Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

 

 

DĖL Ateities ekonomikos DNR plano VEIKSMŲ IR PROJEKTŲ įgyvendinimo TVARKOS aprašo patvirtinimo

 

2020 m. liepos 8 d. Nr. 750

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.         Patvirtinti pridedamą Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2.         Pavesti:

2.1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai atlikti Ateities ekonomikos DNR plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), koordinatoriaus funkcijas;

2.2. viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai atlikti Apraše nustatytas administruojančiosios institucijos funkcijas;

2.3. ministerijoms ne vėliau kaip per 60 dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo parengti ir Investicijų komitetui pateikti Apraše nustatyta tvarka veiksmų įgyvendinimo koncepcijas pagal Ateities ekonomikos DNR planą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                 Saulius Skvernelis         

 

 

 

Finansų ministras Vilius Šapoka

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 750

 

Ateities ekonomikos DNR plano VEIKSMŲ IR PROJEKTŲ įgyvendinimo TVARKOS aprašas

 

I SKYRIUS

bendrosios nuostatos

 

1.         Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatoma Ateities ekonomikos DNR plane, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28) (toliau – DNR planas), numatytų veiksmų (toliau – veiksmai) ir projektų (toliau – projektai), kuriems įgyvendinti iki Aprašo įsigaliojimo nebuvo patvirtintos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir (arba) kurie nėra (iš dalies) finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės paramos lėšomis ir (arba) finansuojami taikant finansines priemones, vertinimo, atrankos, finansavimo, įgyvendinimo ir atsiskaitymo už veiksmų ir projektų įgyvendinimo rezultatus tvarka ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime, kuriuo patvirtintas Aprašas, ir Apraše nurodytų subjektų, dalyvaujančių įgyvendinant DNR planą, funkcijos ir teisės.

2.         Atliekant Apraše nustatytas funkcijas, vadovaujamasi lygiateisiškumo, veiksmingumo ir orientavimosi į rezultatus, įrodymais grįsto valdymo, efektyvumo ir finansinio ilgalaikio tvarumo, bendradarbiavimo, atvirumo ir įtraukimo principais, nustatytais Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, asmens duomenys veiksmų ir (veiksmų) projektų administravimo tikslu tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytų reikalavimų ir vykdoma dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo prevencija.

3.         Apraše vartojamos sąvokos:

3.1.   Pareiškėjas – viešasis ar privatus juridinis asmuo, juridinio asmens atstovybė ar asmenų grupė, taip pat fizinis asmuo, teikiantys veiksmo plėtotojui paraišką finansuoti projektą.

3.2.   Pažeidimas – įgyvendinant veiksmą ir (ar) (veiksmo) projektą padarytas taikytinos teisės pažeidimas dėl veiksmo plėtotojo ir (ar) projekto vykdytojo veiksmų ar neveikimo, kai nepagrįstas išlaidas įtraukus į Lietuvos Respublikos valstybės ir (ar) Europos Sąjungos biudžetus (-ą) jam padaroma ar būtų padaryta žala.

3.3.      Projektas laikina, aiškią pradžią ir pabaigą bei ribotus išteklius turinti veikla, skirta veiksmo tikslui (-ams) įgyvendinti.

3.4.      Projekto vykdytojas – viešasis ar privatus juridinis asmuo, juridinio asmens atstovybė, taip pat fizinis asmuo, atsakingi už projekto, kurį atrenka veiksmo plėtotojas, įgyvendinimą ir jo rezultatų pasiekimą.

3.5.   Veiksmas – Investicijų komiteto atrinkta ir Vyriausybės patvirtinta tam tikros investicijų krypties priemonė, kuria prisidedama prie DNR plano tikslų pasiekimo ir kuri įgyvendinama vykdant projektą arba jų grupę.

3.6.   Veiksmo plėtotojas – viešasis ar privatus juridinis asmuo, juridinio asmens atstovybė, įgyvendinantys veiksmą ir atsakingi už veiksmo rezultatų (jų dalies) pasiekimą.

 

Ii SKYRIUS

ĮGYVENDINANT DNR PLANĄ DALYVAUJANČIŲ SUBJEKTŲ FUNKCIJOS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VYRIAUSYBĖS FUNKCIJOS

 

4.         Vyriausybė atlieka šias funkcijas:

4.1.      svarsto DNR plano koordinatoriaus pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerijos) ir (ar) administruojančiosios institucijos atliekamų Apraše nustatytų funkcijų, panaikina arba paveda atlikti naujas funkcijas;

4.2.      tvirtina DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašą;

4.3.        svarsto DNR plano koordinatoriaus pateiktą informaciją apie DNR plano įgyvendinimo pažangą, DNR planui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo spartą, DNR plano įgyvendinimo rizikas, pasiūlymus dėl DNR plano ir (ar) jo įgyvendinimo, taip pat ministerijų pateiktą informaciją apie strateginių veiksmų, kurie dėl savo svarbos šalies ūkiui ar dėl specialios įgyvendinimo priežiūros poreikio atrinkti Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijos (toliau – strateginiai veiksmai), įgyvendinimo pažangą ir prireikus įpareigoja subjektus imtis tam tikrų veiksmų;

4.4.      priima nutarimą, kuriame DNR plano koordinatoriui, ministerijoms ir administruojančiajai institucijai paskirstomos DNR planui administruoti skiriamos lėšos.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

DNR PLANO KOORDINATORIAUS FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

5.         DNR plano koordinatorius atlieka šias funkcijas:

5.1.      rengia Vyriausybės nutarimo, kuriuo patvirtintas Aprašas, pakeitimus ir teikia juos Vyriausybei;

5.2.      detalizuoja Apraše nustatytų veiksmų vertinimo, atrankos, finansavimo, įgyvendinimo ir atsiskaitymo už veiksmų įgyvendinimo rezultatus tvarkas;

5.3.      sudaro Investicijų komitetą iš Vyriausybės kanceliarijos atstovų, DNR plano koordinatoriaus atstovų ir pagal investicijų kryptį sudaromų pakomitečių, į kurių sudėtį įtraukiami ministerijų atstovai ir patarimo teise socialinių ir ekonominių partnerių organizacijų atstovai (toliau – Investicijų komitetas), tvirtina Investicijų komiteto darbo reglamentą ir jam vadovauja;

5.4.      Investicijų komitetui pritarus veiksmų įgyvendinimo koncepcijoms, pagal jas rengia ir teikia Vyriausybei tvirtinti DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašą;

5.5.      rengia ir teikia Vyriausybei nutarimą, kuriame DNR plano koordinatoriui, ministerijoms ir administruojančiajai institucijai paskirstomos DNR planui administruoti skiriamos lėšos;

5.6.      atlieka DNR plano įgyvendinimo stebėseną ir analizę, teikia Vyriausybei informaciją apie DNR plano įgyvendinimo pažangą, DNR plano įgyvendinimo rizikas ir pasiūlymus dėl DNR plano pakeitimo ir (ar) jo įgyvendinimo;

5.7.      praneša administruojančiajai institucijai apie įtariamą pažeidimą, susijusį su DNR plano įgyvendinimu;

5.8.      praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba) ir administruojančiajai institucijai apie įtariamą nusikalstamą veiką, susijusią su DNR planui įgyvendinti skirtų lėšų neteisėtu gavimu ir (ar) panaudojimu (toliau – nusikalstama veika);

5.9.      praneša Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai ir administruojančiajai institucijai apie įtariamą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, susijusią su DNR planui įgyvendinti skirtų lėšų neteisėtu gavimu ir (ar) panaudojimu (toliau – korupcinio pobūdžio nusikalstama veika);

5.10.    saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

5.11.    skelbia su DNR planu ir jo įgyvendinimu susijusią informaciją interneto svetainėje www.finmin.lrv.lt;

5.12.    teikia ministerijoms išvadas dėl planuojamų taikyti supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo metodo tinkamumo.

6.         Jeigu DNR plano koordinatorius atlieka ir ministerijos funkcijas, jis turi užtikrinti DNR plano koordinatoriaus tinkamą funkcijų atskyrimą nuo ministerijos funkcijų.

7.         DNR plano koordinatorius turi teisę:

7.1.      prašyti ministerijų ir (ar) administruojančiosios institucijos suderinti su juo savo rengiamus dokumentus, reglamentuojančius DNR plano įgyvendinimą;

7.2.      gauti iš ministerijų, administruojančiosios institucijos, Investicijų komiteto informaciją, kurios reikia jo funkcijoms atlikti;

7.3.      sudaryti darbo grupes, kurios padėtų jam užtikrinti Apraše nustatytų funkcijų atlikimą;

7.4.      teikti siūlymus ministerijoms sudaryti jose proveržio grupes – darbo grupes, kurios padėtų ministerijai rengti veiksmų įgyvendinimo koncepcijas, arba siūlyti įtraukti į tokias proveržio grupes konkrečių įstaigų ar valstybės investavimą administruojančių subjektų atstovus.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

MINISTERIJŲ FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

8.         Ministerijos atlieka šias funkcijas:

8.1.      rengia veiksmų įgyvendinimo koncepcijas ir teikia jas Investicijų komitetui;

8.2.      kreipiasi į DNR plano koordinatorių išvadai dėl planuojamų taikyti supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio nustatymo metodo tinkamumo gauti, jeigu veiksmo išlaidas planuojama apmokėti supaprastintu būdu;

8.3.      sudaro su veiksmo plėtotoju (-ais) veiksmo (projekto) įgyvendinimo sutartį (toliau – sutartis) pagal Aprašo 7 priede nustatytą pavyzdinę formą;

8.4.      užtikrina joms priskirtų DNR plano veiksmų įgyvendinimą laiku;

8.5.      taiko rizikos valdymo priemones, susijusias su DNR plano įgyvendinimu;

8.6.      teikia Vyriausybei informaciją apie strateginių veiksmų įgyvendinimo pažangą;

8.7.      teikia DNR plano koordinatoriui informaciją apie DNR plano įgyvendinimo pažangą ir su DNR plano įgyvendinimu susijusias rizikas;

8.8.      teikia DNR plano koordinatoriui pasiūlymus dėl poreikio keisti DNR planą;

8.9.      teikia DNR plano koordinatoriui informaciją apie DNR planui administruoti reikalingas lėšas pagal DNR plano koordinatoriaus pateiktą formą;

8.10.    praneša administruojančiajai institucijai apie įtariamą pažeidimą, susijusį su DNR plano įgyvendinimu;

8.11.    praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir administruojančiajai institucijai apie įtariamą nusikalstamą veiką;

8.12.    praneša Specialiųjų tyrimų tarnybai ir administruojančiajai institucijai apie įtariamą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką;

8.13.    DNR plano koordinatoriaus prašymu teikia jam suderinti pagal kompetenciją rengiamus dokumentų, reglamentuojančių DNR plano įgyvendinimą, projektus;

8.14.    saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

8.15.    pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją.

9.         Ministerijos turi teisę:

9.1.      prašyti veiksmo plėtotojo suderinti su jomis savo rengiamus dokumentus, reglamentuojančius veiksmo įgyvendinimą;

9.2.      gauti iš administruojančiosios institucijos veiksmų plėtotojų informaciją, kurios reikia Apraše nustatytoms funkcijoms atlikti;

9.3.      sudaryti proveržio grupes.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ADMINISTRUOJANČIOSIOS INSTITUCIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

10.       Administruojančioji institucija atlieka šias funkcijas:

10.1.    atlieka veiksmų įgyvendinimo koncepcijų, veiksmų (projektų) įgyvendinimo planų ir investicijų projektų vertinimą ir teikia Investicijų komitetui išvadą dėl veiksmų socialinės ir ekonominės naudos ir veiksmų (projektų) atitikties Aprašo 1 priede nustatytiems bendriesiems veiksmų ir projektų reikalavimams;

10.2.    prašo veiksmų plėtotojų teikti su veiksmo ir (ar) projekto (-ų) įgyvendinimu susijusią informaciją pagal nurodytus informacijos teikimo terminus ir formą;

10.3.    pagal su DNR plano koordinatoriumi suderintą metodiką, taikydama atrankinį būdą:

10.3.1.   įsitikina, kad pagal sutartį finansuojami darbai yra atlikti, prekės įsigytos ir paslaugos suteiktos, sutartyje nustatyti stebėsenos rodikliai pasiekti ir kad veiksmo plėtotojų su veiksmo įgyvendinimu susijusios išlaidos buvo padarytos teisėtai;

10.3.2. tikrina veiksmo plėtotojo teikiamus dokumentus, kuriais pagrindžiamas stebėsenos rodiklių pasiekimas; veiksmo plėtotojui nepasiekus stebėsenos rodiklių, vadovaudamasi Aprašo 9 priede nustatyta tvarka, apskaičiuoja veiksmo plėtotojo turimą sugrąžinti lėšų dalį;

10.3.3. tikrina veiksmo plėtotojų teikiamus išlaidų pagrindimo dokumentus (tik tuo atveju, kai veiksmai galimai bus finansuojami 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis);

10.3.4. atlieka patikras vietose;

10.3.5. atlieka pirkimų priežiūrą (tik tuo atveju, kai veiksmai galimai bus finansuojami 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis);

10.4. vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo priežiūrą;

10.5. nustačiusi pažeidimą, Aprašo 2 priede nustatyta tvarka priima sprendimus dėl veiksmui įgyvendinti išmokėtų lėšų grąžinimo ir informuoja apie juos įgyvendinančiąją ministeriją – už veiksmo įgyvendinimą atsakingą ministeriją – ir veiksmo plėtotoją, imasi veiksmų dėl šių lėšų grąžinimo įgyvendinančiajai ministerijai;

10.6. praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir įgyvendinančiajai ministerijai apie įtariamą nusikalstamą veiką;

10.7. praneša Specialiųjų tyrimų tarnybai ir įgyvendinančiajai ministerijai apie įtariamą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką;

10.8. teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą veiksmo plėtotojui;

10.9. teikia DNR plano koordinatoriui informaciją, reikalingą DNR plano stebėsenai atlikti, DNR plano koordinatoriaus nurodyta forma;

10.10. DNR plano koordinatoriaus prašymu teikia derinti pagal kompetenciją rengiamų dokumentų, reglamentuojančių DNR plano įgyvendinimą, projektus;

10.11. atlieka Investicijų komiteto sekretoriato funkcijas, teikia Investicijų komitetui informaciją, reikalingą jo funkcijoms atlikti;

10.12. rengia ir DNR plano koordinatoriui teikia DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašui parengti reikalingą informaciją pagal DNR koordinatoriaus pateiktą formą;

10.13. renka DNR plano lėšoms valdyti, stebėsenai, auditui būtinus duomenis apie veiksmų ir projektų įgyvendinimą, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su DNR plano įgyvendinimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;

10.14. prireikus perka ir administruoja informacinių duomenų rinkimo ir keitimosi jais sistemą, skirtą veiksmo plėtotojo atrinktiems projektams (toliau – veiksmo projektai) administruoti.

