socialinių paslaugų poreikiui, socialinis darbuotojas parašo išvadą dėl asmeniui siūlomų socialinių paslaugų, atsižvelgdamas į Metodikos 5 punkte pateiktas rekomendacijas. Socialinis darbuotojas asmeniškai atsako už tinkamą asmens socialinių paslaugų poreikio vertinimą ir išvadų pateikimą.

12. Socialinio darbuotojo išvadoje (socialinės globos poreikio vertinimo formos 6.1 papunktyje) turi būti pateikta informacija apie asmeniui teiktas socialines paslaugas (paslaugų pavadinimai ir teikimo laikotarpiai), jeigu tokia informacija prieinama, galimas alternatyvias ir siūlomas teikti socialines paslaugas, nurodomi motyvuoti paaiškinimai dėl alternatyvių ir siūlomų teikti (nesiūlomų alternatyvių) socialinių paslaugų.

13. Socialinis darbuotojas socialinės globos poreikio vertinimo formą su išvada dėl siūlomų socialinių paslaugų skyrimo pateikia savivaldybės institucijos nustatyta tvarka įgaliotam savivaldybės administracijos padaliniui, komisijai, įstaigai ar asmeniui, priimančiam sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

14. Nustačius, kad socialinė globa asmeniui nebūtina (socialinės globos poreikio vertinimo formos 5.1 papunktis), teikiama išvada (socialinės globos poreikio vertinimo formos 6.1 papunktis) dėl bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros teikimo ir asmens socialinių paslaugų poreikio vertinimas pagal Aprašo 1 priedą pakartotinai neatliekamas.

15. Jei nėra galimybės asmeniui savivaldybėje suteikti siūlomų ar asmens pageidaujamų socialinių paslaugų arba siūloma socialinė paslauga, kuriai gauti sudaryta eilė, socialinis darbuotojas siūlo alternatyvią socialinę paslaugą, kuri geriausiai atitinka nustatytą asmens socialinių paslaugų poreikį.

16. Jei socialinės globos poreikio asmeniui nustatymo metu paaiškėja, kad kartu su asmeniu gyvenančiai šeimai, neveiksnaus ar ribotai veiksnaus tam tikroje srityje asmens globėjui (rūpintojui), asmeniui, padedančiam priimti sprendimus pagal pagalbos priimant sprendimus sutartį, reikalingos socialinės paslaugos, socialinis darbuotojas, pildydamas socialinės globos poreikio vertinimo formą, 8 punkte nurodo, kokios socialinės paslaugos jiems yra siūlomos.

17. Vertindami asmens socialinės globos poreikį, socialiniai darbuotojai visą asmens socialinės globos poreikiui nustatyti reikiamą informaciją bei duomenis apie asmenį, nurodytus Metodikos priede, turi rinkti pokalbio su asmeniu, kartu gyvenančiais artimaisiais metu bei pagal gautas kitų specialistų išvadas ir (ar) dokumentus. Jei asmuo dėl ligos ir (ar) negalios negali informacijos pateikti žodžiais, informacija gali būti renkama raštu, stebint asmenį ir bendraujant su jo artimaisiais.

18. Asmens socialinės globos poreikio vertinimo procese asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas). Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka. Dokumentai yra saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

______________

 

Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio

nustatymo metodikos

priedas

 

(Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimo forma)

 

___________________________________________________________

(įstaigos, kurios darbuotojas atliko vertinimą, pavadinimas)

 

SENYVO AMŽIAUS ASMENS BEI SUAUGUSIO ASMENS SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO VERTINIMAS

__________ Nr. __________

(data)

_____________________________________________________________________________________________________

(asmens, kurio socialinių paslaugų poreikis vertinamas, vardas ir pavardė, asmens kodas arba gimimo data, jeigu neturi asmens kodo)

 

1. Jei asmeniui, vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, nustatyti specialieji poreikiai, darbingumo lygis ar specialiųjų poreikių lygis, nurodyti:

1.1. specialieji poreikiai, nustatyti: dėl protinio atsilikimo ar psichikos sutrikimų / dėl kitų sutrikimų (reikiamą variantą pabraukti ir toliau pažymėti X):

pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis,

antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis,

pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis,

antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis,

specialusis nuolatinės slaugos poreikis (nustatytas iki 2018 m. gruodžio 31 d. prilyginamas pirmojo lygio specialiajam nuolatinės slaugos poreikiui iki nustatymo termino pabaigos),

specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (nustatytas iki 2018 m. gruodžio 31 d. prilyginamas pirmojo lygio specialiajam nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiui iki nustatymo termino pabaigos).

