Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GEGUŽĖS 13 D.

NUTARIMO NR. 666 „DĖL NACIONALINĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO TARYBOS SUDARYMO IR JOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 30 d. Nr. 436

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 13 d. nutarimą Nr. 666 „Dėl nacionalinės kūno kultūros ir sporto tarybos sudarymo ir jos reglamento patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL NACIONALINĖS SPORTO TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Sudaryti šią Nacionalinę sporto tarybą:

1.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovas;

1.2. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas;

1.3. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos atstovas;

1.4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas;

1.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovas;

1.6. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas;

1.7. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos atstovas;

1.8. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovas;

1.9. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atstovas;

1.10. Lietuvos paralimpinio komiteto atstovas;

1.11. Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto atstovas;

1.12. Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto atstovas;

1.13. Lietuvos sporto federacijų sąjungos atstovas;

1.14. Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ atstovas;

1.15. Lietuvos aeroklubo atstovas;

1.16. Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas;

1.17. Nacionalinės sportininkų asociacijos atstovas;

1.18. Lietuvos trenerių asociacijos atstovas.

2. Patvirtinti Nacionalinės sporto tarybos nuostatus (pridedama).

3. Pavesti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrui:

3.1. per 1 mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo patvirtinti personalinę Nacionalinės sporto tarybos sudėtį;

3.2. patvirtinti Nacionalinės sporto tarybos darbo reglamentą.

4. Pasiūlyti šio nutarimo 1 punkte nurodytoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms bei nacionalinėms skėtinėms nevyriausybinėms organizacijoms į Nacionalinę sporto tarybą per 10 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo paskirti savo atstovus, kurie atitinka Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 7 straipsnio 4 dalies reikalavimus.

5. Asmuo, ėjęs Nacionalinės kūno kultūros ir sporto tarybos nario pareigas ne mažiau kaip 8 metus iš eilės, laikomas ėjusiu Nacionalinės sporto tarybos nario pareigas dvi kadencijas iš eilės.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                         Saulius Skvernelis

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                  Algirdas Monkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 666

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2019 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 436

redakcija)

 

 

NACIONALINĖS SPORTO TARYBOS NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionalinės sporto tarybos (toliau – Taryba) nuostatai nustato Tarybos uždavinius, funkcijas, teises, Tarybos sudarymą ir jos veiklos organizavimą.

2. Tarybos paskirtis apibrėžta Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje.

3. Taryba nėra juridinis asmuo. Taryba veikia visuomeniniais pagrindais.

4. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

 

II SKYRIUS

TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Tarybos uždaviniai:

5.1. Prisidėti prie sporto sričių plėtros įgyvendinimo – ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, sudaryti sąlygas rengti perspektyvius sportininkus siekti aukščiausių sportinių rezultatų.

5.2. Skleisti informaciją apie valstybės institucijų ir įstaigų, sporto srityje veikiančių nevyriausybinių sporto organizacijų veiklą plėtojant sportą.

6. Taryba vykdo funkcijas, nustatytas Sporto įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje. 

 

III SKYRIUS

TARYBOS TEISĖS

 

7. Taryba turi teisę:

7.1. gauti teisės aktų nustatyta tvarka iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, sporto srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų dokumentus ir informaciją, kurios reikia Tarybos funkcijoms atlikti;

7.2. dalyvauti stebėtojo teisėmis darbo grupių ar komisijų posėdžiuose, kai sprendžiami su Tarybos veikla susiję klausimai;

7.3. pasitelkti valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, sporto srityje veikiančių nevyriausybinių sporto organizacijų atstovus ir specialistus, Tarybos sprendžiamiems klausimams nagrinėti.

 

IV SKYRIUS

TARYBOS SUDARYMAS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

8. Į Tarybą po vieną atstovą deleguoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos (toliau – institucijos) bei nacionalinės skėtinės nevyriausybinės organizacijos (toliau – organizacijos) likus 1 mėnesiui iki Tarybos narių kadencijos pabaigos. Personalinę Tarybos sudėtį 2 metų kadencijai tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras (toliau – Ministras). Tarybos narys pareigas gali eiti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

9. Pirmąjį Tarybos posėdį šaukia Ministras per 2 mėnesius nuo personalinės Nacionalinės sporto tarybos sudėties patvirtinimo.

10. Pirmajame Tarybos posėdyje paprasta visų Tarybos narių balsų dauguma išrenkami Tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas.

11. Tarybos pirmininkas, vadovaudamasis ministro patvirtintu Tarybos darbo reglamentu, vadovauja Tarybai, atsako už jos veiklą, atstovauja jai arba įgalioja tai daryti kitus Tarybos narius. Jeigu Tarybos pirmininko nėra, jo funkcijas atlieka Tarybos pirmininko pavaduotojas.

12.       Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai:

12.1. jis atsistatydina, raštu apie tai pranešdamas jį į Tarybą delegavusiai institucijai ar organizacijai, arba jį iš Tarybos atšaukia jį į Tarybą delegavusi institucija ar organizacija;

12.2. jis nustoja eiti pareigas jį į Tarybą delegavusioje institucijoje ar organizacijoje arba yra pašalintas iš jį į Tarybą delegavusios institucijos ar organizacijos narių;

12.3. teismas jį pripažįsta neveiksniu;

12.4. jam įsiteisėja teismo apkaltinamasis nuosprendis;

12.5. jis miršta.

13. Jei Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, naują Tarybos narį likusiam Tarybos kadencijos laikui Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka skiria institucijos ir organizacijos, skyrusios Tarybos narį, kurio įgaliojimai nutrūko.

14. Apie šaukiamus Tarybos posėdžius, jų vietą ir laiką Tarybos narius informuoja, posėdžiams medžiagą rengia, posėdžius protokoluoja ir Tarybos veiklos dokumentaciją tvarko Tarybos posėdžių sekretorius. Tarybos posėdžių sekretoriaus funkcijas atlieka Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Ministerija) atstovas. Tarybos posėdžių sekretorius nėra Tarybos narys.

15. Pagrindinė Tarybos darbo forma yra posėdžiai. Taryba į posėdžius renkasi ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Esant poreikiui, papildomai posėdį sušaukti gali Tarybos pirmininkas savo iniciatyva arba to pageidaujant ne mažiau kaip 1/3 tarybos narių, Ministras savo iniciatyva.

16. Tarybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Tarybos pirmininkas, o jo nesant – Tarybos pirmininko pavaduotojas. Posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Tarybos narių. Tarybos sprendimai priimami bendru sutarimu, o jei jo nėra – ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų. Svarstant klausimus, dėl kurių galėtų kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas, Tarybos narys privalo nusišalinti nuo sprendimo priėmimo.

17. Apie rengiamą Tarybos posėdį jos nariams ir į posėdį kviečiamiems kitiems suinteresuotiems asmenims Tarybos posėdžių sekretorius elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio išsiunčia pranešimą. 

18. Protokolus pasirašo Tarybos posėdžiui pirmininkavęs asmuo ir Tarybos posėdžių sekretorius.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Tarybos sprendimai skelbiami Ministerijos interneto svetainėje.

20. Tarybos veiklą techniškai aptarnauja Ministerija.

______________