TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 25 d. Nr. T1-230

Telšiai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi, Socialinių paslaugų planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“, 33 punktu, Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų planą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Kęstutis Gusarovas

 

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-230

 

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

 

I. ĮVADAS

 

1.  Bendra informacija

 

Telšių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2020 m. socialinių paslaugų plano (toliau – Planas) tikslai atitinka:

1.1.    Telšių rajono savivaldybės strateginio plėtros 2004–2020 metų plano 3 prioriteto „Saugios socialinės aplinkos ir palankios žmogaus sveikatai aplinkos kūrimas“ 3.2 tikslo „Kurti saugią socialinę aplinką“ 3.2.1 uždavinyje „Plėtoti socialinių paslaugų tinklą“ numatytas priemones:

–   pagerinti socialinės paramos infrastruktūrą ir socialinių paslaugų kokybę;

–   padidinti socialinių paslaugų prieinamumą labiausiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms.

1.2.    Telšių rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano 07 programos „Socialinės paramos įgyvendinimas“ 2 tikslą – kurti rajone socialiai saugią aplinką, mažinti socialinę atskirtį Telšių rajone bei organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas įvairioms žmonių socialinėms grupėms.

1.3.    Plane teikiama informacija apie Telšių rajone teikiamas socialines paslaugas, paslaugų teikėjus ir gavėjus, socialinių paslaugų infrastruktūrą, analizuojamas socialinių paslaugų išvystymo ir paslaugų plėtros poreikis, nustatomi socialinių paslaugų plėtros tikslai ir prioritetai, numatomi uždaviniai, priemonės ir finansavimo šaltiniai.

 

2. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai

 

Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai yra šie:

2.1.    Plėtoti kompleksiškai teikiamų paslaugų teikimą šeimai ir vaikams:

2.1.1. vykdyti socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą bei užtikrinti pagalbos organizavimą

šeimai ir vaikams;

2.1.2. stiprinti darbą su socialinių problemų turinčiomis šeimomis;

2.1.3. įgyvendinti tėvų globos netekusių vaikų socialinės globos bendruomenėje priemones.

2.2.    Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą asmenims su proto ir psichikos negalia bei jų

šeimos nariams:

2.2.1. plėtoti socialines paslaugas asmenims su proto ir psichikos negalia bei jų šeimos

nariams.

2.3.    Stiprinti socialinį darbą su socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis:

2.3.1. Stiprinti socialinį darbą su socialinę riziką patiriančiais asmenims, įgyvendinant

Socialinės rizikos asmenų 2016-2021 metų integracijos ir socialinės pagalbos programos priemonių planą;

2.3.2. Stiprinti socialinį darbą su socialinę atskirtį patiriančiais asmenims.

2.4.    Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą senyvo amžiaus asmenims, vaikams ir

suaugusiems asmenims su fizine negalia:

2.4.1. plėtoti socialines paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims;

2.4.2. pritaikyti gyvenamąją ir viešąją aplinką asmenims su negalia;

2.4.3. didinti neįgalių asmenų darbinį užimtumą;

2.4.4. stiprinti privačias iniciatyvas plėtojant socialines paslaugas.

2.5.    Didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir socialinių darbuotojų profesinius

gebėjimus:

2.5.1. užtikrinti NVO dalyvavimą socialinių paslaugų teikime;

2.5.2. didinti socialinių darbuotojų profesinius gebėjimus.

 

3. Socialinių paslaugų plano rengėjai

 

Planą parengė Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius.

Informacija parengta pagal Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus, Telšių socialinių paslaugų centro, Telšių vaikų globos namų, Telšių rajono senelių globos namų, Telšių centro „Viltis“ duomenis bei kitus informacinius šaltinius (nurodyta Plane).

 

II. BŪKLĖS ANALIZĖ

 

4. Savivaldybės socialinės ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas          

 

4.1. Vidutinis metinis gyventojų skaičius ir sudėtis

1 lentelė

Eil. Nr.

Rodiklis

Gyventojų skaičius ir sudėtis

Pokytis

(+ didėjimas; - mažėjimas), proc.

 

2018 m.

2019 m.

 

bendras sk.

dalis, proc.

bendras sk.

dalis, proc.

 

2017-2018 m.

2018-2019 m.

 

1.

Nuolatinių gyventojų skaičius[1]

iš jų:  

40301

100

39515

100

-2,24

-1,95

 

1.1.

mieste

22763

56,48

22357

56,58

-0,20

+0,10

 

1.2.

kaime

17538

43,52

17158

43,42

+0,20

-0,10

 

2.

Iš bendro gyventojų skaičiaus:

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

pensinio amžiaus gyventojai[2]

8654

21,47

8620

21,81

+0,36

-0,34

 

2.2.

suaugę asmenys su negalia[3]

1456

3,61

1394

3,53

-0,2

-0,08

 

2.3.

vaikai (iki 18 m.)

7963

19,76

7665

19,40

-0,24

-0,36

 

2.4.

vaikai su negalia

390

0,97

385

0,97

+0,09

0

 

2.4.1.

neįgalių vaikų dalis nuo bendro vaikų skaičiaus

x

4,90

x

5,02

+0,52

+0,12

 

2.5.

socialinės rizikos vaikai

 

3.

Šeimos, patiriančios socialinę riziką

241

x

239

x

+17

 

 

4.

Vaikų skaičius šeimose, patiriančiose socialinę riziką

443

1,1

387

0,98

+0,13

-0,12

 

4.1.

vaikų dalis nuo bendro vaikų skaičiaus

x

5,56

x

5,05

+1,09

-0,51

 

4.2.

neįgalių vaikų skaičius šeimose, patiriančiose socialinę riziką

56

x

46

x

-21,3

-10

 

5.

Kiti demografiniai rodikliai

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

darbingo amžiaus gyventojų

23684

58,77

23230

58,79

-0,12

+0,02

 

5.2.

socialinės rizikos asmenų

152

0,38

157

0,40

+0,06

+0,02

 

5.2.1.

socialinės rizikos asmenų dalis nuo suaugusių asmenų skaičiaus

x

0,64

x

0,68

+0,1

+0,04

 

 

4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius lemiantys veiksniai

 

Telšių rajone veikia keturios socialines paslaugas teikiančios biudžetinės įstaigos, t.y.:

1.   Telšių socialinių paslaugų centras ir jo struktūriniai padaliniai:

1.1.   Telšių dienos centras;

1.2.   Telšių nakvynės namai;

1.3.   Telšių savarankiško gyvenimo namai (šalia nakvynės namų);

1.4.   Laikini šeimos namai;

1.5.   Globos centras;

1.6.   Upynos dienos centras;

1.7.   Žarėnų dienos centras;

1.8.   Mitkaičių dienos centras;

2.   Telšių rajono senelių globos namai ir jo struktūriniai padaliniai:

2.1.   Gedrimų savarankiško gyvenimo namai;

2.2.   Dienos centras Gedrimuose;

3.   Telšių vaikų globos namai;

4.   Telšių centras „Viltis“.

 

1 paveikslas

Telšių socialinių paslaugų centras - Home | Facebook                Telšių socialinių paslaugų centras (1 pav.) teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas.     Telšių socialinių paslaugų centro struktūra išvystyta taip, kad būtų teikiamos socialinės paslaugos visoje Savivaldybės teritorijoje.

Telšių socialinių paslaugų centras atlieka šias funkcijas: teikia gyventojams informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, transporto, maitinimo organizavimo bei kitas bendrąsias socialines paslaugas; teikia socialinės priežiūros, pagalbos į namus, paslaugas namuose suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, kitiems asmenims ir jų šeimoms; teikia socialinės globos (dienos socialinės globos asmens namuose ir institucijoje) paslaugas senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, vaikams su negalia; teikia socialinės priežiūros, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriančioms šeimoms, kitiems asmenims ir jų šeimoms; teikia laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugas Nakvynės namuose, socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims, senyvo amžiaus asmenims; teikia apgyvendinimo paslaugas Savarankiško gyvenimo namuose motinoms ar tėvams su vaikais, senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia krizių atvejais; teikia apgyvendinimo paslaugas Laikinuose šeimos namuose socialinę riziką patiriančioms šeimoms, vienišiems tėvams, motinoms ar tėvams su vaikais, besilaukiančioms moterims; teikia intensyvios krizių įveikimo bei intensyvios psichosocialinės pagalbos paslaugas besilaukiančioms moterims, nepilnametėms motinoms su vaikais, socialinių įgūdžių stokojančioms motinoms; teikia pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams ir šeimynų dalyviams; teikia trumpalaikės socialinės globos paslaugas krizinėje situacijoje atsidūrusioms motinoms ar tėvams su vaikais, asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje, apgyvendintiems Savarankiško gyvenimo namuose; organizuoja atvejo vadybą šeimoms patiriančioms socialinę riziką; teikia socialines paslaugas (socialinių įgūdžių ir palaikymo, sociokultūrines ir kitas), organizuoja popamokinę veiklą dienos centrus lankantiems socialinę riziką patiriančių šeimų vaikams, socialinę riziką patiriantiems vaikams, socialiai remtinose šeimose bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčiose šeimose augantiems vaikams ir jų šeimoms; vykdo globos centro funkcijas; organizuoja trumpalaikę socialinę globą vaikams su negalia (išskyrus protinę negalią turinčius) ir kt.

2019 m. Valdymo inovacijų agentūra įvertino Telšių socialinių paslaugų centro įsivertinimo kokybę ir paskelbė rezultatus. Kokybės rodiklių vertinime surinkti 74 balai, kurie leidžia daryti prielaidą, kad tai tobulėjanti organizacija, turinti aiškias paslaugų teikimo gaires, ieškanti būdų įtraukti klientus ir besimokanti vertinti klientų pažangą, vertina darbuotojus ir juos motyvuoja. Organizacija aiškiai gali identifikuoti tobulintinas sritis ir siekia paslaugų kokybės. Pateiktos šios rekomendacijos:

1.  Rekomenduojama ieškoti būdus darbuotojus įtraukti į metinio plano rengimą.

2.  Patobulinti klientų pasitenkinimo paslaugomis vertinimo sistemą, reguliariai įgyvendinti klientų apklausas, svarbu apie tai informuoti darbuotojus.

3.  Verta aptarti su kolegomis naujų darbuotojų atrankos kriterijus. Personalo atranka turėtų būti atliekama organizuojant atrankos komisijos darbą.

4.  Rekomenduojama detaliau aptarti su darbuotojais paslaugų infrastruktūros klausimą, kokios konkrečiai fizinės sąlygos neatitinka klientų poreikių.

5.  Svarbu ieškoti būdų į paslaugų teikimą įtraukti savanorius. Tai būtų galima padaryti plečiant partnerystės tinklą su nevyriausybinėmis organizacijomis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Įstaigos pateikti poreikiai ir aktualijos:

- atsižvelgiant į paslaugų gavėjų poreikius, būtina ilginti paslaugų teikimo trukmę: dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos turėtų būti teikiamos 8 val. per dieną ir ne mažiau kaip 5 dienas per savaitę; pagalbos į namus paslaugos turėtų būti teikiamos ne trumpiau kaip 4 val. per dieną;

- siekiant patenkinti asmens namuose teikiamų socialinių paslaugų poreikį, būtina įsteigti 10 socialinių darbuotojų padėjėjų etatų;

- 2019 m. sunkios negalios asmenims ir toliau bus teikiamos labai aktualios integralios pagalbos paslaugos; numatoma, kad iš projekto lėšų šios paslaugos bus finansuojamos iki 2020 m. kovo mėn.;

- būtina pradėti teikti atokvėpio paslaugas slaugantiems namuose senyvo amžiaus ir neįgalius asmenis, šios paslaugos galėtų būti teikiamos visas 7 dienas per savaitę;

- siūloma plėtoti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, steigiant dienos užimtumo centrus kaimiškose seniūnijose;

- dienos centruose numatoma teikti daugiau paslaugų senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims;

- Telšių nakvynės namuose būtina atlikti remontą ir rekonstruoti pagalbines patalpas, įrengiant vietas, kur būtų galima apnakvindinti 10 asmenų per 1 naktį;

- būtina užtikrinti saugias darbo sąlygas Nakvynės namų budėtojams, nes į Nakvynės namus dažnai atvyksta neblaivūs asmenys, kurie kelia realią grėsmę naktį likusiam budėti darbuotojui;

- būtina skirti pakankamai lėšų socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijai kelti;

- būtina atlikti remonto darbus Telšių dienos centre bei aptverti teritoriją tvora;

- būtina Telšių socialinių paslaugų centro patalpas pritaikyti neįgalių asmenų poreikiams, įrengiant liftą ir pandusą prie įėjimo bei užbaigti vidaus patalpų remonto darbus;

- darbuotojams, dirbantiems su socialinių problemų turinčiomis šeimomis, būtina nupirkti naujus kompiuterius.

 

 

 

 

 

 

 

2 paveikslas

 

Telšių rajono senelių globos namuose (2 pav.) yra teikiamos specialiosios socialinės paslaugos – dienos, trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa.

Trumpalaikės / ilgalaikės socialinės globos kaina per mėnesį senyvo amžiaus asmeniui ar asmeniui su negalia 650 Eur / mėn. ir asmeniui su sunkia negalia – 750 Eur / mėn. Telšių rajono senelių globos namų padalinyje – Gedrimų dienos centre dienos socialinės globos kaina vienam asmeniui yra 435,00 Eur / mėn. Asmuo už dienos socialinę globą moka nuo 5 iki 10 proc. gaunamų pajamų. Už kitas suteiktas paslaugas moka pagal nustatytus paslaugų įkainius.

Trumpalaikės / ilgalaikės socialinės globos kaštai asmenims su sunkia negalia iš dalies apmokami iš savivaldybių biudžetams skirtų specialiųjų tikslinių dotacijų. Taip pat asmuo už suteiktą trumpalaikės / ilgalaikės socialinės globos paslaugą moka 1 proc. nuo turimo turto vertės, viršijančios turto normatyvą. Šį mokestį moka 16 paslaugų gavėjų, per 2018 m. surinkti 5677,21 Eur papildomų lėšų. Trumpalaikės/ ilgalaikės socialinės globos paslaugų poreikis nuolatos didėja. 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis ilgalaikė socialinė globa nebuvo suteikta 34 asmenims. Būtina Telšių rajone sudaryti sąlygas kurtis naujoms įstaigoms, teikiančioms trumpalaikės/ilgalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmeniui ar asmeniui su negalia.

Gedrimų savarankiško gyvenimo namuose asmuo už socialinės priežiūros paslaugas moka iki 20 proc. gaunamų pajamų, priklausomai nuo pajamų dydžio. Taip pat kiekvieną mėnesį apskaičiuojamas mokestis už komunalines paslaugas ir mokestis už kitas asmens pasirinktas papildomas paslaugas.

2019 m. spalio mėn. Telšių rajono senelių globos namuose buvo atlikta gyventojų apklausa. Atlikus apklausos analizę pateiktos tokios išvados:

1.   Gyventojai patenkinti teikiamomis paslaugomis.

2.   Gyventojai žino savo teises ir pareigas bei įstaigoje vyraujančią tvarką ir jiems yra Sudarytos galimybės laisvai išreikšti savo nuomonę vienu ar kitu klausimu.

3.   Gyventojų nuomone, Telšių rajono senelių globos namuose dirba paslaugūs, mandagiai bendraujantys ir laiku suteikiantys reikiamą pagalbą darbuotojai.

4.   Individualios socialinės globos planai yra rengiami, peržiūrimi dalyvaujant gyventojams. Gyventojų nuomone ISGP yra būtinas dokumentus, kuris gali užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą.

5.   Gyventojams pakanka organizuojamų renginių ir jie patenkinti jų kokybe, tačiau trūksta vyriškos lyties atstovams užimtumo veiklų, kur jie galėtų save realizuoti.

6.   Gyventojai labiausiai pasitiki Socialinio darbo tarnybos darbuotojais.

7.   Gyventojai yra patenkinti Asmens sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojų teikiamomis paslaugomis.

Pateiktos šios rekomendacijos:

1.   Siūloma peržiūrėti gyventojams sudarytą menu, kad būtų išvengta pasikartojančio maisto per savaitę bei atlikti kontrolę virtuvėje dėl maisto skonių savybių.

2.   Įvertinti ir pritaikyti visą įstaigos aplinką asmenims su judėjimo negalia.

