VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRANEŠIMŲ APIE GYVŪNŲ UŽKREČIAMĄSIAS LIGAS TEIKIMO EUROPOS KOMISIJAI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 17 d. Nr. B1-1115

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 14 punktu ir įgyvendindamas 1982 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 82/894/EEB dėl pranešimo apie gyvūnų ligas Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 5 tomas, p. 191) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2012/737/ES (OL 2012 L 329, p. 19):

1. Tvirtinu pridedamą Pranešimų apie gyvūnų užkrečiamąsias ligas teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašą.

2. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 18 d. įsakymą Nr. B1-366 „Dėl Pranešimų apie gyvūnų ligas teikimo Europos Bendrijų Komisijai taisyklių patvirtinimo“.

3. Pavedu įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Skubios veiklos skyriui.

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                                    Jonas Milius


 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus  2015 m. gruodžio 17 d.

įsakymu Nr. B1-1115

 

PRANEŠIMŲ APIE GYVŪNŲ užkrečiamąsias LIGAS TEIKIMO EUROPOS KOMISIJAI TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pranešimų apie gyvūnų užkrečiamąsias ligas teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pranešimų apie gyvūnų užkrečiamųjų ligų, nurodytų Aprašo priede, protrūkius ir atvejus ir apie veterinarinių apribojimų, kurie buvo taikomi Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl Aprašo priede nurodytų gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių ir atvejų, panaikinimą (toliau – pranešimai) teikimo Europos Komisijai (toliau – Komisija) tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Antrinis gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkis – gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkis, epizootiškai susijęs su pirminiu gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkiu, nustatytu toje pačioje Lietuvos Respublikos apskrityje.

2.2. Gyvūnų laikymo vieta – pastatas arba tuo atveju, kai gyvūnai laikomi lauke, bet kuri vieta, kur gyvūnai yra laikomi, auginami ir prižiūrimi.

2.3. Gyvūnų užkrečiamosios ligos atvejis – oficialiai patvirtintas gyvo ar nugaišusio gyvūno ligos, įrašytos į Gyvūnų užkrečiamųjų ligų, apie kurių pasireiškimą būtina pranešti Europos Komisijai ir Europos Sąjungos valstybėms narėms, sąrašą, pasireiškimas.

2.4. Gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkispadėtis, kai gyvūnų laikymo vietoje oficialiai patvirtinami vienas ar daugiau gyvūnų  užkrečiamosios ligos atvejų.

2.5. Pirminis gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkis – gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkis, pasireiškęs pirmą kartą arba epizootiškai nesusijęs su ankstesniu ar ankstesniais gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkiais, nustatytais toje pačioje ar kitoje Lietuvos Respublikos apskrityje.

3. Pranešimai teikiami Komisijai  ir Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėms narėms nepažeidžiant specialiųjų teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolę, nuostatų.

 

II SKYRIUS

PRANEŠIMŲ EUROPOS KOMISIJAI TEIKIMO TVARKA

 

4. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) per 24 valandas turi pranešti Komisijai ir ES valstybėms narėms apie Aprašo priede nurodytų gyvūnų užkrečiamųjų ligų pirminius protrūkius, nustatytus Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir apie veterinarinių apribojimų, kurie buvo taikomi Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl Aprašo priede nurodytų gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių, panaikinimą, likvidavus paskutinį gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkį.

5. VMVT, nepažeisdama specialiųjų teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolę, nuostatų, turi kiekvienos savaitės pirmąją darbo dieną pateikti Komisijai pranešimą apie Lietuvos Respublikoje nustatytus antrinius gyvūnų užkrečiamųjų ligų, nurodytų Aprašo priede, protrūkius. Pranešime pateikiami nuo pirmadienio iki sekmadienio (imtinai) surinkti duomenys.

6. Esant klasikinio kiaulių maro atvejui ar klasikinio kiaulių maro protrūkiui, pranešimas teikiamas Komisijai vadovaujantis Klasikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 283 „Dėl Klasikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimų patvirtinimo“.

7. Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. B1-349 „Dėl Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimai), ir Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. B1-208 „Dėl Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimai), nurodytu epizootiniu ar laboratoriniu tyrimu nustačius pirminį enzootinės galvijų leukozės (toliau – EGL), galvijų bruceliozės (toliau – galvijų BRC) ar galvijų tuberkuliozės (toliau –  galvijų TBC) protrūkį ar šių ligų sukėlėją oficialiai neužkrėstoje EGL, galvijų BRC ar TBC bandoje ir ožkų ar avių bruceliozės (išskyrus Brucella ovis) (toliau – ožkų ar avių BRC) protrūkį ar šios ligos sukėlėją oficialiai avių ar ožkų BRC neužkėstoje laikymo vietoje, ne vėliau kaip per savaitę pranešimas kaip apie pirminį gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkį teikiamas Komisijai ir ES valstybėms narėms.

Šiame Aprašo punkte nustatyta tvarka teikiami pranešimai Komisijai ir ES valstybėms narėms ir tuo atveju, kai dėl nurodyto tyrimo rezultatų panaikinamas oficialiai EGL, galvijų BRC ar TBC neužkrėstos bandos ar oficialiai avių ar ožkų BRC neužkėstos laikymo vietos statusas, kai Lietuvos Respublikos teritorija ar jos dalys yra pripažintos oficialiai neužkrėstomis šiomis ligomis, kaip nustatyta Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimuose ir Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimuose.

8. Pranešimas apie kitus Aprašo 7 punkte nurodytų ligų protrūkius arba šių ligų sukėlėjo nustatymą gyvam ar nugaišusiam gyvūnui, arba apie neužkrėstos šiomis ligomis bandos ar laikymo vietos statuso panaikinimą bandoms ar laikymo vietoms, jeigu Lietuvos Respublikos teritorija ar jos dalys yra pripažintos oficialiai neužkrėstomis šiomis ligomis, kaip nustatyta Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimuose ir Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimuose, Komisijai ir ES valstybėms narėms teikiamas kaip apie antrinius šių ligų protrūkius, vadovaujantis Aprašo 5 punktu.

9. Pranešimas apie antrinius EGL, galvijų BRC, galvijų TBC ir ožkų ar avių BRC protrūkius Komisijai ir ES valstybėms narėms teikiamas kas mėnesį.

10. Nustačius galvijų TBC, galvijų BRC ir avių ar ožkų BRC, pranešime turi būti nurodoma ligos sukėlėjo rūšis, jeigu sukėlėjas yra žinomas.

11. Nustačius Aprašo priedo II skyriuje nurodytas akvakultūros gyvūnų ligas:

11.1. pranešimas kaip apie pirminį akvakultūros gyvūnų egzotinių ar neegzotinių ligų protrūkį Komisijai ir ES valstybėms narėms teikiamas, jei Lietuvos Respublikos teritorija, zona ar akvakultūros gyvūnų laikymo vietų grupė yra neužkėstos šiomis ligomis, kaip nustatyta Veterinarijos reikalavimuose akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, vandens gyvūnų ligų prevencijai ir valstybinei veterinarinei kontrolei, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. B1-246 „Dėl Veterinarijos reikalavimų akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, vandens gyvūnų ligų prevencijai ir valstybinei veterinarinei kontrolei patvirtinimo“;

11.2. pranešimas apie kitus, nei nurodyti Aprašo 11.1 papunktyje, akvakultūros gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkius Komisijai ir ES valstybėms narėms teikiamas kaip apie antrinius akvakultūros gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkius, vadovaujantis Aprašo 5 punktu;

11.3. pranešimas apie antrinį akvakultūros gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkį Komisijai ir ES valstybėms narėms teikiamas kas mėnesį. Tokiu atveju pranešime nurodomi zonos ar akvakultūros gyvūnų laikymo vietų grupės pavadinimas ir protrūkio epizootiniai duomenys.

12. Jei per pranešimui pateikti nustatytą laikotarpį nėra antrinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių, pranešimo teikti Komisijai ir ES valstybėms narėms nereikia. 

