HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Paukščių apsaugai svarbių teritorijų NUSTATYmo

 

2014 m. kovo 14 d. Nr. D1-281

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 241 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. 503 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ 1.32.5 papunkčiu, Bendraisiais buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“, ir įgyvendindamas 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (konsoliduota redakcija) (OL 2010 L 20, p.7) nuostatas:

t v i r t i n u Paukščių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                    Valentinas Mazuronis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. D1-281

paukščių apsaugai svarbiŲ teritorijŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Paukščių apsaugai svarbi teritorija

Savivaldybės pavadinimas

Kodas Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ duomenų bazėje

Apsaugos prioritetai – aptinkamos europinės svarbos saugomos paukščių rūšys; teritorijos svarba migruojantiems paukščiams

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos

1.

Adutiškio–Guntauninkų miškai

Ignalinos r., Švenčionių r.

LTSVEB008

juodieji gandrai (Ciconia nigra), vapsvaėdžiai (Pernis apivorus), tetervinai (Tetrao tetrix), uralinės pelėdos (Strix uralensis), pilkosios meletos (Picus canus), tripirščiai geniai (Picoides tridactylus)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Adutiškio–Guntauninkų miškų biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-629 „Dėl Adutiškio-Guntauninkų miškų, Gedžiūnų miško, Gubernijos miško, Padauguvos miško, Plinkšių miško, Rūdninkų girios, Šimonių girios, Taujėnų-Užulėnio miškų ir Žaliosios girios biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų patvirtinimo“

2.

Apšės upės slėnis

Skuodo r.

LTSKUB001

griežlės (Crex crex)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Apšės biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. D1-661 „Dėl Apšės, Baltosios Vokės, Birvėtos, Svylos ir Vasaknų biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų patvirtinimo“

3.

Asvejos ežerynas

Molėtų r., Švenčionių r., Vilniaus r.

LTSVEB005

juodieji pesliai (Milvus migrans), lėliai (Caprimulgus europaeus)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su patvirtintomis Asvejos regioninio parko ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 375 „Dėl Asvejos regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo“, išskyrus šio parko rekreacinio ir kitos (gyvenamosios) paskirties prioriteto funkcines zonas

4.

Aukštojo tyro pelkė

Rietavo

LTPLUB003

dirviniai sėjikai (Pluvialis apricaria), tikučiai (Tringa glareola)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Aukštojo tyro telmologinio draustinio ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 23 d. nutarimu Nr. 351 „Dėl valstybinių Alių, Didžiosios girios (Aukštojo tyro I), Diržamenių, Gegužinės, Geidukonių, Kazimieravos telmologinių draustinių įsteigimo, jų ribų planų, nuostatų ir valstybinio Aukštojo tyro telmologinio draustinio ribų plano ir nuostatų patvirtinimo“

5.

Babtų–Varluvos miškai

Kauno r.

LTKAUB006

vidutiniai margieji geniai (Dendrocopos medius), baltnugariai geniai (Dendrocopos leucotos)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Babtų–Varluvos miškų biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-590 „Dėl Babtų-Varluvos miškų, Balbieriškio miško, Biržų girios ir Būdos-Pravieniškių miškų biosferos poligonų įsteigimo, Biosferos poligonų nuostatų bei biosferos poligonų ribų patvirtinimo“

6.

Balbieriškio miškas

Prienų r.

LTPRIB003

vidutiniai margieji geniai (Dendrocopos medius)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Balbieriškio miško biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-590 „Dėl Babtų-Varluvos miškų, Balbieriškio miško, Biržų girios ir Būdos-Pravieniškių miškų biosferos poligonų įsteigimo, Biosferos poligonų nuostatų bei biosferos poligonų ribų patvirtinimo“

7.

Baltijos jūros priekrantė

__

LTPALB001

sibirinių gagų (Polysticta stelleri), klykuolių (Bucephala clangula), didžiųjų dančiasnapių (Mergus merganser) ir mažųjų kirų (Larus minutus) žiemojimo ir migracinių sankaupų vieta

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos nustatomos pagal planą (1 priedas)

8.

Baltosios Vokės šlapžemės

Šalčininkų r.,

Trakų r.,

Vilniaus r.

LTSALB003

mėlyngurklės (Luscinia svecica)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Baltosios Vokės biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. D1-661 „Dėl Apšės, Baltosios Vokės, Birvėtos, Svylos ir Vasaknų biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų patvirtinimo“

9.

Birvėtos šlapžemės

Ignalinos r.