3.   Užimtumo specialistei rekomenduojama paįvairinti užimtumo veiklas vyrams.

Įstaigos pateikti poreikiai ir aktualijos:

– asmenims, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, didėja poreikis gauti psichologinę–psichoterapinę pagalbą, todėl būtina Telšių rajono senelių globos namuose įsteigti psichologo etatą;

pagal ilgalaikę / trumpalaikę socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvus trūksta 0,5 užimtumo specialisto etato;

Telšių rajono senelių globos namuose ir jų padaliniuose maitinimo paslaugos teikiamos virš 100 asmenų, virtuvės darbuotojų darbo krūviai yra labai dideli. Maistas yra gaminamas įstaigos virtuvėje ir į padalinius išvežamas termosuose, tačiau savaitgaliais ir švenčių dienomis yra sunku organizuoti maisto pristatymą į Gedrimų savarankiško gyvenimo namus, nes tomis dienomis nedirba vairuotojas. Siūloma, kad Gedrimų savarankiško gyvenimo namų ir Dienos socialinės globos centro paslaugų gavėjams būtų perkama maitinimo paslauga;

Gedrimų savarankiško gyvenimo namuose nepakanka gyvenamųjų kambarių (kai kuriuose kambariuose gyvena po 3 asmenis) ir užimtumo patalpų, todėl yra galimybė terasoje, dengtoje stogu (330 m2), įrengti gyvenamuosius kambarius ir užimtumo patalpas, tačiau šiai rekonstrukcijai reikalingos lėšos.

3 paveikslas

 

 

              Telšių vaikų globos namuose (3 pav.) teikiamos trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams iki 21 metų. Paslaugos organizuojamos šeimynose. Vieno vaiko išlaikymo paslaugos kaina − 1115,00 Eur / mėn. Patvirtintas maksimalus vietų gavėjų skaičius nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. − 16. Per 2019 m. vietų skaičius mažėjo nuo 30 iki 16 (2018 m. vietų skaičius mažėjo nuo 50 iki 30). Vaikų globos namuose 2019 m. pabaigoje gyveno 15 vaikų (2018 m. – 24), iš kurių 9 globotiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, 7 iš jų nustatytas vidutinis neįgalumo lygis. Didžiausias paslaugų gavėjų skaičius vienu metu 2019 m. buvo 24 vaikai (2018 m. –55 vaikai).

Per metus iš Telšių vaikų globos namų išvyko 10 vaikų (2018 m. – 40):  – grąžinti tėvams į šeimas (2018 m. – 8), 1 nustatyta globa bendruomeniniuose vaikų globos namuose VšĮ „Kurkime vaikams rytojų“ (2018 m. – 15), 1 globėju paskirti Ventos socialinės globos namai. 

Telšių vaikų globos namų veiklos vertinimo apklausa atliekama įstaigos tinklalapyje http://www.telsiuvaikuglobosnamai.lt/. 2020 m. birželio 2 d. skelbiami rezultatai kaip vertinama įstaigos veikla pavaizduota 4 paveiksle.

Įstaigos pateikti poreikiai ir aktualijos:  

–   būtina pradėti įgyvendinti Bendruomeninių namų steigimo projektą;

–   tikslinga nuomotis būstą palydimajai globai teikti;

–   dalyvauti institucinės globos pertvarkos projekte – pereinant nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams;

–   būtina kelti darbuotojų kvalifikaciją, sudaryti galimybę dalyvauti mokymuose, supervizijose, siekti profesinio tobulėjimo;

–   teikti kvalifikuotą pagalbą globotiniams, sulaukus pilnametystės, socialinei paramai ir socialiniam būstui gauti;

tęsti savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymą ─ maisto gaminimą šeimynose.

 

 

4 paveikslas

 

5 paveikslas

 

Telšių centre „Viltis“ (5 pav.) teikiamos trumpalaikės (iki 5 parų per darbo savaitę) ir dienos socialinės globos paslaugos turintiems proto / kompleksinę negalią suaugusiems asmenims.

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T1–123 patvirtintas paslaugų gavėjų skaičius – 60. Nustatytas paslaugų gavėjų vietų skaičius: dienos socialinės globos institucijoje asmenims su proto negalia – 45; trumpalaikės socialinės globos institucijoje – 15. Nustatytas asmens mokėjimo dydis už suteiktas paslaugas: už dienos socialinę globą mokama 20 proc. gaunamų pajamų; už trumpalaikę globą – 40 proc. gaunamų asmens pajamų. Paslaugos Telšių centre „Viltis“ 2019 m. suteiktos 61 asmeniui (2018 m. – 57). Trumpalaikė socialinė globa suteikta 17 asmenų, iš jų 15 su sunkia negalia. Sociokultūrinės paslaugos Telšių centre „Viltis“ 2019 m. suteiktos 7 asmenims (2018 m. – 2).

Telšių centre „Viltis“ apklausa dėl socialinių paslaugų kokybės atlikta laikotarpiu nuo 2019-12-16 iki 2020-01-11. Apklausos metu buvo išsakyti tokie apklaustųjų pastebėjimai:

Įstaigai reikalingas kapitalinis remontas, stokojama funkcinės lovos, išreikštas noras dėl šiuolaikiškesnių grupės erdvių, poilsio zonų, trūksta relaksacijos kambario. Tobulintinos sritys užimtume dėl dramos būrelio, įvardintos papildomos pageidaujamos užimtumo formos: keramikos, pynimo užsiėmimai, siektinas didesnis kelionių ar ekskursijų skaičius. Taip pat pastebėta, kad tik 51 proc. tėvų / globėjų aktyviai bendrauja su įstaigos darbuotojais, 77 proc. apklaustųjų įvardijo, kad suteikiamos visos galimybės pateikti siūlymus ar skundus. 59 proc. tėvų / globėjų atsakė, kad jų vaiko / globotinio savarankiškumo įgūdžiai stiprėja, 16 proc. teigia, kad nestiprėja ir 25 proc. nežino atsakymo į šį klausimą. 65 proc. apklaustųjų nurodė, kad jiems reikalingos atokvėpio paslaugos. 8 tėvams grupinio gyvenimo namų paslauga, 6 tėvams / globėjams tokia paslauga reikalinga kuo skubiau, dar 6, tikėtina, kad bus reikalinga po penkerių metų. Apibendrinus tyrimo rezultatus padaryta išvada, kad klientai patenkinti teikiamomis paslaugomis Telšių centre „Viltis“ bei darbuotojų darbu.

Įstaigos pateikti poreikiai ir aktualijos:

–   būtina atlikti pastato kapitalinį remontą ir pritaikyti socialinėms paslaugoms teikti;

–   trūksta priemonių, baldų ir kito inventoriaus;

–   organizuoti psichologo paslaugų pirkimą;

–   įrengti relaksacijos patalpas neįgaliesiems;

–   būtina vykdyti socialinių paslaugų plėtrą.

 

Telšių rajone socialinių paslaugų teikimo srityje veikia 5 viešosios įstaigos:

VšĮ Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras

VšĮ Telšių krizių centras

VšĮ „Soneima“

 

VšĮ „Kurkime vaikams rytojų“

VšĮ „Gyvenk kartu“

 

VšĮ VARNIŲ PSPC - PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖ

Telšių Krizių centras

Tarybos nariai pasirašė VšĮ "Soneima" ir Savivaldybės skyrybų ...

Logotipas

 

 

Varnių pirminės sveikatos priežiūros centro Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės Slaugos (globos) skyriuje (toliau tekste – VPSPC) teikiama trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa Telšių rajone gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims. Steigėjas – Telšių rajono savivaldybės taryba. Ilgalaikė socialinė globa skiriama asmenims su sunkia negalia, o trumpalaikė socialinė globa teikiama vienišiems senyvo amžiaus asmenims arba asmenims, kuriems reikalinga socialinė globa, kai nepakanka 120 dienų trukmės gydymo, bei sergantiems rizikos grupės asmenims.

Įstaigoje patvirtintas 30 vietų gavėjų skaičius. Nuo 2019 m. vasario 1 d patvirtinta trumpalaikės / ilgalaikės socialinės globos kaina asmeniui: neįgaliam / senyvo amžiaus ar socialinę riziką patiriančiam – 580 Eur / mėn.; asmeniui su sunkia negalia – 994 Eur / mėn. 2019 m.  VPSPC skyriuje socialinės paslaugos suteiktos 52 asmenims, iš jų 36 su sunkia negalia.

Viešojoje įstaigoje Telšių krizių centre teikiama psichologinė ir intensyvi krizių įveikimo pagalba, dirbama savižudžių prevencijos ir postvencijos srityje. Steigėjas 1 privatus fizinis asmuo. Telšių rajono savivaldybės administracija yra nupirkusi  3 metams intensyvios krizės įveikimo ir psichologinių paslaugų teikimo paslaugas iš šios įstaigos. Apmokama pagal faktiškai suteiktas paslaugas. 2019 m. nupirkta paslaugų už 16,8 tūkst. Eur. (2018 m. – 8,6 tūkst. Eur.). 

Neįgaliųjų socialinėje įmonėje „Soneima“ organizuojama darbinė veikla neįgaliems asmenims bei 2018 m. vykdytas įtėvių ir globėjų rengimas GIMK. Steigėjas – Telšių rajono savivaldybės taryba ir 1 privatus fizinis asmuo. Įmonė įgyvendino projektą, skelbtą pagal Neįgaliųjų darbinio užimtumo skatinimo Telšių rajone projektų atrankos konkurso organizavimo aprašą, patvirtintą Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T1-58 „Dėl Neįgaliųjų darbinio užimtumo skatinimo Telšių rajone projektų atrankos konkurso organizavimo aprašo patvirtinimo“. Įmonėje 2019 m. dirbo 24 neįgalieji.

Viešoji įstaiga „Kurkime vaikams rytojų“ vykdo bendruomeninių vaikų globos namų veiklą. Steigėjas – 2 privatūs fiziniai asmenys. Telšių rajono savivaldybės administracija 2018 m. gegužės 3 d. pasirašė Tėvų globos netekusių vaikų socialinės globos teikimo ir finansavimo sutartį su Bendruomeniniais vaikų globos namas VšĮ „Kurkime vaikams rytojų“. Paslaugos kaina yra: tėvų globos netekusiam vaikui – 1420,0 Eur / mėn.; tėvų globos netekusiam vikarui su negalia – 1600,0 Eur / mėn. Iš Savivaldybės biudžeto už vieno vaiko globą mokama ne daugiau kaip 1200 Eur / mėn. VšĮ „Kurkime vaikams rytojų“ socialinės globos paslaugas teikia 12 vaikų (2018 m. – 15) iš Telšių vaikų globos namų, dviejuose individualiuose namuose po 7-8 vaikus. Yra galimybė organizuoti paslaugas dar 6 vaikams.

Viešoji įstaiga „Gyvenk kartu“ savo veiklą pradėjo 2020 m. Organizacija turi vienus grupinio gyvenimo namus Rainiuose, kur yra galimybė trumpalaikės / ilgalaikės socialinės globos paslaugas suteikti 10 asmenų su proto / psichikos negalia.

Telšių rajone yra įregistruotos 22 socialinę veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos (toliau tekste – NVO). NVO veiklai skiriamas finansavimas įgyvendinant Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje ir socialinius projektus.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus vykdo 7 nevyriausybinės organizacijos. 2019 m. projekto pasiekti rezultatai pavaizduoti 2 lentelėje:

 

2 lentelė

Eil.Nr.

Organizacijos, įgyvendinančios projektą, pavadinimas

Paslaugas gavo asmenų iš viso

(nuo metų pradžios)

Iš jų

Bendras projekte dirbusių asmenų skaičius

(nuo metų pradžios)

Iš jų - savanorių

suaugusių neįgaliųjų

neįgalių vaikų

šeimos narių

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubas „Telšių atjauta“

54

54

0

0

6

0

2.

Telšių rajono neįgaliųjų draugija

 

60

60

0

0

7

1

3.

Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugija

65

65

0

0

5

0

4.

Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

56

46

0

10

7

2

5.

Telšių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugija

 

52

52

0

0

3

0

6.

VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centras

47

47

0

0

2

0

7.

Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrija

 

62

62

0

0

6

0

VISO

396

386

0

10

36

3

 

Šių projektų finansavimui skiriamos lėšos iš valstybės ir Savivaldybės biudžeto (2019 m. – 65,6 tūkst. Eur VB; 13,1 tūkst. Eur SB). Socialinės reabilitacijos paslaugos suteiktos 386 neįgaliems asmenims. Vykdytos šios veiklos:

·    neįgaliųjų dienos užimtumas (bendras šių paslaugų gavėjų skaičius – 201 neįgalūs asmenys);

·    individuali pagalba neįgaliajam (bendras šių paslaugų gavėjų skaičius – 208 neįgalūs asmenys);

·    neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose (bendras šių paslaugų gavėjų skaičius – 118 neįgalūs asmenys);

·    pagalba neįgaliųjų šeimos nariams (bendras šių paslaugų gavėjų skaičius – 10 neįgaliųjų šeimos narių).

Telšių rajono savivaldybės strateginio 2019-2021 m. veiklos plano 7 programos 01 tikslo 02 uždavinio 15 priemonėje „Socialinių projektų dalinis finansavimas“ įgyvendinti 2019 m. viso buvo skirti 32070,00 Eur. Įgyvendinti 22 projektai. Skirtas finansavimas pagal projektų veiklas:

-     7285,00 Eur – visų metų organizacijos veiklai vykdyti, t.y. pagalba sergantiems, neįgaliems, skurdą patiriantiems asmenims (5 projektai);

-     10200,00 Eur – socialinę riziką patiriančių, neįgalių asmenų darbinio užimtumo skatinimas (3 projektai);

-     2559,00 Eur – gerosios patirties sklaidai, diskusijų organizavimui, darbo su neįgaliu vaiku pilotavimui (2 projektai);

-     12026,00 Eur – renginiams organizuoti: „Telšių socialinių paslaugų centro 15 metų kelias“,  „Susitikime muzikos šventėje“, „Velykinė gerumo akcija“, „Mūsų muzikos diena“, Socialinių darbuotojų dienos paminėjimas, „Kalėdų belaukiant“, Kalėdinė šventė „Atverkime duris“, „Spalvotojo meduolio diena“, „Kartu esame stipresni“ kalėdinė akcija „Dalinkimės Kalėdiniu džiaugsmu“, tarptautinės neįgaliųjų dienos paminėjimas, tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos paminėjimo šventė (12 projektų).

Neįgaliųjų darbinio užimtumo skatinimas. Telšių rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 metų veiklos plano 7 programos 1 tikslo 2 uždavinio 13 priemonei „Neįgaliųjų darbinio užimtumo skatinimas“ buvo skirti 35000,00 eurų. Gautos trys paraiškos. Komisija, siūlė skirti finansavimą trims pareiškėjams, tačiau iškilus teisės aktų prieštaravimams finansavimas skirtas 2 projektams: VšĮ „Soneima“ – 20260,00 Eur; UAB „Orlis“ – 8000,00 Eur. Liko nepanaudoti 6740,00 Eur. Iš viso darbinio užimtumo veiklose dalyvavo 28 neįgalūs asmenys. Gautos lėšos iš kitų šaltinių iš viso – 143854,40 Eur.

 

 

 

 

4.3. Kiti rodikliai

 

Socialinė politika. Telšių rajono savivaldybės, kaip ir visos Lietuvos, socialinę padėtį nulemia demografiniai, ekonominiai ir socialiniai rodikliai. Regiono ekonominei, socialinei ir kutūrinei aplinkai didžiausią įtaką daro migracija ir natūrali gyventojų kaita.

Išoriniai migracijos procesai lėtėja, tačiau ši problema vis tik dar lieka viena svarbiausių. Stebima, jog 2016–2018 m. gyventojų skaičius stabilizavosi. Tam įtakos truėjo emigrantų ir imigrantų statistika. Lietuvoje 2017–2018 m. atvykusiųjų buvo 6,3 proc. daugiau nei išvykusiųjų. Pagal šį rodiklį Vidurio ir vakarų regione atvykusiųjų buvo 5,6 proc. daugiau; Telšių apskrityje – 6,2 proc.; Telšių rajono savivaldybėje – 2,2 proc. Tuo tarpu Mažeikių rajono savivaldybėje 2018 m. išvyko 3,5 proc. mažiau gyventojų nei 2017 m., o atvyko 20,7 proc. daugiau, t. y. atvykusiųjų buvo 17,2 proc. daugiau nei išvykusiųjų. Plungės savivaldybėje gyventojų skaičius ir toliau mažėja, nes išvyko 16 proc. gyventojų daugiau nei atvyko 2017–2018 m. (13,8 proc.). Tokia pat situacija yra ir Rietavo savivaldybėje, kurioje 2018 m. išvyko 16,0 proc. gyventojų daugiau nei 2017 m., o atvyko 2018 m. 13,0 proc. daugiau nei 2017 m.

Tačiau analizuojant nuolat gyvenančių gyventojų skaičių, vis tik gyventojų Lietuvoje, kaip ir Telšių regione, mažėja. Žemiau (6 paveikslas) pateikiamas grafinis gyventojų skaičiaus mažėjimas Lietuvoje ir Telšių regione bei jo savivaldybėse.

 

 

 

 

 

 

6 paveikslas

Žemiu lentelėje pateikiama detali nuolatinių gyventojų mažėjimo statistika 2014−2020 m. Lietuvos Respublikoje, Telšių apskrityje ir joje esančiose savivaldybėse.

