LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2010 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO NR. 3D-290 „DĖL PAGALBOS VEISLININKYSTEI taisyklių PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 10 d. Nr. 3D-508

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Pagalbos veislininkystei taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad pagalba pagal šio įsakymo nuostatas teikiama už išlaidas, patirtas nuo 2019 m. spalio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Andrius Palionis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-290

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymo

Nr. 3D-508 redakcija)

 

PAGALBOS VEISLININKYSTEI TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1.  Pagalbos veislininkystei taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatymo, 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 193, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 19 d. Komisijos reglamentu (ES) 2019/289 (OL 2019 L 48, p. 1) (toliau – reglamentas (ES) Nr. 702/2014), 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1012 dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 652/2014, Tarybos direktyvos 89/608/EEB ir 90/425/EEB bei panaikinami tam tikri gyvūnų veisimo srities aktai (toliau – Gyvūnų veisimo reglamentas) (OL 2016 L 171, p. 66), Nacionalinės 2014–2020 metų gyvulininkystės sektoriaus plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1162 „Dėl Nacionalinės 2014–2020 metų gyvulininkystės sektoriaus plėtros programos patvirtinimo“, Ūkinių gyvūnų veislininkystės plėtojimo ir rėmimo 2016–2020 m. programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-281 „Dėl Ūkinių gyvūnų veislininkystės plėtojimo ir rėmimo 2016–2020 m. programos patvirtinimo“ (toliau – Veislininkystės rėmimo programa), Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės), ir Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio ir žuvininkystės srityse aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3D-652 „Dėl Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio ir žuvininkystės srityse aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

2Taisyklės nustato pagrindinius pagalbos veislininkystei tikslus ir veiklos kryptis, tinkamas finansuoti išlaidas ir pagalbos dydį, pagalbos gavėjus ir pareiškėjus, paraiškų ir pažymų teikimo, vertinimo ir lėšų skyrimo procedūras bei ataskaitų teikimo tvarką ir atsakomybę.

3Taisyklėse vartojamos sąvokos nurodytos Gyvūnų veisimo reglamente, Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUs

PAGRINDINIAI PAGALBOS TIKSLAI IR VEIKLOS KRYPTYS

 

4.    Pagrindiniai pagalbos veislininkystei tikslai plėtojant nacionalinę ūkinių gyvūnų veislininkystės sistemą:

4.1.    gerinti visų ūkinių gyvūnų rūšių veislines savybes, produkcijos kokybę, veiksmingiau naudoti genetinius išteklius, išsaugoti genofondą, sudaryti sąlygas plėstis visuomeninėms savivaldos organizacijoms ūkinių gyvūnų veislininkystės srityje;

4.2.    tobulinti veislininkystės sistemą, kuri įgalintų pasiekti ilgametėje gyvūnų Veislininkystės rėmimo programoje nurodytus tikslus, tenkintų ūkinių gyvūnų augintojų interesus ir atitiktų Europos Sąjungos ir Tarptautinio gyvulių apskaitos komiteto (ICAR) reikalavimus;

4.3.    skatinti ūkinių gyvūnų laikytojus dalyvauti grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijų (toliau – veisimo organizacijos) patvirtintose veisimo programose.

5.    Pagalba veislininkystei teikiama vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 702/2014 24 ir 27 straipsniais šioms veiklos kryptims:

5.1.    grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų (toliau – kilmės knyga) rengimas ir tvarkymas;

5.2.    ūkinių gyvūnų genetinės kokybės ir produktyvumo tyrimai:

5.2.1. trečiųjų šalių arba jų vardu atliekami ūkinių gyvūnų genetinės kokybės arba produktyvumo tyrimai, siekiant nustatyti ūkinių gyvūnų genetinę kokybę arba produktyvumą (pieno, mėsos mėginių paėmimas, tyrimas, duomenų apdorojimas, paskelbimas, arklių varžybos-bandymai ir kt.), išskyrus ūkinių gyvūnų savininko atliekamus tyrimus ir įprastinius pieno kokybės tyrimus;

5.2.2. kiti veislininkystės darbai ir (arba) paslaugos, susiję su grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymu, įskaitant veisimo organizacijų arba jų paskirtų trečiųjų šalių atliekamus galvijų genomo tyrimus;

5.3.    konkursų, prekybos mugių ir (arba) parodų, skirtų ūkinių gyvūnų veislininkystei populiarinti, skatinti ir plėtoti, organizavimas ir dalyvavimas juose.

 

III SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS, PAGALBOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

 

6.    Tinkamos finansuoti laikomos su Taisyklių 5.1 papunktyje nurodyta veiklos kryptimi susijusios einamųjų metų administracinės išlaidos.

7.    Vykdant Taisyklių 5.1 papunktyje nurodytą veiklą, veisimo organizacijoms apmokama iki 100 proc. administracinių išlaidų už kiekvieną einamųjų metų sausio 1 d. kilmės knygos pagrindiniame skyriuje įrašytą gyvą grynaveislį veislinį arklį ir grynaveislį veislinį galviją ir kalendoriniais metais į kilmės knygos pagrindinį skyrių įrašytą grynaveislį veislinį gyvūną (kiaulę, avį, ožką, triušį, kailinį žvėrelį, vištinę žąsį) mokant:

7.1. 0,85 Eur už 1 galviją;

7.2. 5,43 Eur už 1 kiaulę;

7.3. 7,19 Eur už 1 arklį;

7.4. 2,26 Eur už 1 avį;

7.5. 5,43 Eur už 1 kailinį žvėrelį;

7.6. 5,43 Eur už 1 triušį;

7.7. 5,43 Eur už 1 ožką;

7.8. 6,52 Eur už 1 vištinę žąsį.

8.    Tinkamos finansuoti laikomos su Taisyklių 5.2 papunktyje nurodyta veiklos kryptimi susijusios einamųjų metų išlaidos.

9.    Vykdant Taisyklių 5.2 papunktyje nurodytą veiklą:

9.1. apmokama 70 proc. išlaidų už pieninių veislių galvijų ir (ar) pieninių veislių avių, ir (ar) pieninių veislių ožkų ūkinių gyvūnų produktyvumo tyrimus (toliau – pieninių veislių gyvulių produktyvumo tyrimai) (diferencijuojama pagal tiriamųjų pieninių veislių gyvulių skaičių bandoje ir pasirinktą tyrimų metodą bei pieno apskaitos būdą, kaip numatyta Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3D-934 „Dėl Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių patvirtinimo“) pagal Taisyklių 6 priedą;

9.2. apmokama 70 proc. išlaidų tyrimų vykdytojui arba grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijai (toliau – veisimo organizacija) už mėsinių veislių galvijų produktyvumo tyrimus, atliktus einamaisiais metais, skiriant ne daugiau kaip:

9.2.1.   31,03 Eur už kiekvieno grynaveislių mėsinių veislių galvijo įvertinimą pagal raumenų išsivystymą ir riebalų išsidėstymą ultragarso aparatu;

9.2.2.   1 621 Eur už kiekvieną grynaveislių mėsinių veislių galvijų buliaus palikuonio įvertinimą pagal penėjimosi ir mėsines savybes. Grynaveislių mėsinių veislių bulių, kurie turi būti įvertinti pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, skaičius neturi viršyti Veislininkystės rėmimo programoje nustatyto skaičiaus. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT), atsižvelgdama į jai pateiktus mėsinių veislių galvijų veisimo organizacijų laisvos formos prašymus dėl grynaveislių mėsinių veislių bulių įtraukimo į sąrašą, sudaro ir tvirtina grynaveislių mėsinių veislių bulių, už kurių įvertinimą bus teikiama pagalba, sąrašus. Veislininkystės rėmimo programoje nustatytas grynaveislių mėsinių veislių bulių skaičius, kuris turi būti įvertintas pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, proporcingai paskirstomas veisimo organizacijoms, atsižvelgiant į patvirtintose veisimo programose, kuriose yra nustatyta vykdyti šią veiklą, dalyvaujančių galvijų skaičių;

