LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS ĮSTATYMO NR. IX-987 2 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. birželio 29 d. Nr. XIV-461

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Papildyti 2 straipsnį 27 dalimi:

27. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatyme.“

 

2 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Papildyti 13 straipsnį 5 dalimi:

5. Siekdama sustiprinti žemės ūkio veiklos subjektų, parduodančių žalią pieną, derybines galias ir didinti pieno rinkos skaidrumą, valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras turi teisę iš ūkio subjektų, teisės aktų nustatyta tvarka registruotų žalio pieno supirkimo ir (ar) perdirbimo veiklai plėtoti (toliau – žalio pieno pirkėjas), rinkti ir skelbti informaciją apie vidutines kalendorinio mėnesio žalio pieno pirkimo kainas pagal kiekvieną žalio pieno pirkėją, jas išskiriant pagal žalio pieno pristatymo būdą (žalias pienas pristatomas į žalio pieno supirkimo punktą, žalias pienas paimamas tiesiogiai iš žemės ūkio veiklos subjekto ūkio, žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę) ir (ar) pagal iš žemės ūkio veiklos subjekto perkamo žalio pieno kiekį. Šios informacijos rinkimo, naudojimo ir viešinimo tvarką nustato žemės ūkio ministras.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. rugpjūčio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras iki 2021 m. liepos 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda