LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. KOVO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-552 „DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINES BENDROJO UGDYMO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA YRA ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. liepos 22 d. Nr. V-771

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-552 „Dėl Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras priima į ikimokyklinio,  priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, akredituotą vidurinio ugdymo programas mokinius, turinčius  klausos sutrikimus ar kochlearinius implantus; į pradinio ugdymo individualizuotą programą, pagrindinio ugdymo individualizuotą programą – mokinius, turinčius kompleksinę  negalią, kurios derinyje yra vidutinis klausos sutrikimas, žymus klausos sutrikimas, labai žymus klausos sutrikimas ar gilus klausos sutrikimas (kurtumas) ir intelekto sutrikimas ar mokinius, turinčius kochlearinius  implantus  ir intelekto sutrikimą; į socialinių įgūdžių ugdymo programą – mokinius, turinčius kompleksinę negalią, kurios derinyje yra vidutinis klausos sutrikimas, žymus klausos sutrikimas, labai žymus klausos sutrikimas ar gilus klausos sutrikimas (kurtumas) ir intelekto sutrikimas ar mokinius, turinčius kochlearinius  implantus  ir intelekto sutrikimą;“.

2. Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras priima į ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, akredituotą vidurinio ugdymo programas regos sutrikimus turinčius mokinius; į pradinio ugdymo individualizuotą programą, pagrindinio ugdymo individualizuotą programą – mokinius, turinčius kompleksinę negalią, kurios derinyje yra vidutinė silpnaregystė, žymi silpnaregystė, aklumas su regėjimo likučiu, praktiškas, visiškas aklumas  ar kurčneregystė ir intelekto sutrikimas; į socialinių įgūdžių ugdymo programą – mokinius, turinčius kompleksinę negalią, kurios derinyje yra vidutinė silpnaregystė, žymi silpnaregystė, aklumas su regėjimo likučiu, praktiškas, visiškas aklumas ar kurčneregystė ir intelekto sutrikimas;“.

3. Papildau 4.3 papunkčiu:

4.3. „Diemedžio“ ugdymo centras priima į pagrindinio ugdymo programą elgesio ar (ir) emocijų sutrikimus turinčius mokinius;“.

4. Papildau 4.4 papunkčiu:

4.4. Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centras priima į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas klausos sutrikimus ar kochlearinius implantus turinčius mokinius.“.

5. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Mokyklos, skirtos mokiniams, dėl išskirtinių gabumų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių:

5.1. Kauno Juozo Gruodžio konservatorija priima mokinius į specializuoto ugdymo krypties programas: pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos antrąją dalį ir akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą;

5.2. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija priima mokinius į specializuoto ugdymo krypties programas: pradinio, pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programas;

5.3. Kauno dailės gimnazija priima mokinius į specializuoto ugdymo krypties programas: pradinio, pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programas;

5.4. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija priima mokinius į specializuoto ugdymo krypties programas: pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos antrąją dalį ir akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą;

5.5. Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija priima mokinius į specializuoto ugdymo krypties programas: pradinio, pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programas; pradinio, pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programas;

5.6. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija priima mokinius į specializuoto ugdymo krypties programas: pradinio, pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programas; pradinio, pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programas;

5.7. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija priima mokinius į specializuoto ugdymo krypties programas: pradinio, pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programas; pradinio, pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programas;

5.8. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija priima mokinius į specializuoto ugdymo krypties programas: pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos antrąją dalį ir akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą;

5.9. Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla priima mokinius į specializuoto ugdymo krypties programas: pradinio, pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo kartu su menų ugdymu programas ir baleto artisto profesinio mokymo programą.“.

6. Pakeičiu 6.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.3. Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“ priima mergaites į pradinio, pagrindinio ugdymo programas, individualizuotas pradinio, pagrindinio ugdymo programas ir socialinių įgūdžių ugdymo programą;“.

7. Pakeičiu 6.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.4. Vaikų socializacijos centras „Širvėna“ priima berniukus į pagrindinio ugdymo programą, individualizuotas pradinio, pagrindinio ugdymo programas ir socialinių įgūdžių ugdymo programą;“.

8. Pakeičiu 6.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.5. Vėliučionių vaikų socializacijos centras priima berniukus mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą; berniukus, įgijusius pagrindinį išsilavinimą – mokytis pagal vidurinio ugdymo programą nuotolinio mokymo organizavimo būdu nuotolinio mokymo mokykloje; pagal pasirinktą profesinio mokymo programą ar jos modulį profesinėje mokymo įstaigoje;“.

