LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ATRANKOS IR ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 11 d. Nr. 1V-992

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, pavirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 7.11.1 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisykles (pridedama).

2. P a v e d u Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentui teikti paaiškinimus dėl šio įsakymo 1 punkte patvirtinto aprašo.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                    Saulius Skvernelis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2015 m. gruodžio 11 d.

įsakymu Nr. 1V-992

 

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ATRANKOS IR ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato vietos plėtros strategijų, parengtų pagal Vietos plėtros strategijų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – vietos plėtros strategijos), atrankos ir įgyvendinimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320) (toliau – reglamentas Nr. 1303/2013), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 (OL 2013, L 347, p. 470) (toliau – reglamentas Nr. 1304/2013), Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 2014LT16M8PA001, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėmis, pavirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklės), Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklės), 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa), 2014–2020  metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonės „Vietos plėtros strategijų rengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 1V-402 „Dėl 2014–2020  metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonės „Vietos plėtros strategijų rengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės).

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia reglamentas Nr. 1303/2013, reglamentas Nr. 1304/2013, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklės, Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklės.

 

II SKYRIUS

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ TVIRTINIMAS, ĮGYVENDINIMAS, VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ SĄRAŠŲ SUDARYMAS IR TVIRTINIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS STRATEGIJAS TVIRTINIMUI

 

4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui įsakymu nustačius vietos plėtros strategijų atrankos pradžią, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Ministerija) skelbia kvietimą teikti vietos plėtros strategijas tvirtinimui (toliau – kvietimas tvirtinimui). Likus nepanaudotų lėšų vietos plėtros strategijoms finansuoti, Ministerija gali skelbti papildomą kvietimą tvirtinimui. Kvietimas tvirtinimui skelbiamas Ministerijos interneto svetainėje www.vrm.lt.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ TEIKIMAS IR TIKSLINIMAS

 

5. Miesto vietos veiklos grupės (toliau – miesto VVG) vietos plėtros strategijas Ministerijai pateikia registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikia asmeniškai iki 2016 m. vasario 15 d. šiuo adresu: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius.

6. Vietos plėtros strategiją asmeniškai gali pateikti visuotinio miesto VVG narių susirinkimo arba kolegialaus valdymo organo, jeigu jam visuotinis narių susirinkimas yra suteikęs šią teisę, įgaliotas asmuo (toliau – įgaliotas asmuo).

7. Miesto VVG Ministerijai kartu su vietos plėtros strategija pateikia visuotinio miesto VVG narių susirinkimo arba kolegialaus valdymo organo, jeigu jam visuotinis narių susirinkimas yra suteikęs šią teisę, sprendimo, kuriuo patvirtinta vietos plėtros strategija, kopiją ir dokumentus, patvirtinančius, kad vietos plėtros strategija patvirtinta Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių 25 punkto nustatyta tvarka.

8. Vietos plėtros strategija pateikiama su lydraščiu, kuriame miesto VVG turi nurodyti savo kontaktinę informaciją (įgalioto asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas). Pasikeitus lydraštyje nurodytai informacijai miesto VVG nedelsiant elektroniniu paštu arba raštu turi informuoti Ministeriją.

9. Jei miesto VVG nebuvo skirta parengiamoji parama vietos plėtros strategijos parengimo išlaidoms kompensuoti, miesto VVG kartu su Taisyklių 7 punkte nurodytais dokumentais Ministerijai turi pateikti Aprašo 41.2–41.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus.

10. Vietos plėtros strategija turi būti pateikta spausdintine forma (surinkta kompiuteriu). Ranka užpildyta vietos plėtros strategija atmetama. Turi būti pateikiamas vietos plėtros strategijos originalas, kurio pirmajame puslapyje aiškiai nurodoma ORIGINALAS. Kiekvienas vietos plėtros strategijos originalo lapas turi būti pasirašytas įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu (jei toks yra).

11. Vietos plėtros strategija turi būti parengta lietuvių kalba. Kita kalba parengta vietos plėtros strategija atmetama.

12. Jei po vietos plėtros strategijos užregistravimo Ministerijoje dienos, paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių negalimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimas ar pasikeitė vietos plėtros strategijoje pateikti duomenys, miesto VVG ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po vietos plėtros strategijos pateikimo Ministerijai dienos turi raštu informuoti Ministeriją apie aplinkybių pasikeitimą ir prireikus patikslinti duomenis. Jei miesto VVG per nustatytą terminą nepateikia Ministerijai patikslintų duomenų, Ministerija vertindama miesto VVG pateiktą vietos plėtros strategiją neatsižvelgia į miesto VVG pavėluotai pateiktus duomenis.

13. Vietos plėtros strategijos tikslinimas turi būti raštu suderintas su Ministerija. Miesto VVG Ministerijai pateikia motyvuotą siūlymą ir visuotinio jos narių susirinkimo arba kolegialaus valdymo organo, jeigu jam visuotinis narių susirinkimas yra suteikęs šią teisę, sprendimą dėl vietos plėtros strategijos tikslinimo. Ministerija per 5 darbo dienas raštu informuoja miesto VVG apie priimtą sprendimą.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES, NAUDOS IR KOKYBĖS KRITERIJAI

 

14. Administracinės atitikties kriterijai:

14.1. vietos plėtros strategija atitinka Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių 12–21 punktų reikalavimus;

14.2. pateiktos Taisyklių 7 punkte nurodytų dokumentų kopijos.

15. Vietos plėtros strategijos naudos ir kokybės kriterijai:

15.1. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimu siekiama gyventojų užimtumo miesto VVG veiklos teritorijoje skatinimo (skiriama iki 15 balų):

15.1.1. vietos plėtros strategijos veiksmams įgyvendinti suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 50 (skiriama 15 balų);

15.1.2. vietos plėtros strategijos veiksmams įgyvendinti suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 40 (skiriama 10 balų);

15.1.3. vietos plėtros strategijos veiksmams įgyvendinti suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 30 (skiriama 5 balai);

15.1.4. vietos plėtros strategijos veiksmams įgyvendinti suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius mažiau kaip 30 (skiriama 0 balų).