9.2.3.      9,58 Eur už grynaveislio mėsinės veislės galvijo svėrimą, kai naudojamos tyrimų vykdytojo arba veisimo organizacijos svarstyklės. Pagalba teikiama už kiekvieno galvijo vieną svėrimą;

9.2.4.      7,18 Eur už grynaveislio mėsinės veislės galvijo svėrimą, kai naudojamos galvijo laikytojo svarstyklės. Pagalba teikiama ne daugiau kaip už kiekvieno galvijo vieną svėrimą;

9.3. pagalba teikiama apmokant 70 proc. išlaidų tyrimų vykdytojui, skiriant ne daugiau kaip  5 956 Eur už grynaveislio pieninės veislės galvijo buliaus (toliau – bulius) genetinės kokybės nustatymą pagal palikuonis (toliau – įvertinimas). Pagalba teikiama dalimis, kasmet išmokant ne daugiau kaip po 1 489 Eur iki buliaus įvertinimo. Pradedama mokėti, kai tikrinamojo buliaus sperma apsėklinta ne mažiau kaip 800 karvių iki jo įvertinimo, o galvijų veislių, įrašytų į Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 3D-58 „Dėl Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos patvirtinimo“, bulių sperma apsėklinta 1 proc. atitinkamos veislės karvių ir telyčių, dalyvaujančių veisimo programoje. Po tikrinamojo buliaus įvertinimo išmokama likusi pagalbos dalis. Tikrinamojo buliaus, neturinčio genominio įvertinimo, sperma, iki jis bus įvertintas, gali būti apsėklinta ne daugiau kaip 3 000 karvių. Įvertintų bulių skaičius neturi viršyti Veislininkystės rėmimo programoje nustatyto skaičiaus. VMVT, atsižvelgdama į pieninių veislių galvijų veisimo organizacijų prašymus, sudaro ir tvirtina tikrinamųjų bulių, už kurių įvertinimą bus teikiama pagalba, sąrašus. Veislininkystės rėmimo programoje nustatytas vertinamųjų bulių skaičius proporcingai paskirstomas veisimo organizacijoms, atsižvelgiant į patvirtintose veisimo programose, kuriose yra nustatyta vykdyti šią veiklą, numatytą kasmet įvertinti pagal palikuonis bulių skaičių;

9.4.    apmokama 70 proc. išlaidų už kiaulių produktyvumo tyrimus tyrimų vykdytojui arba veisimo organizacijai skiriant ne daugiau kaip:

9.4.1.      2,98 Eur už veislinės kiaulės raumeningumo išmatavimą ultragarso aparatu;

9.4.2.      0,50 Eur už veislinės kiaulės įvertinimą;

9.4.3.      45,85 Eur už vertinamųjų kuilių ir paršavedžių palikuonių mėsos kokybės nustatymą;

9.4.4.      27,11 Eur už kuilio įvertinimą pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes;

9.4.5.      513,81 Eur už paršavedės įvertinimą pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes. Paršavedžių, už kurių įvertinimą bus teikiama pagalba pagal šias taisykles, skaičius neturi viršyti Veislininkystės rėmimo programoje nustatyto skaičiaus. VMVT, atsižvelgdama į kiaulių veisimo organizacijų prašymus, sudaro ir tvirtina paršavedžių, už kurių įvertinimą bus teikiama pagalba, sąrašus. Veislininkystės rėmimo programoje nustatytas paršavedžių skaičius proporcingai paskirstomas veisimo organizacijoms, atsižvelgiant į patvirtintose veisimo programose, kuriose yra nustatyta vykdyti šią veiklą, dalyvaujančių kiaulių skaičių;

9.5.    apmokama 70 proc. išlaidų už veislinių ūkinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymą tyrimų vykdytojui arba veisimo organizacijai:

9.5.1.      skiriant ne daugiau kaip:

9.5.1.1.   11,28 Eur už kiekvieno pieninių veislių galvijo eksterjero įvertinimą;

9.5.1.2.   13,47 Eur už kiekvieno mėsinių veislių galvijo eksterjero įvertinimą;

9.5.1.3.   18,60 Eur už kiekvienos veislinės avies eksterjero įvertinimą;

9.5.1.4.   18,14 Eur už kiekvienos veislinės ožkos eksterjero įvertinimą;

9.5.1.5.   16,56 Eur už kiekvieno veislinio triušio eksterjero įvertinimą;

9.5.1.6.   16,56 Eur už kiekvieno veislinio kailinio žvėrelio eksterjero įvertinimą;

9.5.1.7.   16,97 Eur už kiekvieną įvertintą grynaveislę vištinę žąsį;

9.5.1.8.   26,00 Eur už kiekvieno veislinio arklio žymių aprašymą ir registravimą;

9.5.1.9.   1180 Eur už kompleksinio arklių vertinimo (pagal požymių visumą: eksterjerą ir konstituciją, interjerą, darbingumą) renginį;

9.5.1.10.     už vieną arklių varžybų-bandymų renginį:

9.5.1.10.1.  konkūro – 1 155 Eur už 1-os dienos renginį ir 2 137 Eur už 2-jų dienų renginį;

9.5.1.10.2.  dailiojo jojimo – 1 103 Eur;

9.5.1.10.3.  trikovės – 1071 Eur už 1-os dienos renginį ir 1 444 Eur už 2-jų dienų renginį;

9.5.1.10.4.  ištvermės jojimo – 1 187 Eur;

9.5.1.10.5.  važiavimo kinkiniais – 1 113 Eur už 1-os dienos renginį ir 1 990 Eur už 2-jų dienų renginį;

9.5.1.10.6.  ristūnų žirgų lenktynių – 1 155 Eur;

9.5.1.10.7.  lygiųjų lenktynių – 1 026 Eur;

9.5.2.      už Veislininkystės rėmimo programoje nustatytą kompleksinio arklių vertinimo renginių ir varžybų-bandymų (toliau – arklių veislininkystės priemonės) skaičių. Informaciją apie arklių veislininkystės priemonių skaičių ir patvirtintą arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo metinį grafiką VMVT skelbia viešai savo interneto svetainėje adresu: www.vmvt.lt;

9.5.3.      už įvertintų grynaveislių veislinių gyvūnų, nurodytų Taisyklių 9.5.1.1–9.5.1.7 papunkčiuose, skaičių, patvirtintą iki einamųjų metų sausio 20 d. VMVT;

9.6.      pagalba teikiama apmokant 70 proc. išlaidų tyrimų vykdytojui arba veisimo organizacijai skiriant ne daugiau kaip 388 Eur už kiekvieną grynaveislio mėsinės veislės avino, įrašyto Taisyklių 9.8 papunktyje nustatyta tvarka patvirtintame sąraše, palikuonį. Vertinamų grynaveislių mėsinių veislių avinų, už kurių įvertinimą bus teikiama pagalba, skaičius neturi viršyti Veislininkystės rėmimo programoje nustatyto avinų skaičiaus. VMVT, atsižvelgdama į avių veisimo organizacijų prašymus, sudaro ir tvirtina grynaveislių mėsinių veislių avinų, už kurių įvertinimą bus teikiama pagalba, sąrašus. Veislininkystės rėmimo programoje nustatytas grynaveislių mėsinių veislių avinų skaičius proporcingai paskirstomas veisimo organizacijoms, atsižvelgiant į patvirtintose veisimo programose, kuriose yra nustatyta vykdyti šią veiklą, dalyvaujančių avių skaičių. Prašymai teikiami VMVT;

