Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 1 D. NUTARIMO NR. 149 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 18 d. Nr. 259

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimą Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“:

1. Papildyti 3.18 papunkčiu:

3.18. Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardinių stipendijų nuostatus;“.

2. Papildyti 3.19 papunkčiu:

3.19. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų stipendijų nuostatus.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                          Saulius Skvernelis

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                   Algirdas Monkevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 259

redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŲ ANTANO SMETONOS, ALEKSANDRO STULGINSKIO, KAZIO GRINIAUS, JONO ŽEMAIČIO IR ALGIRDO BRAZAUSKO VARDINIŲ STIPENDIJŲ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardinių stipendijų nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardinių stipendijų (toliau – vardinės stipendijos) dydžius, jų skyrimo, mokėjimo, mokėjimo sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo tvarką.

2. Vardinės stipendijos skiriamos talentingiems, ypač pasižymintiems studijose, mokslinėje, visuomeninėje ir (arba) meninėje veikloje Lietuvos aukštųjų mokyklų (toliau – aukštoji mokykla) pirmosios, antrosios studijų pakopų ir vientisųjų studijų studentams. Jas kasmet skiria švietimo, mokslo ir sporto ministras.

3. Aukštųjų mokyklų studentams skiriama 30 vardinių stipendijų:

3.1. Antano Smetonos stipendijų – 10:

3.1.1. humanitarinių mokslų studijų krypčių grupei – 5;

3.1.2. menų studijų krypčių grupei – 5;

3.2. Aleksandro Stulginskio stipendijos – 5 (matematikos mokslų studijų krypčių grupei, informatikos mokslų studijų krypčių grupei, fizinių mokslų studijų krypčių grupei);

3.3. Kazio Griniaus stipendijos – 5 (gyvybės mokslų studijų krypčių grupei, sveikatos mokslų studijų krypčių grupei, veterinarijos mokslų studijų krypčių grupei, žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupei, sporto studijų krypčių grupei);

3.4. Jono Žemaičio stipendijos – 5 (inžinerijos mokslų studijų krypčių grupei ir technologijų mokslų studijų krypčių grupei);

3.5. Algirdo Brazausko stipendijos – 5 (socialinių mokslų studijų krypčių grupei ir ugdymo mokslų studijų krypčių grupei, teisės studijų krypčių grupei, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupei).

4. Iš Nuostatų 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 papunkčiuose nurodytų skiriamų 5 vardinių stipendijų po vieną stipendiją skiriama koleginių studijų studentui, po 2 – pirmosios pakopos universitetinių arba vientisųjų studijų (trečiojo arba ketvirtojo kurso) studentams ir po 2 – magistrantūros arba vientisųjų studijų (penktojo arba šeštojo kurso) studentams.

5. Pirmosios studijų pakopos studentams skiriamos 5 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį vardinės stipendijos, o magistrantūros studijų studentams – 7 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį vardinės stipendijos. Vientisųjų studijų studentams gali būti skiriamos 5 ar 7 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį vardinės stipendijos, atsižvelgiant į tai, kuriame kurse yra studentas.

6. Vardinės stipendijos pirmosios studijų pakopos studentams skiriamos pradedant penktuoju, magistrantūros studijų studentams – trečiuoju studijų semestru. Vientisųjų studijų studentams 5 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį stipendijos skiriamos penktuoju, 7 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį stipendijos – devintuoju studijų semestru.

7. Vardinės stipendijos mokamos iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (toliau – Ministerija) skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

 

II SKYRIUS

VARDINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMAS, MOKĖJIMAS, MOKĖJIMO SUSTABDYMAS, ATNAUJINIMAS, NUTRAUKIMAS

 

8. Vardinės stipendijos skiriamos kasmet aukštųjų mokyklų studentams vieniems studijų metams ir mokamos nuo studijų metų pradžios.

9. Kandidatų į vardinę stipendiją sąrašą ir dokumentus apie kiekvieną kandidatą Lietuvos mokslų akademijai kasmet iki gegužės 1 dienos gali teikti visos aukštosios mokyklos. Kiekviena aukštoji mokykla gali pateikti ne daugiau kaip 4 kandidatus Nuostatų 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 papunkčiuose nurodytoms vardinėms stipendijoms gauti.

10. Siūlant kandidatą į vardinę stipendiją, pateikiama informacija apie kandidato paskutinių dviejų semestrų studijų rezultatus, kandidato studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimą, kuriuo pažymimi ypač geri studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatai, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose.

11. Lietuvos mokslų akademija savo nustatyta tvarka atrenka kandidatus į vardines stipendijas ir kasmet iki birželio 15 dienos teikia švietimo, mokslo ir sporto ministrui siūlymus dėl vardinių stipendijų skyrimo.

12. Švietimo, mokslo ir sporto ministras, atsižvelgdamas į Lietuvos mokslų akademijos siūlymus, skiria vardines stipendijas atrinktiems kandidatams. Lėšos šioms stipendijoms mokėti pagal lėšų naudojimo sutartis pervedamos aukštosioms mokykloms, kuriose studijuoja atrinktieji kandidatai.

13. Vardinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas, kai paaiškėja šios aplinkybės:

13.1. studentas turi akademinių skolų;

13.2. studentui paskirta drausminė nuobauda;

13.3. studentas nutraukia studijas arba pašalinamas iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka;

13.4. paaiškėja aplinkybių, dėl kurių studentui negalėjo būti skirta stipendija.

