LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE VIEŠAI SKELBIAMŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ KOKYBĖS STEBĖSENOS

 

2022 m. kovo 16 d. Nr. 1K-93

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 101 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 348 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatymą“ 2.1.4 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 583 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą“ 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1147 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymą“ 1.2.3 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 729 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą“ 3 punktu:

1Tvirtinu Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2Skiriu Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atlikti Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų finansinių ataskaitų kokybės stebėseną.

3Nustatau, kad:

3.1. šis įsakymas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.;

3.2. šis įsakymas taikomas atliekant Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų 2021 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų kokybės stebėseną;

3.3. atliekant Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų 2021 m. sausio 1 d. prasidedančio ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų kokybės stebėseną, šiuo įsakymu tvirtinamo Aprašo 2 punkte nurodytos stebėsenos gairės paskelbiamos iki 2022 m. birželio 1 d.

 

 

Finansų ministrė                                                                                                          Gintarė Skaistė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 1K-93

 

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE VIEŠAI SKELBIAMŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ KOKYBĖS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos tvarkos apraše reglamentuojama subjektų – pelno siekiančių juridinių asmenų ir pelno nesiekiančių juridinių asmenų, išskyrus viešojo sektoriaus subjektus, patvirtintų ir Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų finansinių ataskaitų kokybės (atitikties reikalavimams, nustatytiems jų finansinių ataskaitų rengimą reglamentuojančiuose teisės aktuose) stebėsenos tvarka.

 

II SKYRIUS

STEBĖSENOS TVARKA

 

2. Institucija, atliekanti finansinių ataskaitų kokybės stebėseną (toliau – Institucija), suderinusi su valstybės įmone Registrų centru (toliau – Registrų centras), kasmet iki vasario 1 dienos savo interneto svetainėje paskelbia tų metų stebėsenos gaires, kuriose nurodoma:

2.1. kriterijai, kuriais vadovaujantis bus atrenkamos subjektų finansinės ataskaitos, kurių kokybė bus vertinama;

2.2. subjektų grupės (pagal teisinę formą, pateiktų elektroninio formato rinkinių formą ir pan.), pagal kurias bus atrenkamos finansinės ataskaitos, kurių kokybė bus vertinama;

2.3. konkreti finansinė ataskaita arba jos dalis, į kurios kokybę bus kreipiama daugiausia dėmesio (pavyzdžiui, finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, pelno nesiekiančio juridinio asmens finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte pateiktos informacijos apie gautą, panaudotą paramą pateikimas ir pan.).

3. Vertinama praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų kokybė. Institucijos sprendimu gali būti vertinama ir to paties subjekto ankstesnių metų finansinių ataskaitų kokybė.

4. Institucija pateikia Registrų centrui prašymą atrinkti tam tikrų subjektų finansines ataskaitas vadovaujantis stebėsenos gairėmis.

5. Gavęs Institucijos prašymą Registrų centras atrenka ir pateikia Institucijai tam tikrų subjektų finansines ataskaitas per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

6. Registrų centrui, valstybės institucijoms ir įstaigoms kilus abejonių dėl tam tikro subjekto finansinių ataskaitų kokybės, Registrų centras, valstybės institucijos ir įstaigos gali pateikti Institucijai motyvuotą (nurodytos aplinkybės, kuriomis pagrindžiama abejonė dėl finansinių ataskaitų kokybės) prašymą atlikti konkretaus subjekto finansinių ataskaitų kokybės stebėseną.

7. Institucija finansinių ataskaitų kokybę vertina pagal savo parengtą ir su Lietuvos Respublikos finansų ministerija suderintą kontrolinį klausimyną. Numatoma tikrinti finansinių ataskaitų informacija gali būti tikrinama ir naudojantis kitais Institucijai prieinamais informacijos šaltiniais.

 

III SKYRIUS

STEBĖSENOS REZULTATAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VERTINIMO ATASKAITA

 

8. Stebėsenos metu Institucija rengia vertinimo ataskaitą, kurioje turi būti nurodyta:

8.1. subjekto, kurio finansinių ataskaitų kokybė buvo vertinta, pavadinimas;

8.2. teisės aktai, kuriais vadovaujantis subjektas parengė vertintas finansines ataskaitas;

8.3. nustatyti finansinių ataskaitų kokybės trūkumai;

8.4. rekomendacijos dėl finansinių ataskaitų kokybės gerinimo.

9. Vertinimo ataskaitą Institucija pateikia subjektui, kurio finansinių ataskaitų kokybė buvo vertinta, ir Registrų centrui.

10. Jeigu konkretaus subjekto finansinių ataskaitų kokybė buvo vertinta pagal valstybės institucijos ar įstaigos prašymą, vertinimo ataskaitą Institucija taip pat pateikia prašymą teikusiai valstybės institucijai ar įstaigai. Jeigu buvo atliktas finansinių ataskaitų, kurių kokybė buvo vertinta, auditas, vertinimo ataskaitą institucija taip pat pateikia finansinių ataskaitų auditą atlikusiam auditoriui.

11. Jeigu Institucija įtaria, kad nustatyti finansinių ataskaitų kokybės trūkumai turi administracinio nusižengimo požymių, ji gali teikti Registrų centrui siūlymą pradėti administracinio nusižengimo teiseną.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

STEBĖSENOS APŽVALGA

 

12. Institucija kasmet apibendrina metų vertinimo ataskaitų duomenis ir parengia metinę stebėsenos apžvalgą, kurioje turi būti nurodyta:

12.1. subjektų grupės (pagal teisinę formą, pateiktų elektroninio formato rinkinių formą ir pan.), kurių finansinių ataskaitų kokybė buvo vertinta tam tikrais metais;

12.2. finansinių ataskaitų kokybės trūkumai, kurie buvo nustatyti daugiau negu vieno subjekto finansinėse ataskaitose;

12.3. rekomendacijos, kurios buvo teiktos dėl kiekvienos subjektų grupės finansinių ataskaitų.

13. Institucija metinę stebėsenos apžvalgą skelbia savo interneto svetainėje kiekvienais metais iki vasario 10 dienos. Institucijos interneto svetainėje skelbiamos ne mažiau kaip pastarųjų kalendorinių metų stebėsenos apžvalgos.

14. Kasmet iki kovo 10 dienos Institucija organizuoja stebėsenos apžvalgos pristatymą visuomenei.

 

_________________