LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-1374 41 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. lapkričio 3 d. Nr. XII-2709

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 41 straipsnio 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) įstatymų nustatyta tvarka surašyti administracinių nusižengimų protokolus;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė