Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PASVALIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITAI

 

2019 m. kovo 20 d.     Nr. T1-39

Pasvalys

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 3 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 5 ir 8 dalimis, 11 straipsniu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsniu, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 20019 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-86 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-93 redakcija), 230 ir 231 punktais, viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro įstatų, patvirtintų Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. T1-164 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-272  redakcija), 20.10 ir 29.9 punktais, atsižvelgdama į nepriklausomo auditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Audito nauda“ 2019 m. kovo 6 d. išvadą, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2018 metų finansinių atskaitų rinkinį (pridedama).

2. Pritarti viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Gintautas Gegužinskas