1.2. darbingumo lygis (nurodyti skaičiais)_____________________________________

1.3. specialiųjų poreikių lygis (nurodyti koks) ___________________________________

1.4. Pastaba. Asmenų, kuriems specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatytas po 2018 m. gruodžio 31 d., o socialinės globos poreikis – iki šiam įsakymui įsigaliojant, socialinės globos poreikio iš naujo vertinti nereikia.

 

2.    Asmens nesavarankiškumo lygio vertinimas:

2.1. Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimas:

Eil. nr.

Klausimynas užpildytas:

_______________________

(įstaigos pavadinimas)

__________ Nr. ________

(data)

Asmens veikla ir gebėjimas dalyvauti

Judėjimas (mobilumas)

Žinių taikymas

Bendravimas

Savarankiš-

kumas

Kasdienė veikla

1.

Įvertinimo rezultatai (balais)

 

 

 

 

 

2.

Pagalbos poreikio įvertinimas (nurodyti, kokios priemonės (pažymėtos „taip“) padidintų asmens dalyvavimo galimybes)

 

 

 

 

 

 

2.2. Pastabos:

2.2.1. Asmens veikla ir gebėjimai dalyvauti vertinami pagal Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedą – Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną (toliau – klausimynas).

2.2.2. Į 2.1 papunkčio lentelę įrašomi klausimyno vertinimai: balai, apskaičiuoti pagal kiekvieną veiklą, nurodomos pagalbos priemonės. Jeigu klausimynas buvo užpildytas savivaldybės socialinio darbuotojo ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos likus ne daugiau kaip 6 mėnesiams iki socialinės globos poreikio vertinimo pradžios, asmens sveikatos būklė ir gebėjimai per šį laikotarpį nesikeitė, iš naujo klausimyno pildyti nebūtina.

 

2.3. Balai (2.1 papunkčio lentelės 1 eilutės balų suma) ____________

 

2.4. Asmens nesavarankiškumo lygiai:

2.4.1. iki 22 balų – nesavarankiškumas nenustatytas,

2.4.2. dalinis nesavarankiškumas – 23 – 88 balai,

2.4.3. visiškas nesavarankiškumas – 67 – 88 balai ir teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl protinio atsilikimo ar psichikos sutrikimų.

 

3. Ar nustatyta, kad asmuo yra su sunkia negalia (pažymėti X, vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu, Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos 9 ar 10 punktais, šio priedo 1 ir 2 punktais):

taip

ne

 

4.  Kita informacija, turinti įtakos asmens socialinės globos poreikio nustatymui (pvz., asmens bendravimo ypatumai, galimybės naudotis techninės pagalbos priemonėmis, asmens ar su juo kartu gyvenančių artimųjų nuomonė apie asmens poreikius) (įrašyti):

___________________________________________________________________________

 

5. Rekomendacijos:

5.1. Rekomenduojamos socialinės paslaugos, atsižvelgiant į asmens nesavarankiškumo lygį ir kitus veiksnius, nurodytus šio priedo 1–4 punktuose (asmeniui rekomenduojamas socialines paslaugas pažymėti X):

Eil. nr.

Nesavarankiškumo lygiai

Rekomenduojamos socialinės paslaugos

1.

Nesavarankiškumas nenustatytas

(iki 22 balų)

 

Bendrosios socialinės paslaugos

 

Socialinė priežiūra

 

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

 

Apgyvendinimas apsaugotame būste

2.

