LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI NR. 04.1.1-LVPA-V-114-01-0001, FINANSUOJAMAM PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ ĮGYVENDINIMO 04.1.1-LVPA-V-114 PRIEMONĘ „ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS NAMŲ ŪKIUOSE“

 

2020 m. gegužės 18 d. Nr. 1-126

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.11 papunkčiu, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 196.1 papunkčiu ir 206 punktu ir atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros 2020 m. gegužės 15 d. raštu Nr. R4-2424 „Dėl projekto „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas“, projekto kodas Nr. 04.1.1-LVPA-V-114-01-0001, papildomo finansavimo“ pateiktą išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą:

1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytam projektui papildomą nustatyto dydžio finansavimą iš 2014−2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonei „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ numatytų lėšų.

2. I n f o r m u o j u, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                     Žygimantas Vaičiūnas

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2020 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 1-126

priedas

 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 

 

Eil. Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

Iš kurio: valstybės pagalba iki, Eur:

Iš kurio: de minimis pagalba iki, Eur:

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

1.

04.1.1-LVPA-V-114-01-0001

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

288779560

Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas

2 830 206,00

0,00

0,00

2 830 206,00

0,00

 

______________________________