Daugiausiai nuolatinių gyventojų sumažėjo Rietavo savivaldybėje, mažiausiai – Mažeikių. Tačiau akcentuotina, jog Telšių apskrityje gyventojų mažėja sparčiau nei Lietuvoje iš viso.

Analizuojant migracijos procesus, pastebima, jog Telšių apskrityje ypač ryškūs vidinės procesai. Iš Telšių apskrities į kitas šalies vietoves išvyksta vis daugiau gyventojų. Grynosios vidaus migracijos procesai pateikti grafiškai 7 paveiksle.

Gyventojų skaičiaus mažėjimui įtakos turi natūrali gyventojų kaita (gimusių ir mirusių asmenų skaičiaus santykis). Lietuvoje 2019 m. gruodžio mėn. duomenis natūralios kaitos rodiklis buvo neigiamas − (-)1386, Telšių apskrityje taip pat − (-)32. Tačiau Plungės ir Rietavo savivaldybėse buvo teigiamas (atitinkamai + 2 ir +3). Mažeikių rajono savivaldybėje – (-)12; Telšių −(-) 25.

7 paveikslas

 

Mažėjant darbingo amžiaus gyventojų skaičiui kinta ir nedarbo lygis. Lietuvos statistikos departamento pateiktais duomenimis, 2019 m. III ketvirtyje nedarbo lygis sudarė 6,1 proc. ir buvo toks pat, kaip ir II ketvirtyje, tačiau didesnis negu pernai tuo pačiu laikotarpiu. Užimtumo tarnybos pateiktais duomenimis 2019 m. balandžio 1 d. Telšių rajono savivaldybėje buvo registruotas 8,8 proc. nedarbas, registruoti 2154 darbo ieškantys asmenys. Tarp įregistruotų darbo neturinčių asmenų moterys sudarė didžiąją dalį – 52 proc. Taip pat pateikta informacija, jog 43 proc. nuo registruotų bedarbių gyvena kaime; 25 proc. yra ilgalaikiai bedarbiai; 17 proc. − jaunimas (16-29 metų); 45 proc. − vyresni nei 50 m.; 42 proc. − nekvalifikuoti; 12 proc. − neįgalūs.  

Daugiausia darbingo amžiaus moterų bedarbėmis 2018 m. sausio 1 d. registruota Mažeikių rajono savivaldybėje (13,3 proc.), Rietavo savivaldybėje ─ 8,7 proc., Plungės rajono savivaldybėje – 8,0 proc., Telšių rajono savivaldybėje – 8,0 proc. Aukščiausias vyrų nedarbas registruotas taip pat Mažeikių rajono savivaldybėje – 9,3 proc., Plungės rajono savivaldybėje šis rodiklis sudarė 7,0 proc., Telšių rajono savivaldybėje – 7,7 proc., Rietavo savivaldybėje – 6,1 proc. Daugiausia jaunesnių kaip 29 m. amžiaus bedarbių registruota Mažeikių rajono savivaldybėje – 6,1 proc., Plungės rajono savivaldybėje – 4,8 proc., Telšių rajono savivaldybėje – 4,1 proc., Rietavo savivaldybėje – 3,4 proc.

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus asmenų santykis pateikiamas žemiau grafiškai (8 paveikslas).

 

8 paveikslas

 

Lietuvos Respublikoje 2019 m. bedarbiai sudarė 8,5 proc. darbingo amžiaus asmenų, Telšių apskrityje – 7,4 proc.; Mažeikių rajono savivbaldybėje – 8,2 proc.; Telšių rajono savivbaldybėje – 7,2 proc.; Plungės savivaldybėje – 6,9 proc.; Rietavos savivaldybėje – 5,4 proc. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus asmenų santykis turi įtakos piniginės paramos gavėjų skaičiui ir tam skirimaų asignavimų dydžiui.

Tuo tarpu socialinių paslaugų poreikis tiesiogiai susietas su išlaikomų asmenų skaičiumi, demografiniu senėjimo rodikliu. Išlaikomo amžiaus vaikų koeficientas – vaikų iki 15 metų amžiaus skaičius, tenkantis šimtui 15–64 metų amžiaus gyventojų. Išlaikomo amžiaus pagyvenusių žmonių koeficientas – pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui 15–64 metų amžiaus gyventojų. Žemiau lentelėje pateikiami duomenys apie išlaikomų asmenų skaičiaus pokyčius 2017−2019 m.

Išlaikomų asmenų statistika 2017−2019 m. Įvertinus aukščiau pateiktus duomenis, teigtina, jog Telšių rajono savivaldybėje išlaikomų asmenų daugėja ir viršyja tiek Lietuvos Respublikos, tiek Telšių apsrities bei jose esančių savivaldybių rodiklius. Tai, jog Telšių rajonas sensta sparčiau, rodo ir demografinis senėjimo koefiecientas.

Demografinis senėjimo koeficientas − pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus metų pradžioje. Žemiau pateikiamame grafiniame pavaizdavime matoma, jog Telšių rajone šis rodiklis yra žymiai didesnis negu palyginamieji rodikliai. Kasmet vidutiniškai 2014−2019 m. laikotarpyje Telšių rajono savivaldybėje jis didėja 2,83 koeficiento.

9 paveikslas

 

Gyventojų sudėtis Telšių apskrities savivaldybėse 2020 m. pradžioje pateikta grafiškai (10 paveikslas).

10 paveikslas

 

Šie statistiniai duomenys rodo, jog Telšių rajono savivaldybėje kyla vis naujų iššūkių sprendžiant gyventojų socialines problemas. Ir, nors socialinių paslaugų infrastruktūra yra pakankamai išvystyta senyvo amžiaus asmenims, tėvų globos netekusiems vaikams, tačiau poreikis plėsti paslaugas išlieka. Ypač aktualu spręsti socialinių paslaugų teikimą asmenims su proto ir psichikos negalia, kurti paslaugų tinklą šeimoms.

Apibendrinimas: socialinių paslaugų infrastruktūros ir paslaugų plėtros poreikį lemia žemiau pateikti statistiniai duomenys:

–   Šeimų, patiriančių socialinę riziką, 2019 m. didėjo – 0,13 proc., o jose augančių vaikų –0,13 proc., nes nuo 2018 m. liepos 1 d. pasikeitė teisės aktai, yra vertinami vaiko grėsės lygiai ir inicijuojama atvejo vadyba, sudaromi pagalbos šeimoms planai, vertinamas socialinių paslaugų poreikis;

–     suaugusių asmenų su negalia rodikliai išlieka stabilūs, tačiau senyvo amžiaus asmenų dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus didėjo 1,7 proc.;

–     demografinės senatvės koeficientas išlieka didžiausias Telšių rajone lyginant su Telšių regionu;

–     demografinės senatvės koeficientas, išlaikomų asmenų rodiklis bei neigiamas migracijos saldo įtakoja didesnį socialinių paslaugų poreikį Telšių rajone.

 


5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros Savivaldybėje analizė

 

3 lentelė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

 

Socialinių paslaugų įstaigos tipas pagal žmonių socialines grupes

 

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas

 

Pavaldumas[4]

 

Vietų (gavėjų[5]) skaičius

 

iš viso

 

iš jų finansuojamų savivaldybės

 

1.

 

Socialinės globos namai 

1.1.

Vaikų socialinės globos namai

Telšių vaikų globos namai

Savivaldybės

16

16

1.2.

 

Senų žmonių socialinės globos namai

Telšių rajono senelių globos namai

Savivaldybės

60

60

1.3.

 

Asmenų su proto / psichikos negalia globos namai

 

 

Dūseikių socialinės globos namai

 

 

LR SADM

 

 

245

 

 

24

1.4.

 

Specializuoti socialinės globos ir slaugos namai

VPSPC Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės Slaugos (globos) skyrius

Savivaldybės

30

30

 

2.

 

Šeimynos

 

x

 

x

 

x

 

x

2.1

 

Socialinė globa šeimoje

 

 

 

fizinis asmuo

 

 

 

 

 

3.

 

Laikino gyvenimo namai

3.1.

Nakvynės namai

Telšių rajono socialinių paslaugų centro

Nakvynės namai

Savivaldybės

15

15

Nakvynės namai (laikino apnakvindinimo paslauga)

3

3

3.2.

 

Krizių centras

Telšių krizių centras

VšĮ

 

10

Paslaugos perkamos

3.3.

 

Laikino apgyvendinimo įstaiga motinoms ir vaikams

Telšių socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys

Savivaldybės

36

36

 

4.

 

Dienos socialinės globos centrai

4.1.

Senų žmonių dienos socialinės globos centras

Telšių rajono senelių globos namų struktūrinis padalinys Gedrimuose Dienos centras

Savivaldybės

20

10

Telšių dienos centras

Savivaldybės

14

6

4.2.

Dienos socialinės globos centras asmenims su negalia

Telšių centras „Viltis“

Savivaldybės

57

57

 

5.

 

Savarankiško gyvenimo namai 

 

5.1.

Senyvo amžiaus žmonių savarankiško gyvenimo namai

Telšių rajono senelių globos namų struktūrinis padalinys Gedrimų savarankiško gyvenimo namai

Savivaldybės

40

33

 

5.2.

Socialinės rizikos asmenų (šeimų) savarankiško gyvenimo namai

Savarankiško gyvenimo namai Nakvynės namuose

Savivaldybės

12

12

 

5.3.

Dienos centrai

Telšių dienos centras

Savivaldybės

50

60

Mitkaičių dienos centras

Savivaldybės

55

55

Upynos dienos centras

Savivaldybės

50

50

Žarėnų dienos centras

Savivaldybės

50

30

Telšių maltiečių vaikų dienos centras

NVO

25

20

Telšių samariečių dienos centras

NVO

30

30

„Valančiaus pastogėje“

NVO

20

20

Luokės bendruomenės vaikų dienos centras

NVO

15

15

Degaičių bendruomenės vaikų dienos centras

NVO

15

15

Buožėnų bendruomenės vaikų dienos centras

NVO

15

15

 

 

 

 

Kaunatavos dienos užimtumo centras

NVO

20

20

 

6.

 

Socialinės priežiūros centrai

Telšių socialinių paslaugų centro Globos centras

Savivaldybės

12

12[6]

84

84[7]

 

7.

 

Bendruomeninės įstaigos

VšĮ „Kurkime vaikams rytojų“

Privati

24

12

 

8.

 

Grupinio gyvenimo namai

VšĮ „Gyvenk kartu“

Privati

10

2

 

9.

 

Kitos socialinių paslaugų įstaigos (pagalbos į namus tarnyba, dienos globa asmens namuose)

Telšių socialinių paslaugų centras

Savivaldybės

306

242

 

 

5.1. Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų teikimo savivaldybėje (seniūnijose) pakankamumo lygis

 

Telšių rajone socialinių paslaugų tinklas plėtojamas funkciniu ir teritoriniu principu. Siekiant užtikrinti kokybiškų bei efektyvių socialinių paslaugų teikimą atskiroms asmenų grupėms, dalis socialinių paslaugų sutelkta Telšių mieste, tačiau šios paslaugos prieinamos visiems Telšių rajono gyventojams. Telšių mieste teikiamos šios socialinės paslaugos: savarankiško gyvenimo − Laikinuose šeimos namuose, laikino apnakvindinimo bei apgyvendinimo paslaugos − Telšių nakvynės namuose; ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa − Telšių rajono senelių globos namuose; specialaus ugdymo ir dienos socialinės globos paslaugos neįgaliems vaikams − Telšių centre „Viltis“; nemokamas socialinės rizikos asmenų maitinimas − „Carito“ valgykloje. Telšių mieste veikia NVO organizacijos, turinčios savo grupes seniūnijose Tryškiuose, Varniuose ir Luokėje.

Teritoriniu − administraciniu požiūriu Telšių rajono savivaldybė suskirstyta į 11 seniūnijų, kuriose yra teikiamos socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, transporto, sociokultūrinės, asmeninės higienos ir socialinės priežiūros paslaugos, dirbama su socialinių problemų turinčiomis šeimomis, organizuojama pagalba į namus, dienos socialinė globa asmens namuose, teikiama parama maisto produktais.

Kai kuriose seniūnijose yra įsikūrusios socialinės įstaigos ar jų padaliniai, kuriuose paslaugos teikiamos viso rajono gyventojams pagal poreikį. Gadūnavo seniūnijoje įkurti Telšių rajono senelių globos namų struktūriniai padaliniai: Gedrimų dienos centras ir Gedrimų savarankiško gyvenimo namai; Nevarėnų seniūnijoje − Telšių socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys – Mitkaičių dienos centras; Tryškių seniūnijoje veikia valstybiniai socialinės globos namai – Dūseikių socialinės globos namai; Upynos seniūnijoje − Telšių socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys – Upynos dienos centras; Varnių seniūnijoje − VPSPC; Žarėnų seniūnijoje − Telšių socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys – Žarėnų dienos centras.

Socialinių paslaugų infrastruktūra iš esmės koreguojama įgyvendinat ES ir SB lėšomis finansuojamus projektus:

Projektas – „Telšių dienos centro pritaikymas neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų poreikiams“.

Projekto tikslas – padidinti socialinių paslaugų prieinamumą neįgaliems asmenims su fizine negalia ir senyvo amžiaus asmenims, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą ir gerinant teikiamų paslaugų kokybę. Projekto tikslui pasiekti numatomas šis uždavinys – įsteigti dienos centrą neįgaliems asmenims su fizine negalia ir socialinės globos namus senyvo amžiaus asmenims objekte, esančiame Rambyno g. 24, Telšiuose, kur šiuo metu veikia Telšių dienos centras.

Tikslinės grupės yra neįgalūs asmenys su fizine negalia ir senyvo amžiaus asmenys, kurių poreikis yra gauti socialines paslaugas. Planuojama vykdyti socialinė veikla neturi diskriminuoti asmens dėl negalios, lyties, skirtingų rasių, etninės kilmės, religijos, tikėjimo ar seksualinės orientacijos.

Tikslinės grupės: neįgalūs asmenys (išskyrus turinčius  proto ir (ar) psichikos negalią);  senyvo amžiaus asmenys. Šiuo projektu siekiama padidinti socialinių paslaugų prieinamumą neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenims, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą ir gerinant teikiamų paslaugų kokybę, kurios padidintų socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją bei užtikrintų socialinės pagalbos rezultatyvumą tikslinės grupės asmenims.

Įgyvendinus projektą „Telšių dienos centro pritaikymas neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų poreikiams“:

• pagerės teikiamų socialinių paslaugų kokybė ir efektyvumas Telšių rajone;

• bus užtikrintas socialinių paslaugų poreikio patenkinimas;

• neįgaliesiems asmenims su fizine negalia ir senyvo amžiaus asmenims bus suteiktas socialinių paslaugų kompleksas (bus atliekama socialinė priežiūra, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, teikiama trumpalaikė socialinė globa/„atokvėpio“ paslaugos pagal poreikį (iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę neterminuotai), bus teikiamos informavimo, konsultavimo, maitinimo organizavimo, socialinio darbo, bendravimo, asmeninės higienos priežiūros paslaugos, sveikatos priežiūros paslaugos, užimtumo, ugdymo, laisvalaikio organizavimo, psichologinės pagalbos paslaugos, užtikrinantis gyvybiškai būtinų asmens poreikių tenkinimą;

• dienos centre neįgaliems asmenims su fizine negalia planuojamas bendras vietų skaičius – 10.  Projekte bus užtikrintas neįgaliųjų patekimas į pastatą ir judėjimas jame. Pastato viduje yra įrengtas keltuvas, leidžiantys judėti žmonėms turintiems negalią. 

• socialinės globos namuose senyvo amžiaus asmenims bus teikiamos trumpalaikės socialinės globos/„atokvėpio“ paslaugos pagal poreikį. Planuojamas bendras vietų skaičius – 10.

Projektas – Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų su proto ir psichikos negalia plėtra Telšių rajone“.

Projekto tikslas - sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatintų paslaugos gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje, prieinamumą Telšių regione.

Projekto uždavinys – bendruomeninio apgyvendinimo ir dienos užimtumo paslaugų infrastruktūros Telšių regione sukūrimas. Šiuo projektu planuojama bendruomeninio apgyvendinimo ir dienos užimtumo paslaugų infrastruktūros sukūrimas Telšių rajono savivaldybėje (specializuotos slaugos ir socialinės globos, grupinio gyvenimo namų ir apsaugoto būsto infrastruktūros sukūrimas, dienos užimtumo ir socialinių dirbtuvių paslaugų infrastruktūros įrengimas).

Vadovaujantis partnerių atrankos aprašu, patvirtintu Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2020 m. vasario 26 d. Nr. A1-299 „Dėl projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Telšių regione“, atrinkti šie projekto partneriai:

·    VšĮ „Gyvenk kartu“;

·    Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija;

·    Telšių centras „Viltis“;

·    Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubas „Telšių atjauta“.

Projektas − „Institucinės globos pertvarka Telšių rajone“.

Projekto tikslas: Padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų išplėtojant BVGN tinką ir sudarant sąlygas padidinti vaikų dienos centro nuolatinių lankytojų skaičių.

Projekto uždaviniai: bendruomeninių vaikų globos namų plėtra užtikrinant būtinos socialinės globos paslaugų suteikimą Telšių vaikų globos namuose gyvenantiems vaikams (planuojama pirkti du gyvenamuosius namus bendruomeninių vaikų globos namų veiklai įgyvendinti). Partnerio Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos valdomo nuosavybės teise patalpų remontas, rekonstravus vaikų dienos centro patalpas planuojama priimti 40 vaikų (vietoje 22 nuolatinių lankytojų).

Įgyvendinant Dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos užtikrinimo 2018–2020 m. Telšių rajone programą skatinama vaikų dienos centrų veikla Telšių rajone. 2019 m. įsteigti du vaikų dienos centrai Telšių mieste ir Tryškių miestelyje. Iš viso Telšių rajone 2019 m. veikė 14 vaikų dienos centrų. Jų išsidėstymas Telšių rajone ir mieste pavaizduotas 11 paveiksle. Įgyvendinus projektą „Telšių dienos centro pritaikymas neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų poreikiams“, planuojam vaikų dienos centrą iš Telšių dienos centro perkelti į patalpas, esančias Telšių „Ateities“ progimnazijoje. Tokiu būdu vaikų dienos centrų infrastruktūra bus prieinama kiekvieno Telšių miesto mikrorajono vaikui.

 

 

11 paveikslas

 


6. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų poreikio įvertinimas

4 lentelė

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes[8]

Asmenų (šeimų) skaičius, kuriems socialinių paslaugų poreikis

1000 gyventojų tenka vietų

Iš jų finansuoja savivaldybė

įvertintas

nepatenkintas

1.

Ilgalaikė socialinė globa

1.1.

Be tėvų globos likusiems vaikams, iš jų

132

3,34

3,34

1.1.1.

Institucijoje

32

0,81

0,81

1.1.2.

Šeimoje

100

2,53

2,53

1.2.

Vaikams su negalia

12

0,30

0,15

1.3.

Suaugusiems asmenims su negalia

31

3

0,71

0,36

1.4.

Senyvo amžiaus asmenims

161

26

3,42

3,42

2.

Trumpalaikė socialinė globa

2.1.

Be tėvų globos likusiems vaikams, iš jų

17

0,43

0,43

2.1.1.

Institucijoje

7

0,18

0,18

2.1.2.

Šeimoje

10

0,25

0,25

2.3.

Suaugusiems asmenims su negalia

23

0,58

0,29

2.4.

Senyvo amžiaus asmenims

31

0,78

0,39

2.5.

Socialinės rizikos asmenims

0

0

0

3.

Dienos socialinė globa institucijoje

3.1.

Suaugusiems asmenims su negalia

39

0,99

0,90

3.2.

Senyvo amžiaus asmenims

13

0,33

0,33

4.

Dienos socialinė globa asmens namuose

4.1.

Vaikams su negalia

2

0,05

0

4.2.

Suaugę asmenys su negalia

7

0,18

0,05

4.3.

Senyvo amžiaus asmenims

74

1,87

0,46

5.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

5.1.

Senyvo amžiaus asmenims

39

12

0,68

0,68

5.2.

Socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimos nariams

6

0,15

0,15

5.3.

Socialinių problemų turinčioms šeimoms

15

0,38

0,38

5.5.

Likusiems be tėvų globos vaikams (nuo 16 m.) ar sulaukusiems pilnametystės asmenims po institucinės vaiko socialinės globos (iki 21 m.)

5.6.

Neįgaliems asmenims

13

5

0,20

0,20

5.7.

Kitiems asmenims ir šeimoms

5

0,13

0,13

6.

Pagalba į namus

6.1.

suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimos

17

0,43

0,43

6.2.

senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms

203

5,14

5,14

7.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas institucijoje

7.1.

Socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos

35

0,89

0,89

7.2.

Socialinių problemų turinčios šeimos

15

0,38

0,38

8.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens (šeimos) namuose

8.1.

Socialinės rizikos vaikai / jų šeimos

387 / 239

9,79

9,79

9.

Laikinas apnakvindinimas

9.1.

Socialinės rizikos suaugę ar senyvo amžiaus asmenys

30

0,76

0,76

10.

Kitos socialinės priežiūros paslaugos

10.1.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba (asmenims, šeimoms su apgyvendinimu)

9

0,23

0,23

10.1.1.

Psichologinės (psichosocialinės paslaugos)

195

4,93

4,93

10.2.

Appgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose

35

0,89

0,89

10.3.

Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams

78

1,97

0,99

11.

Bendrosios socialinės paslaugos

 

 

 

 

11.1.

Maitinimo organizavimas

58

1,47

1,47

11.2.

Transporto organizavimas

344

23

8,12

8,12

11.3.

Sociokultūrinės paslaugos

493

12,48

6,24

11.4.

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas

118

2,99

2,99

12.

Iš viso paslaugų gavėjų skaičius

2544

69

64,38

54,35

 

6.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė

 

6.2.1. Paslaugų poreikis pagal gyventojų grupes

 

Socialinių paslaugų poreikis vertinamas pagal 4 žmonių socialines grupes:

–   šeimos ir vaikai (šeimos, patiriančios socialinę riziką ir socialinių įgūdžių stokojančios šeimos (toliau – socialinių problemų turinčios šeimos) bei jose augantys vaikai, likę be tėvų globos ir / ar neįgalūs vaikai, socialinės rizikos vaikai);

–  psichikos negalią turintys suaugę neįgalieji;

–  suaugę fizinę negalią turintys neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys;

–  suaugę socialinės rizikos asmenys.

 

6.2.1.1. Šeimos ir vaikai. Telšių rajone 2018-2019 m. laikotarpyje gyventojų skaičius mažėjo 1,95 proc. Vaikų iki 18 m. skaičius 2019 m. taip pat mažėjo palyginus su 2018 m. duomenimis 0,36 proc. Socialinių problemų turinčių šeimų skaičius didėjo 17 proc., o jose augančių vaikų – mažėjo 0,93 proc. Socialinių problemų turinčiose šeimose gyvenančių neįgalių vaikų skaičius sumažėjo 21,3 proc.

Be tėvų globos likusių vaikų skaičius vertinamuoju laikotarpiu šiek tiek mažėjo: 2018 m. – 174, 2019 m. – 149. Iš šeimų 2019 m. paimta 17 vaikų, 2018 m. – 22 vaikai, į šeimas grąžinta 2018 m. – 15 vaikų, 2019 m. – 8 vaikai. Šeimose 2018 m. buvo globojami 125 vaikai, 2019 m. – 110 vaikų. Pirmą kartą socialinė globa nustatyta 2018 m. – 45 vaikams, 2019 m. – trumpalaikė socialinė globa Telšių vaikų globos namuose nenustatyta nė vienam vaikui (2018 m. – 15), ilgalaikė socialinė globa nustatyta 2 vaikams (2018 m. – 9). 2019 m., kaip ir 2018 m. įvaikintas vienas vaikas.

Šeimoms ir vaikams Telšių rajone organizuojamos socialinės paslaugos savivaldybės biudžetinėse įstaigose, jų teikime dalyvauja ir nevyriausybinės organizacijos.

Vaikų dienos centrų veikla. Telšių socialinių paslaugų centras vaikų dienos centrų veiklas (sociokultūrines paslaugas) teikia keturiuose dienos centruose: Telšių, Mitkaičių, Upynos ir Žarėnų dienos centruose. Bendruomeniniai bei nevyriausybinių organizacijų vaikų dienos centrai finansuojami įgyvendinant Telšių rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 metų veiklos plano 7 programos 01 tikslo 03 uždavinio 3 priemonę „Dienos centrų veiklos plėtros programos finansavimas“, kuriai 2019 m. buvo skirti ir panaudoti 42000,00 Eur.

Finansavimas skitas 8 vaikų dienos centrų veikloms vykdyti (vienam projektui – 4000 Eur suma) ir 2 vaikų dienos centrų steigimui (1 projektui – 5000 Eur suma), t.y. Telšių moterų bendrijai „Akvalina“ ir Tryškių miestelio bendruomenei. Iš viso vaikų dienos centrų veiklos buvo finansuojamos 10 bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų vaikų dienos centruose. Iš jų 7 projektai buvo finansuojami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis. Maksimali valstybės biudžeto lėšų suma 1 projektui – 16000 Eur.

Bendra paslaugos gavėjų statistika pateikiama žemiau (5 lentelė).

5 lentelė

Sociokultūrinių paslaugų gavėjų dienos centruose dinamika 2017 – 2019 m. [9]

Eil. Nr.

Organizacijos

2017 m.

2018 m.

2019 m.

1.

Telšių socialinių paslaugų centras

269

258

251

1.1.

Telšių dienos centras

84

74

67

1.2.

Mitkaičių dienos centras

80

61

65

1.3.

Upynos dienos centras

58

66

67

1.4.

Žarėnų dienos centras

47

57

52

2.

Telšių maltiečių vaikų dienos centras

25

32

27

3.

Vaikų dienos centras „Valančiaus pastogėje“

20

24

20

4.

Kaunatavos kaimo bendruomenės vaikų dienos centras

20

20

44

5.

Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyriaus vaikų dienos centrai

15

30

30

6.

Telšių centras „Viltis“

-

2

2

8.

Luokės bendruomenės vaikų dienos centras

15

15

28

9.

Degaičių kaimo bendruomenės vaikų dienos centras

15

15

20

10.

Buožėnų kaimo bendruomenės vaikų dienos centras

-

15

21

11.

Telšių moterų bendrijos „Akvalina“ „Šeimų centras“

-

-

15

12.

Tryškių miestelio bendruomenės vaikų dienos centras

-

-

35

 

Iš viso

379

411

493

 

 

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinių problemų turinčioms šeimoms, organizuoja ir teikia Telšių socialinių paslaugų centras. Žemiau pateikiama informacija (6 lentelė) apie Telšių rajone socialines paslaugas gavusių šeimų ir jose augančių nepilnamečių vaikų skaičių, socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, pasiskirstymą seniūnijose.


 

 

6 lentelė

Šeimų ir jose augančių vaikų bei tiesiogiai su šeimomis patiriančiomis riziką dirbančių darbuotojų statistika 2017─2019 m. [10]

Rodikliai/ metai

 

Seniūnija

Šeimų skaičius

Šeimose augančių nepilnamečių vaikų skaičius

Darbuotojų skaičius

2018

2019

2020 planas

2018

2019

2020 planas

2018

2019

2020 planas

Telšių

84

114

114

140

132

132

4

7

7

Nevarėnų

10

11

11

23

20

20

1

1

1

Žarėnų

11

9

9

26

24

24

1

1

1

Viešvėnų

10

11

11

36

40

40

1

1

1

Upynos

15

15

15

40

26

26

1

1

1

Degaičių

11

11

11

22

19

19

1

1

1

Varnių

22

20

20

51

32

32

2

2

2

Luokės

8

8

8

21

17

17

1

1

1

Gadūnavo

5

5

5

13

6

6

1

1

1

Tryškių

20

24

24

39

43

43

2

2

2

Ryškėnų

11

11

11

32

28

28

1

1

1

Iš viso:

207

239

239

443

387

387

16

19

19

 

Kartą metuose, pasikeitus aplinkybėms, pervertinamas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis ir teikiami pasiūlymai dėl socialinių paslaugų sustabdymo, nutraukimo. Žemiau pateikiama informacija apie atvejus (7 lentelė).

7 lentelė

Paslaugų nutraukimo priežastys 2018─2019 m. [11]

Metai

Priežastys

2018

2019

Pagerėjo šeimoje padėtis, netikslinga teikti paslaugas

21

35

Neterminuotai ribota tėvų valdžia

12

6

Išvyko gyventi į kitą rajoną arba į užsienį

5

5

Šeimoje neliko nepilnamečių vaikų

5

6

Vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su tėvu

2

14

Iš viso:

46

66

 

Vadovaujantis Atvejo vadybos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „ Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 18 d. įsakymu „Dėl įgaliojimų suteikimo koordinuoti atvejo vadybos procesą“ Telšių socialinių paslaugų centras įgaliotas vykdyti atvejo vadybos proceso koordinavimą. Atvejo vadybai organizuoti įsteigti 4,5 atvejo vadybininkų etatai. 2019 m. organizuota 510 atvejo vadybos posėdžių (nuo 2018 m. liepos 1 d. – 113), kurių metu priimtas sprendimas teikti ankstyvosios intervencijos paslaugas (bendrąsias) – 14 šeimų (2018 m. nuo liepos 1 d. – 45, intensyvią intervenciją (socialinės priežiūros paslaugas) – 54 šeimoms (2018 m. – 40). Atvejo vadybos taikymo 2019 m. statistika parodyta 8 lentelėje.


 

 

8 lentelė

Atvejo vadybos taikymo 2019 m. statistika

Rodikliai

 

 

 

 

Metai

Šeimų skaičius, kurioms inicijuota atvejo vadyba

Šeimų skaičius, kurioms taikoma atvejo vadyba

 

Organizuotų atvejo vadybos posėdžių skaičius

Telšių

59

114

226

Nevarėnų

1

11

20

Žarėnų

1

9

22

Viešvėnų

2

11

32

Upynos

4

15

25

Degaičių

4

11

26

Varnių

6

20

49

Luokės

1

8

30

Gadūnavo

2

5

13

Tryškių

8

24

44

Ryškėnų

2

11

23

Iš viso:

90

239

510

 

Tėvų globos netekusių vaikų institucinė globa teikiama Telšių vaikų globos namuose. 2019 m. buvo apgyvendintas 1vaikas (2018 m. – 16) iš nuolatinių globėjų. Išvyko 10 vaikų: 3 grąžinti tėvams, 1 vaikui nustatyta globa bendruomeniuose vaikų globos namuose VšĮ „Kurkime vaikams rytojų“, 5 sulaukė pilnametystės, 1 vaikui teikiamos paslaugos Ventos socialinės globos namuose.

VšĮ „Kurkime vaikams rytojų“ 2019 m. paslaugos teiktos 15 tėvų globos netekusių vaikų.

Nuo 2018 m. liepos 1 dienos, Telšių socialinių paslaugų centro Globos centrui pradėjus vykdyti budinčių globotojų veiklos organizavimą, pasirašytos sutartys su 4 budinčiais globotojais, kurie bet kuriuo paros metu į savo šeimą įsipareigoja priimti iki 12 tėvų globos netekusių vaikų. 2019 m. sutartys buvo sudarytos su 3 budinčiais globotojais, kurie bet kuriuo paros metu į savo šeimą įsipareigoja priimti iki 9 tėvų globos netekusių vaikų. Nustačius vaikui laikinąją globą (rūpybą), įstatyminis vaiko atstovas yra paskiriamas Telšių socialinių paslaugų centras, nors vaikai prižiūrimi budinčių globotojų šeimose. Telšių socialinių paslaugų centras paskirtas globėju (rūpintoju) 2018 m. - 11, 2019 m. - 7 tėvų globos netekusiems vaikams.

Socialinė globa 5 vaikams su kompleksine negalia perkama Šiaulių vaikų globos namuose „Šaltinis“, 1 tėvų globos netekusiam neįgaliam vaikui ─ Ventos socialinės globos namuose.

Tėvų globos netekusių vaikų globa organizuojama šeimose. Telšių rajone 2018 m. – 85 šeimose globojami 125 tėvų globos netekę vaikai, 2019 m. – 75 šeimose globojami 110 tėvų globos netekę vaikai. Socialinė globa 3 ir daugiau vaikų 2018 m. buvo organizuojama ir finansuojama 11 šeimų, kuriose globojami 39 tėvų globos netekę vaikai.

Pagalbos paslaugų globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams, bei globojamiems vaikams teikimas. Nuo 2018 m. liepos 1 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centras teikia socialinės priežiūros paslaugas globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams bei globojamiems vaikams. Globos centre 2019 m. dirbo 4 globos koordinatoriai (etatų sk. 3), 3 socialiniai darbuotojai (etatų sk. 2), ir psichologas. Siekiama, kad visiems įvaikintiems vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, budintiems globotojams, socialiniams globėjams,  globėjams giminaičiams,  įtėviams ar asmenims ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga psichosocialinė ir kita pagalba. Paslaugos suteiktos visoms globėjų šeimoms. Per 2018 m. II pusmetį suteikta 911 konsultavimo ir informavimo paslaugų. Ataskaita detalizuota 9 bei 10 lentelėse. Per 2019 m. 144 globojamiems vaikams buvo suteikta konsultavimo, informavimo ir k.t. paslaugų 1273 kartus, 14 globėjų (rūpintojų) biologiniams vaikams suteikta paslaugų 31 katrą. 90 globėjams, budintiems globotojams buvo suteikta konsultavimo, informavimo ir k.t. paslaugų 2417 kartų, 48 suaugusiems globėjų šeimos nariams suteikta paslaugų 84 kartus.

9 lentelė

Pagalbos paslaugų globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams, bei globojamiems vaikams teikimas

Paslaugos gavėjai

 

Konsultavimas

Informavimas

Įstaigoje

Kliento namuose

Telefonu

El. paštu

Ketinantys įvaikinti

2

-

2

1

Ketinantys globoti (rūpintis)

-

-

-

-

Įtėviai

-

-

-

1

Globėjai (rūpintojai)

34

27

141

26

Budintys globotojai

73

12

111

8

Globėjai giminaičiai

22

19

51

0

Asmenys, susiję giminystės ryšiais su globojamu vaiku

3

8

9

8

Globojami (rūpinami), įvaikinti vaikai

100

76

15

0

Bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojai

-

-

1

2

Kiti asmenys

73

1

82

3

Iš viso:

307

143

412

49

 

10 lentelė

Suteiktos paslaugos / pagalba vaikams

Paslaugos/ Pagalba vaikui

Budinčio globotojo šeimoje globojamas vaikas

Globėjo (rūpintojo) šeimoje globojamas vaikas

Globėjo (rūpintojo) giminaičio šeimoje globojamas vaikas

Globėjo (rūpintojo) šeimos biologiniam vaikui

Paslaugų suteikimo kartai/gavėjai

kartai

gavėjai

kartai

gavėjai

kartai

gavėjai

kartai

gavėjai

Viso: paslaugų/autentiškas gavėjų skaičius

453

11

564

85

256

48

31

14

 

Statistiniai duomenys apie 2019 metais suteiktas paslaugas/pagalbą globėjams (rūpintojams, budintiems globotojams pateikiami 11 lentelėje.

11 lentelė

Suteiktos paslaugos/pagalba globėjams, budintiems globotojams

Pagalba globėjams ir įtėviams

Budintis globotojas

Globėjas (rūpintojas)

Globėjas (rūpintojas) artimas giminaitis

Kitiems suaugusiems šeimos nariams

Paslaugų suteikimo kartai/gavėjai

kartai

gavėjai

kartai

gavėjai

kartai

gavėjai

kartai

gavėjai

Viso: paslaugų / autentiškas gavėjų skaičius

634

4

1193

50

590

36

84

48

 

Nuo 2019 m. liepos 1 d. Globos centre pradėti  vesti GIMK mokymai. Mokymuose dalyvavo 40 asmenų (15 globėjų (rūpintojų), 10 budinčių globotojų, 13 artimų giminaičių ir 2 asmenys norintys įvaikinti vaiką). Suteikta GIMK paslaugų 35 asmenims (20 globėjams (rūpintojams), 6 budintiems globotojams,  6 asmenims norintiems įvaikinti vaiką ir 3 asmenims norintiems priimti vaiką laikinai svečiuotis). Suteikta informavimo paslaugų 63 asmenims (32 globėjams (rūpintojams), 16 budintiems globotojams, 18 artimiems giminaičiams, 4 asmenims norintiems įvaikinti vaiką ir 3 asmenims norintiems priimti vaiką laikinai svečiuotis). Parengtos 3 rekomendacijos, 6 teigiamos išvados ir 2 pakartotinos išvados.

Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, teikiama Telšių socialinių paslaugų centro Laikinuose šeimos namuose. Savarankiško gyvenimo namuose prie Nakvynės namų taip pat buvo apgyvendintos šeimos su vaikais, nes didėja šių paslaugų poreikis. Telšių krizių centre buvo suteiktos apgyvendinimo paslaugos 9 asmenims, esant intensyviai krizei. Statistika pateikiama 12 lentelėje.

 

12 lentelė

 

Savarankiško gyvenimo namuose suteiktų paslaugų 2018-2019 m. ir planuojamų suteikti 2020 m. statistika[12]

Eil. Nr.

Rodikliai

Telšių socialinių paslaugų centro Savarankiško gyvenimo namai

Telšių krizių centras

Telšių socialinių paslaugų centro

Laikini šeimos namai

2017

2018

2018

2019

2020

2018

2019

2020

1.

Vietų skaičius įstaigoje

11

11

11

11

11

18

36

36

2.

Paslaugų gavėjai, iš jų:

20

20

6

9

9

35

50

50

2.1.

Šeimų patiriančių socialinę riziką, jose:

4

-

1

2

2

11

15

15

2.1.1.

Suaugusių asmenų

18

20

5

2

2

11

15

15

2.1.2.

Vaikų

2

-

1

3

3

24

35

35

2.2.

Asmenys po socialinės globos

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.

Asmenys be vaikų

16

-

4

4

4

-

-

-

2.4.

Nukentėję nuo gaisro

-

-

-

1

1

-

-

-

 

Poreikis dirbti su šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką ir apgyvendintomis institucijose, yra pagrįstas. Būtina plėsti savarankiško gyvenimo paslaugų infrastruktūrą tam, kad ugdyti socialinius įgūdžius vienišoms mamoms, ypač turinčioms proto ar psichikos negalią. Savarankiško apgyvendinimo paslaugų poreikis socialinės rizikos asmenims yra patenkinamas.

Telšių rajono savivaldybės administracijos kartu su partneriais įgyvendinamo projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ apibendrinimas.

Projekto tikslas – suteikti Telšių rajono šeimoms ir jose augantiems vaikams kompleksiškai teikiamas paslaugas Telšių rajone.

Vykdomos šios veiklos:

1. Pozityvios tėvystės mokymai jaunoms šeimoms ar poroms, planuojančioms kurti šeimas, besilaukiančioms ir kūdikius auginančioms šeimoms, tėvams, auginantiems vaikus.

2. Psichosocialinė pagalba organizuojama asmenims (šeimoms), patyrusiems krizę, išgyvenantiems netektis, atsidūrusiems įvairiose sudėtingose situacijose.

3. Mediacijos paslaugos bus skiriamos alternatyvaus šeimos narių ginčo sprendimo būdui parinkti, siekiant taikiai išspręsti ginčą, tarpusavio konfliktus. Paslauga bus teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui.

4. Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos organizuojamos siekiant stiprinti ir ugdyti įgūdžius, reikalingus kasdieniniame šeimos gyvenime, skatinant kartu spręsti šeimos problemas tariantis ir bendraujant, skatinant ir mokant stiprinti tarpusavio ryšius, kuo daugiau laiko skiriant bendravimui su vaikais ir kitais šeimos nariais, organizuojant šeimos įvairesnį laisvalaikį.

5. Vaikų priežiūros paslaugos bus teikiamos siekiant sėkmingai derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Nuo 2019 m. pradėtos teikti asmeninio asistento paslaugos suaugusiems asmenims su fizine negalia.

Paslaugų šeimai teikimo koordinavimo veiklą „vieno langelio“ principu vykdo Telšių socialinių paslaugų centro padalinys – Telšių bendruomeniniai šeimos namai.

2020 m. birželio mėn. duomenimis projekto veiklose dalyvavo daugiau kaip 960 asmenų. Įsisavintų lėšų dalis – 34,55 proc. Bendra projekto vertė – 401,5 tūkst. Eur. Projektas įgyvendinamas su šiais partneriais: Telšių socialinių paslaugų centru, Telšių moterų bendrija „Akvalina“, Maltos ordino pagalbos tarnyba bei asociacija Telšių mamyčių klubu.

Apibendrinimas:

būtina didinti Globos centro teikiamų paslaugų kokybę ir kurti priežiūros paslaugų tinklą

iš šeimų paimtiems vaikams iki bus nustatyta trumpalaikė socialinė globą;

sukurti kompleksinių paslaugų struktūrą globėjams;

vykdyti trumpalaikės/ ilgalaikės socialinės globos bendruomenėje plėtrą;

– būtina stiprinti atvejo vadybos taikymą ir socialinės priežiūros paslaugų teikimą šeimoms, patiriančioms socialinę riziką;

būtina užtikrinti kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai teikimą projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir po jo įgyvendinimo.

 

6.2.1.2. Psichikos negalią turintys suaugę neįgalieji. Proto ir psichinę  negalią turinčių asmenų skaičius 2014-2018 m. didėjo nuo 1262 iki 1410 asmenų.

Asmenims su proto ir psichikos ar kompleksine negalia teikiamos valstybiniuose globos namuose, t.y. Dūseikių, Stonaičių, Jurdaičių, Adakavo, Macikų, Padvarių, Didvyžių, Ventos, Strėvininkų, Jasiuliškės, Lavėnų, Aknystos, Jotainių, Ilguvos, Aukštelkės ir Linkuvos socialinės globos namuose. Nuo 2017 m. lapkričio mėnesio pradėtos teikti trumpalaikės socialinės globos paslaugos, nuo 2019 m. – „atokvėpio“ paslaugos Dūseikių socialinės globos namuose. Iš viso trumpalaikės socialinės globos paslaugos 2019 m. Dūseikių socialinės globos namuose suteiktos 10 Telšių rajono gyventojų. Šių paslaugų suteikimas leidžia laikinai išspręsti neįgalių asmenų socialinės globos teikimo problemą, nes vis sudėtingiau yra gaunami siuntimai ilgalaikei socialinei globai teikti valstybiniuose socialinės globos namuose. Paslaugos valstybiniuose globos namuose 2019 m. suteiktos: 6 vaikams, 38 suaugusiems asmenims, 17 senyvo amžiaus asmenims. Detali paslaugų gavėjų statistika valstybiniuose socialinės globos namuose teikiama 13 lentelėje.

 

13 lentelė

Paslaugų gavėjų valstybiniuose socialinės globos namuose statistika 2018-2019 m. [13]

Nr.

Valstybiniai globos namai:

Asmenų skaičius, kuriems suteiktos paslaugos 2019 m.:

Trumpalaikė socialinė globa:

Ilgalaikė socialinė globa /iš jų su sunkia negalia:

Vaikams:

Suaugusiems asmenims:

1.

Dūseikių socialinės globos namai

12

-

26 /14

2.

Stonaičių socialinės globos namai

-

-

6 / 1

3.

Jurdaičių socialinės globos namai

1

-

2/ 0

4.

Adakavo socialinės globos namai

-

-

1 / 0

5.

Macikų socialinės globos namai

-

-

2 / 1

6.

Padvarių socialinės globos namai

1

-

3 / 2

7.

Didvyžių socialinės globos namai

-

-

2 / 0

8.

Ventos socialinės globos namai

-

2 / 2

-

9.

Jotainių socialinės globos namai

-

-

1 / 1

10.

Ilguvos socialinės globos namai

-

-

3 / 3

11.

Skemų socialinės globos namai

-

-

1 / 0

12.

Strėvininkų socialinės globos namai

-

-

1 / 0

13.

Jasiuliškių socialinės globos namai

-

-

1 / 1

14.

Lavėnų socialinės globos namai

-

-

1/ 0

15.

Aukštelkės socialinės globos namai

1

-

-

16.

Aknystos socialinės globos namai

-

-

1 / 0

17.

Kompleksinių paslaugų namai „Alka“

-

5 / 4

/ 0

 

Viso:

15

7 / 6

51 / 23

 

Nuo 2020 m. kovo mėnesio socialinės globos paslaugas asmenims su proto / psichikos negalia pradėjo teikti VšĮ „Gyvenk kartu“ naujai įkurtuose grupinio gyvenimo namuose (10 vietų). Įstaiga veiklą pradėjo sudėtingu karantino laikotarpiu. 2020 m. birželio 1 d. duomenimis įstaigoje išlaikomi 3 Telšių rajono neįgalūs asmenys.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. atrinko projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ partnerius, paskelbė jiems paslaugoms teikti numatytą bendrą biudžetą. Telšių regione 4 paslaugas teiks dvi rajono nevyriausybinės organizacijos, t.y. Žemaitijos psichinę negalią turinčių žmonių klubas „Telšių atjauta“ ir Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija. Numatytoms veikloms įgyvendinti 3 metams suplanuotas bendras biudžetas 601.500,00 Eur. Užsitęsus karantinui veikos startavo vėliau, nei buvo numatyta.Nuo 2020 m. birželio mėnesio pradėtos teikti apsaugoto būsto paslaugos, įdarbinimo su pagalba paslauga, pagalba priimant sprendimus bei socialinių dirbtuvių veikla.

Socialinės paslaugos asmenims su proto ir psichikos negalia teikiama Telšių centre „Viltis“. Paslaugų poreikis patenkinamas. Teikiamos šios Socialinių paslaugų kataloge nurodytos socialinės paslaugos: dienos socialinė globa, trumpalaikė socialinė globa, sociokultūrinės paslaugos. Suteiktų paslaugų 2019 m. statistika pateikiama žemiau (14 lentelė).

Viešosios aplinkos pritaikymo darbų programos 2019 m. neįgaliųjų poreikiams suremontuota ir naujai pritaikytos 2 higienos patalpos Telšių centre „Viltis“.

 

14 lentelė

Suteiktų paslaugų 2019 m. Telšių centre „Viltis“ statistika

Nr.

Paslaugos pavadinimas

Gavėjai / klientai

Suteikta paslaugų vnt. / kartais

1.

Dienos socialinės globos paslaugos

39

5847

2.

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos iki 5 parų per savaitę

17

2519

3.

Sociokultūrinės paslaugos

7

199

4.

Maitinimas:

 

 

4.1.

Dienos socialinės globos paslaugos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjams iki 5 parų per savaitę

57 / 61

5846

4.2.

Trumpalaikės socialinės globos paslaugų iki 5 parų per savaitę gavėjams (naktipiečiai)

17

2520

5.

Sveikatos priežiūros paslaugos:

 

 

5.1.

Kineziterapija

57 / 61

2445

5.2.

Masažas

57 / 51

847

6.

Transporto paslaugų teikimas:

 

 

6.1.

Transporto paslaugos suteikimas atvykstant į įstaigą ir grąžinant į namus kasdien

25

11500

6.1.

Transporto paslaugos suteikimas atvykstant į įstaigą pirmadieniais ir grąžinant į namus penktadieniais

12

1140

6.2.

Transporto paslaugos suteikimas išvykų metu

10 (22 išvykos)

220

 

Viso:

57 / 61

33083

 

6.2.1.3. Suaugę fizinę negalią turintys neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys yra vieni pagrindinių socialinių paslaugų gavėjų. Dėl negalios ar amžiaus sumažėja arba yra prarandamas socialinis bei fizinis savarankiškumas, nebegebama užtikrinti net būtiniausių socialinių poreikių, nebedalyvaujama visuomenės gyvenime.

Mažėjant gyventojų skaičiui, neįgalių suaugusiųjų skaičius nemažėja, o senyvo amžiaus asmenų dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus 2019 m. sumažėjo 0,34 proc., lyginant su 2017/ 2018 m. (didėjo 0,36 proc.). Tačiau demografinis senėjimo rodiklis vidutiniškai kasmet didėja apie 1 proc. ir 2019 m. išlieka didžiausias regione: Telšių apskrityje – 86; Mažeikių rajono savivaldybėje – 74; Plungės ir Rietavo savivaldybėse – 90; Telšių rajono savivaldybėje – 99. Šis rodiklis rodo, jog Telšių rajone sparčiau sensta visuomenė ir paslaugų poreikis šiai asmenų grupei didėja taip pat.    

Telšių regione pastaraisiais metais bendras sergamumas padidėjo nuo 1368 iki 1513 asmenų.

Senyvo amžiaus neįgaliųjų specialiųjų poreikių vertinimas. Pagal specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuo 2019 metų liepos 1 dienos pradėtas senyvo amžiaus neįgaliųjų specialiųjų poreikių vertinimas, asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno pildymas. Nuo 2019-07-01 iki 2019-12-31 buvo užpildyta 235 asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynai.

Senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims socialinių paslaugų infrastruktūra išvystyta, tačiau yra poreikis šias paslaugas plėtoti ir toliau.

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos teikiamos Telšių socialinių paslaugų centro dienos

centruose. Per 2019 m. paslaugos suteiktos – 126 asmenims (2018 m. –120), iš jų: Mitkaičių dienos centre ─ 14 asmenų, (2018 m.– 8 asmenims); Upynos dienos centre – 21 asmeniui, (2018 m. –19); Žarėnų dienos centre – 31 asmeniui, (2018 m. – 31); Telšių dienos centre – 60 asmenų, (2018 m. – 56).

Sociokultūrinės paslaugos teikiamos Telšių socialinių paslaugų centro dienos centruose. Šiomis paslaugomis siekiama kuo daugiau asmenų įtraukti į veiklą, padėti spręsti socialines problemas, mažinti socialinę atskirtį, įtraukti į bendruomeninę veiklą. Sociokultūrinės paslaugos 2018 m. buvo suteiktos 260 gavėjų, 2019 m. – 251 gavėjų. 2020 m. planuojamas 4 asmenimis didesnis gavėjų skaičius. 

