LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 3D-161 „DĖL DALIES GARANTINIO UŽMOKESČIO KREDITŲ GAVĖJAMS KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 26 d. Nr. 3D-677

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymą Nr. 3D-161 „Dėl Dalies garantinio užmokesčio kreditų gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL DALIES GARANTINĖS ĮMOKOS KREDITŲ GAVĖJAMS KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“, 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 193, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 1), ir 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 1),

t v i r t i n u Dalies garantinės įmokos kreditų gavėjams kompensavimo taisykles (pridedama).“

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                             Bronius Markauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-161

(2017 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3D-677

redakcija)

 

DALIES GARANTINĖS ĮMOKOS KREDITŲ GAVĖJAMS KOMPENSAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dalies garantinės įmokos kreditų gavėjams kompensavimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 193, p 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 1), ir 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 1), ir reglamentuoja valstybės pagalbos kompensuojant dalį garantinės įmokos, kuri mokama UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui (toliau – Bendrovė) už garantijos suteikimą kredito įstaigoms dėl jų teikiamų kreditų (toliau – pagalba), teikimą iš valstybės biudžeto lėšų.

2. Šių taisyklių tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas kaimo vietovėje veikiantiems subjektams pasinaudoti kreditais, skirtais investiciniams projektams vykdyti.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. kaimo vietovėje veikiantis subjektas – ūkine ir (ar) komercine veikla kaimo vietovėje užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs sau priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;

3.2. žemės ūkio technika – traktoriai, universalios traktorių priekabos (puspriekabės), žemės ūkio mašinos, įrenginiai (gyvulininkystės, gamybinių patalpų (sandėlių, saugyklų, daržinių), darbų mechanizavimo proceso įrenginiai, kurie dažnai yra ne savarankiški vienetai, o technologinės linijos ar gamybinio proceso įrenginių dalis), įranga ir įtaisai žemės ūkio darbams atlikti. Prie žemės ūkio technikos kategorijos nepriskiriama įvairi technika, kuri iš dalies gali būti naudojama ir žemės ūkio gamyboje, tačiau yra pagaminta įvairioms ūkio šakoms arba kitoms reikmėms (kelių transporto priemonės (krovininiai ir lengvieji automobiliai, autobusai, automobilių priekabos ir puspriekabės, motociklai), kitos transporto priemonės (laivai, orlaiviai ir kt.), kelių ir statybinės mašinos (kranai, keltuvai, greideriai), įvairūs ne žemės ūkio paskirties gamybinių patalpų įrenginiai (kompresoriai, autokrautuvai, plovimo, valymo mašinos ir kt.), komunalinė, buitinė, organizacinė ir kita technika);

3.3. kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme, reglamente (ES) Nr. 702/2014, reglamente (ES) Nr. 651/2014 ir kituose teisės aktuose.

4. Tuo atveju, kai investuojama į pirminę žemės ūkio produktų gamybą, žemės ūkio produktų perdirbimą, kai perdirbus žemės ūkio produktą taip pat gaunamas žemės ūkio produktas, ir (ar) prekybą žemės ūkio produktais, pagalba teikiama vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 702/2014 14 ir 17 straipsnio nuostatomis, tuo atveju, kai investuojama į kitą veiklą – reglamento (ES) Nr. 651/2014 17 straipsnio nuostatomis.

 

II SKYRIUS

PAGALBOS SUTEIKIMO SĄLYGOS

 

5. Pagal šias taisykles kompensuojama 80 proc. garantinės įmokos:

5.1. kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems iš kredito įstaigų kreditus su Bendrovės garantija investiciniams projektams, skirtiems pirminei žemės ūkio produktų gamybai, žemės ūkio produktų perdirbimui ir (ar) prekybai žemės ūkio produktais;

5.2. kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems iš kredito įstaigų kreditus su Bendrovės garantija investiciniams projektams, skirtiems kitai veiklai.

