LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVO 2021 M. RUGPJŪČIO 13 D. SPRENDIMO NR. V-1863 „DĖL VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 14 d. Nr. V-2079

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimą Nr. V-1863 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“:

1. Papildau 1.21 punktu:

1.21. Užtikrinti, kad asmenys, neatitinkantys nei vieno iš Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, į viešojo maitinimo įstaigos uždaras erdves būtų įleidžiami tik pasinaudoti tualetu, dėvint kaukes.“

2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Įpareigoti lankytojus dėvėti kaukes paslaugų teikimo vietose šio sprendimo 1.1, 1.3 papunkčiuose ir 1.21 punkte numatytais atvejais. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                           Arūnas Dulkys