herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-56 „DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio 31 d. Nr. T-163

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2021 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. A1-440 redakcija), Joniškio rajono savivaldybės taryba                                       n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Globos centro veiklos organizavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašą, patvirtintą Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl Globos centro veiklos organizavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-53 redakcija) 1 punktu ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Vitalijus Gailius

 

 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-56

(2021 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo

Nr. T-163 redakcija)

 

GLOBOS CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Globos centro veiklos organizavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja likusio be tėvų globos vaiko priežiūros budinčio globotojo,  globėjo (rūpintojo šeimoje, organizavimą, mokėjimo už vaiko priežiūrą, globą (rūpybą) budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) šeimoje dydį ir tvarką, globos centro, budinčio globotojo ir globėjo (rūpintojo) veiklos finansavimą.

2. Globos centro  funkcijas vykdo Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras (toliau – Globos centras) vadovaudamasis veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir šiuo Tvarkos aprašu.

3. Esant poreikiui, Globos centro paslaugos gali būti perkamos  iš kitų  savivaldybių globos centrų ar nevyriausybinių organizacijų.

4. Budinčio globotojo atranka vykdoma vadovaujantis atranką reglamentuojančiais teisės aktais.

5. Vaiko priežiūrą budinčio globotojo šeimoje organizuoja Globos centras.

6. Vaiko priežiūra budinčio globotojo šeimoje,  vaiko globa (rūpyba)  globėjo (rūpintojo) šeimoje finansuojama iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų vaikų globos (rūpybos) išmokoms, globos (rūpybos) išlaidų tiksliniam priedui ir vaiko išmokoms pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą (toliau – Išmokų vaikams įstatymas) mokėti, ir kitų teisėtai įgytų lėšų.

7. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme (toliau – įstatymas) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

VAIKO PRIEŽIŪROS, GLOBOS (RŪPYBOS) ORGANIZAVIMAS BUDINČIO GLOBOTOJO, GLOBĖJO (RŪPINTOJO) ŠEIMOJE

 

8. Budintis globotojas prižiūri vaiką, nesusijusį giminystės ryšiais, savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje.

9. Veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymą ir atlieka visas su šia veikla susijusias pareigas, vykdo visas mokestines prievoles, kaip tai reglamentuota Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

10. Globos centras vaiką, kuriam Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VVTAĮT) nustato laikinąją priežiūrą ar laikinąją globą, gali perduoti prižiūrėti budinčiam globotojui. Tokiu atveju Globos centras su budinčiu globotoju pasirašo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį (toliau – sutartis). Sutartyje turi būti numatyta: sutarties šalys; sutarties objektas ir tikslas; vaiko priežiūros vieta; prižiūrimų vaikų skaičius, amžius, poreikiai; lėšų, skirtų vaikui išlaikyti  ir prižiūrėti, dydis;  budinčio globotojo atlygis ir kitų piniginių lėšų dydis ir mokėjimų tvarka; kitos budinčio globotojo ir Globos centro teisės ir pareigos; pagalbos teikimo budinčiam globotojui ir vaikui tvarka; sutarties nutraukimo sąlygos. Sutarties forma ir kitos dokumentų formos, susijusios su vaiko apgyvendinimu, paslaugų organizavimu ir teikimu, tvirtinamos Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro direktoriaus įsakymu.

11. Budintis globotojas vienu metu negali prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimties atvejais, kai neišskiriami broliai ir seserys ir tai raštu suderinta su Globos centru bei budinčiu globotoju. Bendras vaikų (su kitais šeimoje augančiais vaikais) skaičius budinčio globotojo šeimoje negali būti daugiau kaip 6 vaikai.

12. Apgyvendinimą budinčio globotojo šeimoje organizuoja Globos centras.

13. Priežiūros paslaugos teikimo pradžia yra laikomas vaiko apgyvendinimo budinčio globotojo šeimoje momentas. Vaiko budinčio globotojo šeimoje apgyvendinimo pradžia ir pabaiga  įforminama aktu.

14. Apgyvendinus vaiką budinčio globotojo šeimoje, Globos centras per 3 darbo dienas nuo Globos centro ir budinčio globotojo sutarties pasirašymo dienos paskiria globos koordinatorių, kuris kartu su kitais globos centro specialistais ir budinčiu globotoju per 30 kalendorinių dienų sudaro Planą vaikui, budinčiam globotojui ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams.

15. Globėjas (rūpintojas) gali vykdyti veiklą ir pagal individualios veiklos pažymą – prižiūrėti, globoti (rūpintis) vaikus pagal Globos centro ir globėjo (rūpintojo) sudarytą tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

16. Pas budintį globotoją, globėją (rūpintoją), apgyvendinamas be tėvų globos (rūpybos) likęs vaikas, kurio tėvų deklaruota ar faktinė gyvenamoji vieta arba vaiko radimo vieta yra Joniškio rajono savivaldybėje. Vaikas, kurio tėvų arba turimo vieno iš tėvų deklaruota gyvenamoji vieta yra ne Joniškio rajono savivaldybėje, budinčio globotojo, (rūpintojo), šeimoje apgyvendinamas laikinai, ne ilgiau kaip iki 3 parų.

17. Budintis globotojas,  globėjas (rūpintojas)  savo veiklą vykdo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinto Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo ir šio Tvarkos aprašo nuostatomis.

 

III SKYRIUS

GLOBOS CENTRO, BUDINČIO GLOBOTOJO IR Globėjo (RŪPINTOJo) VEIKLOS FINANSAVIMAS

 

18. Joniškio rajono savivaldybės administracija skiria ir moka Globos centrui už budinčio globotojo prižiūrimą vaiką:

18.1. išmokas, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;

18.2. vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą (toliau – Tikslinių kompensacijų įstatymas), ir kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose.

19. Globos centras budinčiam globotojui moka:

19.1. išmokas, nurodytas Tvarkos aprašo 18 punkte;

19.2. tais atvejais, kai šeimoje nėra apgyvendintas nei vienas vaikas, ar teikiamos laikino atokvėpio paslaugos, mokamas 1 minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio atlygis per mėnesį;

19.3. 1,5 MMA dydžio mėnesinis atlygis, kai budinčio globotojo šeimoje apgyvendintas 1 vaikas:

19.3.1. atlygis didinamas po 0,5 MMA už kiekvieną kitą budinčio globotojo šeimoje apgyvendintą vaiką, išskyrus kūdikius iki 1 metų amžiaus, paauglius nuo 12 metų, neįgalius vaikus.

19.3.2. atlygis didinamas 0,75 MMA dydžio, kai budinčio globotojo šeimoje apgyvendintas  kūdikis iki 1 metų amžiaus, paauglys nuo 12 metų, neįgalus vaikas.

20. Globos centras, esant aplinkybėms, dėl kurių budintis globotojas neturi finansinių galimybių savo lėšomis įrengti vaiko priežiūros vietos, turi teisę pagal budinčio globotojo pateiktą argumentuotą prašymą išmokėti vienkartinę 12 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio išmoką vaiko apgyvendinimo vietai įkurti (toliau – įsikūrimo išmoka). Įsikūrimo išmoka turi būti naudojama vaiko gyvenimo sąlygoms pritaikyti, įsigyti būtiniausiems daiktams, namų apyvokos reikmenims, taip pat kitoms išlaidoms, susijusioms su prižiūrimo vaiko poreikių tenkinimu.

21. Globėjui (rūpintojui, mokama:

21.1. išmokos vaikui, mokamos mokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;

21.2. vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija, mokama pagal  Tikslinių kompensacijų įstatymą, ar kitos išmokos, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose;

21.3. atlygi už laikino atokvėpio paslaugą pagal Globos centro ir globėjo (rūpintojo) sudarytą tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

22. Budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui) Joniškio rajono savivaldybės administracija skiria ir moka pagalbos pinigus.

23. Tvarkos aprašo 18.1 papunktyje numatytas ir iš Joniškio rajono savivaldybės gautas lėšas Globos centras gali naudoti papildomai pagalbai vaikui (pvz.: logopedo, psichiatro, vaiko neformaliojo ugdymo ar užimtumo paslaugoms) ir (ar) pagalbai budinčiam globotojui (pvz.: psichoterapijai, supervizijai, profesinės kompetencijos ugdymui) teikti, jos neperduodamos budinčiam globotojui, jei tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje nenumatyta kitaip. Atlygis, numatytas šiame tvarkos apraše, mokamas sutarties galiojimo metu.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Globos centras iki einamųjų metų kovo 1 d. turi pateikti praėjusių metų veiklos ataskaitą Joniškio rajono savivaldybės administracijai.

25. Sutartis su budinčiu globotoju, gali būti nutraukiama budinčio globotojo iniciatyva, įspėjus Globos centrą ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, jei šeimoje nėra laikinai apgyvendinto ir prižiūrimo vaiko, ir ne vėliau kaip prieš 90 kalendorinių dienų, jei šeimoje yra apgyvendintas ir prižiūrimas vaikas, išskyrus atvejus, kai vaiko laikinoji globa (rūpyba) baigiasi anksčiau šio termino.

26. Globos centras vienašališkai nutraukti sutartį gali dėl šių priežasčių:

26.1. kai budintis globotojas, globėjas (rūpintojas)  netinkamai vykdo Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus ir sutartyje numatytus įsipareigojimus;

26.2. kai budintis globotojas, globėjas (rūpintojas) be pateisinamos priežasties atsisako apgyvendinti ir prižiūrėti vaiką;

26.3. kai budintis globotojas, globėjas (rūpintojas) išvyksta gyventi į kitą valstybę;

26.4. kitais nenumatytais atvejais.

27. Tvarkos aprašo kontrolę vykdo Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius.

28. Ginčai dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos ar Globos centro  priimtų sprendimų nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________