11. Administruojančioji institucija turi teisę:

11.1. prašyti veiksmo plėtotojo suderinti su ja savo rengiamus dokumentus, reglamentuojančius veiksmo projektų vertinimą, atranką ir įgyvendinimą;

11.2. gauti iš veiksmų plėtotojų informaciją, kurios reikia Apraše nustatytoms funkcijoms atlikti.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

INVESTICIJŲ KOMITETO FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

12.       Investicijų komitetas sprendimus priima pakomitečiuose, kurie atlieka šias funkcijas:

12.1. svarsto veiksmų įgyvendinimo koncepcijas ir priima sprendimus dėl (ne)pritarimo joms;

12.2. saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti.

13. Investicijų komitetas turi teisę gauti iš DNR plano koordinatoriaus, ministerijų ir administruojančiosios institucijos informaciją, kurios reikia Apraše nustatytoms funkcijoms atlikti.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

VEIKSMO PLĖTOTOJO FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

14.       Veiksmo plėtotojas atlieka šias funkcijas:

14.1. rengia veiksmo (projekto) įgyvendinimo planą arba investicijų projektą ir teikia įgyvendinančiajai ministerijai;

14.2. teikia įgyvendinančiajai ministerijai informaciją apie lėšų poreikį DNR plane numatytiems veiksmams įgyvendinti;

14.3. atlieka veiksmo projektų atranką pagal savo nustatytas procedūras;

14.4. prižiūri veiksmo projektų įgyvendinimą pagal savo nustatytas procedūras ir užtikrina tinkamą veiksmo įgyvendinimą;

14.5. rengia mokėjimo paraiškas dėl lėšų išmokėjimo;

14.6. teikia administruojančiajai institucijai su veiksmo įgyvendinimu susijusią informaciją jos nurodytais terminais;

14.7. įgyvendinančiosios ministerijos ir (ar) administruojančiosios institucijos prašymu teikia išvadoms gauti rengiamų dokumentų, reglamentuojančių veiksmų projektų atranką ir įgyvendinimą, projektus;

14.8. užtikrina tinkamą informavimą apie veiksmą ir (ar) veiksmo projektus Aprašo 10 priede nustatyta tvarka;

14.9. renka DNR plano lėšoms valdyti, stebėsenai, auditui atlikti būtinus duomenis apie veiksmo projektų įgyvendinimą, Aprašo 11 priede nustatyta tvarka saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su DNR plano įgyvendinimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;

14.10. užtikrina dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų nebuvimą.

 

III SKYRIUS

VEIKSMŲ IR PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ IR PROJEKTŲ ATRANKA

 

15.       Įgyvendinančioji ministerija, esant poreikiui, kartu su numatomu veiksmo plėtotoju ir (ar) pasitelkdama proveržio grupę pagal Aprašo 3 priede nustatytą formą parengia veiksmo įgyvendinimo koncepciją, kurioje nurodo pokytį, kurio siekiama konkrečiu veiksmu, numato finansuotinas veiklas, numato finansavimo poreikį ir planą, nurodo veiksmams, veiksmo projektams, pareiškėjams taikomus reikalavimus ir kitus efektyviam veiksmo įgyvendinimui svarbius aspektus.

16.       Įgyvendinančioji ministerija parengtą veiksmo įgyvendinimo koncepciją teikia Investicijų komitetui svarstyti ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki atitinkamo Investicijų komiteto pakomitečio (pagal investicijų kryptį) posėdžio dienos. Kartu su veiksmo įgyvendinimo koncepcija įgyvendinančioji ministerija pateikia (išskyrus atvejus, kai nurodoma įslaptinta informacija):

16.1.    numatomo (-ų) veiksmo plėtotojo (-ų) parengtą (-us) investicijų projektą (-us) (jei jis (jie) turi būti parengtas (-i), kaip nustatyta Aprašo 17 punkte) arba pagal Aprašo 4 priede nustatytą formą parengtą veiksmo (projekto (-ų)) įgyvendinimo planą (-us);

16.2.    numatomo (-ų) veiksmo plėtotojo (-ų) užpildytą (-as) deklaraciją (-as) pagal Aprašo 5 priede nustatytą formą.

17.       Investicijų projektas kartu su investicijų projekto skaičiuokle rengiamas, jeigu įgyvendinant projektą planuojama investuoti į ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, reikalingo viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms vykdyti, sukūrimą, įsigijimą arba jo vertės padidinimą ir projekto vertė viršija vieną milijoną eurų, vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika, patvirtinta viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (dokumentas skelbiamas interneto svetainėje www.finmin.lt).

18.       Įgyvendinančioji ministerija dėl duomenų ir prielaidų, reikalingų veiksmo socialinei ir ekonominei naudai apskaičiuoti ir (ar) veiksmo efektyvumui padidinti, o veiksmo plėtotojas dėl investicijų projekto ar veiksmo (projekto) įgyvendinimo plano parengimo gali konsultuotis su administruojančiąja institucija.

19.       Administruojančioji institucija vertina investicijų socialinę ir ekonominę naudą ir veiksmo atitiktį bendriesiems reikalavimams pagal Aprašo 16 punkte nurodytus dokumentus ir duomenis.

20.       Investicijų komitetas nagrinėja veiksmų įgyvendinimo koncepcijų pagrįstumą, t. y. atitiktį DNR plano tikslui ir siekiams, numatomo (-ų) veiksmo plėtotojo (-ų) pasirinkimo pagrįstumą ir investicijų socialinę ir ekonominę naudą, atsižvelgdamas į DNR plano koordinatoriaus, ministerijų ir administruojančiosios institucijos pateiktą informaciją, ir priima sprendimas dėl (ne)pritarimo šiai koncepcijai. Jeigu dėl įslaptintos informacijos su veiksmo įgyvendinimo koncepcija nėra pateikiami Aprašo 16 punkte nurodyti dokumentai, sprendimą dėl (ne)pritarimo veiksmo įgyvendinimo koncepcijai Investicijų komitetas priima pagal pateiktą informaciją.

21.       Nepritarus veiksmo įgyvendinimo koncepcijai, ji grąžinama įgyvendinančiajai ministerijai tobulinti. Veiksmo įgyvendinimo koncepcija atnaujinama Aprašo 15 punkte nustatyta tvarka. Jei du kartus nepritariama veiksmo įgyvendinimo koncepcijai, įgyvendinančioji ministerija turi pasiūlyti kitą veiksmą.

22.       Pagal Aprašo 6 priede nustatytą formą parengtas DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašas, kuriam pritaria Investicijų komitetas, teikiamas tvirtinti Vyriausybei.

23.       Vyriausybei patvirtinus DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašą, įgyvendinančioji ministerija sudaro sutartį su veiksmo plėtotoju.

24.       Įgyvendinančioji ministerija sutartyje gali nustatyti papildomus veiksmo plėtotojui taikomus reikalavimus.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

LĖŠŲ PLANAVIMAS, IŠMOKĖJIMAI, PIRKIMAI

 

25.       DNR plane numatytiems veiksmams įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos planuojamos ir naudojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, ir Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“.

26.       Veiksmo plėtotojas, įgyvendindamas veiksmą (projektą), teikia mokėjimo paraiškas Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

27.       Veiksmo įgyvendinimo išlaidos ar jų dalis gali būti apmokamos supaprastintai, t. y. taikant veiksmo įgyvendinimo rezultatui iš anksto nustatytą dydį, apskaičiuotą naudojant teisingą, nešališką ir patikrinamą metodą. Kai išlaidos apmokamos supaprastintai, atsiskaitant už įgyvendintas veiksmo veiklas, nereikia teikti išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų, pateikiami tik veiksmo įgyvendinimo rezultato, kuriam buvo nustatytas konkretus dydis, pasiekimo įrodymo dokumentai.

28.       Jei įgyvendinančioji ministerija nusprendžia išlaidas apmokėti supaprastintai, ji prieš teikdama veiksmo įgyvendinimo koncepciją Investicijų komitetui, turi gauti DNR plano koordinatoriaus išvadą dėl veiksmo įgyvendinimo rezultato dydžio nustatymo metodo.

29.       Jei įgyvendinant veiksmą taikoma daugiau nei viena supaprastinto išlaidų apmokėjimo schema ir (arba) faktiškai patirtų išlaidų kompensavimas, būtina užtikrinti, kad toms pačioms išlaidoms nebūtų skiriamas finansavimas daugiau nei vieną kartą pagal skirtingas išlaidų apmokėjimo schemas.

30.       Ne perkančioji organizacija – veiksmo plėtotojas ar partneris, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, – pirkimus vykdo vadovaudamasi Aprašo 8 priede nustatyta tvarka.

31.       Veiksmo plėtotojas veiksmo (projekto) įgyvendinimo metu privalo užtikrinti tinkamą veiksmo (projekto) buhalterinės apskaitos atskyrimą nuo bendros veiksmo plėtotojo buhalterinės apskaitos. Šiame punkte nurodyti reikalavimai netaikomi išlaidoms, kurios apmokamos supaprastintai.

32.       Kai įgyvendinamas veiksmas, kuris galimai bus finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis, iki bus patvirtintos 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų veiksmų įgyvendinimo taisyklės, veiksmo plėtotojui ir jo partneriui taikomi reikalavimai projekto vykdytojams ir jų partneriams, nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, tiek, kiek tai nenustatyta Apraše.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ATSISKAITYMAS UŽ VEIKSMO ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ IR REZULTATUS

 

33.       Veiksmo plėtotojas už atskirų veiksmų ir (ar) projektų įgyvendinimo pažangą atsiskaito ministerijoms pagal poreikį, bet ne rečiau nei kas mėnesį.

34.       Ministerijos informaciją apie jų atsakomybei priskirtų veiksmų įgyvendinimo pažangą ir rezultatus už einamąjį mėnesį teikia administruojančiajai institucijai ne vėliau nei kitą darbo dieną mėnesiui pasibaigus.

35.       Administruojančioji institucija analizuoja iš ministerijų gautą informaciją apie veiksmų įgyvendinimo pažangą ir rezultatus, ją apibendrina ir su išvadomis ir pasiūlymais pateikia DNR plano koordinatoriui iki kito mėnesio 3 dienos.

36.       DNR plano koordinatorius, įvertinęs administruojančiosios institucijos pateiktą informaciją, iki kiekvieno mėnesio 10 dienos Vyriausybei teikia informaciją apie DNR plane numatytų investicijų krypčių įgyvendinimo pažangą ir pasiūlymus dėl įgyvendinimo spartinimo.

37.       Informaciją apie strateginių veiksmų įgyvendinimo pažangą ministerijos Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijai teikia kas savaitę.

38.       Įvertinus veiksmo įgyvendinimo pažangą, Vyriausybė, DNR plano koordinatorius, administruojančioji institucija arba veiksmo plėtotojas gali siūlyti, o įgyvendinančioji ministerija – inicijuoti veiksmo įgyvendinimo koncepcijos pakeitimą, kuris rengiamas ir teikiamas Investicijų komitetui vertinti ir pritarti Aprašo III skyriaus pirmojo skirsnio nustatyta tvarka.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VEIKSMO PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS

 

39.       Veiksmo plėtotojas, vadovaudamasis Apraše ir sutartyje nustatytais reikalavimais, suderinęs su įgyvendinančiąja ministerija, organizuoja veiksmo projektų atranką, jų įgyvendinimo priežiūrą ir administravimą (t. y. įgyvendina veiksmą skėtiniu būdu), kai tai numatyta veiksmo įgyvendinimo koncepcijoje. Veiksmo plėtotojas turi teisę nustatyti papildomus projektų ir (ar) projekto vykdytojų reikalavimus.

40.       Veiksmo plėtotojas veiksmo projektų atranką atlieka vienu iš šių veiksmo įgyvendinimo koncepcijoje nurodytų būdų:

40.1.    konkurso – kai reikia nustatyti, kuris pareiškėjas galėtų geriau prisidėti prie konkretaus veiksmo tikslo ir rezultatų pasiekimo;

40.2.    tęstinės atrankos – kai finansuojamos nesudėtingos vienarūšės veiklos, o veiksmo projektai tarpusavyje nekonkuruoja. Tęstinė atranka vykdoma tol, kol paskirstoma veiksmo kvietimui teikti paraišką skirta suma.

41.       Kvietimai teikti paraiškas, reikalavimai veiksmo projektams ir (ar) veiksmo projektų vykdytojams ir atrinktų veiksmo projektų sąrašai iš anksto skelbiami veiksmo plėtotojo interneto svetainėje. Informacija apie kvietimus taip pat skelbiama Finansų ministerijos interneto svetainėje.

42.       Aprašo 30–32 punktuose nustatyti reikalavimai veiksmo plėtotojams taikomi ir veiksmo projektų vykdytojams bei jų partneriams. Aprašo 30–31 punktuose nurodyti reikalavimai netaikomi fiziniam asmeniui, kuris nevykdo ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos. Jei vadovaudamasi Aprašo 27 punktu įgyvendinančioji ministerija nusprendžia veiksmo išlaidas apmokėti supaprastintai, šis išlaidų apmokėjimo būdas taikomas ir veiksmo projektams.

 

________________________________

 

 

Ateities ekonomikos DNR plano

veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

BENDRIEJI VEIKSMŲ (PROJEKTŲ) REIKALAVIMAI

 

Bendrieji veiksmų (projektų) reikalavimai

Bendrųjų veiksmų (projektų) reikalavimų paaiškinimai

1. Veiksmas (projektas) įtrauktas į Ateities ekonomikos DNR planą

1.1. Veiksmas (projektas) įtrauktas į Ateities ekonomikos DNR planą, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), ir jo vėlesnius pakeitimus.