LTIGNB001

gulbės giesmininkės (Cygnus cygnus), švygždos (Porzana porzana), griežlės (Crex crex), gaidukai (Philomachus pugnax); migruojančių baltakakčių žąsų (Anser albifrons) sankaupų vieta

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Birvėtos biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. D1-661 „Dėl Apšės, Baltosios Vokės, Birvėtos, Svylos ir Vasaknų biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų patvirtinimo“

10.

Biržulio–Stervo pelkių kompleksas

Telšių r.

LTTELB001

didieji baubliai (Botaurus stellaris), pievinės lingės (Circus pygargus), švygždos (Porzana porzana), plovinės vištelės (Porzana parva), juodosios žuvėdros (Chlidonias niger), mėlyngurklės (Luscinia svecica)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos nustatomos pagal planą (2 priedas)

11.

Biržų giria 

Biržų r.

LTBIRB001

juodieji gandrai (Ciconia nigra), mažieji ereliai rėksniai (Aquila pomarina), jerubės (Bonasa bonasia), griežlės (Crex crex), gervės (Grus grus), uralinės pelėdos (Strix uralensis), žvirblinės pelėdos (Glaucidium passerinum), pilkosios meletos (Picus canus), tripirščiai geniai (Picoides tridactylus)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Biržų girios biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-590 „Dėl Babtų-Varluvos miškų, Balbieriškio miško, Biržų girios ir Būdos-Pravieniškių miškų biosferos poligonų įsteigimo, Biosferos poligonų nuostatų bei biosferos poligonų ribų patvirtinimo“

12.

Blinstrubiškio miškas

Raseinių r.

LTRASB002

jūriniai ereliai (Haliaeetus albicilla)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Blinstrubiškio miško biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. D1-531 „Dėl Blinstrubiškio miško, Dotnuvos-Josvainių miškų, Labūnavos miško ir Lančiūnavos miško biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų planų patvirtinimo“

13.

Būdos–Pravieniškių miškai

Kaišiadorių r.

LTKAIB006

vapsvaėdžiai (Pernis apivorus), jerubės (Bonasa bonasia), gervės (Grus grus), žvirblinės pelėdos (Glaucidium passerinum), juodosios meletos (Dryocopus martius), vidutiniai margieji geniai (Dendrocopos medius), baltnugariai geniai (Dendrocopos leucotos), tripirščiai geniai (Picoides tridactylus)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Būdos–Pravieniškių miškų biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-590 „Dėl Babtų-Varluvos miškų, Balbieriškio miško, Biržų girios ir Būdos-Pravieniškių miškų biosferos poligonų įsteigimo, Biosferos poligonų nuostatų bei biosferos poligonų ribų patvirtinimo“

14.

Čedaso ežeras ir jo apyežerės

Rokiškio r.

LTROKB001

plovinės vištelės (Porzana parva), juodosios žuvėdros (Chlidonias niger)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Čedaso ornitologinio draustinio ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 336 „Dėl valstybinių Čedaso, Kazimieravo, Niedaus, Senosios Rusnės ornitologinių draustinių ir Svencelės pievų botaninio-zoologinio draustinių įsteigimo ir jų ribų planų patvirtinimo“

15.

Čepkelių pelkė

Varėnos r.

LTVARB002

tetervinai (Tetrao tetrix), kurtiniai (Tetrao urogallus), gervės (Grus grus), dirviniai sėjikai (Pluvialis apricaria), tikučiai (Tringa glareola), lututės (Aegolius funereus), pilkosios meletos (Picus canus), tripirščiai geniai (Picoides tridactylus)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Čepkelių valstybinio rezervato ribomis, patvirtintomis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1975 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 345

16.

Dainavos giria

Alytaus r., Druskininkų, Lazdijų r.,

Varėnos r.

LTVARB005

tetervinai (Tetrao tetrix), kurtiniai (Tetrao urogallus), lututės (Aegolius funereus), lėliai (Caprimulgus europaeus), žalvarniai (Coracias garrulus), ligutės (Lullula arborea), tulžiai (Alcedo atthis)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Dzūkijos nacionalinio parko ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos 1991 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. I-1244 „Dėl Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionalinių parkų, Trakų istorinio nacionalinio parko ir Viešvilės valstybinio rezervato įsteigimo“, išskyrus šio parko Merkinės geomorfologinį ir Merkinės urbanistinį draustinius, rekreacinio, žemės ūkio ir kitos (gyvenamosios) paskirties prioriteto funkcines zonas

17.

Dysnų ir Dysnykščio apyežerių šlapžemių kompleksas

Ignalinos r.

LTIGNB004

didieji baubliai (Botaurus stellaris), griežlės (Crex crex),

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos nustatomos pagal planą (3 priedas)

18.

Dotnuvos–Josvainių miškai

Kėdainių r.

LTKEDB003

juodieji gandrai (Ciconia nigra), vidutiniai margieji geniai (Dendrocopos medius)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Dotnuvos–Josvainių miškų biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. D1-531 „Dėl Blinstrubiškio miško, Dotnuvos-Josvainių miškų, Labūnavos miško ir Lančiūnavos miško biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų planų patvirtinimo“

19.

Drūkšių ežeras

Ignalinos r.,

Zarasų r.

LTZARB003

didieji baubliai (Botaurus stellaris), didieji baltieji garniai (Egretta alba)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos nustatomos pagal planą (4 priedas)

20.

Dubysos upės slėnis

Jurbarko r.,

Kauno r.,

Raseinių r.

LTRASB001

griežlės (Crex crex), tulžiai (Alcedo atthis)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos nustatomos pagal planą (5 priedas)

21.

Erlos ir Salanto upių senslėniai

Kretingos r., Skuodo r.

LTSKUB002

griežlės (Crex crex)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos nustatomos pagal planą (6 priedas)

22.

Gedžiūnų miškas

Joniškio r., Pakruojo r.

LTPAKB002

mažieji ereliai rėksniai (Aquila pomarina)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Gedžiūnų miško biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-629 „Dėl Adutiškio-Guntauninkų miškų, Gedžiūnų miško, Gubernijos miško, Padauguvos miško, Plinkšių miško, Rūdninkų girios, Šimonių girios, Taujėnų-Užulėnio miškų ir Žaliosios girios biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų patvirtinimo“

23.

Gelednės miškas

Švenčionių r.

LTSVEB004

kurtiniai (Tetrao urogallus)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Gelednės miško biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. D1-169 „Dėl Gelednės miško biosferos poligono įsteigimo, jo nuostatų ir ribų plano patvirtinimo“

24.

Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai

Varėnos r.

LTVARB007

migruojančių jūrinių erelių (Haliaeetus albicilla) sankaupų vieta

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos nustatomos pagal planą (7 priedas)

25.

Gubernijos miškas

Joniškio r.,

Šiaulių r.

LTSIAB001

mažieji ereliai rėksniai (Aquila pomarina)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Gubernijos miško biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-629 „Dėl Adutiškio-Guntauninkų miškų, Gedžiūnų miško, Gubernijos miško, Padauguvos miško, Plinkšių miško, Rūdninkų girios, Šimonių girios, Taujėnų-Užulėnio miškų ir Žaliosios girios biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų patvirtinimo“

26.

Kalvarijos apylinkės

Kalvarijos

LTKALB001

griežlės (Crex crex), nendrinės lingės (Circus aeruginosus), pievinės lingės (Circus pygargus), švygždos (Porzana porzana), dirvoniniai kalviukai (Anthus campestris)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Kalvarijos biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-407 „Dėl Kalvarijos biosferos poligono įsteigimo, jo nuostatų ir ribų plano patvirtinimo“

27.

Kalvių karjeras

Klaipėdos r.

LTKLAB003

upinės žuvėdros (Sterna hirundo)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Kalvių atkuriamojo sklypo ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. D1-486 „Dėl Kalvių, Pabradės ir Sulinkių atkuriamųjų sklypų įsteigimo bei jų ribų patvirtinimo“

28.

Kamanų pelkė

Akmenės r., Mažeikių r.

LTAKMB001

pievinės lingės (Circus pygargus), tetervinai (Tetrao tetrix), dirviniai sėjikai (Pluvialis apricaria), tikučiai (Tringa glareola); žvirblinės pelėdos (Glaucidium passerinum), migruojančių baltakakčių žąsų (Anser albifrons) ir želmeninių žąsų (Anser fabalis) sankaupų vieta

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Kamanų valstybinio rezervato ir jo apsaugos zonos ribomis, patvirtintomis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1978 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 232 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 901 „Dėl Kamanų valstybinio rezervato išplėtimo“

29.

Karaviškių miškas

Varėnos r.

LTVARB004

kurtiniai (Tetrao urogallus)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos nustatomos pagal planą (8 priedas)

30.

Kauno marios

Kaišiadorių r., Kauno m.,

Kauno r.

LTKAUB008

juodieji pesliai (Milvus migrans), plovinės vištelės (Porzana parva), tulžiai (Alcedo atthis)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Kauno marių regioninio parko ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1083 „Dėl Kauno marių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo“, išskyrus šio parko rekreacinio, žemės ūkio ir kitos (gyvenamosios) paskirties prioriteto funkcines zonas

31.

Kazimieravo šlapžemės

Vilniaus r.

