isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. T-145

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 22 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 5 straipsniu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019  m. sausio 16 d. įsakymu Nr. A1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. A1-4 „Dėl Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų tipinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatus (pridedama).

2.  Pripažinti netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. T-306 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Saulius Margis             

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PATVIRTINTA

    Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

    2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-145

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS
NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau - SJRT) tikslus ir funkcijas, teises, sudėtį bei darbo organizavimo tvarką.

2.       SJRT – visuomeninė patariamoji institucija, vadovaujantis lygybės principu sudaroma iš Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos ir (ar) savivaldybės tarybos ir savivaldybės teritorijoje veikiančių savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos deleguotų atstovų (14–29 m.).

3.       SJRT sudaroma savivaldybės tarybos kadencijai.

4.       SJRT savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu ir sprendimais, mero potvarkiais, kitais jaunimo politikos įgyvendinimą reguliuojančiais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

5.       SJRT nuostatai tvirtinami ir keičiami savivaldybės tarybos sprendimu.

 

II SKYRIUS

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

6.       SJRT veiklos tikslai:

6.1.    nagrinėti su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus;

6.2.    teikti savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų;

6.3.    stiprinti savivaldybės institucijų, įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą.

7.       SJRT numatytų tikslų siekia, įgyvendindama šias funkcijas:

7.1.    renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu;

7.2.    inicijuoja savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;

7.3.    analizuoja užsienio valstybių patirtį sprendžiant jaunimo politikos klausimus ir teikia pasiūlymus bei rekomendacijas savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis galimybių;

7.4.    teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms dėl jaunimo politikos plėtros savivaldybėje krypčių;

7.5.    teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms dėl teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo politikos įgyvendinimu savivaldybėje, parengimo ir (ar) pakeitimo, įskaitant savivaldybės strateginį veiklos planą ir strateginį plėtros planą;

7.6.    dalyvauja rengiant ilgalaikius strateginius jaunimo politikos plėtros ir įgyvendinimo planus;

7.7.    teikia rekomendacinio pobūdžio siūlymus savivaldybės administracijai dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo;

7.8.    teikia pasiūlymus savivaldybės įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikos įgyvendinimo;

7.9.    užtikrina jaunimo dalyvavimą sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus;

7.10.  bendradarbiauja su savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriumi (toliau - JRK) jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje klausimais;

7.11.  ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą savivaldybės tarybai.

 

III SKYRIUS

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS TEISĖS

 

8.    SJRT turi šias teises:

8.1. gauti iš savivaldybės institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;

8.2. kviestis į savo posėdžius savivaldybės tarybos narius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, specialistus (ekspertus);

8.3. prašyti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, specialistų (ekspertų) pateikti išvadas, informaciją, susijusią su jaunimo politikos įgyvendinimu;

8.4. dalyvauti savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose sprendžiami jaunimui aktualūs klausimai.

9.    SJRT gali turėti kitų teisių, nustatytų kituose jaunimo politikos įgyvendinimą reguliuojančiuose teisės aktuose.

 

IV SKYRIUS

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

10. Savivaldybės jaunimo atstovus į SJRT deleguoja savivaldybėje veikianti savivaldybės jaunimo organizacijų taryba.

11.     Demokratiškai išrinkti ir deleguoti jaunimo atstovai turi sudaryti ne mažiau negu pusę SJRT.

12.     JRK negali būti Jaunimo reikalų taryboje, tačiau gali būti skiriamas SJRT sekretoriumi.

13.     Jeigu savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos nėra ar ji nedelegavo jaunimo atstovų į SJRT per 60 kalendorinių dienų nuo oficialaus JRK paklausimo dėl jaunimo atstovų į SJRT delegavimo, jaunimo atstovai išrenkami viešai organizuotame visuotiniame jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldų atstovų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, susirinkime, už kurio organizavimą yra atsakingas JRK.

14.     SJRT pirmininką ir jo pavaduotoją išrenka SJRT nariai pirmo posėdžio metu. SJRT pirmininku išrinkus savivaldybės tarybos ar administracijos atstovą, SJRT pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas jaunimo atstovas. SJRT pirmininku išrinkus jaunimo atstovą, SJRT pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas savivaldybės tarybos ar administracijos atstovas.

15.     SJRT nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu:

15.1.  jis atsistatydina savo noru anksčiau, negu pasibaigia SJRT kadencija;

15.2.  nutrūksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje savivaldybės institucijoje ar administracijoje;

15.3.  jis pašalinamas vadovaujantis SJRT numatytomis procedūromis dėl neaktyvių narių pašalinimo iš SJRT (dėl posėdžių nelankymo ir kt.).

16.     Į SJRT nario, kurio įgaliojimai nutrūko, vietą SJRT deleguojamas kitas asmuo, vadovaujantis Nuostatuose numatytais reikalavimais.

