Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PASVALIO KNYGOS“ 2020 METŲ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI

 

2021 m. balandžio 28 d. Nr. T1-72

Pasvalys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 11 ir 12 punktais, 24 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 6 dalimi, 58, 59 straipsniais, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-86 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-216 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), 289, 290 punktais, uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ įstatų, patvirtintų Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T1-214 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ įstatų patvirtinimo“, 12 punktu, atsižvelgdama į nepriklausomo auditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Analitika“ 2021 m. kovo 31 d. išvadą, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ 2020 metų finansinių atskaitų rinkinį (pridedama).

2. Paskirstyti uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ 2020 metų pelną (nuostolius) taip:

2.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – (6 514) Eur;

2.2. grynasis ataskaitinių finansinių 2020 metų pelnas (nuostoliai) – 930 Eur;

2.3. pervedimai iš rezervų – 0 Eur;

2.4. akcininkų įnašai nuostoliams padengti – 1 000 Eur;

2.5. paskirstytinasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – (4 584) Eur;

2.6. pelno paskirstymas:

2.6.1. į įstatymo numatytus rezervus – 0 Eur;

2.6.2. į kitus rezervus – 0 Eur;

2.6.3. dividendams – 0 Eur;

2.6.4. kiti pelno paskirstymo atvejai – 0 Eur;

2.7. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje perkeliamas į kitus finansinius metus – (4 584) Eur.

3. Pritarti uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ 2020 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Sprendimas gali būti skundžiamas Pasvalio rajono savivaldybės tarybai (Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą, pareiškimą) paduodant Regionų apygardos administracinio teismo Kauno (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai) rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Gintautas Gegužinskas