15.2. Vietos plėtros strategijos investavimo logika (skiriama iki 35 balų):

15.2.1. stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (toliau – SSGG) analizės stiprybės ir silpnybės išsamiai susietos su situacijos analizėje pateiktais statistiniais duomenimis (skiriama 3 balai);

15.2.2. miesto VVG teritorijos plėtros poreikiai išsamiai susieti su SSGG analizės išvadomis, miesto VVG teritorijos gyventojų poreikiais, aiški poreikių prioritetų nustatymo sistema (skiriama 4 balai);

15.2.3. pasirinkti tinkami vietos plėtros strategijos uždaviniai ir veiksmai identifikuotiems ir pasirinktiems miesto VVG teritorijos vietos plėtros poreikiams tenkinti (skiriama 20 balų);

15.2.4. suplanuotos lėšos vietos plėtros strategijos veiksmams yra pakankamos vietos plėtros strategijos tikslui pasiekti (skiriama 3 balai);

15.2.5. vietos plėtros strategijos pasiekimų rodikliai pagal konkrečius uždavinius yra realūs, suderinti su suplanuotomis lėšomis, vietos plėtros strategijos veiksmų plane nurodyti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo etapai pagrindžia jų pasiekiamumą (skiriama 5 balai).

15.3. vietos plėtros strategija parengta kelių miestų aglomeracijai (skiriama 10 balų);

15.4. vietos plėtros strategija prisideda prie integruotos teritorijos vystymo programos uždavinio įgyvendinimo, kuomet miesto VVG vykdo veiklą mieste (miestuose), kurie yra tikslinės arba pereinamojo laikotarpio teritorijos (skiriama 10 balų);

15.5. vietos plėtros strategija skirta daugiau nei vienai miesto VVG teritorijoje gyvenančiai tikslinei grupei (pavyzdžiui, neįgaliesiems, bedarbiams, ilgalaikiams bedarbiams, neaktyviems asmenims, ir pan.) (skiriama 10 balų);

15.6. vietos plėtros strategija skirta pabėgėlių socialinei integracijai (skiriama 10 balų);

15.7. per vietos plėtros strategijos veiksmus numatytas bendradarbiavimas su kitomis VVG (skiriama 5 balai);

15.8. vietos plėtros strategijoje numatytas didesnis nei 7,5 procentų savivaldybės biudžeto, kitų viešųjų lėšų ir (arba) privačių lėšų (toliau – nuosavos lėšos) prisidėjimas pagal Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių 20.1 punkte nurodytus finansavimo šaltinius (skiriama iki 5 balų):

15.8.1. numatytas didesnis nei 30 procentų nuosavų lėšų prisidėjimas (skiriama 5 balai);

15.8.2. numatytas didesnis nei 25 iki 30 procentų nuosavų lėšų prisidėjimas (skiriama 4 balai);

15.8.3. numatytas didesnis nei 20 iki 25 procentų nuosavų lėšų prisidėjimas (skiriama 3 balai);

15.8.4. numatytas didesnis nei 15 iki 20 procentų nuosavų lėšų prisidėjimas (skiriama 2 balai);

15.8.5. numatytas didesnis nei 7,5 iki 15 procentų nuosavų lėšų prisidėjimas (skiriama 1 balas).

16. Didžiausia galima vietos plėtros strategijai skirti balų suma – 100.

17. Mažiausia privaloma surinkti balų suma, kad vietos plėtros strategija būtų patvirtinta yra 70.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS VERTINIMAS

 

18. Vietos plėtros strategijos vertinimą atlieka Ministerijos Regioninės politikos departamentas.

19. Vietos plėtros strategijos turi būti įvertintos ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo vietos plėtros strategijos Ministerijoje gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas vidaus reikalų viceministro, atsakingo už regioninės plėtros politiką, sprendimu atsižvelgiant į gautų vietos plėtros strategijų skaičių.

20. Vietos plėtros strategijų vertinimas atliekamas pagal jų pateikimo Ministerijai datą ir laiką.

21. Vietos plėtros strategijų vertinimą sudaro du etapai:

21.1. vietos plėtros strategijos administracinės atitikties vertinimas;

21.2. vietos plėtros strategijos naudos ir kokybės vertinimas.

22. Vietos plėtros strategijos administracinės atitikties vertinimas atliekamas pagal Taisyklių 14 punkte nustatytus kriterijus.

23. Jeigu miesto VVG nebuvo skirta parengiamoji parama vietos plėtros strategijos parengimo išlaidoms kompensuoti, Ministerijos Regioninės politikos departamentas prieš atlikdamas Taisyklių 21 punkte nurodytus vertinimus įvertina, ar miesto VVG atitinka Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių 4 ir 5 punktų reikalavimus.

24. Ministerijos Regioninės politikos departamentas, atlikęs administracinės atitikties vertinimą, vietos plėtros strategijų, kurios atitinka Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių 4 ir 5 punkto reikalavimus ir administracinės atitikties kriterijus, atlieka vietos plėtros strategijų, naudos ir kokybės vertinimą.

25. Vietos plėtros strategijos naudos ir kokybės vertinimas atliekamas pagal Taisyklių 15 punkte nustatytus kriterijus.

26. Jeigu vietos plėtros strategijos naudos ir kokybės vertinimo metu nustatyta didžiausia galima vietos plėtros strategijos tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausias galimų skirti vietos plėtros strategijai finansavimo lėšų dydis yra mažesni už vietos plėtros strategijoje nurodytą tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir prašomą vietos plėtros strategijai skirti finansavimo lėšų dydį, Ministerijos Regioninės politikos departamentas raštu išsiunčia miesto VVG užklausimą ir siūlo įgyvendinti vietos plėtros strategiją už nustatyto dydžio skiriamų finansavimo lėšų sumą. Miesto VVG per 5 darbo dienas raštu informuoja Ministeriją apie priimtą sprendimą. Miesto VVG per 5 darbo dienas nepateikus Ministerijai atsakymo laikoma, kad miesto VVG atsisako įgyvendinti vietos plėtros strategiją.

27. Ministerijos Regioninės politikos departamentas, atlikęs Taisyklių 21 punkte nurodytus vertinimus, parengia ir teikia Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu sudarytam Jungtiniam vietos plėtros strategijų atrankos komitetui (toliau – Komitetas) vertinimo ataskaitą, kurioje nurodo:

27.1. bendrą informaciją apie 2014–2020  metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“ (toliau – Priemonė) ir kvietimą tvirtinimui;

27.2. informaciją apie vietos plėtros strategijas, kurias siūloma tvirtinti ir finansuoti, nurodant kiekvienai vietos plėtros strategijai Ministerijos siūlomą skirti lėšų sumą;

27.3. informaciją apie siūlomas nefinansuoti vietos plėtros strategijas;

27.4. informaciją apie teritoriškai persidengiančių vietos plėtros strategijų papildomumą ir sinergiją, nurodant dvigubo finansavimo prevencijos priemones.