Transporto organizavimo paslaugas teikia Telšių socialinių paslaugų centras. 2018 m. šios paslaugos paskirtos 295 atvejais. Transporto organizavimo paslaugos suteiktos didesniam gavėjų skaičiui, nes transporto paslaugos teikiamos ir dienos socialinės globos paslaugų gavėjams. Planuojama, kad 2019 m. dėl transporto paslaugų kreipsis iki 300 kartų. 2019 m. dėl transporto organizavimo paslaugų kreipėsi 344 asmenys, 182 gavėjams buvo paskirtos mokamos paslaugos, 139 gavėjams nemokamos paslaugos ir 23 gavėjai paslaugų atsisakė. Planuojama, kad 2019 m. dėl transporto paslaugų kreipsis iki 400 kartų.

Specialiąsias socialines paslaugas asmens namuose (socialinė priežiūra ir dienos socialinė globa) teikia Telšių socialinių paslaugų centras. Paslaugų gavėjų statistika pateikiama žemiau (15 lentelė). Šių paslaugos gavėjų amžius yra nuo 43 iki 103 metų. Pastebimai, kad socialinių paslaugų poreikis nežymiai mažėja. Jei 2016 m. paslaugos suteiktos 70 asmeniui, tai 2017 m. – 83, 2018 m. – 85, 2019 – 84 asmenims. Dienos socialinės globa teikiama nuo 2 iki 8 val. per parą iki 5 kartų per savaitę.


 

 

15 lentelė

Socialinių paslaugų gavėjų skaičius 2017─2019 m.[14]

Eil. Nr.

Rodikliai

 

 

Pagalbos į namus gavėjų skaičius

Dienos socialinės globos namuose gavėjų skaičius

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2017

2018

2019

1.

Telšių

94

131

130

64

65

65

2.

Nevarėnų

7

6

3

1

1

1

3.

Žarėnų

7

7

7

-

-

 

4.

Viešvėnų

5

4

4

1

2

4

5.

Upynos

10

10

10

1

2

2

6.

Degaičių

3

3

3

3

3

1

7.

Varnių

26

25

29

4

3

3

8.

Luokės

8

8

8

1

2

2

9.

Gadūnavo

9

8

8

1

-

10.

Tryškių

11

15

14

5

5

2

11.

Ryškėnų

5

4

4

2

2

4

12.

Iš viso

185

221

220

83

85

84

 

Dienos socialinė globa institucijoje senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims yra teikiama Telšių dienos centre ir Gedrimų savarankiško gyvenimo namų Dienos centre. Paslaugų poreikis patenkinamas. Paslaugų gavėjų statistika teikiama žemiau (16 lentelė).

 

16 lentelė

Dienos socialinės globos gavėjų statistika 2016–2019 m. [15] ir 2020 m. planas

Eil. Nr.

Metai / Organizacija

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Telšių dienos centras

4

7

11

4

5

2.

Telšių rajono senelių globos namų struktūrinis padalinys Gedrimuose

Dienos socialinės globos centras

 

8

10

7

 

9

9

3.

Iš viso:

12

17

18

13

14

 

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose senyvo amžiaus ir darbingo amžiaus neįgaliems asmenims teikiamas Telšių rajono senelių globos namų struktūriniame padalinyje – Gedrimų savarankiško gyvenimo namuose. Per 2019 m. paslaugos suteiktos 33 asmenims (2018 m. – 36), iš jų: 8 darbingo amžiaus neįgaliems asmenims ir 25 pensinio amžiaus asmenų. Metų pabaigoje Paslaugų laukė 17 asmenų.

Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa teikiama Telšių rajone esančiose Savivaldybės biudžetinėse įstaigose, taip pat paslaugos perkamos iš kitų subjektų. Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus ir asmenims su negalia / sunkia negalia tinklas Lietuvoje plėtojamas intensyviai, ypač privatus. Pasirašytos sutartys dėl trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos suteikimo ir lėšų kompensavimo Telšių rajono gyventojams su Viliaus Gaigalaičio globos namais, VšĮ Adutiškio senelių namais, VšĮ globos namais „Gyvenimo viltis“, Senjorų socialinės globos namais, Labdaros ir paramos fondo Širvintų parapijos globos namais, VšĮ Skuodo globos namais, Asociacija „Pasitinkant senatvę“, VšĮ Antavilių pensionatu, VšĮ Beržėnų senjorų namais, VšĮ Muniškių globos namais, VšĮ Rietavo parapijos senelių globos namais, VšĮ „Senjorų Eldoradas“ globos namais, Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namais, VšĮ „Vilties erdvė“, VšĮ „Namučiai Jums“ ir kitomis globos įstaigomis. Asmenims su sunkia negalia teikiamos dienos, trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos paslaugos.

Trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos gavėjų statistika ir finansavimo šaltiniai pateikiami žemiau (17 lentelė).

17 lentelė

Paslaugų gavėjų statistika 2017-2019 m. [16]

Rodikliai

Suteikta paslaugų ( iš jų su sunkia negalia)

Paslaugų laukia

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2018 m. pabaigoje

2019 m. pabaigoje

Telšių rajono senelių globos namai

73 (28)

73 (9)

 

 

69 (31)

 

 

34

26

VPSPC

52 (36)

56 (39)

49 (36)

Apgyvendinti kitų rajonų socialinės globos įstaigose

14 (13)

23 (22)

 

33 (28)

 

5

Iš viso

139 (77)

152 (70)

151 (95)

34

31

 

Būsto, gyvenamosios ir viešosios aplinkos pritaikymo programos įgyvendinimas. Vadovaujantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo 2019 metais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103, Telšių rajone 2019 m. būstas ir gyvenamoji aplinka pritaikyta 18 asmenų. Šešiolika neįgaliųjų, buvo įrengti ir suremontuoti vonios kambariai, pritvirtinti turėklai, įrengtos nuovažos. Iš jų penkiems neįgaliesiems nupirkti laiptų kopikliai, o vienam neįgaliajam mobilus keltuvus Arnold 150 ir diržas su galvos atrama ir pozicionavimo rankinėlėmis, ir maudymosi diržas su galvos atrama ir paminkštinimais kojomis bei teleskopinis pandusas T200 dvi poras.

Siekiant stiprinti šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinį saugumą, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu buvo patvirtintas Šeimų socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2019 metais tvarkos aprašas. Keturiems vaikams su sunkia negalia buvo pritaikytą būstų, iš jų vienam vaikui su sunkia negalia buvo atliktas vonios kambario pritaikymas, o trys šeimos auginančius vaikus su sunkia negalia įsigijo sensorines priemones vaikui su sunkia negalia pagal pateiktą sąrašą.

Būsto pritaikymo eilėje įrašytų neįgaliųjų skaičius 16. Neįgaliesiems būsto pritaikymo reikia laukti vidutiniškai nuo prašymo pateikimo dienos iki pritaikymo darbų pabaigos 10 mėnesių.

Apibendrinimas:

-     būtina plėtoti socialinių paslaugų institucijoje infrastruktūrą, nes poreikis nepatenkinamas ir vertinama tendencija, jog dalis asmenų išvyksta paslaugų gauti į kitas savivaldybes, tuo pačiu kasmet vidutiniškai panaudojant apie 200,0 tūkst. Eur (Savivaldybės biudžeto ir asmens lėšos);

-     Telšių rajono senelių globos namuose siekiama, jog vietų skaičius būtų sumažintas iki 45 tam, kad būtų galima įrengti poilsio zonas, užimtumo patalpas, būtų tikslinga šioje įstaigoje organizuoti ir dienos užimtumo paslaugas;

-     Siektina išgryninti apgyvendinimo paslaugų gavėjus Telšių rajono senelių globos namų struktūriniame padalinyje – Gedrimų savarankiško gyvenimo namuose;

-     paslaugų poreikis didėja ir dėl to tikslinga svarstyti dėl bendruomeninių namelių / savarankiško gyvenimo namų kūrimo atskirose seniūnijose, kurių veikla rūpintųsi pati bendruomenė. Tai ne tik sumažintų savivaldybės finansinę naštą, bet ir skatintų bendruomenes pačioms spręsti savo bendruomenės gyventojų poreikius;

-     būtina inicijuoti privačių senelių globos namų steigimo klausimą, kadangi šiuo metu ilgalaikės socialinės globos bei „atokvėpio“ paslaugų poreikis nepatenkinamas.

 

6.2.1.4. Suaugusių socialinės rizikos asmenys. Suaugusių socialinės rizikos asmenų apskaitoje Telšių rajone 2019 m. įrašyti 157 asmenys. Stebima tendencija, jog daugėja socialinės rizikos asmenų: 2016 m. – 115, 2017 m. – 130; 2018 m. – 152. Vidutiniškai per metus didėja apie 0,05 proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus. Faktinis socialinės rizikos asmenų skaičius yra dar didesnis. Į apskaitą įtraukti tik tie asmenys, kurie patys kreipiasi dėl įvairių socialinių problemų sprendimo, taip pat ir tie asmenys, dėl kurių buvo gauta informacija iš šeimos narių, bendruomenės ar kitų subjektų.

Darbas su socialinės rizikos asmenimis. Rizikos asmenys – tai darbingo amžiaus asmenys, socialiai atskirti dėl elgetavimo, valkatavimo, piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis ir kitomis psichotropinėmis medžiagomis, patyrę smurtą artimoje aplinkoje ar grįžę iš laisvės atėmimo vietų, neturintys nuolatinės gyvenamosios vietos, iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo gyvenimu bei dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Telšių rajone suaugusiems asmenims, patiriantiems socialinę riziką, organizuojamos ir teikiamos bendrosios bei specialiosios socialinės paslaugos: socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos, nemokamas maitinimas, aprūpinimas būtiniausiais daiktais: drabužiais, avalyne ir kt. Šiems asmenims teikiamos apgyvendinimo ir laikino apnakvindinimo paslaugos Telšių nakvynės namuose ir Telšių krizių centre.

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos teikiamos Telšių socialinių paslaugų centro dienos centruose ir Nakvynės namuose.

Maitinimo organizavimo paslauga aktualiausia rizikos grupėje esantiems asmenims, tačiau kreipiasi ir pensinio amžiaus asmenys, kurių pajamos neviršija 2 VRP. Maitinimo organizavimo paslauga teikiama darbo dienomis vieną kartą per parą Telšių vyskupijos Caritas valgykloje. Vienam asmeniui maitinti parai skiriama 0,50 Eur. Per 2019 m. išdalintos 7509 porcijos karšto maisto. 2020 m. sausio mėnesį parengtas Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas, kuriuo siūloma organizuoti maitinimo paslaugas asmenims, kurių pajamos neviršija 2,25 VRP, suteikiant galimybę asmenis maitinti ne tik sriuba, bet ir kitais patiekalais. Planuojama, jog 2020 m. maitinimo paslaugą gaus 60 asmenų ir bus išdalinti apie 8 000 porcijų maisto.

Maitinimo organizavimo paslauga teikiama tik Telšių miesto gyventojams, yra poreikis organizuoti paslaugas ir seniūnijose. Tačiau be bendruomenių pagalbos tai sunkiai įgyvendinama.

Asmenų, kuriems suteiktos paslaugos Telšių nakvynės namuose, statistika pateikta žemiau (18 lentelė)[17].

18 lentelė

Paslaugų gavėjų Telšių nakvynės namuose statistika 2017-2019 m.

Rodikliai

 

Asmenų skaičius, kuriems buvo suteiktos paslaugos Telšių nakvynės namuose

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Laikino apnakvindinimo paslaugos

35

35

34

Apgyvendinimo paslaugos

34

34

35

Viso unikalių asmenų, kuriems buvo suteiktos paslaugos

69

69

69

 

Apibendrinimas:

Telšių rajono savivaldybės taryba 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T1-294 patvirtino Socialinės rizikos asmenų 2016-2021 metų integracijos ir socialinės pagalbos programą, kurioje numatyta įgyvendinti eilę priemonių kuriant vientisą paslaugų sistemą šios socialinės grupės asmenims. Tačiau tam, kad būtų įgyvendintos programos priemonės, būtina įgalinti Telšių rajono seniūnijų socialinio darbo organizatorius, kurie turėtų įvertinti socialinės rizikos asmenų problemas ir padėti organizuoti socialines paslaugas, toje bendruomenėje, kurioje asmuo gyvena ir NVO. Taip pat nėra skiriami asignavimai Savivaldybės biudžete šiai programai įgyvendinti.

 

Socialinių paslaugų poreikio tenkinimo galimybės palyginus su socialinių paslaugų išvystymo normatyvais pateikiamas 19 lentelėje.

 

19 lentelė

 

Socialinių paslaugų teikimo galimybių teikti socialines paslaugas Telšių rajone palyginimas su socialinių paslaugų išvystymo normatyvais[18]

 

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes

Normatyvas:

10 000 gyventojų tenka

10 000 Telšių rajono gyventojų tenka

Nuokrypis

+/-

Priežastys

vietų[19]

gavėjų

vietų[20]

gavėjų

1.

Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos

1.1.

Pagalba į namus

x

40

x

51,4

+10,4

Pagalbos į namus paslaugos suteiktos didesniam gavėjų skaičiui nei nustatytas normatyvas, kadangi Telšių rajone šių paslaugų poreikis didesnis.

1.2.

Dienos socialinė globa / integrali pagalba į namus

x

7

x

18,73

+11,7

Dienos socialinė globos / integralios pagalbos į namus poreikis didesnis nei normatyvas, tai lemia didėjantis vienišų vyresnio amžiaus asmenų skaičius.

1.3.

Dienos socialinė globa ir socialinė priežiūra įstaigoje (socialinių paslaugų centre, dienos centre, šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje, krizių centre ir kt.)

x

60

(kartu su 2.3 papunkt. nurodytais gavėjais)

x

13,16

-46,8

Sukurta socialinių paslaugų infrastruktūra neišnaudojama, kadangi ši socialinė grupė labiau nori paslaugų namuose.

1.4.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

2

x

6,83

x

+4,83

Mažėjant gyventojų skaičiui, mažėja ir nuokrypis, tačiau jis viršija normatyvą 2,4 karto.

1.5.

Trumpalaikė socialinė globa

1,2

x

1,27

x

+0,07

Senstančioje visuomenėje didėja socialinės globos paslaugų poreikis, paslaugos perkamos kitose rajonuose, pradėta teikti atokvėpio paslauga, tačiau dėl vietų didelio poreikio ilgalaikei socialinei globai nesuteiktos trumpalaikės socialinės globos paslaugos Telšių rajono senelių globos namuose.

1.6.

Ilgalaikė socialinė globa

20

x

34,16

x

+14,1

Į vietų skaičių įskaičiuota visiems Telšių rajono gyventojams finansuojamos vietos Lietuvoje. Rajone vietų stoką įrodo ir laukiančiųjų eilė ilgalaikei socialinei globai Telšių rajono senelių globos namuose.

2.

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos

2.1.

Pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens (šeimos) namuose

x

10

x

4,30

-5,70

Nuokrypis mažesnis nei praėjusiais metais, tačiau vis tiek mažesnis nei normatyvas, nes didėja paslaugų poreikis senyvo amžiaus asmenims.

2.2.

Dienos socialinė globa / integrali pagalba į namus

x

4

x

1,77

-2,23

2.3.

Dienos socialinė globa ir socialinė priežiūra įstaigoje (socialinių paslaugų centre, dienos centre, šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje, krizių centre ir kt.)

x

60

(kartu su 2.3 papunkt. nurodytais gavėjais)

x

13,16

-46,8

Sukurta socialinių paslaugų infrastruktūra neišnaudojama, kadangi ši socialinė grupė labiau nori paslaugų namuose.

2.4.

Trumpalaikė socialinė globa

1,5

x

5,82

x

+4,32

Šias paslaugas intensyviai teikia valstybiniai globos namai, ją renkasi dažnas klientas kaip alternatyvią siekiant ilgalaikės socialinės globos, kurios reikia laukti.

2.5.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

4

x

2,02

x

-1,98

Vietų skaičius padidėjo lyginant su 2018 m., tačiau nesiekia nustatyto normatyvo, kadangi šios paslaugos pagal faktą dažniau skiriamos senyvo amžiaus asmenims.

2.6.

Ilgalaikė socialinė globa:

2.6.1.

grupinio gyvenimo namuose

2

x

2,53

x

+0,53

2020 m. kovo mėn. paslaugas grupinio gyvenimo namuose pradėjo teikti privatus paslaugų teikėjas, įsteigta 10 vietų, šiuo metu gyventojų skaičius – 3.

2.6.2.

socialinės globos namuose

7

x

10,88

x

+3,88

Vietų skaičius padidėjo, kadangi didesniam neįgalių asmenų skaičiui finansuojamos paslaugos valstybiniuose socialinės globos namuose..

3.

Šeimos ir vaikai

3.1.

Šeimos socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas jos namuose

x

43

x

60,48

+17,48

2018-2019 m., keičiantis teisės aktams, šių paslaugų poreikis pastebimai didėjo.

