LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2013 M. RUGSĖJO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-356 „DĖL INFORMACIJOS APIE DARBUOTOJŲ SAUGOS BŪKLĘ IR DARBO VIETŲ ATITIKTĮ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS TEIKIMO (DEKLARAVIMO) VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI“ PAKEITIMO

 

2021 m. spalio 12 d. Nr. EV-229

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) VDI inspektorių bei VDI administracijos skyrių specialistų pateiktus pasiūlymus dėl ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų tobulinimo:

1. P a k e i č i u Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo  (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“, priedą „Klausimynas“:

1.1. Pakeičiu klausimyno skyriaus „1. Darbo teisės klausimai“ poskyrio „Poilsio laikas“ 1.8.4 klausimą ir jį išdėstau taip:

1.8.4.

Ar atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią, o esant darbuotojo prašymui – įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka?   [1.1.] 130 str. 2 d.)

 

1.2. Pakeičiu klausimyno skyriaus „1. Darbo teisės klausimai“ poskyrio „Darbo užmokestis“ 1.9.3 ir 1.9.4 klausimus ir juos išdėstau taip:

1.9.3.

Ar darbdavys laikosi reikalavimo mokėti minimalųjį valandinį atlygį arba minimaliąją mėnesinę algą tik už nekvalifikuotą darbą? ([1.1.] 141 str. 2 d.)

1.9.4.

Ar darbdavys laikosi reikalavimo nustatyti ir mokėti valandinį atlygį arba mėnesinę algą, ne mažesnius už Vyriausybės nustatytus minimaliuosius dydžius? ([1.1.] 141 str. 1 d.)

 

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2021 m. gruodžio 1 d.

3. N u r o d a u VDI Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjui organizuoti:

3.1. šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre;

3.2. klausimyno „DSS ir darbo teisės būklė. Bendrinis klausimynas“ pakeitimą VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje iki 2021 m. gruodžio 1 d.

4. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę VDI kancleriui.

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis

valstybinis darbo inspektorius                                                                                      Jonas Gricius