 

 

2. Veiksmu (projektu) siekiama kiekybinių rezultatų, kuriais prisidedama prie Ateities ekonomikos DNR plano tikslų siekimo

2.1. Išlaikyta nuosekli vidinė veiksmo (projekto) logika, t. y. veiksmo (projekto) rezultatai yra veiksmo (projekto) veiklų padarinys, veiksmo (projekto) veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti veiksmo (projekto) tikslą.

2.2. Veiksmo (projekto) tikslas (-ai) ir veiklos yra specifiniai (atskleidžia veiksmo (projekto) esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiškios veiklų pradžios ir pabaigos datos.

 

 

3. Veiksmas (projektas) atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus

3.1. Nėra numatyta veiksmų (projektų), kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

3.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);

3.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);

3.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);

3.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas).

3.2. Nenumatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

 

3.3. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad veiksmu (projektu) prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

 

 

4. Veiksmo (projekto) įgyvendinimas dera su Europos Sąjungos konkurencijos politikos nuostatomis

4.1. Veiksmas (projektas) suderinamas su Europos Sąjungos konkurencijos politikos nuostatomis:

4.1.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai (taikoma, jei veiksmui (projektui) teikiama „de minimis“ pagalba);

4.1.2. veiksmas (projektas) finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, laikantis juose nustatytų reikalavimų (taikoma, jei veiksmas (projektas) finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal nurodytą reglamentą);

4.1.3. veiksmo (projekto) finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo.

 

 

5. Veiksmo plėtotojas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs ir turi kompetencijų tinkamai ir laiku įgyvendinti veiksmą (projektą)

5.1. Veiksmo plėtotojas yra viešasis ar privatus juridinis asmuo, juridinio asmens atstovybė, kaip nustatyta Ateities ekonomikos DNR veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos apraše. Partneris yra viešasis ar privatus juridinis asmuo, juridinio asmens atstovybė.

5.2. Veiksmo plėtotojas ir partneris (-iai) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas veiksmas (projektas)

(taikoma, kai nacionaliniuose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai turėti teisinį pagrindą vykdyti numatytą veiksmo (projekto) veiklą).

5.3. Veiksmo plėtotojui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą (veiksmo plėtotojas (partneris) pateikia deklaraciją, kurioje būtų nurodyta atitiktis keliamiems reikalavimams):

5.3.1. veiksmo plėtotojui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (netaikoma biudžetinėms įstaigoms);

5.3.2. projekto dokumentų pateikimo dieną veiksmo plėtotojas ir partneris (-iai) galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu nėra pripažinti nevykdančiais pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal nacionalinius teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus;

5.3.3. veiksmo (projekto) dokumentų vertinimo metu veiksmo plėtotojo ir partnerio (-iai) vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 procentų akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, teroristinius ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus ar teroristų finansavimą, vaikų darbą ar kitas su prekyba žmonėmis susijusias nusikalstamas veikas, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (taikoma projektams, planuojamiems finansuoti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis);

5.3.4. projekto dokumentų vertinimo metu veiksmo plėtotojui ir partneriui (-iams), jei jie perkėlė gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (netaikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.3.5. veiksmo (projekto) dokumentų vertinimo metu veiksmo plėtotojui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti Europos Sąjungos finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (netaikoma viešiesiems juridiniams asmenims; taikoma projektams, planuojamiems finansuoti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis);

5.3.6. veiksmo (projekto) dokumentų vertinimo metu veiksmo plėtotojas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (netaikoma, kai veiksmo plėtotojas ir partneris yra fiziniai asmenys; taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

5.4. Veiksmo plėtotojas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo ir kompetencijos gebėjimus vykdyti (plėtoti) veiksmą (projektą).

5.5. Partnerystė įgyvendinant projektą yra pagrįsta ir teikia naudą

(taikoma, jei veiksmo plėtotojas numato įgyvendinti projektą kartu su partneriu (-iais).)


 

 

6. Veiksmo (projekto) veiklos vykdomos Europos Sąjungos valstybėje narėje, o sukurta nauda išimtinai atitenka Lietuvos Respublikai

6.1 Veiksmo (projekto) veiklos vykdomos Europos Sąjungos valstybėje narėje ar keliose valstybėse narėse, jei jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai.

 

________________________

 

 

Ateities ekonomikos DNR plano

veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

PAŽEIDIMO TYRIMO IR LĖŠŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

 

1.         Administruojančioji institucija, gavusi informacijos apie įtariamą pažeidimą arba įtarusi pažeidimą, vykdydama Ateities ekonomikos DNR plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28) (toliau – DNR planas), veiksmo ir (ar) veiksmo projekto įgyvendinimo priežiūrą, įvertina, ar įtariamas pažeidimas turi pažeidimo sudėtį ir atitinka pažeidimo sąvoką, apibrėžtą Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos apraše (toliau – DNR aprašas).

2.         Administruojančioji institucija, nustačiusi, kad įtariamas pažeidimas turi pažeidimo sudėtį ir atitinka pažeidimo sąvoką, įvertina, ar:

2.1. įtariamas pažeidimas gali būti ištaisytas. Jeigu įtariamas pažeidimas gali būti ištaisytas, administruojančioji institucija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo informacijos apie įtariamą pažeidimą gavimo dienos nurodo veiksmo plėtotojui įtariamo pažeidimo ištaisymo būdą ir terminą, per kurį įtariamas pažeidimas turi būti ištaisytas;

2.2. įtariamas pažeidimas negali būti ištaisytas arba jeigu veiksmo plėtotojas per nustatytą terminą įtariamo pažeidimo neištaiso, atlieka pažeidimo tyrimą savo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka.

3.       Jei įtariamas pažeidimas galimai susijęs su nusikalstama veika, netaikomi Pažeidimo tyrimo ir lėšų grąžinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 2.1 papunktyje nurodyti veiksmai, o atliekami Taisyklių 4 punkte nurodyti veiksmai.

4.         Administruojančioji institucija, tirdama įtariamą pažeidimą, vertina veiksmo plėtotojo ar kitų institucijų ir (ar) įstaigų pateiktą informaciją, duomenis ir dokumentus, reikalingus pažeidimo tyrimui atlikti, taip pat gali atlikti veiksmo ir (ar) veiksmo projekto patikrą vietoje, prašyti veiksmo plėtotojo paaiškinti įtariamo pažeidimo aplinkybes, kreiptis į kitas atsakingas institucijas su prašymu pagal kompetenciją pateikti informaciją, reikalingą pažeidimo tyrimui atlikti, ir (ar) atlikti kitus veiksmus, siekdama ištirti įtariamą pažeidimą.

5.         Administruojančioji institucija įtariamo pažeidimo tyrimą turi atlikti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informacijos apie įtariamą pažeidimą gavimo dienos. Kai reikia kreiptis į kitas institucijas ir įstaigas dėl papildomos informacijos, įtariamo pažeidimo tyrimas baigiamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo papildomos informacijos gavimo dienos.

6.         Kai įtariamo pažeidimo tyrimas yra susijęs su vykstančiu ikiteisminiu tyrimu ar teisminiu procesu dėl nusikalstamos veikos, administruojančioji institucija atlieka įtariamo pažeidimo tyrimą ir priima sprendimą dėl pažeidimo (ne)nustatymo nelaukdama ikiteisminio tyrimo pabaigos ir (ar) teismo nuosprendžio dėl nusikalstamos veikos. Jei administruojančioji institucija, atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą ir įvertinusi visas su įtariamu pažeidimu susijusias aplinkybes, neturi pagrindo nustatyti pažeidimo, pažeidimo tyrimas baigiamas ir pažeidimas nėra nustatomas. Pažeidimo tyrimas atnaujinamas, kai įsiteisėja teismo nuosprendis, patvirtinantis nusikalstamą veiką.

7.         Administruojančioji institucija apie pradėtą įtariamo pažeidimo tyrimą ne vėliau kaip per 7 dienas nuo informacijos apie įtariamą pažeidimą gavimo dienos informuoja veiksmo plėtotoją ir už veiksmo įgyvendinimą atsakingą ministeriją, išskyrus atvejį, kai veiksmo plėtotojo informavimas galėtų turėti neigiamą įtaką pažeidimo tyrimui.

8.         Administruojančioji institucija apie priimtą sprendimą dėl pažeidimo (ne)nustatymo ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja veiksmo plėtotoją ir už veiksmo įgyvendinimą atsakingą ministeriją.

9.         Administruojančioji institucija, atsižvelgdama į įtariamo pažeidimo pobūdį, apskaičiuoja netinkamų finansuoti veiksmo išlaidų dydį:

9.1.      atitinkantį su pažeidimu susijusią veiksmo išlaidų sumą, jei ją galima tiesiogiai nustatyti;

9.2.      atitinkantį su pažeidimu susijusių veiksmo išlaidų dalį, kuri apskaičiuojama Taisyklių 10 ir 11 punktuose nustatyta tvarka, jei su pažeidimu susijusių išlaidų negalima tiesiogiai nustatyti.

10.       Nustačius, kad veiksmo plėtotojas ir (ar) veiksmo projekto vykdytojas pažeidė investicijų tęstinumo reikalavimus, netinkamų finansuoti išlaidų dydis apskaičiuojamas Taisyklių priede pateiktos Su pažeidimu susijusių netinkamų finansuoti veiksmo išlaidų apskaičiavimo metodikos (toliau – Taisyklių priedas) 1–3 punktuose nustatyta tvarka. Tais atvejais, kai veiksmo plėtotojas ir (ar) veiksmo projekto vykdytojas bankrutuoja investicijų tęstinumo laikotarpiu, grąžintinos lėšos apskaičiuojamos Taisyklių priedo 1–3 punktuose nustatyta tvarka.

11.       Kai įtariamas pažeidimas yra susijęs su pirkimu, įvykdytu pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, ar DNR aprašo nuostatas, arba tokio pirkimo pagrindu sudarytos sutarties vykdymu ir neįmanoma tiksliai apskaičiuoti su tokiu pažeidimu susijusių netinkamų finansuoti išlaidų dydžio, šis dydis apskaičiuojamas Taisyklių priedo 4–8 punktuose nustatyta tvarka.

12.       Kai įtariamas pažeidimas yra susijęs su nustatyta nusikalstama veika dėl veiksmo plėtotojo ir (ar) veiksmo projekto vykdytojo, ir (ar) įgyvendinant DNR planą dalyvaujančių subjektų darbuotojų neteisėtų veiksmų, dėl kurių veiksmui ir (ar) veiksmo projektui įgyvendinti buvo neteisėtai skirta ir (arba) išmokėta lėšų suma, netinkamomis finansuoti pripažįstamos visos su nusikalstama veika susijusios veiksmo ir (ar) veiksmo projekto išlaidos.

13.       Nustačius, kad veiksmo plėtotojas ir (ar) veiksmo projekto vykdytojas nesilaikė nustatyto draudimo be administruojančiosios institucijos sutikimo perleisti, parduoti, įkeisti turtą ar kitokiu būdu suvaržyti intelektines ar daiktines teises į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos veiksmo lėšos, netinkamomis finansuoti veiksmo išlaidomis pripažįstamos suvaržyto turto įsigijimo išlaidos, įvertinus turto nusidėvėjimą, išskyrus atvejus, kai tokiam intelektinių ar daiktinių teisių į turtą suvaržymui administruojančioji institucija buvo pritarusi.

14.       Nustačius, kad veiksmo plėtotojas ir (ar) veiksmo projekto vykdytojas nevykdo savo įsipareigojimų informuodamas apie veiksmą, netinkamomis finansuoti pripažįstama iki 5 procentų lėšų, skiriamų veiksmui ir (ar) veiksmo projektui įgyvendinti.

15.       Su įtariamu pažeidimu susijusių lėšų išmokėjimas ar išlaidų pripažinimas tinkamomis finansuoti laikinai sustabdomas, kol bus ištaisytas įtariamas pažeidimas ar bus baigtas įtariamo pažeidimo tyrimas ir priimtas (-i) Taisyklių 17 punkte nurodytas (-i) sprendimas (-ai) dėl pažeidimo, taip pat tais atvejais, kai administruojančioji institucija gauna informacijos apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, susijusį su veiksmu, ir mano, kad lėšų išmokėjimas ar išlaidų pripažinimas tinkamomis finansuoti gali padaryti žalą Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetams (-ui) arba turės neigiamą įtaką dėl nustatyto pažeidimo pripažintų netinkamomis finansuoti veiksmo išlaidų grąžinimui:

15.1.    Jei su įtariamu pažeidimu ar ikiteisminiu tyrimu susijusios lėšos veiksmo plėtotojui buvo išmokėtos, gali būti laikinai stabdomas veiksmui skirtų lėšų sumos dalies išmokėjimas.

15.2.    Jei su įtariamu pažeidimu ar ikiteisminiu tyrimu susijusios lėšos veiksmo plėtotojui nebuvo išmokėtos, gali būti laikinai stabdomas finansuoti tinkamų išlaidų dalies tikrinimas.

15.3.    Apie sprendimą dėl laikino lėšų sustabdymo administruojančioji institucija informuoja veiksmo plėtotoją, už veiksmo įgyvendinimą atsakingą ministeriją ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentą. Už veiksmo įgyvendinimą atsakinga ministerija užtikrina, kad veiksmui įgyvendinti skirtos lėšos nebūtų išmokėtos veiksmo plėtotojui.

16.       Dėl Taisyklių 15 punkte nustatytų veiksmų administruojančioji institucija sprendžia atsižvelgdama į galimą pažeidimo finansinį poveikį Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetams (-ui), veiksmo įgyvendinimo etapą ir kitas svarbias aplinkybes bei turimą informaciją apie veiksmą ar veiksmo plėtotoją ir (ar) veiksmo projekto vykdytoją ir apie tokį sprendimą informuoja veiksmo plėtotoją ir už veiksmo įgyvendinimą atsakingą ministeriją.

17.       Administruojančioji institucija, atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą, priima vieną iš šių sprendimų:

17.1.    pažeidimas nenustatytas;

17.2.    pažeidimas nustatytas, su juo susijusios veiksmo ar veiksmo projekto išlaidos pripažįstamos netinkamomis finansuoti ir:

17.2.1.   šioms išlaidoms skirtos lėšos turi būti susigrąžintos (jei jos buvo išmokėtos veiksmo plėtotojui);

17.2.2.   šios išlaidos nefinansuojamos (jei jos nebuvo išmokėtos veiksmo plėtotojui).