28. Vietos plėtros strategija nefinansuojama, jeigu:

28.1. miesto VVG neatitinka Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių 4 ir 5 punktų reikalavimų;

28.2. vietos plėtros strategija neatitinka bent vieno iš Taisyklių 14 punkte nurodytų kriterijų;

28.3. vietos plėtros strategija įvertinta mažiau kaip 70 balų;

28.4. miesto VVG nesutinka įgyvendinti vietos plėtros strategijos už Ministerijos siūlomą skirti lėšų sumą.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ATRANKA IR SĄRAŠŲ SUDARYMAS

 

29. Vietos plėtros strategijas tvirtinimui atrenka Komitetas. Komiteto pirmasis posėdis turi įvykti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų Komiteto pirmininkui gavus Ministerijos Regioninės politikos departamento vertinimo ataskaitą.

30. Komitetas atrinkdamas vietos plėtros strategijas užtikrina vietos plėtros strategijų tarpusavio papildomumą, sinergiją ir dvigubo finansavimo prevenciją.

31. Komitetas, atsižvelgdamas į Ministerijos Regioninės politikos departamento pateiktą vertinimo ataskaitą, atrenka vietos plėtros strategijas ir sudaro vietos plėtros strategijų sąrašus:

31.1. siūlomų atrinkti ir finansuoti didžiųjų miestų vietos plėtros strategijų sąrašą;

31.2. siūlomų atrinkti ir finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą;

31.3. rezervinį vietos plėtros strategijų sąrašą;

31.4. siūlomų nefinansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą.

32. Komitetas per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 31.1–31.4 papunkčiuose nurodytų sąrašų sudarymo pateikia šiuos sąrašus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui.

33. Taisyklių 31.2 ir 31.3 papunkčiuose nurodyti vietos plėtros strategijų sąrašai sudaromi vietos plėtros strategijų surinktų balų mažėjimo tvarka (daugiausiai balų surinkusiai vietos plėtros strategijai suteikiama pirma vieta ir t. t.). Vietos plėtros strategijas įvertinus vienodu balų skaičiumi aukštesnė pozicija sąraše suteikiama tai vietos plėtros strategijai, kurios registravimo Ministerijoje data ir laikas yra pirmesnis.

34. Į Taisyklių 31.2 papunktyje nurodytą sąrašą įtraukiamos vietos plėtros strategijos, kurių įgyvendinimui pagal Priemonę pakanka lėšų.

35. Į Taisyklių 31.3 papunktyje nurodytą sąrašą įtraukiamos vietos plėtros strategijos, kurių įgyvendinimui pagal Priemonę lėšų nepakanka, surinktų balų mažėjimo tvarka. Skyrus Priemonei papildomą finansavimą vietos plėtros strategijos iš Taisyklių 31.3 papunktyje nurodyto sąrašo eilės tvarka perkeliamos į Taisyklių 31.2 papunktyje nurodytą sąrašą.

36. Vietos plėtros strategijos, atitinkančios bent vieną Taisyklių 28 punkte nurodytą sąlygą, įtraukiamos į Taisyklių 31.4 papunktyje nurodytą sąrašą.

37. Komitetas atlikdamas vietos plėtros strategijų atranką gali priimti sprendimą pasiūlyti miesto VVG patikslinti vietos plėtros strategiją ir nustatyti terminą patikslintai vietos plėtros strategijai pateikti. Apie šį Komiteto sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Komiteto sprendimo priėmimo Ministerijos Regioninės politikos departamentas raštu informuoja miesto VVG. Miesto VVG atsisakius patikslinti vietos plėtros strategiją pagal Komiteto sprendimą ar nepateikus patikslintos vietos plėtros strategijos per Komiteto nustatytą terminą, Komitetas vietos plėtros strategiją įtraukia į Taisyklių 31.4 papunktyje nurodytą sąrašą.

38. Komitetas nepritaręs Ministerijos Regioninės politikos departamento naudos ir kokybės vertinimo metu vietos plėtros strategijai skirtai balų sumai parengia išvadą dėl vertinimo tikslinimo ir grąžina vietos plėtros strategiją iš naujo vertinti Ministerijos Regioninės politikos departamentui.

39. Ministerijos Regioninės politikos departamentas per 10 darbo dienų atsižvelgia į Komiteto išvadoje dėl vertinimo tikslinimo pateiktas pastabas ir pasiūlymus. Ministerijos Regioninės politikos departamentas parengia vertinimo ataskaitą ir kartu su vietos plėtros strategija pateikia Komitetui pakartotinei vietos plėtros strategijų atrankai.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ SĄRAŠŲ TVIRTINIMAS

 

40. Taisyklių 31.1–31.4 papunkčiuose nurodytus sąrašus tvirtina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras.

41. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtinti Taisyklių 31.1–31.4 papunkčiuose nurodyti sąrašai su kiekvienai vietos plėtros strategijai skirta finansavimo lėšų suma skelbiami Ministerijos interneto svetainėje www.vrm.lt.

42. Patvirtinus Taisyklių 31.1–31.4 papunkčiuose nurodytus sąrašus Ministerija per 3 darbo dienas miesto VVG išsiunčia pranešimą apie priimtą sprendimą.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS KEITIMAS

 

43. Miesto VVG gali inicijuoti atrinktos finansuoti vietos plėtros strategijos keitimą. Vietos plėtros strategijos pakeitimus tvirtina visuotinis jos narių susirinkimas arba kolegialus valdymo organas, jeigu jam visuotinis narių susirinkimas yra suteikęs šią teisę. Prieš tvirtinant vietos plėtros strategijos pakeitimą turi būti atlikti veiksmai, nustatyti Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių 24 punkte. Vietos plėtros strategijos keitimas turi būti raštu suderintas su Ministerija.

44. Miesto VVG gali keisti vietos plėtros strategiją kai:

44.1. būtina keisti dėl teisės aktų, reglamentuojančių vietos plėtros strategijų įgyvendinimą, pakeitimų;

44.2. būtina keisti suplanuotų lėšų paskirstymą tarp vietos plėtros strategijos uždavinių ir veiksmo sričių;

44.3. būtina keisti didžiausią galimą ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų paramos sumą (toliau – paramos suma) vienam vietos plėtros strategijos veiksmui įgyvendinti pagal skirtingus vietos plėtros strategijos uždavinius;

44.4. būtina patikslinti vietos plėtros strategijos veiksmų sąrašą, siekiant įgyvendinti vietos plėtros strategijoje numatytus rodiklius.

45. Ministerija, gavusi vietos plėtros strategijos pakeitimą ir su šiuo pakeitimu susijusius dokumentus per 10 darbo dienų teikia Komitetui motyvuotą siūlymą dėl pritarimo / nepritarimo vietos plėtros strategijos pakeitimui. Komitetas per 10 darbo dienų nuo siūlymo gavimo priima sprendimą dėl vietos plėtros strategijos pakeitimo. Komitetas įvertina, ar atlikus vietos plėtros strategijos pakeitimą vietos plėtros strategija duos tiek pat arba daugiau naudos ir efektyviau bus siekiama vietos plėtros strategijoje nustatyto tikslo įgyvendinimo. Jeigu Komitetas nustato, kad dėl vietos plėtros strategijos pakeitimo miesto VVG negalės pasiekti vietos plėtros strategijoje nustatyto tikslo (-ų) ir tolesnis vietos plėtros strategijos įgyvendinimas būtų neefektyvus, Komitetas nepritaria vietos plėtros strategijos keitimui.

46. Komitetui priėmus sprendimą dėl vietos plėtros strategijos pakeitimo Ministerijos Regioninės politikos departamentas parengia Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo, kuriuo patvirtintas vietos plėtros strategijų sąrašas, pakeitimo projektą ir pateikia jį Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui. Regioninės politikos departamentas per 5 darbo dienas nuo šio įsakymo patvirtinimo raštu informuoja miesto VVG apie priimtą sprendimą.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMAS

 

47. Miesto VVG privalo viešinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimą ir skatinti miesto VVG veiklos teritorijos gyventojus ir šioje teritorijoje veiklą vykdančius juridinius asmenis dalyvauti vietos plėtros strategijos įgyvendinime (per viešus gyventojų susirinkimus; televizijos ir radijo laidas, informacinių straipsnių spausdinimą spaudoje, atlikus reprezentatyvią gyventojų apklausą; be minėtų būdų gali būti ir kitų viešinimo būdų).

48. Miesto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metu privalo viešinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą ir rezultatus interneto svetainėje (jeigu miesto VVG tokią turi) ir (arba) vienos iš šalių partnerių (savivaldybės) interneto svetainėje, taip pat užtikrinti nuolatinį joje pateikiamos informacijos atnaujinimą. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo viešinimas miesto VVG interneto svetainėje (jeigu miesto VVG tokią turi) ir (arba) vienos iš šalių partnerių (savivaldybės) interneto svetainėje turi būti pradėtas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimo projekto sutarties sudarymo. Miesto VVG interneto svetainėje (jeigu miesto VVG tokią turi) ir (arba) vienos iš šalių partnerių (savivaldybės) interneto svetainėje turi būti skelbiama:

48.1. vietos plėtros strategija ir vietos plėtros strategijos pakeitimai;

48.2. miesto VVG narių pagal atstovaujamus partnerius (kurie atstovauja bendruomeninėms organizacijoms ir (ar) kitoms nevyriausybinėms organizacijoms; asociacijoms; asocijuotoms verslo struktūroms ir (ar) įmonėms; savivaldybės tarybai ar savivaldybių taryboms) sąrašas, nurodant jų vardus ir pavardes;

48.3. miesto VVG kolegialaus valdymo organo, kuris priiminės sprendimus dėl vietos plėtros strategijų, narių pagal atstovaujamus partnerius (bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos; asociacijos; asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės; savivaldybės taryba ar savivaldybių tarybos) sąrašas, nurodant jų vardus, pavardes;

48.4. miesto VVG darbuotojų vardai ir pavardės, užimamos pareigos, jų kontaktiniai duomenys (telefono Nr., el. pašto adresai);

48.5. bendrieji miesto VVG kontaktiniai duomenys (buveinės adresas, darbo laikas, telefono Nr., el. pašto adresas);

48.6. priėmimo į miesto VVG tvarka;

48.7. kvietimai teikti vietos plėtros projektus ir su kvietimais susiję dokumentai;

48.8. vietos plėtros projektų vertinimo rezultatai;

48.9. vietos plėtros projektų tvirtinimo rezultatai;

48.10. informacija apie įgyvendinamus vietos plėtros projektus;

48.11. informacija apie įgyvendintus vietos plėtros projektus;

48.12. informacija apie planuojamus ir vykusius miesto VVG visuotinius narių susirinkimus, susijusius su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu (skelbimai apie susirinkimus, susirinkimų darbotvarkės, susirinkimų dalyvių sąrašų kopijos, susirinkimų protokolai);

48.13. informacija apie planuojamus ir vykusius miesto VVG kolegialaus valdymo organo, priimančio sprendimus dėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo, posėdžius (kvietimai į posėdžius, posėdžių darbotvarkės, posėdžių dalyvių sąrašų kopijos, posėdžių protokolai);

48.14. informacija apie planuojamus ir įvykusius renginius, susijusius su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu;

48.15. nuorodos į Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius vietos plėtros strategijų įgyvendinimo tvarką.

49. Miesto VVG turi teisę skelbti ir papildomą, su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu susijusią, informaciją.

50. Miesto VVG ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus pristato miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinę ataskaitą (toliau – metinė ataskaita) (pavyzdžiui, viešinimo ir aktyvinimo renginiai, informavimas spaudoje, per televiziją ir pan.). Miesto VVG metinės ataskaitos pristatymo teritorijos gyventojams pasirinktas būdas turi užtikrinti kuo platesnį miesto VVG veiklos teritorijos gyventojų informavimą.

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

 

51. Už vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėseną atsakinga miesto VVG.

52. Ministerija prižiūri kaip miesto VVG atlieka vietos plėtros strategijos stebėseną.

53. Miesto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėseną atlieka vietos plėtros strategijos dalyje „Vietos plėtros strategijos valdymo ir stebėsenos tvarkos apibūdinimas“ nustatyta tvarka.