LTVLNB001

juodosios žuvėdros (Chlidonias niger), mėlyngurklės (Luscinia svecica) 

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Kazimieravo ornitologinio draustinio ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 336 „Dėl valstybinių Čedaso, Kazimieravo, Niedaus, Senosios Rusnės ornitologinių draustinių ir Svencelės pievų botaninio-zoologinio draustinių įsteigimo ir jų ribų planų patvirtinimo“

32.

Kretuono ežeras

Švenčionių r.

LTSVEB003

gaidukai (Philomachus pugnax), mažieji kirai (Larus minutus), upinės žuvėdros (Sterna hirundo)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos nustatomos pagal planą (9 priedas)

33.

Kuršių marios

Klaipėdos r., Šilutės r.

LTKLAB010

migruojančių mažųjų gulbių (Cygnus columbianus), smailiauodegių ančių (Anas acuta), didžiųjų dančiasnapių (Mergus merganser), mažųjų dančiasnapių (Mergus albellus), mažųjų kirų (Larus minutus), jūrinių erelių (Haliaeetus albicilla) sankaupų vieta

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos nustatomos pagal planą (10 priedas)

34.

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

Klaipėdos m., Klaipėdos r., Neringos,

Šilutės r.

LTKLAB001

jūriniai ereliai (Haliaeetus albicilla), ligutės (Lullula arborea), dirvoniniai kalviukai (Anthus campestris); migruojančių mažųjų kirų (Larus minutus) ir upinių žuvėdrų (Sterna hirundo) sankaupų vietos Kuršių mariose ir Baltijos jūroje, ir žiemojančių nuodėgulių (Melanitta fusca) ir alkų (Alca torda) sankaupų vietos Baltijos jūroje, taip pat paukščių migracinių srautų susiliejimo vieta

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos nustatomos pagal planą (11 priedas)

35.

Kuršių nerijos pajūris

_

LTNERB001

migruojančių mažųjų kirų (Larus minutus) ir žiemojančių nuodėgulių (Melanitta fusca) ir alkų (Alca torda) sankaupų vieta

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su patvirtintomis Baltijos jūros biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. D1-350 „Dėl Baltijos jūros biosferos poligono įsteigimo, jo nuostatų ir ribų plano patvirtinimo“

36.

Labanoro giria

Ignalinos r.,

Molėtų r., Švenčionių r., Utenos r.

LTSVEB002

juodakakliai narai (Gavia arctica), vapsvaėdžiai (Pernis apivorus), juodieji pesliai (Milvus migrans), žuvininkai (Pandion haliaetus), kurtiniai (Tetrao urogallus), jerubės (Bonasa bonasia), gervės (Grus grus), tikučiai (Tringa glareola), lututės (Aegolius funereus), žvirblinės pelėdos (Glaucidium passerinum), lėliai (Caprimulgus europaeus), žalvarniai (Coracias garrulus), juodosios meletos (Dryocopus martius), tripirščiai geniai (Picoides tridactylus), ligutės (Lullula arborea)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Labanoro regioninio parko ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1530 „Dėl Labanoro regioninio parko ir jo zonų ribų plano patvirtinimo“, išskyrus šio parko Labanoro urbanistinį draustinį, rekreacinio ir žemės ūkio paskirties prioriteto funkcines zonas

37.

Labūnavos miškas

Jonavos r., Kauno r., Kėdainių r.

LTKEDB001

mažieji ereliai rėksniai (Aquila pomarina)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Labūnavos miško biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. D1-531 „Dėl Blinstrubiškio miško, Dotnuvos-Josvainių miškų, Labūnavos miško ir Lančiūnavos miško biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų planų patvirtinimo“

38.

Lančiūnavos miškas

Kėdainių r.

LTKEDB002

mažieji ereliai rėksniai (Aquila pomarina), pilkosios meletos (Picus canus), vidutiniai margieji geniai (Dendrocopos medius), baltnugariai geniai (Dendrocopos leucotos)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Lančiūnavos miško biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. D1-531 „Dėl Blinstrubiškio miško, Dotnuvos-Josvainių miškų, Labūnavos miško ir Lančiūnavos miško biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų planų patvirtinimo“

39.

Metelių, Dusios ir Obelijos ežerai

Alytaus r.,

Lazdijų r.

LTALYB001

didieji baubliai (Botaurus stellaris), rudės (Aythya nyroca), nendrinės lingės (Circus aeruginosus), švygždos (Porzana porzana), plovinės vištelės (Porzana parva), mėlyngurklės (Luscinia svecica); migruojančių vandens paukščių sankaupų vieta

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos nustatomos pagal planą (12 priedas)

40.