18.       Kai atlikus įtariamo pažeidimo tyrimą nustatoma, kad buvo nesilaikyta taikytinos teisės ir (arba) veiksmo sutarties nuostatų, tačiau dėl to nebuvo ar negalėjo būti finansinio poveikio Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetams (-ui), pažeidimas nėra nustatomas.

19.       Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo įvertintos tiriant įtariamą pažeidimą, pažeidimo tyrimas gali būti atliekamas iš naujo ir, atsižvelgiant į jo rezultatus, atitinkamai gali būti pakeistas sprendimas dėl pažeidimo (ne)nustatymo.

20.       Pažeidimo tyrimo, nustatymo ir ištaisymo procedūros baigiamos, kai baigiami visi su lėšų grąžinimu susiję veiksmai, taip pat baigiamos kitos administracinės ir (ar) teisminės procedūros, susijusios su pažeidimo nustatymu ir ištaisymu.

21.       Kai veiksmai nėra finansuojami iš 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšų, pažeidimų tyrimai atliekami ir lėšos sugrąžinamos tik tokiu atveju, kai turi būti laikomasi veiksmo tęstinumui, valstybės pagalbai taikomų reikalavimų ir kai nustatoma nusikalstama veika.

22.       Taisyklių 17.2.1 papunktyje nurodytą sprendimą dėl išmokėtų veiksmui skirtų lėšų ir (ar) kitų lėšų grąžinimo (toliau – sprendimas dėl lėšų grąžinimo) priima administruojančioji institucija. Apie priimtą sprendimą dėl lėšų grąžinimo ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jo priėmimo dienos administruojančioji institucija informuoja veiksmo plėtotoją pateikdama šio sprendimo kopiją.

23.       Veiksmo plėtotojas grąžintinas lėšas turi grąžinti per sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą terminą.

24.       Veiksmo plėtotojui negrąžinus grąžintinų lėšų per sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą terminą, skaičiuojami delspinigiai Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Finansinės paramos grąžinimo taisyklės), nustatyta tvarka.

25.       Veiksmo plėtotojas, dėl kurio veiksmo priimtas sprendimas dėl lėšų grąžinimo, gali prašyti administruojančiosios institucijos leisti sumą grąžinti dalimis arba atidėti terminą Finansinės paramos grąžinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

26.       Taisyklių 25 punkte nurodytais atvejais ir kai priimamas Taisyklių 17.2.1 papunktyje nurodytas sprendimas dėl pažeidimo nustatymo dėl teikiamos neteisėtos arba netinkamai taikomos valstybės pagalbos, veiksmo plėtotojas moka palūkanas Finansinės paramos grąžinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

________________

 

Pažeidimo tyrimo ir lėšų grąžinimo

taisyklių

priedas

 

SU PAŽEIDIMU SUSIJUSIŲ NETINKAMŲ FINANSUOTI VEIKSMO IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO METODIKA

 

1.  Nustačius pažeidimą dėl investicijų tęstinumo reikalavimo neįvykdymo, netinkamos finansuoti veiksmo išlaidos apskaičiuojamos proporcingai investicijų tęstinumo laikotarpiui (išreikštam kalendorinėmis dienomis) ir dienoms, likusioms iki šio laikotarpio pabaigos, bei, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, apskaičiuojamos nuo veiksmui ar veiksmo projektui įgyvendinti, veiksmo ar veiksmo projekto veiklai vykdyti ar veiksmo sutartyje numatytam turtui įsigyti panaudotos tinkamų finansuoti išlaidų sumos, įvertinus turto nusidėvėjimą, buvusį momentu, kai buvo pažeistas investicijų tęstinumo reikalavimas, pagal formulę:

 

NFL = , kur:

 

NFL – netinkamos finansuoti veiksmo ar veiksmo projekto išlaidos, Eur.

ITL – investicijų tęstinumo laikotarpis, kalendorinės dienos.

PVTTFIS – veiksmui ar veiksmo projektui įgyvendinti, veiklai vykdyti ar veiksmo ar veiksmo projekto turtui įsigyti panaudota tinkamų finansuoti išlaidų suma, įvertinus turto nusidėvėjimą pagal investicijų projekte nurodytą turto nusidėvėjimo sumą (jei tokia suma nenurodyta, – pagal veiksmo plėtotojo ar veiksmo projekto vykdytojo patvirtintą apskaitos politiką), buvusią momentu, kai buvo pažeistas investicijų tęstinumo reikalavimas, Eur.

2.  Kai neįmanoma nustatyti tikslios datos, kada buvo pažeistas investicijų tęstinumo reikalavimas, netinkamos finansuoti veiksmo išlaidos apskaičiuojamos atsižvelgiant į žinomą kiek įmanoma tikslesnį laikotarpį, kurį investicijų tęstinumo reikalavimas buvo pažeistas (pvz., savaitė, mėnuo, metai), pvz., NFL = Likęs ITL (mėnesiai) x PVTTFIS / Visas ITL (mėnesiai).

3.  Nustačius investicijų tęstinumo reikalavimo pažeidimą, susijusį su veiksmo ir (ar) veiksmo projekto turtu, kurio nusidėvėjimo trukmė yra trumpesnė už veiksmo sutartyje nustatytą investicijų tęstinumo laikotarpį, apskaičiuojant netinkamas finansuoti projekto išlaidas, atsižvelgiama ne į investicijų tęstinumo laikotarpį, bet į turto nusidėvėjimo trukmę.

4Nustačius su pirkimu susijusį pažeidimą, vadovaujamasi Europos Komisijos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. C(2019) 3452, kuriuo nustatomos su Sąjungos finansuotomis išlaidomis susijusių finansinių pataisų, kurias reikia atlikti dėl taikytinų viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymo, nustatymo gairės (angl. Guidelines for determining financial corrections to be made to expenditure financed by the Union for non-compliance with the applicable rules on public procurement) (toliau – Gairės).

5.  Kai dėl pažeidimo, susijusio su pirkimu, tikslios netinkamų finansuoti veiksmo išlaidų sumos nustatyti negalima, Gairėse nustatyta netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo norma, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, taikoma proporcingai pagal pirkimo sutartį arba jos dalį (jei pirkimo sutartis apima ir kitus, veiksmo lėšomis nefinansuojamus, objektus arba pažeidimas turėjo įtakos tik daliai pirkimo sutarties vertės) veiksmo plėtotojo patirtoms ir planuojamoms patirti išlaidoms pagal konkrečią pirkimo sutartį, kurios finansuojamos Ateities ekonomikos DNR plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (protokolas Nr. 28), lėšomis.

6. Kai dėl nustatyto pažeidimo pagal Gaires galėtų būti taikomos skirtingos netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo normos, dėl atitinkamos normos taikymo, laikantis proporcingumo principo, sprendžiama atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį ir įvertinant su juo susijusias aplinkybes:

6.1. ar pirkimas (išskyrus tarptautinį pirkimą) nekelia tarptautinio susidomėjimo (pvz., vertinama, ar kitose valstybėse narėse esantys ūkio subjektai siekė pateikti pasiūlymą dėl pirkimo, arba, kai apie tai nėra duomenų, vertinama, ar tokie ūkio subjektai dalyvavo vykdant panašius pirkimus (vadovaujantis turima informacija apie analogiškus veiksmus) ir kt.);

6.2. ar nebuvo neteisėtai ribojama rangovų, prekių tiekėjų ir (ar) paslaugų teikėjų konkurencija (pvz., vertinama, ar sudarytos sąlygos potencialiam rangovui, prekių tiekėjui ir (ar) paslaugų teikėjui pateikti pasiūlymą, pateiktų pasiūlymų skaičius ir kt.);

6.3. ar dėl nustatytų diskriminuojančių reikalavimų nebuvo atmesta pasiūlymų;

6.4. ar yra kitų, atsižvelgiant į taikytinų teisės normų pažeidimo pobūdį ir sunkumą, laikantis proporcingumo principo, administruojančiosios institucijos nustatytų aplinkybių (pretenzijų ir skundų nebuvimas savaime nėra lengvinanti aplinkybė).

7. Kai dėl to paties pirkimo nustatomi keli pažeidimai, pirkimui taikomuose Gairių punktuose nurodytos dėl atitinkamo pažeidimo taikytinos netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo normos nesumuojamos, o taikoma didžiausia iš jų.

8. Jei atliekant atnaujintą pažeidimo tyrimą nustatomas (-i) naujas (-i) su pirkimu susijęs (-ę) pažeidimas (-ai), įvertinus su nauju (-ais) pažeidimu (-ais) susijusias aplinkybes, sprendime dėl pažeidimo nurodyta netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo norma gali būti padidinta iki Gairėse nurodytos pažeidimui taikomos didžiausios netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo normos.

 

_________________

 

Ateities ekonomikos DNR plano

veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Veiksmo įgyvendinimo koncepcijos forma)

 

VEIKSMO ĮGYVENDINIMO KONCEPCIJA

 

Veiksmas

 

Investicijų kryptis

 

Atsakinga ministerija

 

Veiksmo plėtotojas

 

 

 

1.   Sprendžiama problema, jos priežastys

Vadovaujantis įrodymais ir duomenimis, pagrindžiamas veiksmo poreikis:

- apibrėžiama sprendžiama problema;

- nurodomos esminės, prioritetinės problemos priežastys (pasekmės);

- nurodoma, kokios konkrečios problemos priežastys bus sprendžiamos planuojama intervencija.

2.   Tikslas ir stebėsenos rodikliai

- Nurodomas veiksmo tikslas ir laukiamas pokytis. Detalizuojami rezultato ir produkto stebėsenos rodikliai. Pateikiami tų stebėsenos rodiklių aprašymai[1].

- Nurodomos stebėsenos rodiklių siektinos reikšmės ir metai (produkto rodiklių – 2021 m., rezultato rodiklių – 2021 ir kiti rezultato rodiklių siekimo laikotarpio metai) ir jų skaičiavimo prielaidos.

- Įvertinamas poveikis valstybės biudžetui (vertinant poveikį valstybės biudžetui, be visų kitų aspektų, būtina įvertinti veiksmo veiklų išlaidas įgyvendinus veiksmą ir nurodyti finansavimo šaltinį).

- Detalizuojamos tikslinės grupės ir (ar) naudos gavėjai.

- Nurodomas ekonominės naudos ir investicijų santykis (ENIS), kuris apskaičiuojamas pagal standartizuotą skaičiuoklę (informacija skaičiuoklei pateikiama veiksmo įgyvendinimo koncepcijos priede).

3.   Reikalavimai veiksmui (projektui) ir pareiškėjams. Projektų atranka

Nurodomi tinkami pareiškėjai ir argumentuotai pagrindžiamas pasirinkimas.

Nurodomos remiamos veiklos (sektoriai).

Nurodomi reikalavimai veiksmui (projektui) ir būtinosios sąlygos, kurios gali būti susijusios su:

- minimaliais veiksmo (projekto) siektinų rodiklių reikšmių reikalavimais;

- ribotomis veiksmo (projekto) įgyvendinimo teritorijomis;

- valstybės pagalba ir nereikšminga („de minimis“) pagalba;

- finansavimo ir parengtumo sąlygos (jei taikoma);

- kita.

Nurodomas pasirenkamas konkretus veiksmo projektų atrankos būdas ir pagrindžiamas pasirinkimas (aktualu, kai veiksmas įgyvendinamas skėtiniu būdu).

4.   Įgyvendinimo terminai ir finansavimas

Nurodomi vėliausi projektų veiksmo (projekto) įgyvendinimo sutarčių sudarymo ir (arba) kiti terminai.

Kai veiksmas įgyvendinamas skėtiniu būdu, atitinkamai nurodomas preliminarus projektų kvietimų grafikas (mažiausiai vieno mėnesio) ir lėšų išmokėjimo grafikas.   

Nurodomas lėšų poreikio detalizavimas pagal numatomą mokėjimą.

Nurodoma, kokiomis prielaidomis remiantis bus pasiektas skirtų finansavimo lėšų išmokėjimas iki 2021 m. gruodžio 31 d.

5.   Veiksmas gali būti finansuojamas iš 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų lėšų

6.   Veiksmas įgyvendinamas skėtiniu būdu (t. y. veiksmo projektus atrenka veiksmo plėtotojas)

 

_____________________________

 

 

Veiksmo įgyvendinimo koncepcijos priedas

 

VEIKSMO INFORMACIJA FINANSINIAM IR EKONOMINIAM VERTINIMUI

 

 

1.

 

 

Informacijos tipas

 

 

Už veiksmo įgyvendinimą atsakingos ministerijos teikiama informacija

1.

Numatomas veiksmo svarstymas Investicijų komitete

Preliminari data arba vėliausia būtina svarstymo data.

2.

Numatoma veiksmo įgyvendinimo pradžia

Nurodoma realiausia veiksmo įgyvendinimo pradžios data.

3.

Siekiamas rezultatas ir rezultato matavimo vienetas

Nurodomi rezultato ir produkto stebėsenos rodikliai (arba kiti dėl rezultato ar veiksmo atsiradusio pokyčio rodikliai) ir jų matavimo vienetai. Stebėsenos rodiklių siektinos reikšmės (produkto rodiklių reikšmės nurodomos 2021 m., rezultato rodiklių – 2021 ir kiti rezultato rodiklio siekimo laikotarpio metai).

4.

Veiksmo investicijos

 

Nurodomos veiklos, jų sąsaja su fiziniais rodikliais ir planuojamomis investicijomis konkrečiais metais.

 

Eil. Nr.

Veiksmo veiklos

Veiklų fiziniai rodikliai

Investicijos[2]

2020 m.

2021 m.

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindžiamos investicijų apimtys, detalizuojamos investicijų prielaidos. Nurodomos veiksmo administravimo išlaidos. Pateikiami informacijos šaltiniai ir įrodymai, kuriais remiamasi.

5.

Reinvesticijos

Detalizuojamos reinvesticijos, t. y. išlaidos[3], kurios patiriamos visiškai pakeičiant ilgalaikį turtą, į kurį buvo investuotos lėšos (pvz.: visiškas kompiuterių ir programinės įrangos atnaujinimas kas x metų).

Nurodomi planuojamų reinvesticijų metai pagal investicijų veiklas.

6.

Veiklos ir palaikymo (atnaujinimo) sąnaudos

Nurodomos išlaidos[4], kurios reikalingos veiksmo rezultatui palaikyti (pvz.: eksploatuojant veiksmo įgyvendinimo metu sukurtą turtą viešajai paslaugai teikti, žmogiškųjų išteklių poreikis ir darbuotojų darbo užmokestis, įrangos veikimą užtikrinančios sąnaudos, remontas ir pan.).

Pateikiama informacija, ar įgyvendinant veiksmą bus galima sutaupyti (pvz.: bedarbių integracija į darbo rinką leidžia sutaupyti nedarbo draudimo išmokų, energetinio efektyvumo priemonės leidžia sutaupyti dėl sumažėjusio energijos suvartojimo. Sutaupyti galima ir tada, kai tai pačiai veiklai atlikti sunaudojama mažiau išteklių nei iki intervencijos.)

Nurodomos planuojamų veiklos ir palaikymo (atnaujinimo) sąnaudų sumos ir metai. Nurodant sąnaudų apimtį, nurodomas ir jų pokytis, jeigu veiksmas nebūtų įgyvendintas.

Nurodomas veiklos sąnaudų finansavimo šaltinis.

7.

Veiklos pajamos

Nurodomos planuojamos pajamos[5], kurios yra tiesiogiai gaunamos iš vartotojų už prekes ir (arba) paslaugas, įgyvendinus veiksmą (pvz.: vartotojų tiesiogiai mokami mokėjimai už naudojimąsi infrastruktūra).

Detalizuojamos pajamų kitimo prielaidos per visą projekto ataskaitinį laikotarpį.

Veiksmo projekto veiklos pajamoms priskirtinos tik tos pajamos, kurios yra uždirbamos vykdant veiklą projekto metu arba naudojant projekto metu sukurtą turtą.

Nurodomi planuojamų veiklos pajamų metai. Nurodant pajamų apimtį, nurodomas jų pokytis, jeigu veiksmas nebūtų įgyvendintas.

8.

Socialinė ir ekonominė nauda (žala)

Įvardijama ir skaičiais nurodoma veiksmo nauda visuomenei (pvz.: sutaupytas laikas, sumažėjusi tarša, į darbo rinką integruoti bedarbiai ir kt.).

9.

Egzistuojantys teisiniai ar funkciniai apribojimai, rizikos

Deklaruojama, kad nėra jokių teisinių ar funkcinių kliūčių vykdyti veiklas. Įvertinamos rizikos, ypač laiko valdymo.

 

 

Veiksmo finansinis ir ekonominis vertinimas atliekamas pagal standartizuotą skaičiuoklę. Skaičiuoklė viešai prieinama adresu: https://ppplietuva.lt.

 

 

 

Pastaba. Veiksmų informacijos finansiniam ir ekonominiam vertinimui formoje vartojamos sąvokos ir turinys atitinka investicijų projektų rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, todėl rekomenduojama prieš pildant formą susipažinti su šia metodika, kuri viešai skelbiama adresu:

https://ppplietuva.lt/lt/docview/?file=%2Fpublications%2Fdocs%2F857_a6c4a595d206b8563c542c25a7f3df52.pdf.

 

 

 

__________________________

 

 

Ateities ekonomikos DNR plano

veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

(Veiksmo (projekto) įgyvendinimo plano forma)

 

VEIKSMO (PROJEKTO) ĮGYVENDINIMO PLANAS

 

I SKYRIUS

BENDRIEJI DUOMENYS

 

1.1.

Veiksmo (projekto) pavadinimas

 

1.2.

Veiksmo plėtotojas

 

 

Pavadinimas / vardas, pavardė

 

 

Buveinės adresas

 

 

Telefono numeris

 

 

El. paštas

 

1.3.

Veiksmo (projekto) vadovas

 

 

Paskirto atsakingo už veiksmo (projekto) rezultatų pasiekimą asmens pareigų pavadinimas,

vardas, pavardė 

 

 

Telefono numeris

 

 

El. paštas

 

1.4.

Veiksmo (projekto) rengėjas

 

 

Pareigų pavadinimas, vardas, pavardė

 

1.5.

Veiksmo (projekto) partneris

Institucija (-os), kuri (-ios) kartu su veiksmo plėtotoju inicijuoja ir įgyvendins veiksmą (projektą) siekdami bendrų rezultatų.

 

Pavadinimas / vardas, pavardė

 

 

Buveinės adresas

 

 

Telefono numeris

 

 

El. paštas

 

 

II SKYRIUS

VEIKSMO (PROJEKTO) ĮGYVENDINIMO PLANAS[6]

 

2.1.

Veiksmo (projekto) veiklos

Išskaidomos ir detalizuojamos veiksmo (projekto) veiklos, kiekvienos iš jų poveiklės ir poveiklių etapai pagal pasirinktą veiksmo (projekto) įgyvendinimo alternatyvą.

2.2.

Veiklų siekiamas (-i) stebėsenos rodiklis (-iai)

Stebėsenos rodiklio (-ių) pavadinimas ir siektina (-os) jo (jų) reikšmė (-ės) (produkto rodikliams – 2021 m., rezultato – 2021 ir kiti rezultato rodiklio reikšmės siekimo laikotarpio metai), priskiriami veiksmo (projekto) atskiroms veikloms, poveiklėms ir poveiklių etapams.

2.3.

Veiksmo (projekto) įgyvendinimo grafikas (trukmė ir etapai)

Pateikiamas veiksmo (projekto) įgyvendinimo grafikas pagal veiklas, nurodant veiklų vykdymo pradžios ir pabaigos datas, veiklų sąsajas, išskiriant pirkimus, detalizuojant pirkimo būdus ir t. t.

Informacija gali būti pateikiama atskiru priedu.

2.4.

Veiksmo (projekto) biudžetas

Detalizuojamas veiksmo (projekto) biudžetas pagal išlaidų kategorijas, veiklas ar veiklų grupes ir stebėsenos rodiklius.

Papildomai nurodomas lėšų poreikis ketvirčiais iki 2021 m. pabaigos (forma pridedama).

Kartu teikiami dokumentai, kuriais pagrindžiamas biudžetas (pavyzdžiui, komerciniai pasiūlymai, sutartys ir kt.).

Jei numatoma taikyti supaprastintą išlaidų apmokėjimą, turi būti nurodytas supaprastintai apmokamo dydžio pavadinimas, dydis, vienetų skaičius (jei taikoma), dokumentų, kuriais įrodomas rezultato pasiekimas, sąrašas ir veiklos ar veiklų grupės, kurių išlaidos bus apmokamos taikant supaprastintą išlaidų apmokėjimą.

2.5.

Veiksmo (projekto) įgyvendinimo vieta

Lietuvos teritorija, savivaldybė.

2.6.

Veiksmo (projekto) dalyviai

Pareigos įgyvendinant veiksmą (projektą)

Vardas, pavardė

Padalinys, pareigų pavadinimas

Funkcijos ir atsakomybės

Veiksmo plėtotojas

 

 

 

Veiksmo (projekto) priežiūros grupė (jei yra):

Grupės pirmininkas (projekto savininkas)

 

 

 

Grupės narys

 

 

 

Grupės narys

 

 

 

Veiksmo (projekto) komanda:

Projekto vadovas

 

 

 

Komandos narys

 

 

 

Komandos narys

 

 

 

 

Nurodykite:

kokie asmenys sudaro veiksmo (projekto) įgyvendinimo priežiūros grupę (vardas, pavardė, institucija, pareigų pavadinimas, funkcijos ir atsakomybės), kai rengiamas valstybei svarbus veiksmas (projektas) ar vyriausybės strateginis veiksmas (projektas).

2.7.

Rizikų valdymo planas

Turi būti įvertinamos galimos rizikos ne tik veiksmo (projekto) įgyvendinimui, bet ir paslaugos teikimui įgyvendinus veiksmą (projektą).

Visapusiška rizikų analizė pateikiama kaip priedas su veiksmo (projekto) aprašymu ir alternatyvų analize, o šioje dalyje pateikiama nustatytų rizikų santrauka, trumpai paaiškinamos suplanuotos rizikų valdymo priemonės. Jeigu įmanoma, nurodomi asmens, atsakingo už nuolatinę rizikų stebėseną ir jų valdymą, duomenys.

Taip pat išvardijamos galimos rizikos ir sudaromas jų valdymo planas bei nurodomas rizikų valdymo biudžetas.

2.8.

Suinteresuotos šalys

Pateikiamas suinteresuotų šalių valdymo planas, nurodant visas veiksmu (projektu) suinteresuotas šalis, kiekvienos jų svarbą, esamą ir pageidaujamą palaikymo lygį, taip pat nurodoma, kokių veiksmų palaikymui didinti bus imamasi veiksmo (projekto) įgyvendinimo metu ir įgyvendinus veiksmą (projektą).

 

Suinteresuota šalis

 

Suinteresuotos šalies svarba

 

Esamas palaikymo lygis

 

Pageidaujamas palaikymo lygis

 

Veiksmai, skirti palaikymui iš suinteresuotos šalies didinti

 

2.9.

Komunikacija

Atsižvelgiant į nurodytas suinteresuotas šalis, šioje dalyje pateikiamas veiksmo (projekto) komunikacijos planas:

 

Suinteresuota šalis

 

Pagrindinė žinutė

 

Metodas

(interaktyvus / informacijos išsiuntimas / pateikimas susipažinti interneto svetainėje ar žiniasklaidoje)

 

Tipas

(formalus / neformalus, žodinis / rašytinis)

 

Laikas ir dažnumas

 

Atsakingas už komunikaciją asmuo (vardas, pavardė, pareigų pavadinimas, telefonas, el. paštas)

 

 

III SKYRIUS

VEIKSMO (PROJEKTO) ĮGYVENDINIMO PLANO PRIEDAI[7]

Priedus turi pateikti tiek veiksmo plėtotojas, tiek partneris (-iai), jeigu jis (jie) numatytas (-i).

Pridėkite tuos priedus, ties kuriais lentelėje pažymėta „X“.

Privalomi pateikti dokumentai

Kai veiksmo plėtotojas / partneris yra:

Valstybės ar savivaldybės institucija ar biudžetinė įstaiga

Kitos įstaigos ar organizacijos

1.        

Jungtinės veiklos sutartis, kuri turi būti sudaroma, kai veiksmo plėtotojas ir partneris (-iai) yra skirtingi juridiniai asmenys.

X

X

 

_______________________

 

Veiksmo (projekto) įgyvendinimo plano

priedas

 

VEIKSMO (PROJEKTO) NR. „VEIKSMO (PROJEKTO) PAVADINIMAS)“ BIUDŽETAS

Biudžetas pagal išlaidų kategorijas

(mln. eurų)

20XX

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Iš viso 20XX

Iš viso 20XX

Iš viso 20XX

Iš viso 20XX

Finansa-vimo šaltinis

Finansavimas patvirtintas

IŠ VISO

Visas projekto biudžetas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbo užmokesčiui už tiesioginių veiklų vykdymą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prekėms ir paslaugoms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikiam turtui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trumpalaikiam turtui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitoms išmokoms ir subsidijoms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiksmo (projekto) administravimo išlaidos

Administravimas (iš viso)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbo užmokesčiui už tiesioginių veiklų vykdymą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prekėms ir paslaugoms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikiam turtui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trumpalaikiam turtui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitoms išmokoms ir subsidijoms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 darbų grupė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 darbas (iš viso)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbo užmokesčiui už tiesioginių veiklų vykdymą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prekėms ir paslaugoms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikiam turtui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trumpalaikiam turtui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitoms išmokoms ir subsidijoms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 darbas (iš viso)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbo užmokesčiui už tiesioginių veiklų vykdymą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prekėms ir paslaugoms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikiam turtui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trumpalaikiam turtui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitoms išmokoms ir subsidijoms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 darbų grupė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 darbas (iš viso)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbo užmokesčiui už tiesioginių veiklų vykdymą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prekėms ir paslaugoms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikiam turtui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trumpalaikiam turtui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitoms išmokoms ir subsidijoms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 darbas (iš viso)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbo užmokesčiui už tiesioginių veiklų vykdymą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prekėms ir paslaugoms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikiam turtui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trumpalaikiam turtui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitoms išmokoms ir subsidijoms

 

_______________________

 

 

 

Ateities ekonomikos DNR plano

veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Veiksmo plėtotojo deklaracijos forma)

 

 

VEIKSMO PLĖTOTOJO DEKLARACIJA

 

20___m. ________________ ____ d.

(data)

 

__________________

(sudarymo vieta)

 

 

Aš,_________________________________, patvirtinu, kad:  

(vardas ir pavardė)

1.         Veiksmo (projekto) įgyvendinimo plane arba investicijų projekte (atsižvelgiant į tai, ar rengiamas investicijų projektas) ir pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

2.         Prašoma lėšų suma yra minimali veiksmui (projektui) įgyvendinti reikalinga lėšų suma.

3.         Esu susipažinęs (-usi) su veiksmo (projekto) finansavimo sąlygomis, tvarka ir reikalavimais, nustatytais Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas), kuris patvirtintas <...> (nurodomas teisės aktas, kuriuo patvirtintas Aprašas), ir (nurodomas veiksmo pavadinimas) veiksmo koncepcijoje. Jeigu keičiant ar pildant Aprašą ir (ar) veiksmo koncepciją bus patvirtinta naujų ir (arba) nustatyta papildomų reikalavimų ir sąlygų, sutinku jų laikytis.

4.         Man žinoma, kad veiksmas (projektas), kuriam patvirtinti teikiamas veiksmo plėtotojo deklaracijos (toliau – deklaracija) 1 punkte nurodytas dokumentas, bus finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir galimai 2021–2027 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų lėšomis (dėl ko bus taikomi papildomi reikalavimai, nustatyti Apraše ir kituose jo įgyvendinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose).

5. Aš arba mano atstovaujamas veiksmo plėtotojas deklaracijos 1 punkte nurodytų dokumentų pateikimo dieną galutiniu teismo sprendimu arba galutiniu administraciniu sprendimu nesu (nėra) pripažintas (-a) nevykdančiu (-čia) pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).

6. Aš arba mano atstovaujamo veiksmo plėtotojo vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau kaip 50 procentų akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti veiksmo plėtotojo apskaitos dokumentus, neturiu (-i) neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, teroristinius ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus ar teroristų finansavimą, vaikų darbą ar kitas su prekyba žmonėmis susijusias nusikalstamas veikas, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų).