9.7  gyvulių, nurodytų Taisyklių 9.2.2, 9.3, 9.4.5, 9.5.1.1–9.5.1.7 ir 9.6 papunkčiuose, ir renginių, nurodytų Taisyklių 9.5.1.9–9.5.1.10 papunkčiuose, už kuriuos skiriama pagalba, skaičius neturi viršyti Veislininkystės rėmimo programoje nustatyto skaičiaus ir turi būti proporcingai paskirstomas veisimo organizacijoms, atsižvelgiant į patvirtintose veisimo programose, kuriose nustatyta vykdyti šią veiklą, dalyvaujančių gyvulių skaičių. Konkretų gyvulių ir renginių, už kuriuos bus skiriama pagalba, skaičių veisimo organizacijoms einamiesiems metams nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu sudaryta Pagalbos veislininkystei komisija (toliau – Komisija). VMVT, gavusi Komisijos posėdžio protokolą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoja veisimo organizacijas apie joms nustatytą gyvulių ir renginių, už kuruos bus skiriama pagalba, skaičių;

9.8  Taisyklių 9.2.2, 9.3, 9.4.4 ir (ar) 9.6 papunkčiuose nurodytus sąrašus einamiesiems metams sudaro VMVT ir patvirtina VMVT direktoriaus įsakymu per 20 darbo dienų nuo veisimo organizacijos laisvos formos prašymo įtraukti gyvulius į Taisyklių 9.2.2, 9.3, 9.4.4 arba 9.6 papunkčiuose nurodytus sąrašus, kuriuose turi būti nurodytas gyvulio individualus ir inventorinis numeris, veislė, gyvulio laikytojo vardas ir pavardė arba pavadinimas, gavimo dienos.

9.9. Veisimo organizacijos per 20 darbo dienų nuo pranešimo, nurodyto Taisyklių 9.7 papunktyje, apie jiems nustatytą renginių, nurodytų Taisyklių 9.5.1.9–9.5.1.10 papunkčiuose, skaičių gavimo dienos raštu pateikia VMVT metinį renginių įgyvendinimo grafiką, nurodydamos renginio tipą, datą ir vietą.

10.  Apmokama iki 70 proc. genomo ir kitų tyrimų išlaidų, susijusių su grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymu, vykdant Taisyklių 5.2.2 papunktyje nurodytą veiklą. Pagalba skiriama pagal Komisijos rekomenduojamus ir žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintus lėšų gavėjus ir pagalbos dydžius.

11.  Tinkamomis finansuoti laikoma iki 100 proc. su Taisyklių 5.3 papunktyje nurodyta veiklos kryptimi susijusių einamųjų metų išlaidų:

11.1.  dalyvavimo mokesčiai;

11.2.  kelionės išlaidos ir ūkinių gyvūnų vežimo išlaidos;

11.3.  išlaidos leidiniams ir interneto svetainėms, kuriuose skelbiama apie renginį;

11.4.  parodoms skirtų patalpų bei stendų nuomos ir jų sumontavimo bei išmontavimo išlaidos;

11.5.  išlaidos simboliniams prizams, jei vienam konkurso nugalėtojui skirto vieno prizo vertė siekia iki 300 Eur. Pagalba už simbolinius prizus mokama konkursų, prekybos mugių arba parodų organizatoriui tik tuo atveju, jeigu prizai buvo faktiškai įteikti ir pateiktas jų įteikimo įrodymas.

12.  Konkursų, prekybos mugių arba parodų viešinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos viešinimo organizuojamų renginių metu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-839 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos viešinimo organizuojamų renginių metu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

13Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) už numatomas įsigyti (įsigytas) prekes ir paslaugas nėra tinkama finansuoti išlaida, išskyrus atvejus, kai jį faktiškai ir galutinai sumoka pareiškėjas, nesantis PVM mokėtojas, arba pareiškėjas, kuris už įsigytas prekes ar paslaugas negalės susigrąžinti PVM. Jeigu PVM pripažįstama tinkama finansuoti išlaida, pareiškėjas įsipareigoja nesiekti susigrąžinti PVM iš valstybės biudžeto.

14.  Kompensuojamos Taisyklių 10 ir 11 punktuose nurodytos išlaidos, kurios yra padarytos po sprendimo apie finansavimą priėmimo dienos, t. y. nuo žemės ūkio ministro įsakymo dėl lėšų skyrimo įsigaliojimo dienos iki Taisyklių 5.2.2 ir 5.3 papunkčiuose nurodytos veiklos įvykdymo pabaigos.

15.  Pagalba veislininkystei skiriama iš valstybės biudžeto lėšų. Pagalbos dydis, nurodytas Taisyklių 7–11 punktuose, gali būti keičiamas atsižvelgiant į pagalbai veislininkystei einamaisiais metais skirtus asignavimus.

16.  Lėšos veislininkystei skiriamos pagal einamųjų metų detalią pagalbos veislininkystei priemonių išlaidų sąmatą pagal Taisyklių 5 punkte nurodytas veiklos kryptis, kurią tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras.

 

IV SKYRIUS

PAGALBOS GAVĖJAI IR PAREIŠKĖJAI

 

17.  Galutiniai pagalbos gavėjai – pirmine žemės ūkio produktų gamyba (pirminė gamyba – kaip apibrėžta 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2017/745 (OL 2017 L 117, p. 1), 3 straipsnio 17 dalyje, užsiimantys fiziniai ar juridiniai asmenys, atitinkantys mažų ir vidutinių įmonių apibrėžtis, nustatytas reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priede. Galutiniam pagalbos gavėjui pagalba gali būti skiriama tik tuo atveju, jeigu jis nėra sunkumų patirianti įmonė, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnyje. Be to, galutinis pagalbos gavėjas negali būti gavęs pagalbos, kuri suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba jis turi būti sugrąžinęs visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

18.  Pareiškėjai gali būti:

18.1.    pagal Taisyklių 5.1 papunktyje nurodytą veiklos kryptį – pripažinta veisimo organizacija (informacija apie veisimo organizacijas: www.vmvt.lt);

18.2.    pagal Taisyklių 5.2 papunktyje nurodytos veiklos kryptį – veisimo organizacija ir turintis leidimą tyrimų vykdytojas (informacija apie veisimo organizacijas: www.vmvt.lt);

18.3.    pagal Taisyklių 5.3 papunktyje nurodytą veiklos kryptį – veisimo organizacija ir (ar) jas vienijanti institucija ir kiti ūkinių gyvūnų veislininkystės veiklą vykdantys ir (ar) paslaugas teikiantys juridiniai asmenys.

19.  Pareiškėjas atsako už galutinių pagalbos gavėjų atitiktį Taisyklių 17 punkte nurodytiems reikalavimams.

20.  Pareiškėjas atsako už pagal Taisyklių nuostatas padarytų išlaidų tinkamumą.

21.  Pareiškėjas pagal Taisyklių 5 punkte nurodytas veiklos kryptis privalo tvarkyti atskirą valstybės pagalbos lėšų panaudojimo finansinę apskaitą.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS IR LĖŠŲ SKYRIMAS

 

22.  Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) viešai skelbia apie paraiškų priėmimą dėl Taisyklių 5.2.2 ir 5.3 papunkčiuose įvardytų veislininkystės darbų ar paslaugų rėmimo (toliau – skelbimas apie paraiškų priėmimą).

23.  Pareiškėjai, pretenduojantys gauti lėšų pagal taisyklių 5.2.2 ir 5.3 papunkčių nuostatas, per skelbime nustatytą laikotarpį NMA su lydraščiu turi pateikti Paraišką gauti finansavimą pagal Pagalbos veislininkystei taisykles (toliau – paraiška) (1 priedas), užpildytą kompiuteriu, lietuvių kalba. Ranka užpildytos paraiškos nepriimamos. Kartu su paraiška turi būti pateikiamos galutinių pagalbos gavėjų paraiškų kopijos (7 priedas).

24Lydraštis, kuriame nurodyti teikiami dokumentai ir jų lapų skaičius, užpildyta paraiška (1 priedas), pasirašyta pareiškėjo vadovo ar pareiškėjo įgalioto asmens, ir pridedami dokumentai (susegti į bylą ir sunumeruoti) pateikiami vienu iš būdų:

24.1.  spausdintine forma (vienas originalus egzempliorius). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta NMA (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius);

24.2.  elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus (suformuotus į bylą ir sunumeruotus PDF formatu) ir paraiškos formą (doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pateikti NMA elektroniniu paštu [email protected].

25.  Registruotu paštu pateikta paraiška ir (arba) pridedami dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę paraiškų priėmimo kvietime nurodytą dieną. Turi būti pateikiamas vienas originalus paraiškos egzempliorius ir reikalaujamų dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos pareiškėjo parašu, arba dokumentų nuorašai ir išrašai, patvirtinti notaro Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėjas prisiima atsakomybę už paraiškos ir prie jos pridedamų, jo parengtų dokumentų teisingumą. Paraiška su pridedamais dokumentais turi būti įsegta į segtuvą, puslapiaisunumeruoti.

26.  Užregistravus paraišką NMA, pareiškėjas negali teikti papildomos informacijos, jei jos nepaprašo NMA (išskyrus informaciją apie pasikeitusius kontaktinius duomenis). Į papildomą informaciją, kurią pareiškėjas pateikia savo iniciatyva, paraiškos vertinimo ir atrankos metu neatsižvelgiama.

27.  Pareiškėjas po paraiškos užregistravimo turi teisę raštu pranešti NMA apie pateiktos paraiškos atšaukimą ir pateikti naują paraišką kvietimo teikti paraiškas metu. Pareiškėjui raštu pranešus apie pateiktos paraiškos, kuri jau yra užregistruota, atšaukimą, NMA jo prašymu išregistruoja paraišką.

28NMA, priėmusi paraiškas, per 20 darbo dienų įvertina jų tinkamumą. Į paraiškų vertinimo terminą neįskaičiuojamas paklausimų pareiškėjui, patikrų vietoje atlikimo, prašymo dėl papildomos informacijos kitoms institucijoms pateikimo ir atsakymo gavimo bei ekspertizės atlikimo terminas. Siunčiant paklausimus pareiškėjui, laiškas laikomas įteiktu praėjus 2 darbo dienoms po jo išsiuntimo paštu arba išsiuntimo dieną, kai paklausimas siunčiamas elektroniniu paštu ar per informacines sistemas, jeigu asmuo sutiko, kad informacija jam bus teikiama tokiu būdu.

29NMA turi teisę paprašyti pareiškėjo pateikti papildomų duomenų, susijusių su teikiama paraiška. Pareiškėjui per nustatytą laiką nepateikus prašomų papildomų duomenų, NMA paraiškos Komisijai neteikia svarstyti.

30.  Pagalba negali būti teikiama toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jei ji buvo suteikta iš kitų nacionalinių ir (ar) Europos Sąjungos programų ir (ar) priemonių.

31.  NMA, įvertinusi paraiškas ir sudariusi paraiškų dėl lėšų skyrimo suvestinę, ją pateikia Komisijai. Komisija ją apsvarsto per 20 darbo dienų nuo paraiškų suvestinės gavimo dienos.

32.  Komisija, vadovaudamasi Taisyklių nuostatomis ir atsižvelgdama į NMA pateiktą paraiškų suvestinę ir skiriamus asignavimus priemonei „Parama veislininkystei“ įgyvendinti einamaisiais metais, priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl lėšų skyrimo arba neskyrimo, taip pat gali sumažinti prašomą skirti lėšų sumą. Komisijos posėdis protokoluojamas.

33Vadovaujantis Komisijos rekomendacijomis, galutinį sprendimą dėl lėšų skyrimo arba sumažinimo, arba neskyrimo priima žemės ūkio ministras ar jo įgaliotas asmuo. Sprendimui įsigaliojus, pareiškėjas tampa lėšų gavėju.

34Apie priimtą sprendimą Komisijos įgaliotas asmuo informuoja NMA per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos ir perduoda Komisijos posėdžio protokolo kopiją raštu ir el. paštu [email protected].

35.  NMA, gavusi iš Komisijos įgalioto asmens informaciją, nurodytą Taisyklių 34 punkte, per 5 darbo dienas raštu arba elektroniniu paštu, jeigu pareiškėjas sutiko, kad informacija jam bus teikiama tokiu būdu, informuoja pareiškėjus apie jiems skirtą arba neskirtą pagalbą, o tais atvejais, kai skiriama mažesnė lėšų suma, NMA grąžina paraišką ją pateikusiam pareiškėjui, informuodama apie priimtą sprendimą. Jei pareiškėjas sutinka įgyvendinti priemonę su mažesne lėšų suma, nesumažindamas veiklos apimčių, tuomet jis per 3 darbo dienas turi pateikti NMA patikslintą paraišką. Pareiškėjas gali atsisakyti pateikti patikslintą paraišką, jei mažesnė suma jo netenkina.

36.  NMA, gavusi Taisyklių 34 punkte nurodytą informaciją, lėšų gavėjui perveda 50 proc. skirtos sumos avansą, jei žemės ūkio ministro įsakyme dėl lėšų skyrimo nenustatyta kitaip. Lėšų gavėjui išmokėtas avansas įtraukiamas į apskaitą teikiant galutinę išlaidų pagrindimo suvestinę.

37Lėšų gavėjams atsiskaitant už patirtas išlaidas, galimas 20 proc. išlaidų nuokrypis pagal paraiškoje nurodytas atskiras išlaidų rūšis, neviršijant žemės ūkio ministro įsakyme dėl lėšų skyrimo priemonei įgyvendinti numatytos sumos.

38.  Lėšų gavėjas, norėdamas pakeisti neesminius paraiškos duomenis (pvz., keičiasi priemonės vykdytojo rekvizitai, sąskaita banke arba kredito unijoje ir kt.), kurie neturi įtakos priimant sprendimą dėl nacionalinės paramos skyrimo priemonei įgyvendinti, informuoja NMA raštu, nurodydamas norimus pakeisti arba papildyti duomenis, jų pakeitimo arba papildymo priežastis, ir pateikia patvirtinimo dokumentus (jei tokių yra). Jei NMA prašomiems paraiškos duomenų pakeitimams nepritaria, apie tai informuoja priemonės vykdytoją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų raštu, nurodydama priežastis.

39.  Darbai Taisyklių 5.2.2 ir 5.3 papunkčiuose nurodytai veiklai įgyvendinti turi būti atlikti ir už juos atsiskaityta ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 d., pateikiant VMVT galutinę išlaidų pagrindimo suvestinę, darbų įvykdymo ataskaitą. VMVT, gavusi pareiškėjų dokumentus, savo nustatyta tvarka patikrina darbų atlikimą pagal Taisyklių 5.2.2 ir 5.3 papunkčiuose nurodytos veiklos kryptis ir per 5 darbo dienas pateikia NMA el. paštu [email protected] galutinę išlaidų pagrindimo suvestinės kopiją ir pažymą apie Taisyklių 5.2.2 ir 5.3 papunkčiuose nurodytos veiklos vykdymą. Lėšų gavėjui pateikus motyvuotą prašymą ne vėliau kaip iki lapkričio 1 d., VMVT gali pratęsti galutinės išlaidų pagrindimo suvestinės pateikimo terminą, bet ne ilgiau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d.

40Pareiškėjai, kuriems skiriamos lėšos Taisyklių 5.1 ir 5.2.1 papunkčiuose nurodytai veiklai finansuoti, kas mėnesį / ketvirtį ataskaitiniam mėnesiui / ketvirčiui pasibaigus arba vieną kartą per kalendorinius metus iki kito mėnesio 20 d. VMVT raštu pateikia pažymas apie Taisyklių 5.1 ir 5.2.1 papunkčiuose nurodytos veiklos vykdymą ir lėšų poreikį (Taisyklių 2, 3, 4, 5 priedai), kartu pateikdami galutinių pagalbos gavėjų sąrašą (Taisyklių 8 priedas) Excel formatu. Pareiškėjai iki sausio 20 d. raštu informuoja VMVT apie savo pasirinktą vieną iš pirmiau paminėtų periodiškumo variantų pateikti šią pažymą einamiesiems metams.

41.  VMVT, gavusi pareiškėjų pažymą, patikrina gautus duomenis pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenų bazėje esančią informaciją ir per 5 darbo dienas pateikia NMA el. paštu [email protected] pažymą apie Taisyklių 5.1 ir 5.2.1 papunkčiuose nurodytos veiklos vykdymą ir galutinių pagalbos gavėjų sąrašą Excel formatu.

42.  NMA, gavusi iš VMVT Taisyklių 39 ir 41 punktuose nurodytus duomenis apskaičiuoja lėšų poreikį ir išmoka lėšas pareiškėjams Bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

43.  NMA gavusi iš VMVT dokumentus vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, per Registro nuostatuose nustatytą terminą pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui (toliau – Registras) duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Taisyklių 5 punkte nurodytas veiklas. Registrui pateikti duomenys apie suteiktą valstybės pagalbą tikslinami Registro nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais. Jei vienam galutiniam pagalbos gavėjui vienu sprendimu skiriama valstybės pagalbos suma viršija Reglamento (ES) Nr. 702/2014 9 straipsnio 2 dalies c punkte nustatytas ribas, Reglamento (ES) Nr. 702/2014 III priede nurodytą informaciją apie skirtą pagalbą pateikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai (toliau – ministerija), o ministerija per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos pateikia informaciją į Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo svetainę adresu https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency.

44.  Pažeidimai nustatomi, sprendimai dėl pagalbos nutraukimo, sumažinimo ir susigrąžinimo priimami ir grąžintinos lėšos administruojamos Taisyklių, Bendrųjų administravimo taisyklių ir NMA nustatyta tvarka.

45Apie nustatytus pažeidimus NMA informuoja Komisiją. Komisija per 10 darbo dienų priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl pagalbos nutraukimo arba sumažinimo. Galutinį sprendimą dėl pagalbos nutraukimo arba sumažinimo priima žemės ūkio ministras arba jo įgaliotas asmuo. Apie priimtą sprendimą Komisijos įgaliotas asmuo per 3 darbo dienas informuoja NMA  raštu. NMA teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina sprendimą.

46.  Jei NMA nustato, kad teikiant galutinę išlaidų pagrindimo suvestinę patirtų tinkamų finansuoti išlaidų suma mažesnė už avansu pervestą lėšų sumą, lėšų gavėjas privalo grąžinti atitinkamai visą išmokėtą avansą ar jo dalį.

47.  NMA, išmokėdama lėšas lėšų gavėjams, vadovaujasi žemės ūkio ministro patvirtinta einamųjų metų detalia pagalbos veislininkystei priemonių išlaidų sąmata, žemės ūkio ministro patvirtintu lėšų paskirstymu pagal paraiškose nurodytas veiklas ir lėšų gavėjus.

 

VI SKYRIUS

ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKA

 

48.  NMA el. paštu [email protected] teikia VMVT ataskaitas apie pagalbos gavėjus:

48.1.  išmokėjus avansą, nurodo lėšų gavėją ir išmokėtą avansą;

48.2.  pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų metų vasario 20 d. nurodo skirtą ir išmokėtą lėšų sumą pagal atskirus lėšų gavėjus.

49.  NMA, atsižvelgdama į Taisyklių 16 punktą, ketvirčiui pasibaigus, per 10 kalendorinių dienų teikia ŽŪM ir VMVT detalios pagalbos veislininkystei priemonių išlaidų sąmatos pagal veiklos kryptis įvykdymo ataskaitą.

 

VII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

50.  NMA yra atsakinga už:

50.1.  paraiškų administravimą (už kvietimo teikti paraiškas paskelbimą NMA interneto svetainėje, paraiškų priėmimą ir vertinimą), pareiškėjų informavimą;

50.2. savo nustatyta tvarka patikrinimą, ar galutiniai pagalbos gavėjai atitinka Taisyklių 17 punkte nurodytus reikalavimus;

50.3.  lėšų išmokėjimą lėšų gavėjams, pareiškėjams, lėšų apskaitą ir jų panaudojimo kontrolę. Savo nustatyta tvarka atrenka patikroms ne mažiau kaip 3 projektus (arba visus, jeigu jų yra mažiau negu 3) per kalendorinius metus pagal Taisyklių 5.2.2 ir 5.3 papunkčiuose nurodytas veiklas ir patikrina vietoje, ar išlaidos, pagrįstos išlaidų pagrindimo ir įrodymo dokumentais, padarytos Taisyklėse ir paraiškoje nustatytais terminais;

50.4.  duomenų pateikimą į Registrą apie išmokėtas valstybės pagalbos lėšas;

50.5.  visos su paramos teikimu susijusios informacijos ir dokumentų saugojimą ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos pagal Taisykles suteikimo dienos.

51.  VMVT yra atsakinga už:

51.1.  veislininkystės darbų, kuriems vykdyti skirta valstybės pagalba pagal Taisyklių 5 punkte nurodytas veiklos kryptis, įvykdymo kontrolę;

51.2.  patikros rezultatų viešinimą VMVT tinklalapyje.

52.  Lėšų gavėjas ir (ar) pareiškėjas yra atsakingas:

52.1.  už paraiškoje, pažymose pateiktos informacijos ir duomenų teisingumą, gautų lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą;

52.2išlaidų pagrindimo ir įrodymo dokumentų, susijusių su išmokėta valstybės pagalba, saugojimą. Lėšų gavėjas ir (ar) pareiškėjas privalo saugoti dokumentus ne trumpiau kaip 10 metų nuo paraiškos pateikimo;

52.3.  už tai, kad gautos pagalbos lėšos būtų panaudojamos galutiniams pagalbos gavėjams subsidijuojamoms paslaugoms teikti. Lėšų gavėjas privalo turėti galutinio pagalbos gavėjo rašytinį prašymą suteikti jam subsidijuojamas paslaugas.

53.  Asmenys, neteisėtai gavę lėšas ar prisidėję prie jų gavimo, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

54.  Pasikeitus Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

55.  Pasikeitus Taisyklėms, nauji reikalavimai taikomi vienodai visiems paramos gavėjams, išskyrus atvejus, kai žemės ūkio ministro įsakyme numatyta kitaip.