Dalinis nesavarankiškumas

 

 

 

Bendrosios socialinės paslaugos

 

Socialinė priežiūra asmens namuose

 

Apgyvendinimas apsaugotame būste

 

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

 

Dienos socialinė globa asmens namuose

 

Dienos socialinė globa įstaigoje

 

Trumpalaikė socialinė globa asmens namuose

 

Trumpalaikė socialinė globa įstaigoje

 

Ilgalaikė socialinė globa įstaigoje

3.

 

Visiškas nesavarankiškumas

 

 

Dienos socialinė globa asmens namuose

 

Dienos socialinė globa įstaigoje

 

Trumpalaikė socialinė globa asmens namuose

 

Trumpalaikė socialinė globa įstaigoje

 

Ilgalaikė socialinė globa įstaigoje

 

5.2. Pastaba. Jei asmuo gyvena su šeima ir, įvertinus asmens nesavarankiškumą, siūloma jam teikti socialinę priežiūrą ar dienos socialinę globą, kartu gyvenantiems artimiesiems pagal poreikį teikiamos bendrosios socialinės paslaugos, su asmeniu kartu gyvenantiems ir jį prižiūrintiems artimiesiems pasiūlomos laikino atokvėpio paslaugos. Neveiksnaus ar ribotai veiksnaus tam tikroje srityje asmens globėjui (rūpintojui), asmeniui, padedančiam priimti sprendimus pagal pagalbos priimant sprendimus sutartį, pagal poreikį gali būti teikiamos bendrosios socialinės paslaugos.

 

6. Išvados:

6.1. Socialinio darbuotojo išvada:

Siūloma asmeniui teikti socialines paslaugas (pagal galimybes nurodoma ir socialinių paslaugų įstaiga, kokios trukmės paslauga, jei siūloma trumpalaikė socialinė globa ar laikino atokvėpio paslauga)

Kokios socialinės paslaugos ir kokį laikotarpį buvo teiktos ar šiuo metu teikiamos, kodėl anksčiau teikta paslauga buvo nutraukta, keičiama

Galimos alternatyvios socialinės paslaugos (nurodoma alternatyva, kuri geriausiai atitiktų asmens poreikius), priežastys, dėl kurių nesiūloma jų teikti (pvz., tokia paslauga savivaldybėje neorganizuojama)

Pastabos (nurodomas motyvuotas paaiškinimas, kodėl siūloma skirti atitinkamą socialinę paslaugą, kaip greitai asmeniui reikalinga paslauga, ar siūloma asmens prašoma paslauga asmens pageidaujamoje įstaigoje)

 

 

 

 

 

 

6.2. Pastaba. Jeigu socialinio darbuotojo išvadoje siūloma asmeniui teikti ilgalaikę socialinę globą institucijoje, turi būti nurodytos ir galimos alternatyvios ilgalaikei socialinei globai institucijoje paslaugos ir įvardytos priežastys, dėl kurių jų nesiūloma teikti.

 

7. Pridedamos vertinimui atlikti gautų specialistų išvados ir (ar) dokumentai (pvz., Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, sveikatos priežiūros ir kt.):

7.1. ____________________________________________________________________________

7.2. ____________________________________________________________________________

7.3. ____________________________________________________________________________

 

8. Siūloma teikti socialines paslaugas asmens šeimai, šeimos nariams, globėjui (rūpintojui), asmeniui, padedančiam priimti sprendimus pagal pagalbos priimant sprendimus sutartį (įrašyti asmenų, kuriems siūlomos paslaugos, vardus, pavardes, ryšį su asmeniu, kurio socialinės globos poreikis vertinamas, ir siūlomas paslaugas):

________________________________________________________________________________

 

9. Socialinių paslaugų gavėjui, teikiant socialines paslaugas, atstovaus:

vardas ir pavardė _________________________________________________________________

kontaktiniai duomenys (faktinės gyvenamosios vietos adresas, tel. ryšio nr., el. paštas)

________________________________________________________________________________

 

10. Paslaugos gavėjo kontaktiniai duomenys (faktinės gyvenamosios vietos adresas, tel. ryšio nr., el. paštas) ________________________________________________________________________________

 

 

 

Socialinis darbuotojas                          ______________                     ______________________

                                                                          (parašas)                                                     (vardas ir pavardė)

________________