6. Garantinė įmoka nekompensuojama kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems iš kredito įstaigų kreditus investiciniams projektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones.

7. Šių taisyklių 5 punkte nurodytiems kaimo vietovėje veikiantiems subjektams dalis garantinės įmokos kompensuojama, jei kaimo vietovėje veikiantis subjektas:

7.1. atitinka mažoms ar vidutinėms įmonėms reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priede ir reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priede nustatytus kriterijus;

7.2. nėra sunkumų patirianti įmonė, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnyje ir reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnyje;

7.3. ir jo sutuoktinis nedalyvauja Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ar Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (toliau – KPP) priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;

7.4. nėra gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka arba jis yra grąžinęs visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

8. Dalis garantinės įmokos kompensuojama, jei investiciniais projektais siekiama vieno arba kelių iš šių tikslų:

8.1. gerinti bendrus ūkio veiklos rezultatus ir tvarumą, visų pirma, mažinant gamybos sąnaudas arba gerinant ir perorientuojant gamybą;

8.2. gerinti natūralią aplinką, higienos sąlygas arba gyvūnų gerovės standartus, su sąlyga, kad susijusiomis investicijomis laikomasi griežtesnių standartų nei galiojantieji Europos Sąjungos standartai;

8.3. sukurti ir gerinti su ūkio plėtra, pritaikymu ir modernizavimu susijusią infrastruktūrą;

8.4. įgyvendinti su agrarine aplinkosauga ir klimato kaita susijusius tikslus.

9. Kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, nurodytiems taisyklių 5.1 papunktyje, investicinių projektų tinkamos finansuoti išlaidos yra:

9.1. nekilnojamo turto statyba, jo įsigijimas arba atnaujinimas; su žeme susijusios išlaidos gali būti tinkamos finansuoti tik tuomet, jei jos neviršija 10 proc. visų tinkamų finansuoti investicinio projekto išlaidų;

9.2. žemės ūkio technikos ir (ar) kitos gamybinės įrangos įsigijimas;

9.3. kompiuterių programinės įrangos įsigijimas ar kūrimo ir patentų, licencijų, autorių teisių ir prekių ženklų įsigijimas;

9.4. bendrosios išlaidos, susijusios su taisyklių 9.1 ir 9.2 papunkčiuose nurodytomis išlaidomis, pvz., atlygis architektams, inžinieriams ir konsultantams, mokesčiai, susiję su konsultacijomis, kaip siekti aplinkosaugos ir ekonominio tvarumo, įskaitant galimybių studijas; išlaidos galimybių studijoms tinkamos finansuoti net ir tuo atveju, jei remiantis jų rezultatais nėra patiriama išlaidų pagal taisyklių 9.1 ir 9.2 papunkčius.

10. Kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, nurodytiems taisyklių 5.2 papunktyje, investicinių projektų tinkamos finansuoti išlaidos yra:

10.1. investuojant į materialųjį turtą – išlaidos, susijusios su investicijomis į žemę, pastatus, mašinas, įrenginius ir įrangą;

10.2. investuojant į nematerialųjį turtą – išlaidos, susijusios su intelektine nuosavybe (pvz. patento teisės, licencijos, praktinė patirtis ir kt.), jei tenkinami reglamento (ES) Nr. 651/2014 17 straipsnio 4 dalyje išdėstyti reikalavimai.

11. Investicinių projektų, skirtų kitai veiklai, kaip nurodyta taisyklių 5.2 papunktyje, investicijas turi sudaryti investicijos į materialųjį ir (arba) nematerialųjį turtą, susijusį su naujos įmonės kūrimu, esamos įmonės plėtimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus papildomus produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu.

12. Šių taisyklių 5 punkte nurodytų kaimo vietovėje veikiančių subjektų investicinių projektų tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos šių taisyklių 9 ir 10 punkte nurodytos išlaidos, patirtos po Bendrovės sprendimo skirti pagalbą priėmimo dienos.

13. Bendras pagal šias ir kitas taisykles paramos intensyvumas vienam investiciniam projektui negali viršyti:

13.1. kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, investuojantiems į pirminę žemės ūkio produktų gamybą, žemės ūkio produktų perdirbimą ir (ar) prekybą žemės ūkio produktais, – 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;

13.2. kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, investuojantiems į kitą veiklą, – 20 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu pagalba teikiama mažoms įmonėms, ir 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama vidutinėms įmonėms.

14. Teikiant pagalbą kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, investuojantiems į pirminę žemės ūkio produktų gamybą, turi būti tenkinamos reglamento (ES) Nr. 702/2014 14 str. 4, 5, 7, 9, 10 ir 11 dalies nuostatos, investuojantiems į žemės ūkio produktų perdirbimą ir (ar) prekybą žemės ūkio produktais – reglamento (ES) Nr. 702/2014 17 straipsnio 3, 4, 6, 7 ir 8 dalies nuostatos.

15. Pagal šias taisykles negali būti teikiama pagalba, viršijanti reglamento (ES) Nr. 702/2014 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytą 500 000 Eur ir 1 dalies c punkte nustatytą 7,5 mln. Eur sumą bei reglamento (ES) Nr. 651/2014 4 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytą 7,5 mln. Eur sumą vieno kaimo vietovėje veikiančio subjekto vienam investiciniam projektui. Minėtos sumos neapeinamos dirbtinai išskaidant projektus.

16. Skaičiuojant bendrą investicinės paramos dydį, turi būti tenkinamos reglamento (ES) Nr. 702/2014 8 straipsnio ir reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio nuostatos dėl paramos sumavimo.

 

III SKYRIUS

ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

17. Šių taisyklių 5 punkte nurodyti kaimo vietovėje veikiantys subjektai (toliau – kredito gavėjas) moka garantinę įmoką Bendrovei už garantijos suteikimą kredito įstaigai.

18. Kredito gavėjas, norėdamas gauti dalies garantinės įmokos kompensaciją, kredito įstaigai kartu su teikiama paraiška dėl garantijos suteikimo ir kitais dokumentais pateikia:

18.1. paraišką dėl garantinės įmokos už investicinius kreditus kompensavimo (paraiška turi būti pildoma lietuvių kalba, paraiškos formą, kuri turi atitikti reglamento (ES) Nr. 702/2014 6 straipsnio 2 dalies ir reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, nustato Bendrovė ir skelbia interneto svetainėje adresu www.garfondas.lt) (toliau – paraiška);

18.2. žemės ūkio valdos įregistravimo dokumento patvirtintą kopiją.

19. Asmenų ir jų sutuoktinių, dalyvaujančių Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir KPP priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, sąrašus, nurodydama vardą, pavardę ir asmens kodą, Bendrovei teikia Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė mokėjimo agentūra). Papildomų duomenų, kurių reikia tinkamai pagalbos intensyvumo kontrolei užtikrinti, teikimo formas ir terminus Nacionalinė mokėjimo agentūra su Bendrove suderina duomenų teikimo sutartyje.

 

IV SKYRIUS

PAGALBOS SKYRIMAS IR IŠMOKĖJIMAS

 

20. Bendrovės valdybai priėmus sprendimą suteikti garantiją kredito įstaigai dėl jos kredito gavėjui teikiamo kredito, Bendrovė apskaičiuoja už garantijos suteikimą mokamos garantinės įmokos dydį.

21. Bendrovės valdyba pagal kreditų gavėjų pateiktus dokumentus ir informaciją, nurodytus taisyklių 18 punkte, atsižvelgusi į Nacionalinės mokėjimo agentūros pateiktą informaciją, nurodytą taisyklių 19 punkte, ir apskaičiuotą pagalbos dydį, įvertina kredito gavėjo tinkamumą dalies garantinės įmokos kompensacijai gauti ir priima sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo.