3.2.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės priežiūros centre (dienos centre, socialinių paslaugų centre, vaikų dienos centre, paramos šeimai centre ir kt.):

3.2.1.

vaikų

x

30

x

124,76

+94,76

Plėtojama vaikų dienos centrų infrastruktūra iš esmės pakeitė šį rodiklį ir palyginant nuo praėjusių metų nuokrypis viršijo lūkesčius (praėjusių metų skirtumas yra 81,58)

3.2.2.

šeimų

x

26

x

12,65

+35,43

Plėtojama vaikų dienos centrų infrastruktūra iš esmės pakeitė šį rodiklį ir palyginant nuo praėjusių metų nuokrypis viršijo lūkesčius (praėjusių metų skirtumas yra 48,78)

3.3.

Šeimos apgyvendinimas laikino gyvenimo namuose (įstaigoje motinoms ir vaikams, krizių centre ir kt.), savarankiško gyvenimo namuose

3,5

(kartu su 4.2 pap. nurodytais gavėjais)

x

11,64

x

+8,14

2019 m. padidintas vietų skaičius pagal poreikį Laikino apgyvendinimo įstaigoje motinoms ir vaikams.

3.4.

Pagalba globėjui (rūpintojui), įvaikintojui

x

4,5

x

19,74

+15,23

Pasikeitė teisinis reglamentavimas. Suteiktos konsultavimo paslaugos visiems globėjams.

3.5.

Dienos socialinė globa / integrali pagalba į namus ir pagalba į namus vaikui su negalia (jo šeimai)

x

1

x

0,51

-0,49

Pagal poreikį šios paslaugos teikiamos tik 2 asmenims Telšių rajone

3.6.

Dienos socialinė globa ir socialinė priežiūra įstaigoje (socialinių paslaugų centre, dienos centre, šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje ir kt.) vaikui su negalia

11

x

1

x

-10

Organizuojamos specialaus ugdymo paslaugos Telšių naujamiesčio mokykloje, integruojami vaikai su fizine negalia Telšių „Ateities“ progimnazijoje. Telšių socialinių paslaugų centras nėra pasirengęs teikti atokvėpio paslaugų šeimoms, auginančioms vaikus su fizine negalia. Paslaugų poreikis vaikams su negalia yra.

3.7.

Trumpalaikė socialinė globa vaikui su negalia

2

x

0

x

-2

3.8.

Ilgalaikė socialinė globa vaikui su negalia:

 

 

 

 

 

3.8.1.

grupinio gyvenimo namuose

0,3

x

0

x

-0,3

3.8.2.

socialinės globos namuose

0,2

x

3,04

x

+2,84

Paslaugos teikiamos 12 Telšių rajono gyventojams, globojamas Telšių vaikų globos namuose bei kituose valstybiniuose vaikų globos namuose.

3.9.

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa likusiam be tėvų globos vaikui:

3.9.1.

šeimynoje

2

x

0

x

-2

Telšių rajone nėra šeimynų, iki šiol buvusios šeimynų skatinimo programos nebuvo efektyvios.

3.9.2.

bendruomeniniuose vaikų globos namuose

4

x

4,05

x

+0,05

Paslaugos finansuojamos VšĮ „Kurkime vaikams rytojų“ .

3.9.3.

vaikų socialinės globos namuose

2

x

4,05

x

+2,05

Telšių vaikų globos namų pertvarkos procesas pradėtas, mažinamas vietų skaičius, taip pat planuojama įstaigą pertvarkyti į bendruomeni-nius vaikų globos namus.

3.10

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose be tėvų globos likusiems jaunuoliams, paliekantiems  institucinę globą

0,2

x

0

x

-0,2

Paslaugos planuojamos įgyvendinus vaikų globos namų pertvarką.

4.

Socialinės rizikos suaugę asmenys

 

 

 

 

 

 

4.1.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens namuose, socialinės priežiūros centruose (dienos centre, socialinių paslaugų centre, krizių centre, paramos šeimai centre ir kt.)

x

35

x

0

-35

Paslaugų poreikis aktualus, tačiau paslaugos teikiamos tik Telšių nakvynės namuose. Neskiriamas finansavimas Tarybos sprendimu patvirtintai tvarkai įgyvendinti.

4.2.

Asmens apgyvendinimas laikino gyvenimo namuose (įstaigoje motinoms ir vaikams, krizių centre ir kt.), savarankiško gyvenimo namuose

3,5

(kartu su 3.3 papunkt. nurody-tais gavėjais)

x

11,64

x

+8,14

2019 m. padidintas vietų skaičius pagal poreikį Laikino apgyvendinimo įstaigoje motinoms ir vaikams.

 

 

Stokojama laikino apnakvindinimo vietų su atskiru higienos kambariu.

4.3.

Apgyvendinimas nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo vietose

5,5

x

4,04

x

-1,45

4.4.

Trumpalaikė socialinė globa psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigoje

4

x

1

x

-3

Paslaugos Telšių rajone neteikiamos, paslaugų gavėjai siunčiami į kitus rajonus.

 

Socialinių paslaugų išvystymo apibendrinimas:

senyvo amžiaus asmenų ir jų šeimos nariai:

–   poreikis socialinėms paslaugoms, teikiamoms asmenų namuose, pilnai nepatenkinamas

dėl žmogiškųjų resursų trūkumo, o alternatyvių paslaugų teikėjų nėra, nesudaroma konkurencija, nesuteikiamos pasirinkimo galimybės. Vienintelis pagalbos namuose ar dienos socialinės globos paslaugų namuose teikėjas – Telšių socialinių paslaugų centras;

–   neišnaudojama sukurta dienos centrų paslaugų infrastruktūra;

–   gyvenimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų infrastruktūra išvystyta, paslaugos poreikis didėja dėl to, jog pensinio amžiaus asmenys dėl gebėjimų stokos ar kitų priežasčių yra praradę būstus arba jų neišgali nuomotis;

–   trumpalaikės bei ilgalaikės socialinės globos poreikis Telšių rajone didesnis nei numatyta

normatyvuose, tai sąlygoja vis didėjantis demografinės senatvės koeficientas bei pensinio amžiaus asmenų skaičius;

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos:

–          poreikis socialinėms paslaugoms, teikiamoms asmenų namuose bei dienos centruose, mažesnis nei numatyta normatyvuose, todėl būtina skatinti asmenis naudotis sukurta paslaugų infrastruktūra;

–   trumpalaikės bei ilgalaikės socialinės globos poreikis socialinės globos namuose didesnis

negu nustatytas normatyvas;

–   pasiektas rodiklis dėl ilgalaikės socialinės globos skyrimo grupinio gyvenimo namuose, kadangi paslaugas pradėjo teikti VšĮ „Gyvenk kartu“;

–   apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose paslaugų poreikis šiai socialinei grupei

jau nepatenkinamas, kadangi ši paslauga tampa aktuali ir pensinio amžiaus asmenims, kurie yra praradę būstus arba jų neišgali nuomotis;

–   nevystoma socialinių paslaugų infrastruktūra  vaikams su proto ir psichikos negalia;

šeimos ir vaikai:

–   2018 m. pradėta taikyti atvejo vadyba, sprendžiant šeimų patiriančių socialinę riziką

Problemas, todėl ir 2019 m. suteiktų paslaugų skaičius viršija normatyvus;

–     dienos centrų infrastruktūra vaikams vystoma intensyviai, todėl rodikliai viršija normatyvus;

–   pagalbos globėjui (rūpintojui), įvaikintojui paslaugas pradėjo teikti Telšių socialinių

paslaugų centro Globos centras, paslaugų teikimas išvystytas pakankamai;

–   neteikiamos socialinės paslaugos (dienos, trumpalaikė socialinė globa) vaikams su

negalia, nes organizuojamas specialus ugdymas Naujamiesčio specialiojoje mokykloje;

–   ilgalaikės socialinės globos paslaugos skiriamos ne tik valstybiniuose globos namuose,

vaikų globos namuose, bet ir bendruomenines socialines globos paslaugas teikiančioje VšĮ „Kurkime vaikams rytojų“;

–   būtina pradėti teikti apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas be tėvų

globos likusiems jaunuoliams, paliekantiems  institucinę globą – palydimąją globą.

socialinės rizikos suaugę asmenys:

–   neteikiamas socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens namuose, šios paslaugos

organizuojamos Telšių socialinių paslaugų centro Nakvynės namuose;

–   neteikiama trumpalaikė socialinė globa psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigoje Telšių rajone;

–   neįgyvendinama Socialinės rizikos asmenų 2016-2021 metų integracijos ir socialinės   pagalbos programa.

 

 

 

20 lentelė

7Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje[21]

 

 

Eil. Nr.

Įstaig

 

Darbuotojų skaičius

Iš viso

Socialinių darbuotojų skaičius, proc. nuo visų darbuotojų

Socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius, proc. nuo visų darbuotojų

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

1.

Savivaldybės biudžetinėse socialinių paslaugų įstaigose, iš jų:

235,25

229,27

225,75

244,0

28,5

31,0

30,4

29,35

39,0

38,2

37,2

35,5

1.1.

Telšių socialinių paslaugų centras

84,5

93,27

96,5

100,5

39,1

44,0

42,0

44,4

47,3

40,8

38,7

40,4

1.2.

Telšių rajono senelių globos namai

47,5

47,5

47,5

47,5

10,5

10,5

10,5

12,6

33,7

33,7

33,7

35,8

1.3.

Telšių centras „Viltis“

37,0

44,5

44,5

44,5

10,8

15,7

15,7

15,7

50

48,0

48,0

51,7

1.4.

Telšių vaikų globos namai

56,75

34,5

27,75

20,0

26,4

23,2

21,6

25,0

30

34,8

32,4

30,0

2.

Savivaldybės administracijoje (seniūnijose)

9,5

9,5

9,5

9,0

x

x

x

x

x

x

x

x

3.

Viešosiose įstaigose

2

14

14

16,0

100

57,2

57,2

56,3

42,9

42,9

43,8

4.

Sveikatos ir gydymosi įstaigose

6,0

6,0

6,0

6,0

x

x

x

x

x

x

x

x

5.

Iš viso:

243,25

249,27

245,75

250,25

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

21 lentelė

Etatų skaičiaus, išlaikomas iš atskirų šaltinių, statistika[22]

 

Eil. Nr.

Įstaigos

Savivaldybės biudžeto lėšų, proc.

Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos, proc.

Įstaigos pajamų, proc.

 

ES, proc.

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

1.

Savivaldybės biudžetinėse socialinių paslaugų įstaigose, iš jų:

75,5

73,9

74,5

64,7

13,0

18,5

18,8

17,7

10,0

10,3

10,5

7,1

3,0

2,07

2,09

2,73

1.1.

Telšių socialinių paslaugų centras

61,5

62,4

63,6

59,1

29,2

29,0

28,2

28,6

4,0

2,0

9,4

8,4

8,0

10,0

1.2.

Telšių rajono senelių globos namai

57,5

57,5

57,5

57,5

9,5

9,5

9,5

10,5

33,0

33,0

30,

32,0

1.3.

Telšių centras „Viltis“

100,0

84,37

80,9

84,3

15,7

19,1

15,7

1.4.

Telšių vaikų globos namai

91,2

87,0

91,72

96,7

8,8

13,0

8,3

0,66

2.

Savivaldybės administracijoje (seniūnijose)

100,0

100,0

100,0

80,56

19,44

 

22 lentelė

Palyginamoji etatų ir darbo užmokesčio statistika[23]

 

Rodikliai

Mokos fondo tenka vid.1et., tūkst. Eur per metus

Bendro mokos fondo dalis, proc.

Darbuotojų et. dalis tenka, proc.

2019 m.

2020 m.

2019 m.

2020 m.

2019 m.

2020 m.

Telšių socialinių paslaugų centras

11,41

12,49

46,58

51,63

43,27

41,19

Telšių rajono senelių globos namai

10,14

10,53

20,38

20,58

21,30

19,47

Telšių rajono vaikų globos namai

10,98

13,28

16,03

10,93

15,47

8,2

Telšių centras „Viltis“

9,03

9,22

17,00

16,87

19,96

18,24

Bendra statistika

10,60

9,97

100 %

100 %

100 %

100 %

 

8.  Ankstesnių metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa apžvalga

 

Socialinių paslaugų 2019 m. plano projekto priemonių plane buvo iškelti 5 tikslai.

Nustatytas pirmas tikslas – plėtoti kompleksiškai teikiamų paslaugų teikimą šeimai ir vaikams. Tikslui pasiekti 3 uždaviniai, kuriems įgyvendinti nustatyta 11 priemonių, visos jos įgyvendintos, viena jų – iš dalies. Nebuvo parengta ir patvirtinta Šeimų finansavimo bei neparengta palydimosios globos teikimo ir apmokėjimo tvarkos. Nenupirkti namai ir nepradėti remonto darbai įgyvendinant projektą „Institucinės globos pertvarka Telšių rajone“. Kompleksines paslaugas šeimai gavo 708 paslaugų gavėjai (planuota reikšmė – 450), finansavimas skirtas 10 vaikų dienos centrų (planuota – 9), priimtas darbuotojas vaiko teisių apsaugos perduotoms funkcijoms įgyvendinti, parengtas atvejo vadybos aprašas, viršytas socialinių įgūdžių ir palaikymo paslaugų gavėjų bei kitų suplanuotų socialinių paslaugų skaičius.

Antrame tiksle – užtikrinti socialinių paslaugų teikimą asmenims su proto ir psichikos negalia bei jų šeimos nariams – iškeltas 1 uždavinys (plėtoti socialines paslaugas asmenims su proto ir psichikos negalia bei jų šeimos nariams) ir numatytos 4 priemonės. Iš jų įgyvendinta tik viena – pradėtas paslaugų pirkimas grupinio gyvenimo namuose. Neįgyvendintos priemonės, susijusios su Telšių centro „Viltis“ pastato remontu bei paslaugų teikimu vaikams. Akcentuotina, kad Telšių centras „Viltis“ tapo partneriu įgyvendinant Dūseikių socialinės globos namų pertvarkos projektą, todėl galimybės skirti patalpas vaikų dienos centro veikloms neliko dėl techninių kliūčių (patalpų ribotumo).

Trečiame tiksle – stiprinti socialinį darbą su socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis – iškelti 2 uždaviniai, kuriems pasiekti numatytos 6 priemonės. Trys priemonės neįgyvendintos dėl to, jog neskirta asignavimų Savivaldybės biudžete ir dėl žmogiškųjų resursų stokos, tačiau poreikis atlikti kapitalinį remontą Telšių nakvynės namuose išlieka, taip pat siektinas tikslas – paslaugų pirkimas iš bendruomenės. Projektas „Savarankiško gyvenimo namų steigimas Telšių mieste“ pakeistas kitu, orientuojant paslaugas kitoms socialinėms grupėms.

Ketvirtame tiksle – užtikrinti socialinių paslaugų teikimą senyvo amžiaus asmenims, vaikams ir suaugusiems asmenims su fizine negalia – iškelti 4 uždaviniai ir 12 priemonių. Visos priemonės įgyvendintos, viena dalinai. Neparengta socialinės priežiūros paslaugų namuose pirkimo tvarka. Taip pat veiklos 2019 m. pabaigoje dar nepradėjo alternatyvūs socialinių paslaugų teikėjai, nepradėti mokėti pagalbos pinigai.

Penktame tiksle – didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir socialinių darbuotojų profesinius gebėjimus - iškelti 2 uždaviniai ir 2 priemonės. Viena priemonė įgyvendinta pilna apimtimi, kita – iš dalies. Kvalifikacijos mokymuose dalyvavo 10 darbuotojų, tačiau neparengtas priemonių planas 2019-2021 metams, tačiau informacija apie profesinių gebėjimų didinimo poreikį surinkta ir apibendrinta.

 

III. UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS

 

 

9. Prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys

 

Prioritetinės žmonių socialinės grupės:

–   šeimos ir vaikai;

–   globėjai (rūpintojai);

–   asmenys su proto ir psichikos negalia;

–   socialinės rizikos asmenys;

–   asmenys su fizine negalia.

–   senyvo amžiaus asmenys.

Prioritetinės paslaugų rūšys:

–   atokvėpio paslaugų organizavimas;

–   dienos socialinės globos paslaugų plėtra;

–                trumpalaikės socialinės globos plėtra;

–   bendrųjų socialinių paslaugų plėtra;

–   socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo stiprinimas;

–   pagalbos paslaugų globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams stiprinimas;

Prioritetinės paslaugų teikimo vietos:

–   šeimoje;

–                bendruomenėje;

–   nestacionarių paslaugų įstaigoje (dienos centruose);

–   bendruomeniniuose namuose;

–   stacionarių paslaugų įstaigose (esamose struktūrose).

 

 

 

10. Priemonių planas 2020 metams                                                                                                                                     22 lentelė

Priemonių planas parengtas pagal prioritetines žmonių socialines grupes.     

 

 

Uždaviniai

 

Priemonės

Lėšos,

finansavimo šaltiniai, tūkst. Eur

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas rezultatas

1. tikslas. Plėtoti kompleksiškai teikiamų paslaugų teikimą šeimai ir vaikams

Vykdyti socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą bei užtikrinti pagalbos organizavimą šeimai ir vaikams

Organizuoti kompleksinės pagalbos teikimą šeimai ir vaikams.