9. Pakeičiu 6.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.6. Vilniaus vaikų socializacijos centras priima mergaites į pagrindinio ugdymo programą; mergaites, įgijusias pagrindinį išsilavinimą – mokytis pagal vidurinio ugdymo programą nuotolinio mokymo organizavimo būdu nuotolinio mokymo mokykloje; pagal pasirinktą profesinio mokymo programą ar jos modulį profesinėje mokymo įstaigoje;“.

10. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Bendrosios bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklos:

7.1. Buivydiškių, Butrimonių, Kalesninkų Mykolo Rudzio ir Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos priima mokinius į ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;

7.2. Juodšilių „Šilo“, Riešės, Turgelių „Aistuvos“, Lavoriškių, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio, Eitminiškių gimnazijos priima mokinius į ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir akredituotas vidurinio ugdymo programas;

7.3. Mickūnų vaikų lopšelis-darželis, Rudaminos vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ priima asmenis į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas.“.

11. Pakeičiu 8.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

8.2. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras ir Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centras priima mokinius, kuriems nustatyta:“.

12. Papildau 8.3 papunkčiu taip:

8.3. „Diemedžio“ ugdymo centras ne ilgiau kaip 2 mokslo metams priima berniukus, kuriems nustatyta: elgesio sutrikimai (kodas F 91 pagal TLK-10-AM Sisteminį ligų sąrašą (Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos, dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas, Australijos modifikacija) (toliau – TLK-10-AM)–); mišrūs elgesio ir emocijų sutrikimai (kodas F 92 pagal TLK-10-AM–); asmenybės ir elgesio sutrikimai dėl galvos smegenų ligos, pažeidimo ir disfunkcijos (jei šių sutrikimų simptomatikoje vyrauja elgesio sutrikimai arba jie išsivysto, patyrus galvos smegenų traumas) ir lėtinių ligų (kodas F 07 pagal TLK-10-AM); kiti organiniai asmenybės ir elgesio sutrikimai dėl galvos smegenų ligos, pažeidimo ir disfunkcijos (kodas F 07.8 pagal TLK-10-AM);“.

13. Pakeičiu 9.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.1. į Kauno Juozo Gruodžio, Klaipėdos Stasio Šimkaus ir Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijas, Nacionalinę Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklą, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnaziją, Klaipėdos Eduardo Balsio, Panevėžio Vytauto Mikalausko, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijas, Kauno dailės gimnaziją, vykdančias specializuoto ugdymo krypties programas, priimami gabūs muzikai, dailei ar kitai mokyklos vykdomai specializuoto ugdymo krypties programai vaikai iš visos šalies, išlaikę stojamuosius egzaminus;“.

14. Pakeičiu 11.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.1. į bendrąsias bendrojo ugdymo mokyklas priimami mokiniai, pageidaujantys mokytis pagal mokyklose teikiamas priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, akredituotas vidurinio ugdymo programas. Jei mokinių, pageidaujančių mokytis pagal mokyklose teikiamas priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir akredituotas vidurinio ugdymo programas yra daugiau nei laisvų vietų, pirmumo teise priimami asmenys, gyvenantys mokyklai teisės aktų nustatyta tvarka priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;“.

15. Pakeičiu 11.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.3. į bendrųjų bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai pagal tėvų prašymų registracijos eilę. Asmeniui išvykus, priimamas kitas registracijos eilėje esantis asmuo. Registracijos eilė sudaroma pagal tėvų prašymų priimti asmenį į ikimokyklinio ugdymo grupę pateikimo datą. Jei pageidaujančiųjų lankyti ikimokyklinio ugdymo grupes yra daugiau nei laisvų vietų, pirmumo tvarka priimami: vaikai, gyvenantys mokyklai teisės aktų nustatyta tvarka priskirtoje aptarnavimo teritorijoje; vaikai, kurių broliai ir (ar) seserys prašymo pateikimo metu jau ugdomi šioje mokykloje; dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai; vaikai, kurių vienas iš tėvų miręs.“.

16. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Kartu su prašymu mokytis Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre ir Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centre mokiniai teikia pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) pažymą dėl nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; gydytojo surdologo asmens klausos įvertinimą su klausos tonine audiograma, tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus.“.

17. Papildau 19 punktu:

19. Kartu su prašymu mokytis „Diemedžio“ ugdymo centre mokiniai teikia pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) pažymą dėl nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, gydytojo vaikų psichiatro įvertinimą ir rekomendaciją, tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus.“.

18. Buvusius 19–28 punktus laikau atitinkamai 20–29 punktais.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                               Audronė Pitrėnienė