22. Jei priimamas sprendimas skirti pagalbą, Bendrovė:

22.1. apskaičiuoja kompensuojamąją garantinės įmokos dalį ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia kredito gavėjui ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai informaciją raštu apie kredito gavėjo investiciniam projektui numatytos skirti pagalbos pobūdį ir dydį;

22.2. vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, per Registro nuostatuose nustatytą terminą pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui (toliau – Registras) duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą. Esant reikalui (Registro nuostatų 23 punkte nurodytais atvejais, taip pat, jei išmokama ne visa pagalbos suma, dėl vienokių ar kitokių priežasčių pagalba grąžinama ir t. t.) Registrui pateikti duomenys apie suteiktą pagalbą per Registro nuostatuose nustatytą terminą patikslinami.

23. Jei priimamas sprendimas pagalbos neskirti, Bendrovė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia šį sprendimą kredito gavėjui. Sprendimas dėl pagalbos neskyrimo turi atitikti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo reikalavimus.

24. Kredito gavėjui sumokėjus garantinės įmokos dalį (be kompensuojamosios dalies), Bendrovė suteikia garantiją kredito įstaigai ir pateikia Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamentui (toliau – Finansų ir biudžeto departamentas) pažymą apie lėšų poreikį kreditų gavėjų garantinės įmokos daliai kompensuoti (priedas).

25. Žemės ūkio ministerijos Buhalterinės apskaitos skyrius pagal raštu gautą Finansų ir biudžeto departamento pažymą apie lėšų poreikį kreditų gavėjų garantinės įmokos daliai kompensuoti (toliau – pažyma), vadovaudamasis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“, parengia mokėjimo paraišką Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui (toliau – Valstybės iždo departamentas) dėl lėšų kreditų gavėjų garantinės įmokos daliai kompensuoti pervedimo į Bendrovės sąskaitą. Mokėjimo paraiška parengiama ir pateikiama Valstybės iždo departamentui per 5 darbo dienas nuo Finansų ir biudžeto departamento pažymos raštu gavimo dienos.

 

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

26. Kreditų gavėjai, neteisėtai gavę pagalbą pagal šias taisykles, arba asmenys, prisidėję prie jos neteisėto gavimo (sąmoningai pateikė klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Atsižvelgiant į einamaisiais metais pagalbai skiriamas lėšas, kompensuojama garantinės įmokos dalis gali būti mažinama.

29. Siekdama viešo ir skaidraus pagalbai mokėti skirtų lėšų panaudojimo, Bendrovė skelbia kreditų gavėjų sąrašus ir sumas, išmokėtas kiekvienam kredito gavėjui iš valstybės biudžeto. Informacija apie kredito gavėjams kalendoriniais metais išmokėtą pagalbą paskelbiama iki kitų metų gegužės 31 d. Bendrovės tinklapyje.

30. Bendrovė privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos suteikimo dienos saugoti visą su pagalbos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus.

______________

 

Dalies garantinės įmokos

kreditų gavėjams

kompensavimo taisyklių

priedas

 

(Pažymos apie lėšų poreikį kreditų gavėjų garantinės įmokos daliai kompensuoti forma)

 

UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Finansų ir biudžeto departamentui

 

PAŽYMA

APIE LĖŠŲ POREIKĮ KREDITŲ GAVĖJŲ GARANTINĖS ĮMOKOS DALIAI KOMPENSUOTI

 

__________ Nr. _____

(data)

____________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Bendrovės valdybos sprendimas dėl garantijos suteikimo (data, protokolo Nr.)

 

Kredito suma, Eur

 

Garantijos suma, Eur

 

Garantinės įmokos dydis, proc.

 

Garantinės įmokos suma, Eur

 

Kompensuotina garantinės įmokos dalis, Eur

 

Pastabos

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius

 

 

(parašas)

 

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

Vyr. buhalteris

 

 

(parašas)

 

 

(vardas, pavardė)