 

401,5

(ES 2018-2021 m.)

 

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, Telšių socialinių paslaugų centras, Telšių mamyčių klubas, Telšių moterų bendrija „Akvalina“, Maltos ordino pagalbos tarnyba

Bus suteiktos šios paslaugos:

1. paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą Bendruomeniniuose šeimos namuose Telšių socialinių paslaugų centro Telšių dienos centre;

2. pozityvios tėvystės mokymai;

3. psichosocialinė pagalba;

4. šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos;

5. vaikų priežiūros paslaugos.

2018-2020 m. kompleksines paslaugas šeimai gaus 1000 asmenų.

Vykdyti vaikų dienos centrų veiklos plėtrą.

46,0 (SB);

159,0 (VB)

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, Telšių socialinių paslaugų centras, NVO, bendruomenės

Paskelbtas vaikų dienos centrų veiklos projektų konkursas. Skiriama SB lėšų 10 bendruomeniniams / NVO vaikų dienos centrams. Veikiančiuose dienos centruose suteikta paslaugų iki 300 vaikų ir iki 50 šeimų.

Stiprinti darbą su socialinių problemų turinčiomis šeimomis

 

 

Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą ir atvejo vadybos taikymą šeimose, auginančiose vaikus ir turinčiose socialinių problemų.

 

369,0 (SB(VB))

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, Telšių socialinių paslaugų centras

Suteiktos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos  šeimoms jų namuose, dienos centruose. Numatomas paslaugų gavėjų – 450, šeimų skaičius – 170 . Suorganizuota atvejo vadybos posėdžiai 170 šeimų.

Organizuoti ir teikti apgyvendinimo paslaugas šeimoms, turinčioms socialinių problemų, Laikinuose šeimos namuose.

SB

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, Telšių socialinių paslaugų centras

Apgyvendinta 15 šeimų, patiriančių krizę, kuriose auga 35 vaikai Laikinuose šeimos namuose.

Įgyvendinti tėvų globos netekusių vaikų socialinės globos bendruomenėje priemones

 

Organizuoti Globos centro veiklą.

 

 

156,03

(ES, 2018-2020 m.);

 

 

 

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, Telšių socialinių paslaugų centro Globos centras

Įgyvendinamas Globos centro veiklos finansavimo projektas. Skiriamos socialinės priežiūros pagalbos globėjams, rūpintojams ir įvaikintojams paslaugos 70 globėjų šeimų.

19,00 (VB);

Organizacija, atrinkta viešųjų pirkimų būdu

Fizinių asmenų, norinčių tapti globėjais, budinčiais globotojais, įtėviais (įvaikintojais), globėjais giminaičiais, šeimynų steigėjais, paieška, mokymų organizavimas ir viešinimas. Parengta iki 10 globėjų (rūpintojų) šeimų.

Organizuoti vaikų laikinojo apgyvendinimo ar laikinąją globą (rūpybą) tėvų globos netekusiems vaikams budinčių globotojų ir globėjų šeimose.

 

 

70,00 (SB)

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, Telšių socialinių paslaugų centro Globos centras

Organizuojamas tėvų globos netekusių vaikų apgyvendinimas 3 budinčių globotojų šeimose. Sudaryta galimybė vienu metu budinčių globotojų šeimose apgyvendinti iki 12 tėvų globos netekusių vaikų, išskyrus atvejus, kai paimama daugiau vaikų iš vienos šeimos.

51,00 (SB)

 

Tėvų globos netekusių vaikų (iki 20) globos organizavimas budinčių globotojų šeimoje

Organizuoti ir stiprinti globą (rūpybą) be tėvų globos (rūpybos) likusiems vaikams globėjų šeimose.

 

 

151,39 (VB)

150,00 (SB)

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, Telšių socialinių paslaugų centro Globos centras, Bendruomeniniai vaikų globos namai

Organizuojama 3 ir daugiau vaikų globa 8 šeimų, kuriose globojami iki 30 vaikų.

10,00 (SB)

Mokami pagalbos pinigai iki 15 šeimų už globojamus vaikus, kuriems sueina 18 metų ir jie mokosi bendrojo lavinimo mokykloje.

16,80 (VB)

22,40 (SB)

Parengta ir patvirtinta Šeimynų finansavimo tvarka.

Bandomasis palydimosios globos organizavimas

 

4,0 (ES)

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, Telšių vaikų globos namai

 

 

Bandomasis palydimosios globos organizavimas finansuojant būsto nuomą 4 jaunuoliams po institucinės socialinės globos.

Skatinti socialinę globą bendruomeniniuose globos namuose

180,00 (SB);

28,00 (VB)

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, Telšių socialinių paslaugų centro Globos centras

Finansuojama socialinė globa privačiuose bendruomeniniuose namuose. Globojama iki 16 tėvų globos netekusių vaikų.

Organizuoti tėvų globos netekusių vaikų socialinę globą bendruomeniniuose globos namuose

263,30

(ES, 2018-2020 m.);

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, Telšių vaikų globos namai

Parengtas, pateiktas ir pradėtas įgyvendinti ES projektas „Institucinės globos pertvarka Telšių rajone“; nupirkti 2 namai, kuriuose planuojama apgyvendinti iki 16 vaikų. Pradėtas kapitalinis remontas Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos vaikų dienos centre „Valančiaus pastogė“.

2. tikslas. Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą asmenims su proto ir psichikos negalia bei jų šeimos nariams

Plėtoti socialines paslaugas asmenims su proto ir psichikos negalia bei jų šeimos nariams

 

Organizuoti socialines paslaugas mokyklinio amžiaus vaikams su negalia jų mokymosi atostogų laike

200,1 (SB),

(VB),

asmens lėšos

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, Telšių Naujamiesčio mokykla

Numatomas paslaugų gavėjų skaičius 10 vaikų su negalia.

 

Organizuoti socialinę globą institucijoje, prioritetą skiriant bendruomenėms socialinėms paslaugoms 

 

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, Telšių centras „Viltis“,

Teikiama trumpalaikė socialinė globa institucijoje iki 5 parų per savaitę iki 20 asmenų planuojama suteikti Telšių centre „Viltis“. Dienos socialinė globa institucijoje teikiama iki 40 asmenų.

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, NVO

VšĮ „Gyvenk kartu“ trumpalaikės socialinės globos paslaugas planuojama suteikti iki 4 asmenų, „atokvėpio paslaugas“ – 1 asmeniui ir 2 asmenims ilgalaikės socialinės globos paslaugas.

Valstybiniai socialinės globos namai

Paslaugos finansuojamos 70 paslaugų gavėjų valstybiniuose globos namuose.

Plėtoti socialinių paslaugų asmenims su proto psichikos negalia teikėjų infrastruktūrą bei paslaugų įvairovę,

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Statybos ir urbanistikos skyrius, Telšių centras „Viltis“, NVO

Įgyvendinti Dūseikių socialinės globos namų pertvarkos projektą, parengti paraišką.

VB

Žemaitijos psichinę negalią turinčių žmonių klubas "Telšių atjauta" ir Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

Įgyvendinant Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. projektą „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ testuojamos apsaugoto būsto paslaugos, įdarbinimo su pagalba paslauga, pagalba priimant sprendimus bei socialinių dirbtuvių veikla Telšių rajone.

Užtikrinti neveiksnių asmenų psichinės sveikatos stebėseną bei vykdyti jų globėjų ir rūpintojų veiklos kontrolę

 

 

1,40 (VB)

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius

Peržiūrėti teismo sprendimu tam tikrose srityse pripažintų neveiksnių asmenų (180) psichinės sveikatos būklės pokyčiai per 1 metus

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius

Suorganizuoti globėjų ir rūpintojų veiklos patikrinimai dėl 230 neįgalių asmenų.

3 tikslas. Stiprinti socialinį darbą su socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis

Stiprinti socialinį darbą su socialinę riziką patiriančiais asmenims, įgyvendinant Socialinės rizikos asmenų 2016-2021 metų integracijos ir socialinės pagalbos programos priemonių planą

 

 

 

 

 

Vykdyti socialinės rizikos asmenų apskaitą ir informacinę / prevencinę veiklą bei organizuoti paslaugų teikimą

SB, kitos lėšos

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, Telšių socialinių paslaugų centras, NVO

Vedama socialinės rizikos asmenų apskaita, piniginė socialinė parama socialinės rizikos asmenims skiriama derinant piniginę ir nepiniginę formas. Pagal galimybes taikytos kitos socialinės reklamos priemonės priklausomybės ligų prevencijai įgyvendinti.

Užtikrinti būtiniausių socialinių paslaugų teikimą socialinės rizikos asmenims

10,0 (SB);

asmens lėšos,

kitos lėšos

Telšių socialinių paslaugų centras

Suteikta laikino apnakvindinimo paslaugų 30 asmenų, apgyvendinimo nakvynės namuose – 35.

Gerinti paslaugų teikimą Telšių nakvynės namuose

(SB)

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, Telšių socialinių paslaugų centro Nakvynės namai, Statybos ir urbanistikos skyrius

Ieškoti finansinių galimybių atlikti Nakvynės namų kapitalinį remontą, kad būtų galima padidinti iki 6 laikino apnakvindinimo vietų.

Stiprinti socialinį darbą su socialinę atskirtį patiriančiais asmenims

Įgyvendinti psichologinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos teikimą

 

20,0 (SB, kitos lėšos)

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, Telšių krizių centras

Psichologinės (iki 20 val. per metus vienam asmeniui) ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos (iki 15 val. asm.) paslaugos suteiktos iki 120 asmenų.

Plėtoti socialinių paslaugų įvairovę užmezgant ryšius su socialinės reabilitacijos paslaugas teikiančiomis organizacijomis

 

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, socialinės reabilitacijos paslaugas teikiančios organizacijos

Užmegzti ryšiai su dviem socialinės reabilitacijos paslaugas teikiančiomis organizacijomis.

Organizuoti bendrųjų socialinių paslaugų teikimą įtraukiant NVO

 

 

 

 

 

SB, kitos lėšos

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, NVO

 

Nemokamo maitinimo Caritas valgykloje –65 asmenims, asmeninės  higienos paslaugos – 60.

4,00 (SB)

4,00 (VB)

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, Telšių socialinių paslaugų centras

Paramos maisto paketais ir higienos prekėmis teikimas Telšių rajono gyventojams teikimas iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų. Planuojamas gavėjų skaičius – 3400.

4 tikslas. Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą senyvo amžiaus asmenims, vaikams ir suaugusiems asmenims su fizine negalia

Plėtoti socialines paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims

Plėtoti bendrųjų socialinių paslaugų teikėjų tinklą, didinti paslaugų įvairovę bei paslaugų suteikimą atokiose vietose gyvenantiems asmenims

SB, asmens lėšos, kitos lėšos

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, NVO

Parengtas transporto organizavimo paslaugų pirkimo tvarkos aprašas.

 

Parengta pagalbos pinigų mokėjimo tvarka.  

VB

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, Telšių socialinių paslaugų centras

Suteiktos asmeninio asistento paslaugos 10 neįgaliųjų.

Teikti apgyvendinimo paslaugas savarankiško gyvenimo namuose ir ieškoti infrastruktūros plėtros galimybių

SB, asmens lėšos, kitos lėšos

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, Telšių socialinių paslaugų centras, Telšių rajono senelių globos namai

Didinti vietų skaičių iki 35 socialinės paslaugos Telšių rajono senelių globos namų struktūriniame padalinyje Gedrimų savarankiško gyvenimo namuose, atsisakant dienos socialinės globos paslaugų.

Organizuoti kompleksinę / integralią dienos socialinę globą asmens namuose

ES, SB, SB (VB), asmens įmokos, kitos lėšos

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, Telšių socialinių paslaugų centras, kiti galimi teikėjai

Numatomas paslaugų gavėjų skaičius 115, iš jų: dienos socialinės globos asmens namuose ~ 80; integralios pagalbos ~ 35.

Plėtoti dienos, trumpalaikės socialinės globos ir atokvėpio paslaugas institucijoje

SB, SB (VB), asmens įmokos, kitos lėšos

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, Telšių socialinių paslaugų centras, Telšių rajono senelių globos namai, Varnių PSPC ligoninės Slaugos (globos) skyrius

Dienos socialinės globos institucijoje gavėjų skaičius – 14, Trumpalaikės socialinės globos paslaugas Varnių PSPC ligoninės Slaugos (globos) skyrius – 15, Telšių rajono senelių globos namuose – 3.

268,7 (VB);

47,4 (SB)

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, Statybos ir urbanistikos skyrius

Įgyvendinti projektą „Telšių dienos centro pritaikymas neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų poreikiams“. Per 2020 m. bus pradėtas kapitalinis remontas Telšių dienos centro patalpose.

SB, VB, asmens įmokos, kitos lėšos

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, Telšių socialinių paslaugų centras, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius,

Dienos socialinės globos asmens namuose gavėjų skaičius – 81, iš jų su sunkia negalia – 55, dienos socialinės globos paslaugų suteikimo asmens namuose daugiau kaip 40 val. per savaitę (7 dienas per savaitę) suteikimas iki 3 asmenų.

Organizuoti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimą

69,1 (VB),

13,2 (SB)

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, NVO

Finansavimas skirtas  nevyriausybinių organizacijų 7 projektams įgyvendinti. Paslaugas gaus 336 neįgalūs asmenys.

Pritaikyti gyvenamąją ir viešąją aplinką asmenims su negalia

Vykdyti būsto ir aplinkos pritaikymo suaugusiems neįgaliesiems programą

27,5 (VB); 35,4 (SB)

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, Statybos ir urbanistikos skyrius

Gauta prašymų 25.  Planuojama pritaikyti iki 6 būstus.

Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimas pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 

9,9 (VB)

 

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, Statybos ir urbanistikos skyrius

Gauti 7 prašymai, planuojama pritaikyti 6 būstus.

Pritaikyti 1 viešosios paskirties objektą

10,0 (SB)

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, Statybos ir urbanistikos skyrius

Pritaikytas 1 viešosios paskirties objektas.

Didinti neįgalių asmenų darbinį užimtumą

Remti neįgalių asmenų įdarbinimo programą

1,0 (SB)

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, neįgaliųjų darbinio užimtumo paslaugas teikianti organizacija

Skirti asignavimai neįgaliųjų darbinio užimtumo programai įgyvendinti, skatinant neįgaliųjų (iki 10) darbinį užimtumą bei novatoriškas veiklas.

5 tikslas. Didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir socialinių darbuotojų profesinius gebėjimus

Užtikrinti NVO dalyvavimą socialinių paslaugų teikime

Finansuoti socialinius projektus

30,0 (SB)

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, NVO

Skirtas finansavimas 20 NVO socialinių projektų veikloms įgyvendinti.

Didinti socialinių darbuotojų profesinius gebėjimus

Išanalizuoti profesinių gebėjimų didinimo poreikį

1,0 (SB)

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, socialines paslaugas teikiančios įstaigos, seniūnijos

Parengtos išvados dėl profesinių gebėjimų didinimo poreikio. Kvalifikacijos kėlimo mokymuose dalyvaus 10 darbuotojų.

 

_____________________________

 

 

 

11. Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2020 metais

23 lentelė

 

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes

Socialinės globos įstaiga

Mastas

(vietų sk.)

1.

Ilgalaikė socialinė globa, iš jų:

 

6

1.1.

Asmenims su psichine ir proto negalia

Valstybiniai socialiniai globos namai

2

1.2.

Senyvo amžiaus asmenys ir asmenys su fizine negalia

Privatūs socialinės globos namai

2

2.

Kitos socialinės paslaugos, iš jų:

 

2

2.1.

Gydymas nuo priklausomybės psichoaktyviomis medžiagomis

Psichosocialinės reabilitacijos centras (NVO)

2

4.

Iš viso

 

8

 

 

IV. FINANSAVIMO PLANAS

 

12.  Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai [24]

24 lentelė

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai

Pagal faktines išlaidas

Pagal planines išlaidas

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

1.

 

Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms, tūkst. Eur

1770,4

2201,5

2578,6

2505,1

 

2752,2

 

3795,5

1.1.

 

palyginti su bendru savivaldybės biudžetu, proc.

4,3

5,5

5,3

5,9

5,6

2.

 

LR valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, tūkst. Eur, iš jų:

941,9

1337,8

1309,3

1406,4

 

1274,4

 

1298,3

2.1.

 

socialinės rizikos šeimų socialinei priežiūrai organizuoti, tūkst. Eur

191,0

266,0

 

384,0

384,0

 

398,5

 

330,0

2.2.

 

asmenų su sunkia negalia socialinei globai organizuoti, tūkst. Eur

453,5

557,0

 

662,2

423,4

 

588,4

 

705,3

2.3.

 

vaikų globos (rūpybos) išmokoms, tūkst. Eur

297,4

514,7

 

263,1

 

599,0

 

287,5

 

263,0