 

 

III SKYRIUS

PRANEŠIMUOSE TEIKIAMA INFORMACIJA

 

13. Aprašo II skyriuje nurodytuose pranešimuose turi būti pateikiama ši epizootinė informacija:

13.1. pranešimo išsiuntimo data;

13.2. pranešimo išsiuntimo laikas;

13.3. gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkio kilmės šalis;

13.4. gyvūnų užkrečiamosios ligos pavadinimas ir viruso tipas, jei reikia;

13.5. gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkio numeris;

13.6. gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkio pobūdis;

13.7. antrinio gyvūnų ligos protrūkio, epizootiškai susijusio su pirminiu gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkiu, numeris;

13.8. apskritis, kurioje yra gyvūnų laikymo vieta ar kurioje nustatytas pirminis ar antrinis gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkis, ir gyvūnų laikymo vietos geografinė padėtis;

13.9. kita (-os) apskritis (-ys), kuriai (-ioms) taikomi apribojimai;

13.10. gyvūnų užkrečiamosios ligos patvirtinimo data;

13.11. gyvūnų užkrečiamosios ligos įtarimo data;

13.12. numanoma pirmojo užsikrėtimo gyvūnų užkrečiamąja liga data;

13.13. gyvūnų užkrečiamosios ligos kilmė;

13.14. VMVT taikyti veterinariniai apribojimai;

13.15. gyvūnų laikymo vietoje esančių užkrečiamajai ligai imlių gyvūnų skaičius (galvijų, kiaulių, avių, ožkų, paukščių, arklinių šeimos gyvūnų, laukinių gyvūnų; susirgus akvakultūros gyvūnams, turi būti nurodytas užkrečiamajai ligai imlių gyvūnų svoris arba skaičius, padaugintas iš 1 000; susirgus bitėms, turi būti nurodytas avilių, kuriuose laikomos bitės gali užsikrėsti, skaičius);

13.16. gyvūnų laikymo vietoje gyvūnų užkrečiamąja liga užsikrėtusių ir sergančių gyvūnų skaičius (galvijų, kiaulių, avių, ožkų, paukščių, arklinių šeimos gyvūnų, laukinių gyvūnų; susirgus akvakultūros gyvūnams, turi būti nurodytas sergančių gyvūnų svoris arba skaičius, padaugintas iš 1 000; susirgus bitėms, turi būti nurodytas avilių, kuriuose laikomos bitės yra užsikrėtusios, skaičius);

13.17. gyvūnų laikymo vietoje nugaišusių gyvūnų skaičius (galvijų, kiaulių, avių, ožkų, paukščių, arklinių šeimos gyvūnų, laukinių gyvūnų; susirgus akvakultūros gyvūnams, turi būti nurodytas nugaišusių gyvūnų svoris arba skaičius, padaugintas iš 1 000);

13.18. nužudytų gyvūnų skaičius (galvijų, kiaulių, avių, ožkų, paukščių, arklinių šeimos gyvūnų, laukinių rūšių gyvūnų; susirgus akvakultūros gyvūnams (tik žuvims ir vėžiagyviams), turi būti nurodytas nužudytų gyvūnų svoris arba skaičius, padaugintas iš 1 000);

13.19. sunaikintų skerdenų skaičius (galvijų, kiaulių, avių, ožkų, paukščių, arklinių šeimos gyvūnų, laukinių gyvūnų; susirgus akvakultūros gyvūnams, turi būti nurodytas pašalintų ir sunaikintų gyvūnų svoris arba skaičius, padaugintas iš 1 000; susirgus bitėms, turi būti nurodytas sunaikintų avilių skaičius);

13.20. numatoma galutinė gyvūnų nužudymo data;

13.21. numatoma galutinė gyvūnų sunaikinimo data.

