LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1835 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. gruodžio 20 d. Nr. XIII-1883

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 1 straipsnį nauja 4 dalimi:

4. Šis Įstatymas kolektyvinio investavimo subjektams, veikiantiems pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą ir Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą, taikomas tiek, kiek šie įstatymai nenustato kitaip.“

2. Buvusią 1 straipsnio 4 dalį laikyti 5 dalimi.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. vasario 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė