herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO TVARKOS

 

2020 m. birželio 22 d. Nr. A-578

Joniškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ (toliau – Sprendimas) (su visais vėlesniais pakeitimais) 4 punktu:

1. P a v e d u Joniškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ) ir socialinės globos įstaigoms su Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriumi (toliau – Skyrius) suderinti ir patvirtinti atsitiktinio ASPĮ ir socialinės globos įstaigų darbuotojų tyrimo organizavimo tvarką, joje numatant, kad:

1.1. tiriami darbuotojai atrenkami iš visų įstaigos padalinių, kuriuose turimas tiesioginis kontaktas su pacientais ar socialinės globos įstaigų gyventojais (toliau – gyventojais), ir ASPĮ ar socialinės globos įstaigų patalpose veiklą vykdančių vaistinių;

1.2. tas pats darbuotojas profilaktiškai tiriamas ne dažniau kaip 1 kartą per 2 savaites;

1.3. ėminių paėmimas darbuotojams gali būti atliekamas ASPĮ ar socialinės globos įstaigoje arba Šiaulių miesto mobiliame punkte, adresu J. Jablonskio g. 16, Šiauliai, registruojantis per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą;

1.4. per savaitę turi būti ištiriama nuo 5 iki 10 proc. visų ASPĮ ar socialinės globos įstaigos darbuotojų, įskaitant ASPĮ ar socialinės globos įstaigų patalpose esančių vaistinių darbuotojus.

2. N u r o d a u  ASPĮ ir socialinės globos įstaigoms paskirti asmenį, atsakingą už statistinių duomenų apie kiekvienos socialinės globos  įstaigos ir ASPĮ tikrintinų ir / ar patikrintų darbuotojų kaupimą (tikrintinų darbuotojų skaičius, patikrintų darbuotojų skaičius, teigiamų tyrimų atsakymų skaičius) pagal Sprendimą ir užtikrinti šių duomenų teikimą viešajai įstaigai Joniškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui.

3.  S k i r i u  viešąją įstaigą Joniškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centrą atsakinga už ASPĮ ir socialinės globos įstaigų darbuotojų testavimą ir apibendrintų ASPĮ ir socialinės globos įstaigų duomenų teikimą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai vadovaujantis Sprendimo 4.4 papunkčiu.

 

 

Administracijos direktorė                                                                               Valė Kulvinskienė