7. Mano atstovaujamam veiksmo plėtotojui, kuris yra perkėlęs gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, netaikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra.

8. Man arba mano atstovaujamam veiksmo plėtotojui netaikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti Europos Sąjungos finansinės paramos dėl trečiųjų valstybių piliečių nelegalaus įdarbinimo.

9. Mano atstovaujamam veiksmo plėtotojui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms).

10. Mano arba mano atstovaujamo veiksmo plėtotojo ar mano, kaip veiksmo plėtotojo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais.

11. Veiksmo (projekto) įgyvendinimo metu bus užtikrintas partnerystės sutartimi[8] įsipareigotų horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi, moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) laikymasis.

12. Esu informuotas (-a), kad informacija apie veiksmo (projekto) veiklas, su veiksmo (projekto) išlaidų apmokėjimu susijusi informacija, mano kontaktiniai duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims ir naudojami atliekant tyrimą ir (arba) apklausą dėl veiksmo (projekto) įgyvendinimo.

 

_____________________                  __________________

(parašas)                                          (vardas ir pavardė)    

 

 

 

 

(Partnerio deklaracijos forma)

 

 

PARTNERIO DEKLARACIJA

 

20___m. ________________ ____ d.

(data)

 

__________________

(sudarymo vieta)

 

 

Aš, __________________________, patvirtinu, kad:

(vardas ir pavardė)

1. Esu susipažinęs (-usi) su teikiamame veiksmo (projekto) įgyvendinimo plane arba investicijų projekte (atsižvelgiant į tai, ar rengiamas investicijų projektas) ir pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant veiksmą (projektą).

2. Aš arba mano atstovaujamas partneris deklaracijos 1 punkte nurodytų dokumentų pateikimo dieną galutiniu teismo sprendimu arba galutiniu administraciniu sprendimu nesu (nėra) pripažintas (-a) nevykdančiu (-čia) pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai)

3. Aš arba mano atstovaujamo partnerio vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau kaip 50 procentų akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti partnerio apskaitos dokumentus, neturiu (-i) neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl partnerio per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, teroristinius ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus ar teroristų finansavimą, vaikų darbą ar kitas su prekyba žmonėmis susijusias nusikalstamas veikas, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei partnerio veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).

4. Man arba mano atstovaujamam partneriui netaikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti Europos Sąjungos finansinės paramos dėl trečiųjų valstybių piliečių nelegalaus įdarbinimo.

5. Mano atstovaujamam partneriui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms).

6. Mano arba mano atstovaujamo partnerio ar mano, kaip partnerio vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais.

7. Veiksmo (projekto) įgyvendinimo metu bus užtikrintas partnerystės sutartimi[9] įsipareigotų horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi, moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) laikymasis.

8. Esu informuotas (-a), kad Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir tarpinių institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovai ir (ar) jų įgalioti asmenys gali audituoti ar tikrinti mano, kaip veiksmo (projekto) partnerio, ūkinę ir finansinę veiklą veiksmo (projekto) įgyvendinimo tikslu. Esu informuotas (-a), kad minėtos institucijos teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti gali prašyti ir gauti visą reikalingą informaciją apie mane, mano atstovaujamą partnerį, deklaracijos 1 punkte nurodytuose dokumentuose nurodytus asmenis iš valstybės, užsienio registrų ir institucijų duomenų bazių bei kitų juridinių asmenų valdomų įmonių mokumo ir kreditingumo bazių.

 

_____________________                       __________________

(parašas)                                           (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų

įgyvendinimo tvarkos  aprašo

6 priedas

 

 

(Veiksmų (projektų) sąrašo forma)

 

ATEITIES EKONOMIKOS DNR PLANO ĮGYVENDINAMŲ VEIKSMŲ IR PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Investicijų kryptis

Veiksmo pavadinimas

Veiksmo plėtotojo pavadinimas

Finansavimo suma (eur.)

Planuojama išmokėti 2020 m. suma (eur.)

Planuojama išmokėti 2021 m. suma (eur.)

Stebėsenos rodiklio pavadinimas (rezultato ir produkto)[10]

Siektina stebėsenos rodiklio (-ių) reikšmė[11]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateities ekonomikos DNR plano

veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Pavyzdinė veiksmo (projekto) įgyvendinimo sutarties forma)

 

VEIKSMO (PROJEKTO) NR.  ________„.......................................................................“

(įrašomas veiksmo (projekto) pavadinimas)

ĮGYVENDINIMO SUTARTIS

 

_______________________ Nr. ______________

(data)

___________________

(sudarymo vieta)

________________________________________________________________________________  

(ministerijos pavadinimas)___________________

(toliau – Ministerija), atstovaujama ___________________________________________, veikiančio (-ios) pagal ______________________________, ir_______________________________________________ ,

                                          (atstovavimo pagrindas)                        (veiksmo plėtotojo pavadinimas)

(toliau – veiksmo plėtotojas), atstovaujamas (-a)____________________________ , veikiančio (-ios)

pagal ___________________________, toliau kartu vadinami (-os) Šalimis, o kiekvienas (-a) (atstovavimo pagrindas)

atskirai – Šalimi,

atsižvelgdami (-os) į tai, kad Ministerijai ir veiksmo plėtotojui Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo data, numeris, antraštė) (toliau – Aprašas), priskirta atsakomybė už Ateities ekonomikos DNR plane, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (protokolas Nr. 28) (toliau – DNR planas), numatytų veiksmų (toliau – veiksmai) įgyvendinimo koncepcijos ir veiksmo (projekto) įgyvendinimo plano arba investicijų projekto parengimą,

 

atsižvelgdami (-os) į tai, kad pagal šią veiksmo (projekto) Nr. „..................................“ įgyvendinimo sutartį veiksmui (projektui) įgyvendinti skiriamo finansavimo šaltinis yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, įtrauktos į (asignavimų valdytojo (-ų) pavadinimas) skirtus biudžeto asignavimus (toliau – veiksmui (projektui) skirtos finansavimo lėšos),

 

atsižvelgdami (-os) į tai, kad Ministerijos ir veiksmo plėtotojo Investicijų komitetui pateikta veiksmo įgyvendinimo koncepcija ir veiksmo (projekto) įgyvendinimo planas arba investicijų projektas buvo teigiamai įvertinti ir (nurodomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, kuriuo buvo priimtas (data, numeris, antraštė) nutarimu veiksmas (projektas) yra įtrauktas į įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašą ir jis yra finansuojamas iš veiksmui (projektui) skirtų finansavimo lėšų,

 

suprasdami (-os) tai, kad veiksmo (projekto) finansavimo taisykles inter alia nustato ne tik ši sutartis, bet ir kiti nacionaliniai, tarptautinę paramą reglamentuojantys ir Europos Sąjungos teisės aktai,

sudaro šią veiksmo (projekto)

                                                          

______________________________ , veiksmo (projekto) kodas Nr. ________________________,

(veiksmo (projekto) pavadinimas)                                                               (veiksmo (projekto) kodas)

sutartį (toliau – Sutartis).

(Sutarties sąlygos turi būti rengiamos atsižvelgiant į veiksmo (projekto) specifiką, tačiau jos turi neprieštarauti Aprašui ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems veiksmų (projektų) finansavimo tvarką ir sąlygas.)

 

 

1. SUTARTIES DALYKAS

 

1.1.    Sutartyje nustatoma veiksmo (projekto), kurio aprašymas ir biudžetas yra pateikti atitinkamai Sutarties 1–5 prieduose ir kuris yra finansuojamas iš veiksmui (projektui) skirtų finansavimo lėšų, finansavimo tvarka ir sąlygos.

 

2. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2.1.    Veiksmo plėtotojas įsipareigoja, įgyvendindamas veiksmą (projektą), pasiekti Sutarties 1 ir 2 arba 3 prieduose (atsižvelgiant į tai, ar rengiamas investicijų projektas) nurodytą veiksmo (projekto) tikslą, uždavinius ir rezultatus.

2.2.    Veiksmas (projektas) finansuojamas vadovaujantis Apraše ir Sutarties sąlygose nustatyta tvarka.

2.3.         Ministerija įsipareigoja:

2.3.1.      skirti lėšų veiksmo plėtotojui finansuoti (nurodomas veiksmo (projekto) tikslas);

2.3.2.      pastebėjusi nukrypimų nuo Sutarties sąlygų arba kitokių trūkumų, pranešti apie juos veiksmo plėtotojui per 5 darbo dienas.

2.4.         Veiksmo plėtotojas įsipareigoja:

2.4.1.      naudoti veiksmui (projektui) skirtas finansavimo lėšas, laikydamasis galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

2.4.2.      naudoti veiksmui (projektui) skirtas finansavimo lėšas  racionaliai ir taupiai;

2.4.3. laikyti gautas veiksmui (projektui) skirtas finansavimo lėšas atskiroje sąskaitoje;

2.4.4.      Ministerijos ir (arba) (administruojančiosios institucijos pavadinimas) (toliau – Administruojančioji institucija) reikalavimu pateikti joms visą informaciją apie Sutarties įgyvendinimo eigą; 

2.4.5.      veiksmui (projektui) finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų apskaitą tvarkyti laikantis apskaitos reikalavimų; 

2.4.6. Ministerijai pateikti:

2.4.6.1.   dokumentus, susijusius su veiksmo (projekto) mokėjimo pavedimų vykdymu, kaip nustatyta Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“;

 

2.4.6.2.   lėšų poreikio patvirtinimo dokumentų: lydraščio, paraiškų gauti lėšų (Sutarties 4 priedas) ir lėšų poreikio patvirtinimo dokumentų suvestinių (Sutarties 5 priedas), prekių tiekėjų, darbų rangovų, paslaugų teikėjų sutarčių, sąmatų arba įkainotos veiklos sąrašo, sąskaitos faktūros, pažymų apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (nurodomi kiti dokumentai, kuriais patvirtinamas lėšų poreikis ) – elektroninius variantus (siunčiama elektroninio pašto adresu xxx); 

 

2.4.7. iki (xxx) elektroninio pašto adresu (xxx) Ministeriją informuoti apie veiksmo (projekto) mokėjimo pavedimui vykdyti skirtų, bet nepanaudotų lėšų likutį;

2.4.8. savo jėgomis ir lėšomis pašalinti dėl savo kaltės padarytus trūkumus, pažeidžiančius Sutarties sąlygas;

2.4.9. ne pagal veiksmo (projekto) mokėjimo pavedimą arba nesilaikant Sutarties sąlygų panaudotas lėšas nedelsdamas grąžinti į Ministerijos sąskaitą;

2.4.10. nedelsdamas raštu pranešti Ministerijai, kad negali įvykdyti veiksmo (projekto) mokėjimo pavedimo arba kad veiksmo (projekto) mokėjimo pavedimo vykdymo tęsti netikslinga, ir skirtas lėšas grąžinti į Ministerijos sąskaitą;

2.4.11. nedelsdamas raštu informuoti Ministeriją apie savo rekvizitų pakeitimus;

2.4.12. suteikti galimybę Ministerijos, Administruojančiosios institucijos, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Europos Komisijos ir Europos Audito Rūmų atstovams ir (ar) jų įgaliotiems asmenims veiksmo (projekto) įgyvendinimo metu ir po jo finansavimo pabaigos stebėti ir tikrinti veiksmo (projekto) mokėjimo pavedimui įvykdyti skirtų lėšų naudojimą, pateikti šių institucijų atstovams ir (ar) jų įgaliotiems asmenims visą jų prašomą informaciją veiksmo (projekto) dokumentų saugojimo laikotarpiu.

2.5.         Ministerija turi šias teises:

2.5.1.      reikalauti, kad veiksmo plėtotojas pateiktų Ministerijai duomenis, susijusius su Sutarties vykdymu;

 

2.5.2.      kontroliuoti veiksmui (projektui) skirtų finansavimo lėšų panaudojimą pagal tikslinę jų paskirtį; 

 

2.5.3.      vienašališkai nutraukti Sutartį arba sustabdyti finansavimo lėšų pervedimą veiksmo plėtotojui, apie tai įspėjusi veiksmo plėtotoją prieš 14 dienų, paaiškėjus, kad veiksmo plėtotojas gautas veiksmui (projektui) skirtas finansavimo lėšas naudoja ne pagal tikslinę jų paskirtį. Šiuo pagrindu nutraukus Sutartį, veiksmo plėtotojas grąžina ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas finansavimo lėšas per 14 dienų nuo įspėjimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos;

 

2.5.4.      reikalauti grąžinti į Ministerijos sąskaitą veiksmo plėtotojui pervestas veiksmui (projektui) skirtas finansavimo lėšas arba sustabdyti šių lėšų pervedimą veiksmo plėtotojui, jeigu veiksmo plėtotojas naudoja veiksmui (projektui) skirtas finansavimo lėšas nesilaikydamas Sutartyje nustatytų įsipareigojimų arba laiku nepateikia Ministerijai Sutartyje nurodytų dokumentų;

 

2.5.5.                 naudotis kitomis Sutartyje Ministerijai suteiktomis teisėmis.

 

2.6.    Šalys susitaria, kad Sutarties keitimai, Sutarties nutraukimas yra vykdomi, pasirašant susitarimus dėl Sutarties pakeitimo, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.

2.7.    Įvertinus veiksmo (projekto) įgyvendinimo pažangą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Investicijų komitetas, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Administruojančioji institucija, veiksmo plėtotojas gali siūlyti, o Ministerija – inicijuoti veiksmo įgyvendinimo koncepcijos (Sutarties 1 priedas) pakeitimą, kuris rengiamas ir teikiamas Investicijų komitetui vertinti ir pritarti Apraše nustatyta tvarka. Jeigu siūloma keisti įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąraše esančią informaciją, tokiam keitimui turi būti gautas Lietuvos Respublikos Vyriausybės pritarimas, išskyrus atvejus, kai veiksmo (projekto) stebėsenos rodiklio (-ių) reikšmė (-ės) ir (ar) veiksmui (projektui) skirtų finansavimo lėšų suma keičiamos ne daugiau kaip 10 procentų.

 

3. VEIKSMUI (PROJEKTUI) SKIRTOS FINANSAVIMO LĖŠOS

 

3.1.    Veiksmo plėtotojui veiksmui (projektui) įgyvendinti skiriama iki ______ Eur (skliaustuose nurodoma suma žodžiais) veiksmo (projekto) išlaidoms apmokėti. Veiksmo plėtotojas įsipareigoja savo lėšomis padengti šiame Sutarties papunktyje nurodytas išlaidas, kurios bus patirtos nesilaikant DNR plane nustatytų reikalavimų. Jei šiame Sutarties papunktyje nurodyta suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

 

4. SUTARTIES ĮGYVENDINIMO PRADŽIA IR PABAIGA

 

4.1.         Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Šalys, ir galioja, kol Šalys įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba Sutartis nutraukiama.

4.2.    Sutartis gali būti nutraukta:

4.2.1. Šalių susitarimu;

4.2.2. kai Šalys nevykdo savo įsipareigojimų;

4.2.3. pasibaigus Sutarties teisiniam pagrindui.

4.3.    Visos veiksmo (projekto) veiklos turi būti įvykdytos nuo veiksmo (projekto) įgyvendinimo pradžios iki veiksmo (projekto) įgyvendinimo pabaigos, kurių datos nurodytos Sutarties 2 priede.

 

5. VEIKSMO (PROJEKTO) IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO BŪDAI IR MOKĖJIMO PAVEDIMŲ TEIKIMO PERIODIŠKUMAS

 

5.1.    Veiksmo (projekto) išlaidos apmokamos Apraše nustatytais būdais.

5.2.    (Nurodoma, jei numatoma taikyti supaprastintą išlaidų apmokėjimą. Kitais atvejais šis papunktis į Sutartį neįtraukiamas.) Įgyvendinant veiksmą (projektą) patirtos __________ išlaidos (nurodomos išlaidos) apmokamos taikant __________(nurodomas tikslus supaprastintai apmokamų išlaidų dydis ir pavadinimas remiantis dydžio nustatymo metodika). Atsiskaitant už įgyvendintas veiksmo (projekto) veiklas, teikiami rezultato, kuriam buvo nustatytas konkretus dydis, pasiekimo įrodymo dokumentai: __________(išvardijami konkretūs rezultato pasiekimo įrodymo dokumentai, nurodyti supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio nustatymo metodikoje). Nustatyti dydžiai veiksmo (projekto) įgyvendinimo metu nekeičiami.

5.3.    Veiksmo (projekto) mokėjimo pavedimas laikomas įvykdytu:

5.3.1. panaudojus veiksmo (projekto) mokėjimo pavedimui vykdyti skirtas lėšas ir pateikus Ministerijai visus Sutartyje nurodytus dokumentus;

5.3.2. veiksmo (projekto) mokėjimo pavedimui vykdyti skirtas ir nepanaudotas lėšas grąžinus į Ministerijos sąskaitą ir pateikus Ministerijai visus Sutartyje nurodytus dokumentus.

 

6. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

 

6.1.    Nė viena Šalis nėra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsniu ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

6.2.    Jeigu kuri nors Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos, informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

6.3.    Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 dienų, tuomet bet kuri Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 10 dienų. Jeigu pasibaigus šiam 10 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar tęsiasi, Sutartis nutraukiama ir Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo. Tokiu atveju veiksmo plėtotojas per 5 darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos grąžina Sutarties 3.1 papunktyje nurodytas gautas ir nepanaudotas lėšas į Ministerijos sąskaitą.

 

7. KITOS SĄLYGOS

 

7.1.    (Nurodoma, jeigu taikomas veiksmo (projekto) investicijų tęstinumas ir teikiamos ataskaitos po veiksmo (projekto) užbaigimo.) Po veiksmo (projekto) finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas. Veiksmo plėtotojas teikia ataskaitas po veiksmo (projekto) užbaigimo. Ataskaitos po veiksmo (projekto) užbaigimo teikiamos iki (nurodoma data), kiekvienais metais per 30 dienų po veiksmo (projekto) užbaigimo.

7.2.    Veiksmo plėtotojas patvirtina, kad yra informuotas, kad Ministerija ir Administruojančioji institucija, vykdydamos Apraše ir kituose veiksmo (projekto) administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas funkcijas, tvarkys Sutartyje ir kituose veiksmo plėtotojo pateiktuose dokumentuose esančius asmens duomenis, taip pat gali kreiptis informacijai apie veiksmo plėtotoją ir, jeigu yra, partnerį (-ius) iš valstybės ir užsienio registrų ir institucijų duomenų bazių ir kitų juridinių asmenų valdomų įmonių mokumo ir kreditingumo bazių gauti.

7.3.    Jeigu įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąraše nurodyta, kad veiksmas iš dalies finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis, jam taikomi papildomi reikalavimai, nustatyti Apraše ir kituose veiksmų įgyvendinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

7.4.    Jeigu veiksmas ir (ar) veiksmo projektas finansuojamas iš 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšų, informacija (veiksmo plėtotojo pavadinimas, veiksmo projekto vykdytojo pavadinimas, jeigu jis yra juridinis asmuo, arba vardas ir pavardė, jeigu jis – fizinis asmuo, veiksmo pavadinimas, veiksmo ir (ar) veiksmo projekto tikslas ir jo rezultatai, veiksmo ir (ar) veiksmo projekto pradžios data, planuojama ar faktinė pabaigos data, visos veiksmo ir (ar) veiksmo projekto išlaidos, išskiriant Europos Sąjungos lėšų dalį, Europos Sąjungos fondas, veiksmo ir (ar) veiksmo projekto įgyvendinimo vieta) skelbiama Europos Sąjungos fondų investicijų žinomumui didinti skirtoje interneto svetainėje.

7.5.    Tuo atveju, jei veiksmo projekto vykdytojas yra fizinis asmuo, veiksmo plėtotojas turi gauti fizinio asmens sutikimus viešinti Sutarties 7.4 papunktyje nurodytą informaciją ir pateikti juos Administruojančiajai institucijai.

7.6.    (Nurodomos kitos Sutarties sąlygos (pvz., nuostatos dėl draudimo, turto įkeitimo ir (ar) perleidimo sąlygų, grynųjų pajamų grąžinimo, audito, patikrų vietose atlikimo, informacijos teikimo veiksmo (projekto) įgyvendinimo metu, informacijos apie dalyvius rinkimo, pranešimo apie teisės į pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) atskaitą įgijimą ir (ar) susigrąžintą užsienyje sumokėtą PVM, Ministerijos ir Administruojančiosios institucijos teisė naudotis veiksmo (projekto) įgyvendinimo metu parengtais dokumentais ir gautais duomenimis ir kt.) arba Apraše nustatytų Sutarties sąlygų išimtys (pvz., išimtys dėl susirašinėjimo, išimtys dėl veiksmo (projekto) keitimo ir kt.), tačiau laikantis Aprašo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių veiksmų (projektų) finansavimo tvarką ir sąlygas.)

7.7.    (Nurodomos Sutarties sąlygos, susijusios su viešųjų pirkimų priežiūra.)

7.8.    (Nurodomos Sutarties sąlygos, susijusios su ne perkančiųjų organizacijų vykdomais pirkimais.)

7.9.    (Nurodomos Sutarties sąlygos, susijusios su valstybės pagalbos taikymu.)

7.10.  (Nurodomos veiksmo plėtotojui keliamos sąlygos (jei jos nustatomos), susijusios su tarpinių veiksmo (projekto) rezultatų pasiekimo terminais, finansine veiksmo (projekto) įgyvendinimo sparta (nustatytais terminais Ministerijai privaloma deklaruoti išlaidų suma), reikalavimai pateikti atitinkamus dokumentus ir (ar) informaciją iki nustatyto termino, projektų atrankos, finansavimo skyrimo tvarka, sąlygos (Ministerijos nustatyta tvarka ir (ar) patvirtintos privalomos veiksmo įgyvendinimo procedūros) ir (arba) kitos specialiosios veiksmo (projekto) įgyvendinimui keliamos sąlygos bei su jomis susijusios Sutarties nutraukimo ir (arba) Sutarties keitimo nuostatos ir (arba) nuostatos dėl veiksmui (projektui) skirtų finansavimo lėšų dydžio sumažinimo.)

7.11.  (Nurodomos Sutarties sąlygos dėl iš veiksmui (projektui) skirtų finansavimo lėšų įsigyto ar sukurto turto nuosavybės.)

 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8.1.    Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8.2.    Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

8.3.    Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais. Šalių ginčai, kilę dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.4.    Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Apraše vartojamas sąvokas. Sutarties antraštės ir punktų pavadinimai negali būti naudojami Sutarčiai aiškinti. Atsižvelgiant į kontekstą žodžiai, vartojami vienaskaita, gali reikšti daugiskaitą, ir atvirkščiai, o vyriškosios giminės žodžiai gali reikšti moteriškąją giminę, ir atvirkščiai.

8.5.    Šalys privalo viena kitą informuoti apie savo adreso, elektroninio pašto adreso ar atsakingų asmenų kontaktų, kuriuos viena kitai nurodė Sutartyje, pasikeitimą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, kurie buvo siųsti pagal šiuos duomenis.

8.6.    Ministerijos adresas ir kiti rekvizitai:

 

 

Ministerija

Juridinio asmens kodas

 

Adresas

 

Pašto kodas

 

Telefonas

 

El. paštas

 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefonas ir el. paštas

 

 

8.7.    Veiksmo plėtotojo adresas ir kiti rekvizitai:

 

 

Veiksmo plėtotojas

Juridinio asmens kodas

 

Adresas

 

Pašto kodas

 

Telefonas

 

El. paštas

 

 

9. SUTARTIES PRIEDAI

 

9.1.    1 priedas „Veiksmo įgyvendinimo koncepcija“.

9.2.    2 priedas „Veiksmo (projekto) įgyvendinimo planas“.

9.3.    3 priedas „Investicijų projektas“.

9.4.    4 priedas „Paraiška gauti lėšų“.

9.5.    5 priedas „Lėšų poreikio patvirtinimo dokumentų suvestinė“.

9.6.    (Nurodomi kiti Sutarties priedai).

 

ŠALIŲ PARAŠAI

 

Ministerijos atstovas

Veiksmo plėtotojo atstovas

___________________________________

(pareigų pavadinimas)

___________________________________

(pareigų pavadinimas)

___________________________________

(parašas)

___________________________________

(parašas)

___________________________________

(vardas, pavardė)

___________________________________

(data)

___________________________________

(vardas, pavardė)

___________________________________

(data)

 

 

Veiksmo (projekto) Nr.

„..................................“

įgyvendinimo sutarties Nr. ..................

1 priedas

 

VEIKSMO ĮGYVENDINIMO KONCEPCIJA

 

 

 

Veiksmo (projekto) Nr....... „..................................“

įgyvendinimo sutarties Nr. ...............

2 priedas

 

VEIKSMO (PROJEKTO) ĮGYVENDINIMO PLANAS

 

 

Veiksmo (projekto) Nr........ „..................................“

įgyvendinimo sutarties Nr. .................

3 priedas

 

INVESTICIJŲ PROJEKTAS

 

 

 

Veiksmo (projekto) Nr....... „..................................“

įgyvendinimo sutarties Nr. .................

4 priedas

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(veiksmo plėtotojo pavadinimas)

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(veiksmo plėtotojo kodas)

 

(Įrašomas ministerijos pavadinimas) ministerijai

 

 

PARAIŠKA GAUTI LĖŠŲ

 

 

20     m.                          d. Nr.

____________________

(vieta)

 

 

 

 

Prašome skirtas lėšas pervesti į nurodytą kredito įstaigos sąskaitą:

 

Atsisk. sąsk. LT............................, ......................... kredito įstaigos pavadinimas, kodas ...............................

 

Reikiamų lėšų suma

 

 

 

 

 

 

 

 

Eur

 

 

ct

(eurais)

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

20_ m. numatyta lėšų suma

Gauta lėšų suma

Prašomų lėšų suma

 

 

 

 

 

 

 

Lėšų poreikis, iš viso:

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––        ––––––––––––––––                ––––––––––––

(vadovo arba įgalioto asmens           (parašas)                        (vardas, pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

 

Vyriausiasis buhalteris                        ________________                ______________

(parašas)                       (vardas, pavardė)

 

_____________________________________________________

(rengėjo pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, telefono numeris)

 

Apmokėta (pildoma informacija apie veiksmo plėtotojo atsiskaitymą su darbų rangovu ir (ar) prekių tiekėju ar paslaugų teikėju):

________________________________________________________

(data, mokėjimo pavedimo numeris, suma)

 

________________________________________________________

(data, mokėjimo pavedimo numeris, suma)

 

 

 

Veiksmo (projekto) Nr........... „..................................“

įgyvendinimo sutarties Nr. .................

5 priedas                     

 

LĖŠŲ POREIKIO PATVIRTINIMO DOKUMENTŲ SUVESTINĖ

 

(eurais)

Eil.

Nr.

Prekių tiekėjo, paslaugų teikėjo, darbų rangovo pavadinimas, prašomos sumos mokėjimo pagrindas (darbų atlikimo, prekių ir paslaugų priėmimo aktai, sutartys, kiti dokumentai)

Lėšų už atliktus darbus suma

Prašomų lėšų suma

Išlaidų pavadinimas

1.

 

 

 

 

1.1.

 

 

 

1.2.

 

 

 

1.3.

 

 

 

1.4.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––        ––––––––––––––––                ––––––––––––

(vadovo arba įgalioto asmens           (parašas)                        (vardas, pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

 

Vyriausiasis buhalteris                        ________________                _____________

(parašas)                       (vardas, pavardė)

 

____________________________________________________

(rengėjo pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, telefono numeris)

 

 

 

Ateities ekonomikos DNR plano

veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo

8 priedas

 

NE PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Pirkimai vykdomi laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo principų – laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės, laisvės teikti paslaugas, lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei vienodo požiūrio, skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo principais. Ne perkančiosioms organizacijoms rekomenduojama atsižvelgti į Europos Komisijos aiškinamojo komunikato dėl Bendrijos teisės, taikomos sudarant sutartis, kurioms netaikomos arba tik iš dalies taikomos viešųjų pirkimų direktyvos, nuostatas.

2. Ne perkančiosios organizacijos pirkimo tikslas – sudaryti ekonomiškai pagrįstą pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti veiksmo plėtotojui ar partneriui reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant veiksmui (projektui) skirtas finansavimo lėšas.

3. Kai pirkimas vykdomas apklausos būdu, ne perkančioji organizacija turi apklausti ne mažiau nei tris prekių tiekėjus, paslaugų teikėjus ar darbų rangovus ir pasirinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, išskyrus atvejus, kai:

3.1. prekes, paslaugas ar darbus dėl meninių ar techninių priežasčių gali tiekti, teikti ar atlikti tik konkretus prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas ar darbų rangovas arba prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas ar darbų rangovas, turintys išimtines teises gaminti (tiekti) šias prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus;

3.2. ne perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių ir nustatė, kad iš jo verta pirkti papildomai, siekiant iš dalies pakeisti turimas prekes ar įrenginius arba padidinti turimų prekių ar įrenginių kiekį, kai, pakeitus prekių tiekėją, ne perkančiajai organizacijai reikėtų įsigyti medžiagų, turinčių kitokių techninių charakteristikų, ir dėl to atsirastų nesuderinamumų arba per didelių techninių eksploatacijos ir priežiūros sunkumų;

3.3. perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugos.

4. Pirkimo sutarties vertė, finansuojama veiksmo ar projekto lėšomis, kai įsigyjamos prekės ar paslaugos, neviršija 58 000 (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), o kai perkami darbai, neviršija 145 000 (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), įskaitant jau sudarytas arba ketinamas sudaryti tos pačios rūšies prekių ir (arba) paslaugų ar to paties objekto darbų pirkimo sutartis. Ne perkančioji organizacija negali dirbtinai skaidyti pirkimo, nebent tai yra pateisinama dėl objektyvių priežasčių. Ne perkančiosioms organizacijoms rekomenduojama tos pačios rūšies prekių ir (arba) paslaugų ar to paties objekto darbų pirkimo sutarčių vertės nustatymui taikyti Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną, patvirtintą 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) (toliau – BVPŽ). Laikoma, kad prekės ir paslaugos yra tos pačios rūšies, jei priklauso tai pačiai prekių grupei pagal BVPŽ skaitmeninio kodo pirmus tris arba penkis skaitmenis. Darbų objektu yra laikomas statinys su inžineriniais tinklais.

 

___________________________

 

Ateities ekonomikos DNR plano

veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo

9 priedas

 

VEIKSMUI VYKDYTI SKIRTŲ LĖŠŲ GRĄŽINIMO DĖL NEPASIEKTOS STEBĖSENOS RODIKLIO REIKŠMĖS TVARKOS APRAŠAS

 

1.         Jeigu stebėsenos rodiklio reikšmė nepasiekiama dėl konkrečios veiksmo veiklos ar jos dalies vykdymo apimties sumažėjimo ir veiksmo plėtotojas nepagrindžia patirtų veiksmo išlaidų, tokiu atveju, atsižvelgiant į nepasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę, mažinama veiksmui skirto finansavimo dalis, kuri apskaičiuojama proporcingai pagal neįvykdytų veiksmo veiklų ar jų dalių apimtis ir (arba) yra lygi nepagrįstai patirtoms veiksmo išlaidoms.

2.         Jeigu stebėsenos rodiklio reikšmė nepasiekiama daugiau kaip 10 procentų ir ši reikšmė nepasiekiama dėl konkrečios veiksmo veiklos ar jos dalies vykdymo apimties sumažėjimo:

2.1.      kurio veiksmo plėtotojas galėjo išvengti arba jį sušvelninti (atsižvelgiant į atitinkamo veiksmo specifiką, su už veiksmo įgyvendinimą atsakinga ministerija suderinta tvarka, gali būti vertinamos priežastys, dėl kurių nepasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė), vadovaujantis proporcingumo principu, mažinama veiksmui skirto finansavimo dalis iki 20 procentų visos veiksmo tinkamų finansuoti išlaidų sumos;

2.2.      kurio veiksmo plėtotojas negalėjo išvengti arba jį sušvelninti ir veiksmo plėtotojas pateikia pagrįstus paaiškinimus, kodėl nepasiekė stebėsenos rodiklio reikšmės (atsižvelgiant į atitinkamo veiksmo specifiką, su už veiksmo įgyvendinimą atsakinga ministerija suderinta tvarka, gali būti vertinamos priežastys, dėl kurių nepasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė), veiksmui skirtas finansavimas nėra mažinamas.

3.         Jeigu šio aprašo 1 ir 2 punktuose nustatytais atvejais nepasiekiama daugiau kaip vieno stebėsenos rodiklio reikšmė, veiksmui skirtas finansavimas mažinamas tik viena (didžiausia) apskaičiuota suma.

 

______________________

 

Ateities ekonomikos DNR plano

veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo

10 priedas

 

INFORMAVIMO APIE VEIKSMĄ IR (AR) VEIKSMO PROJEKTĄ TVARKOS APRAŠAS

 

1.         Kai veiksmą numatoma finansuoti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis, veiksmo plėtotojas ir veiksmo projekto vykdytojas privalo vykdyti veiksmo ir veiksmo projekto veiklų apimčiai proporcingas informavimo apie veiksmą ir (ar) veiksmo projektą veiklas:

1.1.      pateikti interneto svetainėje arba socialinės žiniasklaidos kanaluose (jei tokių yra) trumpą veiksmo (teikia veiksmo plėtotojas) ar veiksmo projekto (teikia veiksmo projekto vykdytojas) aprašymą, nurodydami veiksmo ar veiksmo projekto tikslus ir rezultatus;

1.2.      paskelbti apie gautas Europos Sąjungos fondų investicijas visuomenei skirtoje komunikacijos medžiagoje ir veiksmo ir (ar) veiksmo projekto dalyviams skirtuose dokumentuose, susijusiuose su veiksmo ir (ar) veiksmo projekto įgyvendinimu;

1.3.      kai Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo lėšomis remiamų veiksmų ir (ar) veiksmų projektų visos išlaidos viršija 500 000 eurų, o „Europos socialinio fondo +“ lėšomis remiamų veiksmų ir (ar) veiksmų projektų visos išlaidos viršija 100 000 eurų, viešai, gerai matomoje vietoje iškabinti lenteles ar pastatyti stendus pagal administruojančiosios institucijos parengtas ir interneto svetainėje www.finmin.lrv.lt paskelbtas rekomendacijas dėl lentelių ir stendų formos ir turinio iki veiksmų, susijusių su fizinėmis investicijomis ar įrangos pirkimu, vykdymo pradžios. Lentelėse ar stenduose nurodyti projekto pavadinimą ir pagrindinį veiksmo ir (ar) veiksmo projekto tikslą;

1.4.      kai veiksmams netaikomos šio aprašo 1.3 papunkčio nuostatos, viešai iškabinti bent vieną spausdintinį ar elektroniniame ekrane demonstruoti ne mažesnio nei A3 formato pranešimą, kuriame pateikiama informacija apie veiksmą ir (ar) veiksmo projektą pagal administruojančiosios institucijos parengtas ir interneto svetainėje www.finmin.lrv.lt paskelbtas rekomendacijas dėl pranešimo formos ir turinio;

1.5.      kai veiksmais prisidedama prie 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų programos tikslų ar veiksmų visos išlaidos viršija 10 000 000 eurų, surengti informacinį renginį ir pakviesti Europos Komisijos ir Ateities ekonomikos DNR plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), koordinatoriaus atstovus;

1.6.      vykdyti kitas informavimo apie veiksmą ir (ar) veiksmo projektą veiklas, numatytas veiksmo (projekto) įgyvendinimo sutartyje ar veiksmo projekto sutartyje, sudarytoje tarp veiksmo plėtotojo ir veiksmo projekto vykdytojo.

2.         Vykdant šio aprašo 1 punkte nurodytas informavimo apie veiksmą ir (ar) veiksmo projektą veiklas, turi būti naudojama Europos Sąjungos emblema, atitinkanti 2014 m. liepos 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 821/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų dėl išsamios programų įnašų pervedimo ir valdymo tvarkos, finansinių priemonių ataskaitų teikimo, veiksmams skirtų informavimo, komunikacijos ir matomumo priemonių techninių charakteristikų ir duomenų įrašymo ir saugojimo sistemos taikymo taisyklės (su visais pakeitimais), II skyriuje nustatytus techninius ir kitus reikalavimus, ir pabrėžiamas Europos Sąjungos indėlis.

3.         Informavimo apie veiksmą ir (ar) veiksmo projektą veiklos negali būti naudojamos politinei reklamai, t. y. už užmokestį skleidžiant informaciją žiniasklaidos priemonėse (televizijoje, radijuje, internete ir spaudoje) apie valstybės politiko, politinės partijos, politinės partijos nario ar politinės kampanijos dalyvio veiklą arba jų vardu.

 

______________________

 

 

Ateities ekonomikos DNR plano

veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo

11 priedas

 

VEIKSMO DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1.      Kai veiksmai finansuojami 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis, taikomi šie dokumentų saugojimo reikalavimai:

1.1.   Veiksmo plėtotojas su veiksmo įgyvendinimu susijusius dokumentus privalo saugoti 5 metus po metų, kuriais Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentas veiksmo plėtotojui atliko paskutinį mokėjimą, gruodžio 31 dienos.

1.2.   Kai veiksmui valstybės pagalba skirta atsižvelgiant į Europos Komisijos (toliau – EK) sprendimų arba Europos Sąjungos reglamentų, pagal kuriuos teikiama valstybės pagalba, nuostatas, veiksmo plėtotojas dokumentus turi saugoti EK sprendimuose arba reglamentuose nurodytais terminais, taip pat iki veiksmo sutartyje nustatyto poprojektinio laikotarpio pabaigos, bet ne trumpiau kaip iki šio aprašo 1.1 papunktyje nurodyto termino. 

1.3.   Veiksmo plėtotojas privalo saugoti dokumentus ilgiau, nei nustatyta šio aprašo 1.1 ir 1.2 papunkčiuose, jei tokia prievolė nustatyta toliau šiame punkte nurodytuose dokumentuose. Veiksmo plėtotojai visų su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų saugojimą organizuoja vadovaudamiesi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Dokumentų saugojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“, Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-152 „Dėl Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

1.4.   Veiksmo dokumentų saugojimo terminai gali būti pratęsti dėl administracinių ir (ar) teisminių procedūrų arba pareikalavus EK. Administruojančioji institucija informuoja veiksmo plėtotoją apie pratęstą dokumentų saugojimo terminą.

1.5.   Veiksmo plėtotojas privalo saugoti šiuos dokumentus:

1.5.1.   veiksmo (projekto) įgyvendinimo plano ir jo priedų originalus;

1.5.2.   veiksmo (projekto) įgyvendinimo sutarties ir visų papildomų susitarimų ar raštų, kuriais keičiama sutartis, originalus;

1.5.3.   išlaidų ir pasiektų rodiklių reikšmių pagrindimo dokumentų originalus, veiksmo ir (ar) veiksmo projektų dalyvių anketas;

1.5.4.   susirašinėjimo su administruojančiąja institucija, už veiksmo įgyvendinimą atsakinga ministerija dokumentų kopijas;

1.5.5.   pirkimų vykdymo dokumentų originalus arba kopijas;

1.5.6.   įgyvendintų informavimo apie veiksmą priemonių įrodymo dokumentus.

2.      Kai veiksmai finansuojami 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis, veiksmo plėtotojas privalo veiksmo įgyvendinimo metu ir po veiksmo finansavimo pabaigos veiksmo dokumentų saugojimo laikotarpiu, nustatytu vadovaujantis šio aprašo 1.1, 1.2 ir 1.4 papunkčiais:

2.1.   užtikrinti su veiksmo įgyvendinimu susijusių dokumentų (įskaitant elektroninius dokumentus, pateiktus informacinių technologijų priemonėmis ar elektroninėse laikmenose) saugumą ir prieinamumą Ateities ekonomikos DNR plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (protokolas Nr. 28), koordinatoriaus, Viešųjų pirkimų tarnybos, už veiksmo įgyvendinimą atsakingos ministerijos, administruojančiosios institucijos, audito institucijos, kuriai bus pavesta atlikti 2021–2027 m. finansavimo laikotarpio audito institucijos funkcijas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, EK ir Europos Audito Rūmų atstovams ir (ar) jų įgaliotiems asmenims;

2.2.   sudaryti šio aprašo 2.1 papunktyje nurodytoms institucijoms galimybę patikrinti veiksmo rezultatus veiksmo įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje.

____________________

 [1] Jei veiksmas ar veiksmo projektas gali būti finansuojamas iš 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšų, atitinkamai turi būti pasirenkami stebėsenos rodikliai, numatyti atitinkamą fondą reglamentuojančiame teisės akte. Veiksmui ar veiksmo projektui, kuris nebus finansuojamas iš 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų lėšų, gali būti numatomi ne daugiau kaip 2 produkto ir 1 rezultato stebėsenos rodikliai.

[2] Jei veiklai numatyta suma nurodyta be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), nurodykite „be PVM“. Jei sumos nurodytos su PVM, nurodykite PVM tarifą. Kai įgyvendinant veiklą patiriama išlaidų, kurioms galioja skirtingi PVM tarifai, nurodykite tą tarifą, kuris taikomas didžiajai daliai veiklos išlaidų, arba veiklą išskaidykite į kelias veiklas pagal skirtingus PVM tarifus.

[3] Jei reinvesticijų suma nurodyta be PVM, nurodykite „be PVM“. Jei suma nurodyta su PVM, nurodykite PVM tarifą.

 

[4] Jei išlaidų suma nurodyta be PVM, nurodykite „be PVM“. Jei suma nurodyta su PVM, nurodykite PVM tarifą.

[5] Pajamos turi būti nurodytos be PVM.

[6] Pildoma visų tipų veiksmams (projektams)

[7] Taikoma visiems veiksmams (projektams)

[8] Lietuvos Respublikos partnerystės sutartis, 2014 m. birželis (pakeitimas priimtas Europos Komisijos 2017 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. C(2017)211).

 

[9] Lietuvos Respublikos partnerystės sutartis, 2014 m. birželis (pakeitimas priimtas Europos Komisijos 2017 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. C(2017)211).

 

[10] Iš DNR veiksmo/veiksmo projekto koncepcijos nurodomi pasirinkti rezultato ir produkto rodikliai. Jei Investicinis komitetas išvadoje teikia siūlymą tikslinti rodiklius, nurodant rodiklius turi būti atsižvelgta į Investicinio komiteto išvadą.

[11] Produkto rodikliams – 2021 m., rezultato rodikliams – 2021 ir kiti rezultato rodiklio sekimo laikotarpio metai.