54. Miesto VVG atlikdama vietos plėtros strategijos stebėseną vieną kartą per kalendorinius metus parengia metinę ataskaitą apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimą per praėjusius kalendorinius metus.

55. Miesto VVG, pagal Taisyklių 4 priede nustatytą Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinės / galutinės ataskaitos formą (toliau – metinė ataskaita), ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 20 d parengia metinę ataskaitą. Metinė ataskaita turi būti patvirtinta visuotinio miesto VVG narių susirinkimo arba kolegialaus valdymo organo, jeigu jam visuotinis narių susirinkimas yra suteikęs šią teisę.

56. Metinės ataskaitos kopiją ir jos patvirtinimą įrodančio dokumento kopiją (visuotinio miesto VVG narių susirinkimo arba kolegialaus valdymo organo, jeigu jam visuotinis narių susirinkimas yra suteikęs šią teisę, sprendimo, kuriuo patvirtinta metinė ataskaita) miesto VVG pateikia Ministerijai ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 1 d.

57. Miesto VVG, baigusi įgyvendinti paskutinį vietos plėtros strategijos veiksmą, numatytą vietos plėtros strategijos finansiniame plane, pagal Taisyklių 4 priede nustatytą Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinės / galutinės ataskaitos formą parengia galutinę ataskaitą (toliau – galutinė ataskaita). Galutinę ataskaitą tvirtina visuotinis miesto VVG narių susirinkimas arba kolegialus valdymo organas, jeigu jam visuotinis narių susirinkimas yra suteikęs šią teisę.

58. Galutinės ataskaitos kopiją ir jos patvirtinimą įrodančio dokumento kopiją (visuotinio miesto VVG narių susirinkimo arba kolegialaus valdymo organo, jeigu jam visuotinis narių susirinkimas yra suteikęs šią teisę, sprendimo, kuriuo patvirtinta galutinė ataskaita) miesto VVG pateikia Ministerijai ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pabaigos, t. y. paskutinio veiksmo, numatyto vietos plėtros strategijos finansiniame plane, įgyvendinimo užbaigimo.

59. Miesto VVG Ministerijos prašymu jos nustatytu terminu, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, turi pateikti Ministerijai papildomą informaciją, susijusią su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu.

60. Jei miesto VVG, pasibaigus ataskaitų pateikimo terminui, nepateikė metinės arba galutinės ataskaitos, Ministerija raštu arba elektroniniu paštu informuoja miesto VVG ir nustato ne ilgesnį kaip 30 darbo dienų terminą ataskaitai pateikti. Miesto VVG per nustatytą terminą nepateikus ataskaitos, Ministerija raštu informuoja įgyvendinančiąją instituciją.

 

III SKYRIUS

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI IR PROCEDŪROS, VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SĄRAŠŲ SUDARYMAS, VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ADMINISTRAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJŲ, ATRANKOS PROCEDŪRŲ NUSTATYMAS

 

61. Miesto VVG parengia vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijus (toliau – atrankos kriterijai), jų vertinimo balus ir vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašą (toliau – vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas), atsižvelgdama į vietos plėtros strategijos dalyje „Vietos plėtros strategijos valdymo ir stebėsenos tvarkos apibūdinimas“ aprašytą veiksmų ir juos įgyvendinančių projektų vykdytojų atrankos įgyvendinimo procedūrą. Atrankos kriterijai bei vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo nuostatos turi būti aiškios ir tinkamos vietos plėtros projektinius pasiūlymus atrinkti skaidriai, nediskriminuojančiai, išvengiant interesų konfliktų. Rekomenduojama miesto VVG, nustatant atrankos kriterijus, atsižvelgti į Taisyklių 5 priede nurodytus rekomendacinius vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijus.

62. Miesto VVG, rengdama 61 punkte nurodytus dokumentus, gali konsultuotis su Ministerija. Informaciją ir paaiškinimus Ministerija teikia raštu arba elektroniniu paštu.

63. Atrankos kriterijus, jų vertinimo balus ir vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašą tvirtina visuotinis miesto VVG narių susirinkimas arba kolegialus valdymo organas, jeigu jam visuotinis narių susirinkimas yra suteikęs šią teisę. Prieš atrankos kriterijų tvirtinimą miesto VVG gali derinti juos su Ministerija. Pastabas ir pasiūlymus Ministerija teikia raštu arba elektroniniu paštu.

64. Prieš paskelbiant kvietimą atrankai atrankos kriterijai, jų vertinimo balai ir vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas gali būti keičiami siekiant efektyvesnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ir (arba) atsižvelgiant į vietos plėtros strategijos pakeitimus. Paskelbus kvietimą atrankai ir vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo metu atrankos kriterijai, jų vertinimo balai ir vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas nekeičiami.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS ATRANKAI

 

65. Miesto VVG skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus atrankai (toliau – kvietimas atrankai), tik po to, kai yra Taisyklių 61 ir 62 punktuose nustatyta tvarka parengti ir patvirtinti atrankos kriterijai, jų vertinimo balai ir vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas. Kvietime atrankai turi būti nurodyti atrankos kriterijai, jų vertinimo balai ir projektinių pasiūlymų atrankos sąlygos (vietos plėtros projektinių pasiūlymų teikimo laikotarpis, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 1 mėnuo nuo kvietimo atrankai paskelbimo, planuojama skirti lėšų vietos plėtros projektams įgyvendinti suma, tinkami vietos plėtros projektinių pasiūlymų teikėjai, reikalavimai projektams, tinkamoms finansuoti išlaidoms ir pan.). Atrankos sąlygas nustato miesto VVG, atsižvelgdama į Aprašo nuostatas. Miesto VVG gali skelbti kvietimą atrankai pagal šių Taisyklių 1 priede nustatytą formą.

66. Kvietimas atrankai skelbiamas lietuvių kalba miesto VVG interneto svetainėje (jeigu miesto VVG tokį turi) ir (arba) vienos iš partnerių (savivaldybės) interneto svetainėje. Kvietimas atrankai gali būti skelbiamas papildomai kitais būdais (kitose visuomenės informavimo priemonėse), siekiant efektyviau informuoti galimus pareiškėjus.

67. Miesto VVG turi užtikrinti, kad informacija apie kvietimą atrankai būtų vieša ir prieinama visiems galimiems vietos plėtros projekto pareiškėjams ir visuomenei.