14. Studento akademinių atostogų metu vardinės stipendijos mokėjimas sustabdomas, jam grįžus studijuoti, vardinės stipendijos mokėjimas atnaujinamas.

15. Paaiškėjus Nuostatų 13 ir 14 punktuose nurodytoms aplinkybėms, aukštoji mokykla nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai praneša Ministerijai ir grąžina neišmokėtas lėšas. Laiku nepranešus apie šias aplinkybes ar dėl kitų priežasčių permokėtą sumą atitinkamai aukštoji mokykla arba studentas grąžina Ministerijai arba ji išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka.

––––––––––––––––

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 259

redakcija)

 

1918 M. VASARIO 16 D. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARŲ STIPENDIJŲ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų stipendijų nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų stipendijų (toliau – stipendija) dydžius, jų skyrimo, mokėjimo, mokėjimo sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo tvarką.

2. Studentams skiriamos 5 bazinių socialinių išmokų dydžio per mėnesį stipendijos.

3. Studentams skiriama 20 stipendijų.

4. Bendras stipendijų skaičius paskirstomas į 8 grupes:

4.1. menų studijų ir sveikatos mokslų studijų krypčių grupėms – 2;

4.2. socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupėms – 2;

4.3. teisės ir humanitarinių mokslų studijų krypčių grupėms – 2;

4.4. žemės ūkio mokslų, veterinarijos mokslų ir sporto studijų krypčių grupėms – 3;

4.5. matematikos mokslų, informatikos mokslų studijų krypčių grupėms – 3;

4.6. fizinių mokslų ir gyvybės mokslų studijų krypčių grupėms – 3;

4.7. inžinerijos mokslų ir technologijų mokslų studijų krypčių grupėms – 2;

4.8. ugdymo mokslų studijų krypčių grupei – 3.

5. Iš Nuostatų 4.1–4.8 papunkčiuose nurodytų skiriamų stipendijų po vieną stipendiją (kiekvienai grupei) skiriama koleginių studijų studentams.

6. Stipendijos skiriamos aukščiausius konkursinius balus pagal stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinę eilę surinkusiems asmenims, kurie įstojo į Lietuvos aukštųjų mokyklų (toliau – aukštoji mokykla) pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas (toliau – studentai). Jas kasmet skiria Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras.

7. Kandidatus stipendijoms iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. Nuostatų 4 punkte nurodytose studijų krypčių grupėse atrenka švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota organizuoti ir atlikti bendrąjį stojančiųjų priėmimą į aukštąsias mokyklas institucija (toliau – bendrąjį stojančiųjų priėmimą vykdanti institucija). Kiekvienoje iš Nuostatų 4.1–4.8 papunkčiuose nurodytų grupių atrenkamas Nuostatų 4.1–4.8 papunkčiuose nustatytas stojančiųjų, įstojusių su aukščiausiu konkursiniu balu, skaičius. Konkursinis balas skaičiuojamas pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo principus. Jeigu bet kurioje iš Nuostatų 4.1–4.8 papunkčiuose nurodytų studijų krypčių grupių atsiranda stojantieji, surinkę vienodą konkursinį balą, stipendijai atrenkamas stojantysis, kurio brandos (stojamųjų) egzaminų arba sporto pasiekimų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma yra didesnė.

8. Stipendijos mokamos iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (toliau – Ministerija) skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

 

 

II SKYRIUS

STIPENDIJŲ SKYRIMAS, MOKĖJIMAS, MOKĖJIMO SUSTABDYMAS, ATNAUJINIMAS, NUTRAUKIMAS

 

9. Stipendijos studentams skiriamos visam studijų laikotarpiui.

10. Švietimo, mokslo ir sporto ministras, atsižvelgdamas į bendrąjį stojančiųjų priėmimą vykdančios institucijos pateiktą atrinktų asmenų, priimtų į aukštąsias mokyklas ir pasirašiusių studijų sutartis, sąrašą, skiria stipendijas atrinktiems kandidatams. Lėšos šioms stipendijoms mokėti pagal lėšų naudojimo sutartis pervedamos aukštosioms mokykloms, kuriose studijuoja atrinktieji kandidatai.

11. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas, kai paaiškėja šios aplinkybės:

11.1. jeigu studentas po aukštosios mokyklos nustatyto vertinamojo laikotarpio, ne ilgesnio kaip studijų metai, pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą negali būti laikomas pasiekusiu puikų vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį;

11.2. nėra įvykdęs visų studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamų reikalavimų, turi akademinių skolų, nutraukia studijas arba pašalinamas iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka;

11.3. paaiškėja aplinkybių, dėl kurių studentui negalėjo būti skirta stipendija.

12. Studento akademinių atostogų metu stipendijos mokėjimas sustabdomas, jam grįžus studijuoti, stipendijos mokėjimas atnaujinamas.

13. Paaiškėjus Nuostatų 11 ir 12 punktuose nurodytoms aplinkybėms, aukštoji mokykla nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai praneša Ministerijai ir grąžina neišmokėtas lėšas. Laiku nepranešus apie šias aplinkybes ar dėl kitų priežasčių permokėtą sumą atitinkamai aukštoji mokykla arba studentas grąžina Ministerijai arba ji išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka.

_________