17.     Nepasibaigus SJRT kadencijai, jos sudėtis atnaujinama tik Nuostatų 15 punkte numatytais atvejais nutrūkus SJRT nario (-ių) įgaliojimams. Už SJRT sudėties atnaujinimą (kreipimąsi į atitinkamą savivaldybės instituciją, administraciją ar savivaldybės jaunimo organizacijų tarybą dėl naujo (-ų) nario (-ių) delegavimo ir, esant poreikiui, jaunimo atstovų rinkimų organizavimą) atsakingas JRK.

18.     SJRT darbą organizuoja vadovaudamasi darbo reglamentu, kurį pasitvirtina pirmo posėdžio metu. SJRT darbo forma yra posėdžiai. Posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja SJRT pirmininkas, jo nesant – SJRT pirmininko pavaduotojas.

19.     SJRT posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė SJRT narių.

20.     SJRT posėdžių metu techniškai aptarnauja JRK arba kitas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas savivaldybės administracijos darbuotojas.

21.     SJRT posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

22.     SJRT sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia SJRT pirmininko (jo nesant – SJRT pirmininko pavaduotojo) balsas.

23.     SJRT sprendimai įforminami posėdžio protokolais. Protokolus pasirašo SJRT pirmininkas, jo nesant – SJRT pirmininko pavaduotojas. Protokolų kopijos siunčiamos SJRT nariams ir suinteresuotoms institucijoms, jos viešai skelbiamos oficialiame savivaldybės interneto puslapyje.

24.     SJRT pirmininkas rengia ir teikia SJRT posėdžių darbotvarkes, veiklos planus, ataskaitas.

25.  SJRT veiklos planai, teikiamos ataskaitos, informacija apie įvyksiančius ir jau įvykusius posėdžius bei posėdžių protokolai privalo būti viešinami ir prieinami oficialiame savivaldybės interneto puslapyje.

 

V SKYRIUS

JAUNIMO ATSTOVŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMAS

 

26.         SJRT jaunimo atstovai renkami viešo visuotinio jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldų atstovų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, susirinkimo (toliau – visuotinis susirinkimas) metu.

27.         Demokratiškai išrinkti jaunimo atstovai turi sudaryti ne mažiau negu pusę SJRT.

28.         Už jaunimo atstovų rinkimų organizavimą atsakingas JRK.  

29.         Jaunimo atstovų rinkimai organizuojami ne vėliau kaip praėjus mėnesiui nuo paskutinės Jaunimo reikalų tarybos kadencijos dienos. Jaunimo atstovų rinkimų datą skelbia JRK.

30.         Kandidatuoti į SRJT jaunimo atstovus gali asmenys nuo 14 metų iki 29 metų (įskaitytinai).

31.         Kandidatus į SJRT jaunimo atstovus gali siūlyti jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių ir (ar) studentų savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje, iš savo narių.  Kandidatais gali save išsikelti ir pavieniai asmenys. Kandidatų į SJRT jaunimo atstovus skaičius neribojamas.

32.         Kandidatų į SJRT jaunimo atstovus registracija prasideda ne vėliau kaip likus 14 darbo dienų iki jaunimo atstovų rinkimų ir baigiasi likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki rinkimų. Registracijos metu kiekvienas kandidatas pateikia užpildytą kandidato į SJRT jaunimo atstovus anketą (Nuostatų 1 priedas), prideda trumpą motyvacinį laišką ir mažiausiai vieną rekomendaciją iš jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių ir (ar) studentų savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje.

33.         Nuolat atnaujinamas kandidatų į jaunimo atstovus SJRT sąrašas (kandidato vardas, pavardė, amžius ir atstovaujama organizacija (jeigu tokia yra) bei jų pateiktas motyvacinis laiškas ir rekomendacija (-os) tapti SJRT nariu teisės aktų nustatyta tvarka viešai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje ir kitose pasirinktose visuomenės informavimo priemonėse. Kandidatų sąrašas į SJRT jaunimo atstovus turi būti viešai paskelbtas ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki SJRT jaunimo atstovų rinkimų. Minėto sąrašo viešinimas turi atitikti teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, nuostatas.

34.         SJRT Jaunimo atstovų rinkimų data skelbiama ne vėliau kaip likus 14 darbo dienų iki rinkimų dienos. Informacija apie SJRT jaunimo atstovų rinkimus ir organizuojamą visuotinį susirinkimą yra viešai skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje ir kitose pasirinktose visuomenės informavimo priemonėse. 

35.         Apie SJRT jaunimo atstovų rinkimus JRK informuoja ir kviečia dalyvauti savivaldybėje veikiančias jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas, mokinių ir (ar) studentų savivaldas elektroniniu paštu ir kitomis reikalingomis priemonėmis bei būdais.

36.         Visuotinio susirinkimo skelbime / informacijoje turi būti nurodyta susirinkimo vieta, laikas, preliminari darbotvarkė, kandidatų į jaunimo atstovus SJRT ir visuotinio susirinkimo dalyvių registracijos tvarka bei terminai.

37.