68. Miesto VVG, pasibaigus Taisyklių 65 punkte nurodytam kvietimo atrankai terminui, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų surengia mokymus vietos plėtros projektų rengėjams.

69. Miesto VVG gali skelbti papildomą kvietimą teikti rezervinius vietos plėtros projektinius pasiūlymus. Kvietime turi būti aiškiai nurodyta, kad priimami vietos plėtros projektiniai pasiūlymai, kuriems finansuoti vietos plėtros strategijoje lėšų nėra.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

 

70. Vietos plėtros projektinius pasiūlymus vertina miesto VVG paskirti vietos plėtros projektų vertintojai. Miesto VVG kolegialaus valdymo organo nariai negali būti skiriami vietos plėtros projektų vertintojais. Prieš atlikdamas vertinimą, vietos plėtros projekto vertintojas turi patvirtinti savo konfidencialumą ir nešališkumą, pasirašydamas konfidencialumo ir nešališkumo deklaraciją, kuria įsipareigoja būti nešališkas ir laikytis konfidencialumo. Miesto VVG užtikrina, kad paskirto asmens dalyvavimas vertinant vietos plėtros projektinį pasiūlymą nesukeltų interesų konflikto.

71. Vietos plėtros projektiniai pasiūlymai vertinami vadovaujantis kvietime atrankai nurodytais atrankos kriterijais, jų vertinimo balais ir atrankos sąlygomis, taip pat Taisyklių ir vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo nuostatomis. Vietos plėtros projektų vertintojai rengia ir miesto VVG valdymo organui teikia vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitas.

72. Už vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir vertinimo ataskaitų kokybę atsako miesto VVG.

73. Vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo metu miesto VVG paskirtas vertintojas gali atlikti vietos plėtros projekto patikrą vietoje.

74. Vietos plėtros projektinio pasiūlymo paraiškos vertinimo etapai:

74.1. administracinės atitikties vertinimas;

74.2. naudos ir kokybės vertinimas.

75. Administracinės atitikties vertinimo metu miesto VVG paskirtas vertintojas patikrina, ar vietos plėtros projektinio pasiūlymo visi laukai užpildyti, ar pridėti visi pasiūlymo formoje nurodyti dokumentai.

76. Naudos ir kokybės vertinimą miesto VVG paskirtas vertintojas atlieka pagal vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašą.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠŲ SUDARYMAS

 

77. Miesto VVG, atsižvelgdama į vietos plėtros projektų vertintojų vertinimo ataskaitoje pateiktą vertinimo išvadą, pagal Taisyklių 6 priedą sudaro:

77.1. siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektų sąrašą;

77.2. rezervinį vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektų sąrašą.

78. Jeigu miesto VVG kvietimo atrankai metu priėmė tinkamų finansuoti vietos plėtros projektinių pasiūlymų, kurių įgyvendinimui lėšų nepakanka, ji gali sudaryti Taisyklių 77.2 papunktyje nurodytą sąrašą. Sąrašas sudaromas vietos plėtros projektinių pasiūlymų, kurie nebuvo įtraukti į Taisyklių 77.1 papunktyje nurodytą sąrašą, surinktų balų mažėjimo tvarka.

79. Taisyklių 77 punkte nurodytus sąrašus tvirtina visuotinis miesto VVG narių susirinkimas arba kolegialus valdymo organas, jeigu jam visuotinis narių susirinkimas yra suteikęs šią teisę.

80. Miesto VVG per 10 darbo dienų raštu informuoja vietos plėtros projekto vykdytojus apie visus priimtus sprendimus, susijusius su jo (jų) vietos plėtros projektiniu pasiūlymu, nurodydama sprendimų priėmimo motyvus.

81. Siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektų sąrašas (toliau – miesto VVG projektų sąrašas) kartu su vietos plėtros projektiniais pasiūlymais dėl vietos plėtros projekto įgyvendinimo, užpildytais pagal Taisyklių 2 priede nustatytą Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo formą (toliau – vietos plėtros projektinis pasiūlymas), turi būti pateiktas Ministerijai per 12 mėnesių nuo vietos plėtros strategijos patvirtinimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu dienos. Šis terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 3 mėnesiams tuo atveju, jeigu atsiranda nuo miesto VVG nepriklausančios aplinkybės, kurių miesto VVG negalėjo numatyti iš anksto ir jų išvengti. Nepateikus siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų įgyvendinimo projektų sąrašo kartu su vietos plėtros projektiniais pasiūlymais iki šiame punkte nustatyto termino pabaigos, vietos plėtros strategija išbraukiama iš siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašo. Papildomais kvietimais patvirtintų vietos plėtros strategijų projektų sąrašai kartu su vietos plėtros projektiniais pasiūlymais dėl vietos plėtros projekto įgyvendinimo turi būti pateikti iki šiame punkte nustatyto termino pabaigos bet ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 30 d.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

MINISTERIJOS SIŪLOMŲ FINANSUOTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠŲ SUDARYMAS IR TVIRTINIMAS

 

82. Ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą Ministerija sudaro atsižvelgdama į vietos plėtros strategijas, miestų VVG sudarytus ir Ministerijai pateiktus siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų įgyvendinimo projektų sąrašus, Veiksmų programos 8 prioriteto 8.6.1 konkretų uždavinį „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos priedas), Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – priemonių įgyvendinimo planas), Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro tvirtinamo 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – priemonė 08.6.1-ESFA-V-911 PFSA) nuostatas.

83. Ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašas sudaromas pagal Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės ar regiono projektų sąrašo formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1K-199 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių įgyvendinimo“. Ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras.

84. Kai miesto VVG negali pateikti miesto VVG projektų sąrašo kartu su vietos plėtros projektiniais pasiūlymais per Taisyklių 81 punkte nustatytą terminą, miesto VVG likus ne mažiau kaip 14 dienų iki Taisyklių 81 punkte nustatyto termino pabaigos raštu kreipiasi į Ministeriją nurodydama priežastis, dėl kurių negali laiku pateikti miesto VVG projektų sąrašo kartu su vietos plėtros projektiniais pasiūlymais, ir datą, kada šiuos dokumentus galėtų pateikti.

85. Ministerija, gavusi Taisyklių 85 punkte nurodytą informaciją, įvertina priežastis, dėl kurių miesto VVG per nustatytą terminą negali pateikti miesto VVG projektų sąrašo kartu su vietos plėtros projektiniais pasiūlymais, ir datą, kada miesto VVG galėtų pateikti šiuos dokumentus, ir ne vėliau kaip per 7 dienas nuo Taisyklių 85 punkte nurodytos informacijos Ministerijoje gavimo dienos:

85.1. tuo atveju, kai pritaria miesto VVG projektų sąrašo kartu su vietos plėtros projektiniais pasiūlymais pateikimo termino pratęsimui, priima sprendimą pratęsti dokumentų pateikimo terminą iki miesto VVG nurodytos datos arba iki kitos, savo siūlomos datos ir raštu informuoja miesto VVG apie naują miesto VVG projektų sąrašo kartu su vietos plėtros projektiniais pasiūlymais pateikimo terminą, o jeigu siūlomas kitas terminas, paaiškina kito, nei miesto VVG buvo nurodžiusi, dokumentų pateikimo termino nustatymo priežastis;

85.2. tuo atveju, kai nesutinka pratęsti miesto VVG projektų sąrašo kartu su vietos plėtros projektiniais pasiūlymais pateikimo termino, apie tai raštu informuoja miesto VVG nurodydama nesutikimo priežastis.

86. Jeigu miesto VVG nepateikia miesto VVG projektų sąrašo kartu su vietos plėtros projektiniais pasiūlymais per Taisyklių 82 punkte nustatytą terminą, Ministerijos Regioninės politikos departamentas parengia siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašo patvirtinimo įsakymo pakeitimo projektą išbraukiant miesto VVG vietos plėtros strategiją , kuriai nebuvo pateiktas miesto VVG projektų sąrašas kartu su vietos plėtros projektiniais pasiūlymais, ir teikia jį tvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui patvirtinus siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašo patvirtinimo įsakymo pakeitimo projektą, Ministerija per 5 darbo dienas apie tai informuoja miesto VVG.

87. Ministerija, gavusi vadovaujantis Taisyklių 82 punktu pateiktą miesto VVG projektų sąrašą kartu su vietos plėtros projektiniais pasiūlymais, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šių dokumentų gavimo Ministerijoje dienos turi įvertinti, ar:

87.1. vietos plėtros projektas atitinka vietos plėtros strategijos nuostatas:

87.1.1. ar vietos plėtros projektas atitinka vietos plėtros strategijos teritoriją, tikslą, uždavinį ir veiksmą (-us);

87.1.2. ar projekto aprašyme ir miesto VVG siūlomų finansuoti projektų sąraše nurodyto preliminarios vietos plėtros projekto paramos sumos neviršija vietos plėtros strategijos finansiniame plane veiksmui numatytos paramos sumos miesto VVG ir Taisyklių 31.1 papunktyje nurodytame sąraše vietos plėtros strategijai įgyvendinti numatytų sumų;

87.2. vietos plėtros projektas atitinka Veiksmų programos 8 prioriteto 8.6.1 konkretų uždavinį „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ ir siekiamą rezultatą;

87.3. vietos plėtros projektas atitinka priemonės 08.6.1-ESFA-V-911 PFSA nustatytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus;

87.4. vietos plėtros projektas atitinka (ar atitiks suėjus paraiškos pateikimo terminui) vietos plėtros projektų parengtumo sąlygas, nustatytas priemonės 08.6.1-ESFA-V-911 PFSA (jei tokios sąlygos nustatytos);

87.5. vietos plėtros projektiniame pasiūlyme nurodytos vietos plėtros projekto veiklos atitinka priemonės 08.6.1-ESFA-V-911 PFSA numatytas finansuoti veiklas.

88. Vietos plėtros projektinius pasiūlymus vertina Ministerijos Regioninės politikos departamento ne mažiau kaip du valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – Ministerijos atsakingi darbuotojai).

89. Ministerijos atsakingi darbuotojai, atliekantys vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimą, atsižvelgdami į vietos plėtros projektinių pasiūlymų specifiką, gautų vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimui gali pasitelkti kitų Ministerijos padalinių valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, taip pat kitus specialistus, ekspertus.

90. Tuo atveju, jei vietos plėtros projektiniam pasiūlymui vertinti trūksta informacijos ir duomenų ar vietos plėtros projektiniame pasiūlyme yra netikslumų, Ministerijos atsakingi darbuotojai turi teisę raštu ar elektroniniu paštu miesto VVG paprašyti paaiškinti, papildyti ar patikslinti vietos plėtros projektiniame pasiūlyme pateiktą informaciją ir nustatyti terminą prašomai informacijai pateikti, kuris negali trumpesnis kaip 4 darbo dienos.

91. Jei vertinant vietos plėtros projektinį pasiūlymą prašoma miesto VVG pateikti papildomą informaciją, kaip tai numatyta Taisyklių 90 punkte, vertinimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 5 darbo dienas nuo Taisyklių 85 punkte nustatyto vietos plėtros projektinio pasiūlymo vertinimo termino pabaigos. Apie vietos plėtros projektinio pasiūlymo vertinimo termino pratęsimą Ministerijos atsakingi darbuotojai nedelsiant turi raštu ar elektroniniu paštu informuoti miesto VVG ir nurodyti termino pratęsimo priežastis.

92. Jeigu atlikus vietos plėtros projektinio pasiūlymo vertinimą Ministerijos atsakingi darbuotojai nustato, kad vietos plėtros projektas neatitinka bent vieno Taisyklių 85 punkte nustatyto reikalavimo, Ministerijos Regioninės politikos departamento direktoriaus patvirtinta pagal Taisyklių 3 priedą parengta Vietos plėtros projektinio pasiūlymo dėl vietos plėtros projekto įgyvendinimo vertinimo išvada (toliau – Išvada dėl vietos plėtros projekto), kurioje nurodoma, kad vietos plėtros projektas negali būti įtrauktas į Ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vietos plėtros projektinio pasiūlymo vertinimo termino pabaigos raštu išsiunčiama miesto VVG.

93. Jeigu atlikus vietos plėtros projektinio pasiūlymo vertinimą Ministerijos atsakingi darbuotojai nustato, kad vietos plėtros projektas atitinka visus Taisyklių 85 punkte nustatytus reikalavimus, Ministerijos atsakingi darbuotojai parengia bei pateikia Ministerijos Regioninės politikos departamento direktoriui tvirtinti Išvadą dėl vietos plėtros projekto, kurioje nurodo, kad vietos plėtros projektas atitinka visus Taisyklių 85 punkte nustatytus reikalavimus ir gali būti įtraukiamas į Ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą.

