PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAKRUOJO IR LINKUVOS SENIŪNIJŲ ŪKVEDŽIŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. spalio      d. Nr. AP-

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-177 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodika:

1.      T v i r t i n u:

1.1. Pakruojo seniūnijos ūkvedžio pareigybės aprašymą (pridedama);

1.2. Linkuvos seniūnijos ūkvedžio pareigybės aprašymą (pridedama).

2.           P r i p a ž į s t u netekusiais galios Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus:

2.1.     2005 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. PA-37 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos darbuotojų pareigybių aprašymų patvirtinimo“ 1 punkto 1.2 papunktį;

2.2.     2014 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. AP-67 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Pakruojo seniūnijos komunalinio ūkio vyresniojo inžinieriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo“ 2 punktą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                                 Erika Kižienė