RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2021 m. vasario 25 d.  Nr. T-427

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Radviliškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės 2021 m. biudžetą 47 301 326,47 Eur
(
1 priedas), iš jų:

1.1. Biudžeto pajamos ir dotacijos – 42 386 610,00 Eur;

1.2. Biudžeto lėšų likučiai iš 2020 metų –  4 915 595,47 Eur;

2. Asignavimai pagal programas – 47 301 326,47  Eur (2 Priedas, 2.1 priedas Infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros projektų sąrašas; 2.2 priedas Papildomų išlaidų sąrašas; 2.3 priedas Dotacija mokymo ugdymui);

3. Asignavimai biudžeto valstybės perduotoms funkcijoms atlikti 3 818 182,00 Eur (2.4 priedas);

4. Asignavimai iš Radviliškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų paslaugų specialiosios programos 1 537 725,00 Eur (2.5 priedas);

5. Asignavimai iš Radviliškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 206 000,00 Eur ir 2020 12 31 likutis 76 607,00 (2.6 priedas);

6. Radviliškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa 61 161,00 Eur (2.7 priedas).

7. Nustatyti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervą 15 000,00 Eur.

8. Pavesti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, biudžetinių įstaigų vadovams išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti ir, sudarant bei tvirtinant 2021 m. išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2020 m. gruodžio 31 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes.

9. Savivaldybės ir biudžetinių įstaigų 2022 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos), turi būti ne didesnis už 2021 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).

10. Biudžetinės įstaigos savo vardu negali prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis.

6. Pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui savo įsakymu tikslinti Radviliškio savivaldybės administracijos 2021 metų asignavimus:

6.1. Infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programos asignavimus, neviršijant programai skirtų lėšų;

6.2. Visuomenės sveikatos rėmimo programos asignavimus, neviršijant programai skirtų lėšų;

6.3. Asignavimų valdytojų asignavimus, šio sprendimo „Papildomų išlaidų sąrašas“ (2.2 priedas), išskyrus ilgalaikiam turtui įsigyti.

7. Paskelbti šį sprendimą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,          

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                      Mindaugas Pauliukas