56. Pareiškėjų ir paramos gavėjų skundai dėl NMA ir Ministerijos sprendimų, veikimo ar neveikimo nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

57. Kiti šiose Taisyklėse nereglamentuojami klausimai sprendžiami vadovaujantis Bendrųjų administravimo taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________

 

Pagalbos veislininkystei taisyklių

1 priedas

 

(Paraiškos gauti finansavimą pagal Pagalbos veislininkystei taisykles forma)

 

__________________________________________________________________________

(pareiškėjo vardas, pavardė / įmonės pavadinimas, asmens / įmonės kodas)

 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos

 

PARAIŠKA GAUTI FINANSAVIMĄ

PAGAL PAGALBOS VEISLININKYSTEI taisyklEs

 

________________

(pildymo data)

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Pareiškėjo duomenys

 

 

Rekvizitai

Pareiškėjo pavadinimas

 

 

 

Teisinė forma

 

 

 

Subjekto kodas

 

 

 

Vadovo vardas, pavardė, tel. Nr.

 

 

 

Finansininko vardas, pavardė, tel. Nr.

 

 

Adresas:

gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

El. p. adresas

 

 

 

Banko pavadinimas

 

 

 

Banko kodas

 

 

 

Sąskaitos numeris

 

 

Pažymėti tinkamą

 

 PVM mokėtojas

Jei taip, nurodykite PVM mokėtojo kodą: _________________

□ ne PVM mokėtojas

 

Jei PVM mokėtojas:

Patvirtinu, kad priemonė, kuriai organizuoti prašoma lėšų, nėra ekonominė veikla ir už šiai veiklai organizuoti įsigytas prekes ir paslaugas negalėsiu susigrąžinti PVM

Taip 

Ne   

Kokiu būdu norite gauti informaciją apie paraiškos administravimo eigą? (Užpildykite tik vieną langelį)

Paštu □

El. paštu □

Sutinku visą man siunčiamą informaciją gauti el. paštu

□ Taip

□ Ne

 

II. SPECIALIOJI DALIS – PROJEKTAS

 

2. Duomenys apie projektą

 

Asmuo, atsakingas už projekto įgyvendinimą ir priežiūrą

Vardas, pavardė, pareigos

 

Tel. Nr.

 

El. p. adresas

 

Bendra projekto vertė su PVM, Eur

 

Bendra projekto vertė be PVM, Eur

 

Prašoma pagalbos suma, Eur

 

Prašoma avanso suma, Eur

 

Planuojama projekto įgyvendinimo pradžia

20_______________d.

Planuojama projekto įgyvendinimo pabaiga

20_______________d.

Projekto įgyvendinimo vieta

 

Pagalbos kryptis

už kitus veislininkystės darbus arba paslaugas, susijusius su grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymu pagal Taisyklių 5.2.2 papunktį



už konkursų, prekybos mugių arba parodų organizavimą ir dalyvavimą juose pagal Taisyklių 5.3 papunktį



 

3. Duomenys apie prašomą finansavimą

 

Eil. Nr.

Išlaidų rūšis pagal Taisyklių
10 arba 11 punktą

Išlaidų suma be PVM, Eur

PVM, Eur

Išlaidų suma su PVM, Eur

Prašoma pagalbos suma nuo sumos be PVM / su PVM (kas reikalinga, pabraukti), Eur

Pagalbos dydis, proc.

Išlaidų pagrindimas

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

4. Išsamus projekto aprašymas (aprašyti planuojamą organizuoti konkursą, parodą, prekybos mugę):

4.1. prašomos paramos dydžio pagrindimas;

4.2. lėšų poreikio apskaičiavimas;

4.3. siekiami projekto rezultatai (privalomų atlikti darbų kiekis).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Projekto naudos įvertinimas

 

Išskirkite pagrindinius rodiklius, kurie nurodytų, kokių pasikeitimų laukiate įgyvendinę projektą. Jei įmanoma, išreikškite šiuos rodiklius kiekybine išraiška.

 

 

 

 

 

 

 

6. Pastabos

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Patvirtinu, kad visa paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

Patvirtinu, kad susipažinau su Pagalbos veislininkystei taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pagalbos teikimą, nuostatomis.

Sutinku pateikti papildomos informacijos, susijusios su projektu, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ar Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) pareikalavus.

Sutinku visiems įgaliotiems asmenims leisti atlikti dokumentų patikrinimus ir patikras vietoje, susijusias su projekto įgyvendinimu.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad informacija apie man išmokėtas pagalbos lėšas bus viešinama visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduota audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Bendrijos ir Lietuvos Respublikos finansinius interesus ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Patvirtinu, kad esu informuotas apie mano asmens duomenų ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenų patikrinimą kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse, susijusį su finansavimo taisyklių ir šio projekto įgyvendinimu.

Patvirtinu, kad galutiniai pagalbos gavėjai nėra gavę finansinės paramos iš kitų šaltinių toms pačioms išlaidoms finansuoti.

 

Patvirtinu, kad galutiniai pagalbos gavėjai atitinka Pagalbos veislininkystei taisyklių 17 punkte nurodytus reikalavimus.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad paraiškoje ir kituose NMA teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos administravimo informacinėse sistemose ir kad NMA gautų mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenis ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.

Esu informuotas (-a), kad duomenų valdytoja yra NMA.

Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo, kaip juridinio asmens atstovo, asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad NMA tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais: asmens, teikiančio paramos paraišką, tapatybės nustatymo, paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės, paramos viešinimo tikslais pagal 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 193, p. 1), Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrąsias administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“.

Patvirtinu, kad juridinis asmuo, kuriam aš atstovauju, nesieks susigrąžinti PVM, jei PVM pripažįstamas tinkama finansuoti išlaida.

 

 

_____________________________ _______________ ____________________________

(vadovo ar įgalioto asmens pareigos) (parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

 

Pagalbos veislininkystei taisyklių

2 priedas

 

(Pažymos apie tiriamuosius ūkinius gyvūnus ir lėšų poreikį forma)

 

________________________________________________________________________

(ūkinių gyvūnų produktyvumo tyrimų ir genetinio vertinimo vykdytojo pavadinimas)

 

PAŽYMA

APIE 20 M. MĖN. TIRIAMUOSIUS ŪKINIUS GYVŪNUS IR LĖŠŲ POREIKĮ

 

____________ Nr.

(data)

Įmonės rekvizitai:

Įmonės kodas:

Banko kodas:

Atsiskaitomosios sąsk. Nr.:

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

Eil.

Nr.

Tyrimo

metodas ir pieno kiekio ir sudėties apskaitos būdas

Tiriamųjų ūkinių gyvūnų grupės

Bandoje tiriamųjų ūkinių gyvūnų skaičius,

vnt.

Tiriamųjų

ūkinių gyvūnų

skaičius,

vnt.

Paslaugos kaina už tiriamąjį ūkinį gyvūną per metus, Eur

(100 proc.)

Pagalbos suma* už tiriamąjį ūkinį gyvūną per metus, Eur

(70 proc.)

Lėšų poreikis, Eur

(iš viso)

1.

AT4

Karvės (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

1–10

 

 

 

 

11–20

 

 

21–50

 

 

51–100

 

 

101 ir daugiau

 

 

2.

AE4

Karvės (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

1 ir daugiau

 

 

3.

C3T4

Karvės (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

1–10

 

 

 

 

11–50

 

 

 

 

51–100

 

 

 

 

101 ir daugiau

 

 

 

 

4.

C3E4

Karvės (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

1 ir daugiau

 

 

 

 

5.

C6T4

Karvės (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

1–10

 

 

 

 

11–50

 

 

 

 

51–100

 

 

 

 

101 ir daugiau

 

 

 

 

6.