14. Jei nustatomas klasikinis kiaulių maras, Komisijai ir ES valstybėms narėms teikiama Aprašo 13 punkte nurodyta ir ši papildoma informacija:

14.1. atstumas nuo užkrėstos (-ų) kiaulių laikymo vietos (-ų) iki artimiausios (-ių) kiaulių laikymo vietos (-ų);

14.2. užkrėstose kiaulių laikymo vietose laikomų kiaulių skaičius ir rūšis (veislinės, penimos ir paršeliai iki 3 mėnesių amžiaus);

14.3. užkrėstose kiaulių laikymo vietose laikomų klasikiniu kiaulių maru užsikrėtusių ir sergančių kiaulių skaičius ir rūšis (veislinės, penimos ir paršeliai iki 3 mėnesių amžiaus);

14.4. diagnozės nustatymo metodas;

14.5. jei klasikinis kiaulių maras patvirtintas ne kiaulių laikymo vietoje, nurodoma, kur VMVT jį patvirtino (skerdykloje ar transporto priemonėje);

14.6. ar pirminis klasikinio kiaulių maro atvejis patvirtinamas šernams neužkrėstuose plotuose, kuriuose netaikomi apribojimai dėl šios ligos.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Apraše nurodyti pranešimai Komisijai ir ES valstybėms narėms teikiami elektroninėmis priemonėmis.

16. Siekiant likviduoti gyvūnų užkrečiamąsias ligas ir (arba) suderinti gyvūnų ligų profilaktikos priemones, pranešimai apie gyvūnų užkrečiamųjų ligų atvejus ir protrūkius gali būti teikiami kitoms Lietuvos Respublikos, trečiųjų šalių institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms.

 

_________________


 

Pranešimų apie gyvūnų užkrečiamąsias

ligas teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo

priedas

 

GYVŪNŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ, APIE KURIŲ PASIREIŠKIMĄ BŪTINA PRANEŠTI EUROPOS KOMISIJAI IR EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖMS NARĖMS, SĄRAŠAS

 

I SKYRIUS

SAUSUMOS GYVŪNŲ LIGOS

 

1.    Afrikinė arklių liga;

2.    Afrikinis kiaulių maras;

3.    Juodligė;

4.    Paukščių gripas (labai patogeniško paukščių gripo atvejai naminiams, laukiniams, laikomiems nelaisvėje, ir laukiniams paukščiams, mažai patogeniško paukščių gripo atvejai naminiams paukščiams ir nelaisvėje laikomiems laukiniams paukščiams);

5.    Mėlynojo liežuvio liga;

6.    Galvijų spongiforminė encefalopatija;

7.    Klasikinis kiaulių maras;

8.    Infekcinė galvijų pleuropneumonija;

9.    Kergimo liga.

10.  Šių tipų arklių encefalitai: Rytų arklių encefalomielitas, japoniškasis encefalitas, Venesuelos arklių encefalomielitas, Vakarų Nilo karštinė, Vakarų arklių encefalomielitas;

11.  Infekcinė arklių anemija;

12.  Snukio ir nagų liga;

13.  Įnosės;

14.  Žvynelinė liga;

15.  Niukaslo liga;

16.  Smulkiųjų atrajotojų maras;

17.  Pasiutligė;

18.  Rifto slėnio karštligė;

19.  Galvijų maras;

20.  Avių ir ožkų raupai;

21.  Bitinis žvilgvabalis (Aetina tumida);

22.  Kiaulių vezikulinė liga;

23.  Trapilaeps erkės;

24.  Vezikulinis stomatitas;

25.  Galvijų bruceliozė;

26.  Galvijų tuberkuliozė;

27.  Enzootinė galvijų leukozė;

28.  Ožkų ir avių bruceliozė (išskyrus Brucella ovis).

 

II SKYRIUS

AKVAKULTŪROS GYVŪNŲ LIGOS

 

1.    Epizootinė hematopoetinė nekrozė;

2.    Infekcinė hematopoetinė nekrozė;

3.    Infekcinė lašišų anemija;

4.    Perkinozės infekcija (Perkinsus marinus);

5.    Microcytos mackini infekcija;

6.       Marteiliozės (Marteilia refringens) infekcija;

7.       Bonamiozės (Bonamia ostreae ir Bonamia exitiosa) infekcija;

8.       Koi herpeso viruso infekcija;

9.       Taura sindromas;

10.     Virusinė hemoraginė septicemija;

11.     Baltmė (vitiligas);

12.     Geltongalvių (angl. k. Yellowhead) liga.

__________________