Minijos upės slėnis

Klaipėdos r., Kretingos r., Plungės r.,

Šilutės r.

LTKLAB005

griežlės (Crex crex), tulžiai (Alcedo atthis)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos nustatomos pagal planą (13 priedas)

41.

Mūšos tyrelio pelkė

Joniškio r.

LTJONB001

dirviniai sėjikai (Pluvialis apricaria), tikučiai (Tringa glareola); migruojančių baltakakčių žąsų (Anser albifrons) ir želmeninių žąsų (Anser fabalis) sankaupų vieta

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Žagarės regioninio parko Mūšos tyrelio telmologinio draustinio ir jo buferinės apsaugos zonos ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1232 „Dėl Žagarės regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo“

42.

Nemirsetos smiltpievės

Klaipėdos r.

LTKREB001

dirvoniniai kalviukai (Anthus campestris)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos nustatomos pagal planą (14 priedas)

43.

Nemunėlio upės slėnis

Biržų r.,

Rokiškio r.

LTBIRB002

griežlės (Crex crex)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos nustatomos pagal planą (15 priedas)

44.

Nemuno delta

Šilutės r.

LTSLUB001

didieji baubliai (Botaurus stellaris), nendrinės lingės (Circus aeruginosus), pievinės lingės (Circus pygargus), jūriniai ereliai (Haliaeetus albicilla), švygždos (Porzana porzana), plovinės vištelės (Porzana parva), griežlės (Crex crex), avocetės (Recurvirostra avosetta), juodkrūčiai bėgikai (Calidris alpina), gaidukai (Philomachus pugnax), stulgiai (Gallinago media), mažieji kirai (Larus minutus), upinės žuvėdros (Sterna hirundo), mažosios žuvėdros (Sterna albifrons), juodosios žuvėdros (Chlidonias niger), baltaskruostės žuvėdros (Chlidonias hybridus), didieji apuokai (Bubo bubo), balinės pelėdos (Asio flammeus), meldinės nendrinukės (Acrocephalus paludicola), paprastosios medšarkės (Lanius collurio), sodinės startos (Emberiza hortulana); paukščių migracinių srautų susiliejimo vieta, taip pat migruojančių gulbių giesmininkių (Cygnus cygnus) ir mažųjų gulbių (Cygnus columbianus), baltakakčių (Anser albifrons) ir pilkųjų (Anser anser) žąsų, baltaskruosčių berniklių (Branta leucopsis), ausuotųjų kragų (Podiceps cristatus), cyplių (Anas penelope), smailiauodegių (Anas acuta), pilkųjų (Anas strepera), šaukštasnapių (Anas clypeata) ir kuoduotųjų (Aythya fuligula) ančių, didžiųjų (Mergus merganser) ir mažųjų (Mergus albellus) dančiasnapių, tilvikinių paukščių, jūrinių erelių (Haliaeetus albicilla)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Nemuno deltos regioninio parko ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų plano patvirtinimo“, išskyrus šio parko Sausgalvių botaninį-zoologinį draustinį, rekreacinio, žemės ūkio ir kitos (gyvenamosios) paskirties funkcinio prioriteto zonas

45.

Nemunas tarp Pelėšiškių ir Balbieriškio

Alytaus r.,

Birštono

LTPRIB006

mažosios žuvėdros (Sterna albifrons)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos nustatomos pagal planą (16 priedas)

46.

Nemunas tarp Prienų ir Lengveniškių

Birštono,

Prienų r.

LTPRIB005

upinės žuvėdros (Sterna hirundo), mažosios žuvėdros (Sterna albifrons)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos nustatomos pagal planą (17 priedas)

47.

Nemuno slėnio pievos tarp Raudonės ir Gelgaudiškio

Jurbarko r.,

Šakių r.

LTJURB002

griežlės (Crex crex)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos nustatomos pagal planą (18 priedas)

48.

Nemuno slėnio pievos ties Viešvile

Jurbarko r.

LTTAUB004

griežlės (Crex crex)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos nustatomos pagal planą (19 priedas)

49.

Nemuno upės pakrantės ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkų

Jurbarko r.,

Kauno r.,

Šakių r.

LTKAUB001

mažosios žuvėdros (Sterna albifrons)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos nustatomos pagal planą (20 priedas)

50.

Nevėžio upės slėnis

Kauno r.

LTKAUB004

griežlės (Crex crex)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos nustatomos pagal planą (21 priedas)

51.

Niedaus ir Veisiejų ežerai

Lazdijų r.

LTLAZB001

upinės žuvėdros (Sterna hirundo)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Niedaus ornitologinio draustinio ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 336 „Dėl valstybinių Čedaso, Kazimieravo, Niedaus, Senosios Rusnės ornitologinių draustinių ir Svencelės pievų botaninio-zoologinio draustinių įsteigimo ir jų ribų planų patvirtinimo“

52.

Novaraistis

Kauno r.,

Kazlų Rūdos,

Šakių r.

LTSAKB001

upinės žuvėdros (Sterna hirundo); migruojančių gervių (Grus grus) sankaupų vieta

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Novaraisčio ornitologinio draustinio ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1486 „Dėl naujų draustinių įsteigimo ir draustinių sąrašų patvirtinimo“

53.

Pabradės smiltpievės

Švenčionių r.

LTSVEB009

dirvoniniai kalviukai (Anthus campestris)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Pabradės atkuriamojo sklypo ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. D1-486 „Dėl Kalvių, Pabradės ir Sulinkių atkuriamųjų sklypų įsteigimo bei jų ribų patvirtinimo“

54.

Padauguvos miškas

Kauno r.

LTKAUB005

baltnugariai geniai (Dendrocopos leucotos), tripirščiai geniai (Picoides tridactylus)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Padauguvos miško biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-629 „Dėl Adutiškio-Guntauninkų miškų, Gedžiūnų miško, Gubernijos miško, Padauguvos miško, Plinkšių miško, Rūdninkų girios, Šimonių girios, Taujėnų-Užulėnio miškų ir Žaliosios girios biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų patvirtinimo“

55.

Pertako miškas

Lazdijų r.

LTLAZB003

kurtiniai (Tetrao urogallus)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su patvirtintomis Pertako miško biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. D1-111 „Dėl Pertako miško biosferos poligono įsteigimo, jo nuostatų ir ribų patvirtinimo“

56.

Plinkšių miškas

Mažeikių r.,

Telšių r.

LTMAZB001

vapsvaėdžiai (Pernis apivorus), pilkosios meletos (Picus canus)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Plinkšių miško biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-629 „Dėl Adutiškio-Guntauninkų miškų, Gedžiūnų miško, Gubernijos miško, Padauguvos miško, Plinkšių miško, Rūdninkų girios, Šimonių girios, Taujėnų-Užulėnio miškų ir Žaliosios girios biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų patvirtinimo“

57.

Praviršulio tyrelis

Radviliškio r., Raseinių r.

LTRADB003

tetervinai (Tetrao tetrix), dirviniai sėjikai (Pluvialis apricaria)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Praviršulio tyrelio valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1486 „Dėl naujų draustinių įsteigimo ir draustinių sąrašų patvirtinimo“

58.

Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių kompleksas

Ignalinos r.

LTIGNB005

švygždos (Porzana porzana)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos nustatomos pagal planą (22 priedas)

59.

Reiskių tyro pelkė

Klaipėdos r., Kretingos r., Plungės r.

LTPLUB002

dirviniai sėjikai (Pluvialis apricaria), tikučiai (Tringa glareola)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Reiskių tyro telmologinio draustinio ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1486 „Dėl naujų draustinių įsteigimo ir draustinių sąrašų patvirtinimo“

60.

Rūdninkų giria

Šalčininkų r., Varėnos r.

LTSALB002

vapsvaėdžiai (Pernis apivorus), tetervinai (Tetrao tetrix), kurtiniai (Tetrao urogallus), lututės (Aegolius funereus), lėliai (Caprimulgus europaeus), juodosios meletos (Dryocopus martius), tripirščiai geniai (Picoides tridactylus), ligutės (Lullula arborea), dirvoniniai kalviukai (Anthus campestris)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Rūdninkų girios biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-629 „Dėl Adutiškio-Guntauninkų miškų, Gedžiūnų miško, Gubernijos miško, Padauguvos miško, Plinkšių miško, Rūdninkų girios, Šimonių girios, Taujėnų-Užulėnio miškų ir Žaliosios girios biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų patvirtinimo“

61.

Sartų regioninis parkas

Rokiškio r., Zarasų r.

LTZARB005

vapsvaėdžiai (Pernis apivorus), plovinės vištelės (Porzana parva), žvirblinės pelėdos (Glaucidium passerinum), tripirščiai geniai (Picoides tridactylus)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Sartų regioninio parko ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 438 „Dėl Sartų regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo“, išskyrus šio parko rekreacinio, kitos (gyvenamosios) paskirties prioriteto funkcines zonas ir Dusetų urbanistinį draustinį

62.

Sausgalvių pievos

Šilutės r.

LTSLUB003

stulgiai (Gallinago media), meldinės nendrinukės (Acrocephalus paludicola)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Nemuno deltos regioninio parko Sausgalvių botaninio-zoologinio draustinio ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų plano patvirtinimo“

63.

Senrusnės ir Sennemunės ežerai

Pagėgių

LTSLUB002

griežlės (Crex crex), juodosios žuvėdros (Chlidonias niger), baltaskruostės žuvėdros (Chlidonias hybridus); migruojančių baltakakčių žąsų (Anser albifrons) sankaupų vieta, taip pat baltųjų gandrų (Ciconia ciconia) ir plėšriųjų paukščių migracinių srautų susiliejimo vieta

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Senosios Rusnės ornitologinio draustinio ir jo buferinės apsaugos zonos ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 336 „Dėl valstybinių Čedaso, Kazimieravo, Niedaus, Senosios Rusnės ornitologinių draustinių ir Svencelės pievų botaninio-zoologinio draustinių įsteigimo ir jų ribų planų patvirtinimo“

64.

Smalvos šlapžemių kompleksas

Zarasų r.

LTZARB002

juodosios žuvėdros (Chlidonias niger)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Smalvos hidrografinio draustinio ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1486 „Dėl naujų draustinių įsteigimo ir draustinių sąrašų patvirtinimo“

65.

Sulinkių durpynas

Radviliškio r.

LTRADB004

migruojančių gervių (Grus grus) sankaupų vieta

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Sulinkių ornitologinio draustinio ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1486 „Dėl naujų draustinių įsteigimo ir draustinių sąrašų patvirtinimo“ ir Sulinkių atkuriamojo sklypo ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. D1-486 „Dėl Kalvių, Pabradės ir Sulinkių atkuriamųjų sklypų įsteigimo bei jų ribų patvirtinimo“

66.

Svencelės pievos

Klaipėdos r.,

Šilutės r.

LTKLAB009

meldinės nendrinukės (Acrocephalus paludicola)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos nustatomos pagal planą (23 priedas)

67.

Svylos upės slėnis

Ignalinos r.

LTSVEB001

griežlės (Crex crex), stulgiai (Gallinago media)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Svylos biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. D1-661 „Dėl Apšės, Baltosios Vokės, Birvėtos, Svylos ir Vasaknų biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų patvirtinimo“

68.

Šaltojos ir Vyžuonos upių slėniai

Rokiškio r.

LTROKB004

griežlės (Crex crex)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos nustatomos pagal planą (24 priedas)

69.

Šešuvies ir Jūros upių slėniai

Pagėgių,

Tauragės r.

LTTAUB001

griežlės (Crex crex), tulžiai (Alcedo atthis)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos nustatomos pagal planą (25 priedas)

70.

šiaurės rytinė Gražutės regioninio parko dalis

Ignalinos r.,

Zarasų r.

LTZARB004

juodakakliai narai (Gavia arctica), žvirblinės pelėdos (Glaucidium passerinum)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos nustatomos pagal planą (26 priedas)

71.

Šimonių giria

Anykščių r., Kupiškio r.

LTANYB001

juodieji gandrai (Ciconia nigra), mažieji ereliai rėksniai (Aquila pomarina), lėliai (Caprimulgus europaeus), žalvarniai (Coracias garrulus), juodosios meletos (Dryocopus martius), ligutės (Lullula arborea)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Šimonių girios biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-629 „Dėl Adutiškio-Guntauninkų miškų, Gedžiūnų miško, Gubernijos miško, Padauguvos miško, Plinkšių miško, Rūdninkų girios, Šimonių girios, Taujėnų-Užulėnio miškų ir Žaliosios girios biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų patvirtinimo“

72.

Širvintos upės slėnis

Vilkaviškio r.

LTVLKB001

griežlės (Crex crex)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos nustatomos pagal planą (27 priedas)

73.

Taujėnų–Užulėnio miškai

Panevėžio r., Ukmergės r.

LTUKMB001

juodieji gandrai (Ciconia nigra), mažieji ereliai rėksniai (Aquila pomarina), gervės (Grus grus), pilkosios meletos (Picus canus), vidutiniai margieji geniai (Dendrocopos medius), baltnugariai geniai (Dendrocopos leucotos)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Taujėnų–Užulėnio miškų biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-629 „Dėl Adutiškio-Guntauninkų miškų, Gedžiūnų miško, Gubernijos miško, Padauguvos miško, Plinkšių miško, Rūdninkų girios, Šimonių girios, Taujėnų-Užulėnio miškų ir Žaliosios girios biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų patvirtinimo“

74.

Tyrulių pelkė

Radviliškio r., Šiaulių r.