C6E4

Karvės (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

1 ir daugiau

 

 

 

 

7.

C3T4

KKarvės (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

Su NKS (nebrūkšninė kodų sistema)

1 ir daugiau

 

8.

C3E4

Karvės (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

Su NKS (nebrūkšninė kodų sistema)

1 ir daugiau

 

9.

C6T4

Karvės (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

Su NKS (nebrūkšninė kodų sistema)

1 ir daugiau

 

 

 

 

10.

C6E4

Karvės (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

Su NKS (nebrūkšninė kodų sistema)

1 ir daugiau

 

 

 

 

11.

AZ4R

Karvės (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

Robotais melžiamos karvės

 

1 ir daugiau

 

 

 

 

12.

C3Z4R

Karvės (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

Robotais melžiamos karvės

1 ir daugiau

 

 

 

 

13.

C6Z4R

Karvės (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

Robotais melžiamos karvės

1 ir daugiau

 

 

 

 

14.

C3T4

Melžiamos avys, ožkos (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

1 ir daugiau

 

15.

Grynaveisliai

mėsinių veislių galvijai

Įvertinimas pagal raumenų išsivystymą ir riebalų išsidėstymą

 

 

 

 

Grynaveislių mėsinių veislių galvijų bulių vertinimas pagal palikuonis

 

 

 

 

 

Mėsinių veislių galvijų svėrimas

Svėrimas atliekamas laikytojo svarstyklėmis

 

 

 

 

Svėrimas atliekamas paslaugos teikėjo svarstyklėmis

 

 

 

 

 

16.

Grynaveislių pieninių veislių galvijų bulių genetinis vertinimas

 

 

 

 

17.3.

Grynaveislių mėsinių veislių avinų vertinimas pagal palikuonis

 

 

 

 

18.5.

Mokėtina suma, Eur

 

Pastabos: Pažyma pateikiama Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai raštu ir el. paštu [email protected].

Pažymoje pateikiamas tiriamųjų ūkinių gyvūnų skaičius pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenis.

Pagalbos suma*  – prašoma pagalbos suma už tiriamąjį ūkinį gyvūną  neturi viršyti Taisyklėse nustatyto maksimalaus pagalbos dydžio.

 

Išmokos kodas – 78330

(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas, pavardė)

 

A.  V.

 

 

 

Pagalbos veislininkystei taisyklių

3 priedas

 

(Pažymos apie tirtas kiaules ir lėšų poreikį forma)

__________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

PAŽYMA

APIE 20 M. MĖN. TIRTAS KIAULES IR LĖŠŲ POREIKĮ

 

____________ Nr.

(data)

Įmonės rekvizitai:

Įmonės kodas:

Banko kodas:

Atsiskaitomosios sąsk. Nr.:

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

Eil.

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Paslaugos kaina už tirtą kiaulę

Eur už vnt.

(100 proc.)

Pagalbos suma*  už tirtą kiaulę, Eur /už vnt.

(70 proc.)

Tirtų kiaulių skaičius, vnt.

Lėšų poreikis, Eur

1.

Veislinės kiaulės raumeningumo išmatavimas ultragarso aparatu

 

 

 

 

2.

Veislinės kiaulės įvertinimas

 

 

 

 

3.

Kuilio įvertinimas pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes

 

 

 

 

4.

Paršavedės įvertinimas pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes

 

 

 

 

5.

Kiaulės mėsos kokybės nustatymas

 

 

 

 

Mokėtina suma, Eur

 

 

Pastabos: Pažyma pateikiama Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai raštu ir el. paštu  [email protected]. 

Pagalbos suma*  – prašoma pagalbos suma už tirtą kiaulę neturi viršyti Taisyklėse nustatyto maksimalaus pagalbos dydžio.

 

Išmokos kodas – 78330

(Įmonės vadovas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

 

Rengėjo nuoroda:

Vardas ir pavardė, tel. Nr., el. p.)

 

Pagalbos veislininkystei taisyklių

4 priedas

 

(Pažymos apie atliktą grynaveislių veislinių gyvūnų genetinį vertinimą ir lėšų poreikį forma)

 

________________________________________________________________

(pripažintos grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos pavadinimas)

 

 

PAŽYMA

APIE 20....... M. ............ MĖNESĮ / KETVIRTĮ / METAIS ATLIKTĄ GRYNAVEISLIŲ VEISLINIŲ GYVŪNŲ GENETINĮ VERTINIMĄ IR LĖŠŲ POREIKĮ

(nereikalingą išbraukti)                           

____________ Nr.

(data)

Įmonės rekvizitai:

Įmonės kodas:

Banko kodas:

Atsiskaitomosios sąsk. Nr.:

 

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

Eil.

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Paslaugos kaina už

veislinio ūkinio gyvūno genetinį vertinimą,

Eur už vnt.

(100 proc.)

Pagalbos suma* už veislinio ūkinio gyvūno genetinį vertinimą, Eur už vnt.

(70 proc.)

Įvertintų ūkinių gyvūnų / varžybų skaičius, vnt.

Lėšų poreikis, Eur

1.

Pieninių veislių galvijas

 

 

 

 

2.

Mėsinių veislių galvijas

 

 

 

 

3.

Veislinė avis

 

 

 

 

4.

Veislinė ožka

 

 

 

 

5.

Veislinis triušis

 

 

 

 

6.

Veislinis kailinis žvėrelis

 

 

 

 

7.

Vištinė žąsis

 

 

 

 

8.

Veislinio arklio žymių aprašymas ir registravimas

 

 

 

 

9.

Kompleksinis arklių vertinimo renginys

 

 

 

 

10.

Konkūro varžybos

 

 

 

 

11.

Dailiojo jojimo varžybos

 

 

 

 

12.

Trikovės varžybos

 

 

 

 

13.

Ištvermės jojimo varžybos

 

 

 

 

14.

Važiavimo kinkiniais varžybos

 

 

 

 

15.

Ristūnų žirgų lenktynės

 

 

 

 

16.

Lygiosios lenktynės

 

 

 

 

Mokėtina suma, Eur

 

 

Pastabos: Pažyma pateikiama Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai raštu ir el. paštu [email protected].

Pagalbos suma*  – prašoma pagalbos suma už grynaveislio veislinio gyvūno genetinį vertinimą neturi viršyti Taisyklėse nustatyto  maksimalaus pagalbos dydžio.

 

Išmokos kodas 24081

 

(Įmonės (organizacijos) vadovas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

 

(Rengėjo nuoroda:

Vardas ir pavardė, tel. Nr., el. p.)

 

 

Pagalbos veislininkystei taisyklių

5 priedas

 

(Pažymos apie grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų  rengimo ir tvarkymo administracines išlaidas ir lėšų poreikį forma)

 

 

_____________________________________________________________

(veisimo organizacijos pavadinimas)

 

PAŽYMA

APIE 20...... M. ........... MĖNESĮ / KETVIRTĮ / METAIS  GRYNAVEISLIŲ VEISLINIŲ GYVŪNŲ KILMĖS KNYGŲ RENGIMO IR TVARKYMO ADMINISTRACINES IŠLAIDAS IR LĖŠŲ POREIKĮ

(nereikalingą išbraukti)                                                                                      

 

____________ Nr.

(data)

 

Įmonės rekvizitai:

Įmonės kodas:

Banko kodas:

Atsiskaitomosios sąsk. Nr.:

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

 

Pagalbos suma administracinėms išlaidoms grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygoms rengti ir tvarkyti, Eur už vnt.

Įrašyta į kilmės knygą grynaveislių veislinių gyvūnų per mėnesį / ketvirtį / metus, vnt.

 

Lėšų poreikis, Eur

 

 

 

Mokėtina suma, Eur

 

 

Pastaba. Pažyma pateikiama Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai raštu ir el. paštu [email protected].

Išmokos kodas 24082

 

(Veisimo organizacijos vadovas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

 

(Rengėjo nuoroda:

Vardas ir pavardė, tel. Nr., el. p.)

 

 

Pagalbos veislininkystei

taisyklių

6 priedas

 

Pagalba už pieninių veislių gyvulių produktyvumo tyrimus, atliktus pieninių veislių galvijų ir (ar ) pieninių veislių avių, ir (ar) pieninių veislių ožkų produktyvumo tyrimų vykdytojų

 

Tiriamieji pieninių veislių gyvuliai

Tyrimų metodai

Pieno kiekio ir sudėties apskaitos būdai

Bandoje tiriamųjų pieninių veislių gyvulių skaičius,

vnt.

Pagalbos suma, 70 proc. paslaugos įkainio vienam gyvuliui, skiriant ne daugiau kaip

Eur

Karvės

A

T4

1–10

24,90

11–20

23,39

21–50

22,36

51–100

21,24

101 ir daugiau

20,44

E4

1 ir daugiau

22,84

C3

T4

1–10.

12,08

11–50

12,02

51–100

11,83

101 ir daugiau

11,51

E4

1 ir daugiau

12,60

C6

T4

1–10

10,09

11–50

10,06

51–100

9,86

101 ir daugiau

9,11

C6

E4

1 ir daugiau

9,46

Karvės, kurių bandose įdiegta bandos valdymo sistema NKS (nebrūkšnine kodų sistema)

C3

T4

1 ir daugiau

10,82

E4

1 ir daugiau

11,32

C6

T4

1 ir daugiau

7,59

E4

1 ir daugiau

9,64

Karvės, melžiamos robotais

A

Z4R

1 ir daugiau

19,66

C3

Z4R

1 ir daugiau

10,82

C6

Z4R

1 ir daugiau

7,59

Tiriamieji pieninių veislių gyvuliai

Tyrimų metodai

Pieno kiekio ir sudėties apskaitos būdai

Bandoje tiriamųjų pieninių veislių gyvulių skaičius,

vnt.

Pagalbos suma, iki 70 proc. apskaičiuoto įkainio vienam gyvuliui per metus,

Eur

Ožkavedės ir melžiamos ėriavedės

C3

T4

1 ir daugiau

10,33

 

__________________________________

 

Pagalbos veislininkystei taisyklių

7 priedas

 

 

(Paraiška apie galutinius pagalbos gavėjus pagal Pagalbos veislininkystei taisykles forma)

 

__________________________________________________________________________

(pareiškėjo vardas, pavardė / įmonės pavadinimas, asmens / įmonės kodas)

 

 

GALUTINIŲ PAGALBOS GAVĖJŲ PARAIŠKA GAUTI PAGALBĄ PAGAL PAGALBOS VEISLININKYSTEI TAISYKLES

________________

(pildymo data)

 

1. Galutinio pagalbos gavėjo duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekvizitai

 

Galutinis pagalbos gavėjas (vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas)

 

 

 

Teisinė forma (pildo juridiniai asmenys)

 

 

 

Įmonės kodas/ asmens kodas

 

 

 

Adresas:

 

gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

El. p. adresas

 

 

 

Vadovo vardas, pavardė, tel. Nr.

 

 

 

Sutinku visą man siunčiamą informaciją gauti el. paštu

 

□ Taip

 

□ Ne

 

Pagal 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 193, p. 1), I priedo nuostatas atitinku apibrėžtį

 

Labai mažas, mažas arba vidutinis ūkio subjektas (ūkio subjektas, kuriame dirba mažiau kaip 250 asmenų ir kurio metinė apyvarta ir (arba) bendra metinė balanso suma neviršija 50 mln. Eur)

 

 

Didelis ūkio subjektas (ūkio subjektas, kuriame dirba 250 ir daugiau asmenų, ir kurio metinė apyvarta ir (arba) bendra metinė balanso suma viršija 50 mln. Eur)

 

 

 

 

 

2. Informacija apie priemonę arba veiklą, kuriems prašoma pagalbos

 

 

Priemonės arba veiklos, kuriems prašoma pagalbos, aprašymas

 

 

 

 

 

Planuojama priemonės, kuriai prašoma pagalbos, įgyvendinimo pradžia

 

201_________________________________d.

 

Planuojama priemonės, kuriai prašoma pagalbos, įgyvendinimo pabaiga

 

201_________________________________d.

 

Planuojama priemonės, kuriai prašoma pagalbos, įgyvendinimo vieta

 

 

 

Prašomos pagalbos rūšis

 

subsidijuojamos paslaugos

 

Preliminari prašomos pagalbos vertė (renginio organizatoriaus duomenimis), Eur

 

 

 

 

 

3. Tinkamos finansuoti išlaidos (pildoma, kai pagalbos kreipiamasi konkursų, prekybos mugių ir (arba) parodų, skirtų ūkinių gyvūnų veislininkystei populiarinti, organizavimui ir dalyvavimui jose)

 

 

Pažymėti tinkamą

1. Dalyvavimo mokesčiai

2. Kelionės išlaidos ir gyvūnų vežimo išlaidos

3. Išlaidos leidiniams ir interneto svetainėms, kuriose skelbiama apie renginį

4. Parodoms skirtų patalpų bei stendų nuomos ir jų sumontavimo ir išmontavimo išlaidos

5. Išlaidos prizams (ne daugiau kaip 300 Eur vienam prizui, skirtam konkurso nugalėtojui)

 

4. Galutinio pagalbos gavėjo deklaracija

 

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad:

1. Užsiimu pirmine žemės ūkio produktų gamyba.

2. Nesu sunkumų patirianti įmonė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnio 14 punkte.

3. Nesu gavęs neteisėtos pagalbos, kuri buvo suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba esu sugrąžinęs visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

4. Nesu gavęs pagalbos toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms iš kitų nacionalinių ir (ar) Europos Sąjungos programų ir (ar) priemonių.

 

5. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Nacionalinė mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų pateikimą Agentūrai laiku

6. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais.

7. Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą.

8. Esu informuotas (-a), kad duomenų valdytoja yra Agentūra.

9. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad paramos paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys ir kiti duomenys yra apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gauna mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenis ir kitus duomenis iš kitų fizinių/ juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.

10. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

11. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams.

12. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

...................

(pareigos)

.................................................

(parašas)

A. V.

.................................................

(vardas, pavardė)

______________

 

Pagalbos veislininkystei taisyklių

8 priedas

 

 

GALUTINIŲ PAGALBOS GAVĖJŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Juridinio asmens pavadinimas / Fizinio asmens vardas ir pavardė  

Kodas / asmens kodas

Juridinio asmens teisinė forma

Pagalbos suma (Eur)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patvirtinu, kad sąraše nurodyti galutiniai pagalbos gavėjai:

1.    Užsiima pirmine žemės ūkio produktų gamyba.

2.    Nėra sunkumų patiriančios įmonės (subjektai), kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnio 14 punkte.

3.    Yra mažos arba vidutinės įmonės (subjektai), kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priede.

4.    Nėra gavęs pagalbos, kuri suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba jis yra sugrąžinęs visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

5.    Nėra gavę pagalbos toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms iš kitų nacionalinių ir (ar) Europos Sąjungos programų ir (ar) priemonių.

 

 

 

...................

(pareigos)

.................................................

(parašas)

A. V.

.................................................

(vardas, pavardė)