LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 684 „DĖL PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 5 d. Nr. D1-462

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Įmonei, kuri renka, laiko, šalina, naudoja pavojingas atliekas keliuose įrenginiuose ir vietose, išduodama viena Licencija, kurios priede nurodomi pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių ir vietų adresai.“;

1.2. pakeičiu 321 punktą ir jį išdėstau taip:

321. Institucija apie Licencijų išdavimą, jų galiojimo sustabdymą ir galiojimo sustabdymo panaikinimą, Licencijų panaikinimą ir jų priedų koregavimą ne vėliau kaip per 10 dienų turi informuoti Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos.“;

1.3. pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos per 5 darbo dienas privalo informuoti Licencijas išdavusią Instituciją apie licencijuotas įmones, kurių Leidimas neteko galios.“;

1.4. pakeičiu 2 priedo Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.5. pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Navickas

 

„Pavojingų atliekų tvarkymo

licencijos ____________________ Nr. ______

(išdavimo data)

Priedas

Koreguota:____________________________

(koregavimo data)

 

PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TECHNOLOGINIAI SRAUTAI BEI PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮRENGINIŲ IR/AR AIKŠTELIŲ (TVARKYMO VIETŲ) ADRESAI

 

Pavojingų atliekų technologiniai srautai, kuriuos leidžiama RINKTI

Pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių ir/ ar aikštelių (tvarkymo vietų) adresai

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavojingų atliekų technologiniai srautai, kuriuos leidžiama SAUGOTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavojingų atliekų technologiniai srautai, kuriuos leidžiama ŠALINTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavojingų atliekų technologiniai srautai, kuriuos leidžiama NAUDOTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________              _______________                            ___________________

(Institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens                         (parašas)                                                       (vardas ir pavardė)

              pareigų pavadinimas)

A. V.“

 

 

„Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių

4 priedas

 

________________________________________________________________________________(įmonės pavadinimas)

 

DUOMENYS APIE ĮMONĖJE NUMATOMAS TVARKYTI PAVOJINGAS ATLIEKAS

 

______________________

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

Pavojingų atliekų technologiniai srautai

Pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių ir/ar aikštelių (tvarkymo vietų) adresai*

Renkami pavojingų atliekų technologiniai srautai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laikomi pavojingų atliekų technologiniai srautai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šalinami pavojingų atliekų technologiniai srautai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naudojami pavojingų atliekų technologiniai srautai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________                         _____________                  ___________________

(vadovo pareigos)                                                  (parašas)                                         (vardas ir pavardė)

 

* Jeigu įmonė surenka pavojingas atliekas apvažiavimo būdu, skiltis „Pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių ir/ar aikštelių (tvarkymo vietų) adresai“ nepildoma.“