LTRADB005

didieji baubliai (Botaurus stellaris), švygždos (Porzana porzana); migruojančių gervių (Grus grus) sankaupų vieta

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Tyrulių botaninio-zoologinio draustinio ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1486 „Dėl naujų draustinių įsteigimo ir draustinių sąrašų patvirtinimo“

75.

Tyrų pelkė

Klaipėdos r.

LTKLAB002

juodkrūčiai bėgikai (Calidris alpina), meldinės nendrinukės (Acrocephalus paludicola)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos nustatomos pagal planą (28 priedas)

76.

Vainuto miškai

Šilalės r.,

Šilutės r.

LTSLUB004

juodieji gandrai (Ciconia nigra),  vapsvaėdžiai (Pernis apivorus)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Vainuto miškų biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-724 „Dėl Vainuto miškų biosferos poligono įsteigimo, jo nuostatų ir ribų patvirtinimo“

77.

Vakarinė Aukštaitijos nacionalinio parko dalis

Ignalinos r., Švenčionių r., Utenos r.

LTIGNB003

juodieji pesliai (Milvus migrans), žuvininkai (Pandion haliaetus), griežlės (Crex crex), žvirblinės pelėdos (Glaucidium passerinum), lututės (Aegolius funereus), žalvarniai (Coracias garrulus)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos nustatomos pagal planą (29 priedas). Nurodytoje Aukštaitijos nacionalinio parko dalyje paukščių apsaugai svarbiomis teritorijomis nelaikomos šio parko rekreacinio ir kitos (gyvenamosios) paskirties prioriteto funkcinės zonos

78.

Vasaknų tvenkiniai

Zarasų r.

LTZARB001

mažieji kirai (Larus minutus), upinės žuvėdros (Sterna hirundo)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Vasaknų biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. D1-661 „Dėl Apšės, Baltosios Vokės, Birvėtos, Svylos ir Vasaknų biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų patvirtinimo“

79.

Ventos upės slėnis

Akmenės r., Mažeikių r.,

Šiaulių r.

LTAKMB002

griežlės (Crex crex), tulžiai (Alcedo atthis)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos nustatomos pagal planą (30 priedas)

80.

Visbarų žuvininkystės tvenkiniai

Tauragės r.

LTTAUB003

gulbės giesmininkės (Cygnus cygnus), mažosios žuvėdros (Sterna albifrons)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Visbarų biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. D1-170 „Dėl Visbarų biosferos poligono įsteigimo, jo nuostatų ir ribų plano patvirtinimo“

81.

Žalioji giria

Kupiškio r., Panevėžio r.

LTPANB001

juodieji gandrai (Ciconia nigra), vapsvaėdžiai (Pernis apivorus), žvirblinės pelėdos (Glaucidium passerinum)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Žaliosios girios biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-629 „Dėl Adutiškio-Guntauninkų miškų, Gedžiūnų miško, Gubernijos miško, Padauguvos miško, Plinkšių miško, Rūdninkų girios, Šimonių girios, Taujėnų-Užulėnio miškų ir Žaliosios girios biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų patvirtinimo“

82.

Žemaitijos nacionalinis parkas

Plungės r.,

Skuodo r.

LTPLUB001

gulbės giesmininkės (Cygnus cygnus), jerubės (Bonasa bonasia), griežlės (Crex crex)

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Žemaitijos nacionalinio parko ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos 1991 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. I-1244 „Dėl Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionalinių parkų, Trakų istorinio nacionalinio parko ir Viešvilės valstybinio rezervato įsteigimo“, išskyrus šio parko urbanistinius draustinius ir rekreacinio prioriteto funkcinę zoną

83.

Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės

Alytaus r.,

Lazdijų r., Marijampolės

LTALYB003

didieji baubliai (Botaurus stellaris), nendrinės lingės (Circus aeruginosus), pievinės lingės (Circus pygargus), griežlės (Crex crex), tetervinai (Tetrao tetrix), švygždos (Porzana porzana), plovinės vištelės (Porzana parva), gervės (Grus grus), tikučiai (Tringa glareola), juodosios žuvėdros (Chlidonias niger), (vidutiniai margieji geniai (Dendrocopos medius), baltnugariai geniai (Dendrocopos leucotos), mėlyngurklės (Luscinia svecica), meldinės nendrinukės (Acrocephalus paludicola); migruojančių gervių (Grus grus), baltakakčių žąsų (Anser albifrons) ir želmeninių žąsų (Anser fabalis) sankaupų vieta

paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Žuvinto biosferos rezervato ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1817 „Dėl Žuvinto biosferos rezervato įsteigimo, Žuvinto biosferos rezervato nuostatų, Žuvinto biosferos rezervato ir jo zonų ribų plano patvirtinimo“

 

 

____________________