94. Ministerijos atsakingi darbuotojai, atsižvelgdami į Taisyklių 92 punkte nurodytą išvadą, parengia Ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašo projektą ir teikia jį tvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui.

95. Patvirtinus Ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, Ministerija Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka apie tai informuoja įgyvendinančiąją instituciją, miesto VVG ir atlieka kitus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriuje nustatytus veiksmus.

96. Vietos plėtros projektų vykdytojai, kurių projektai įtraukti į Ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, įgyja teisę per Ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąraše nurodytą paraiškų teikimo terminą teikti paraišką finansuoti vietos plėtros projektą pagal priemonės 08.6.1-ESFA-V-911 PFSA nuostatas.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

MINISTERIJOS SIŪLOMŲ FINANSUOTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠŲ KEITIMAS

 

97. Patvirtintas Ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašas gali būti keičiamas, kai:

97.1. pasikeičia Veiksmų programa, Veiksmų programos priedas, priemonių įgyvendinimo planas, vietos plėtros strategija ar kitų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, turinčios įtakos vietos plėtros projekto įgyvendinimui;

97.2. iš įgyvendinančiosios institucijos ir (arba) miesto VVG gavus pagrįstą prašymą dėl Ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašo keitimo.

98. Esant bent vienai iš Taisyklių 97 punkte numatytų aplinkybių, patvirtintas Ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašas gali būti keičiamas:

98.1. įtraukiant į Ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą naują vietos plėtros projektą. Vietos plėtros projektas į Ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą įtraukiamas vadovaujantis Taisyklių 81 punktu ir Taisyklių III skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

98.2. išbraukiant iš Ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašo vietos plėtros projektą;

98.3. patikslinant patvirtintame Ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąraše esantį vietos plėtros projektą.

99. Ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašas nėra keičiamas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 43 punkte nurodytais atvejais.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

100. Miesto VVG, Komitetas ir Ministerijos Regioninės politikos departamentas visus dokumentus ir (arba) jų kopijas, susijusias su vietos plėtros strategija, saugo vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

101. Miesto VVG, nesutikdama su Ministerijos priimtais sprendimais, veikimu arba neveikimu, susijusiais su vietos plėtros strategijos įtraukimu, neįtraukimu į Ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašus, turi teisę juos apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________


 

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių

1 priedas

 

 

(Kvietimo teikti bendruomenių vietos plėtros projektinius pasiūlymus forma)

 

____________________________________________

(Miesto VVG pavadinimas)

________________________________________________________________________

(Miesto VVG adresas)

 

_____________________KVIETIMAS TEIKTI BENDRUOMENIŲ VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

(Miesto VVG pavadinimas)                                                               

1.

Vietos plėtros strategijos pavadinimas

 

2.

Vietos plėtros strategijos teritorija

 

3.

Vietos plėtros strategijos tikslas

 

4.

Vietos plėtros strategijos uždavinys, veiksmas (-ai)

 

5.

Preliminarus vietos plėtros projekto biudžetas

 

6.

Tinkami vietos plėtros projektinių pasiūlymų teikėjai

 

7.

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimo būdas ir tvarka

 

8.

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų rinkimo laikotarpis

 

9.

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijai ir vertinimo balai

 

10.

Informacija apie reikalavimus projektams

 

 

_____________________

 


 

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių

2 priedas

 

 

(Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma)

 

 

__________________________________________

(pareiškėjo pavadinimas)

 

 

BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIS PASIŪLYMAS

 

_____________ Nr. ___________

(data)

 

1. Preliminarus bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projekto (toliau – projektas) pavadinimas

 

Rekomenduojama projekto pavadinimą pasirinkti trumpą ir aiškų, nusakantį projekto idėją, nevartojant įstaigų ar organizacijų pavadinimų.

 

(Galimas simbolių skaičius – 150)

 

2.   Pareiškėjo duomenys

 

2.1. Pareiškėjo rekvizitai

 

Pavadinimas

 

 

 

Juridinio asmens kodas

 

 

2.2. Pareiškėjo kontaktiniai duomenys

 

Adresas

 

 

 

Telefonas

 

 

 

Faksas

 

 

 

El. p. adresas

 

 

2.3. Projekto vadovas / atsakingas asmuo

 

Vardas ir pavardė

 

 

 

Pareigos

 

 

 

Telefonas

 

 

 

Faksas

 

 

 

El. p. adresas

 

 

2.4. Kontaktinis asmuo

 

Vardas ir pavardė

 

 

 

Pareigos

 

 

 

Telefonas

 

 

 

Faksas

 

 

 

El. p. adresas

 

 

 

 

 

3. Duomenys apie projekto partnerį

 

Ar projektą numatoma įgyvendinti su partneriu (-iais)?

o taip

o ne (jeigu pažymima „ne“, kita lentelė nepildoma)

 

Partnerio Nr., rekvizitai

Pavadinimas

 

Juridinio asmens kodas

 

 

 

 

4. Projekto aprašymas (santrauka)

 

4.1. Trumpas projekto esmės aprašymas

 

(Nurodyti, kokia problema sprendžiama, kokios priežastys nulėmė projekto įgyvendinimą, nurodyti projekto tikslą ir aprašyti, kaip jis susijęs su 8.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (toliau – Priemonė) tikslu. Trumpai aprašyti, kokios projekto veiklos bus įgyvendinamos ir pagrįsti, kaip jos susijusios su Priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytomis veiklomis. Trumpai aprašyti siekiamus projekto rezultatus, nurodyti, kokiai tikslinei grupei skirtas projektas, pateikti kitą svarbią informaciją (galimas simbolių skaičius – 1000)

 

4.2. Projekto atitiktis Veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa) nuostatoms

 

(Trumpai aprašyti, kaip projektas prisidės siekiant Veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „BIVP strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1 konkretaus uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ rezultatų) 

 

4.3. Projekto atitiktis vietos plėtros strategijai

 

(Nurodyti vietos plėtros strategiją, vietos plėtros strategijos teritoriją, tikslą, uždavinį ir veiksmą (-us), kuriems įgyvendinti skirtas projektas ir pagrįsti, kaip projektas atitinka nurodytus aspektus. Taip pat nurodyti, prie kokių, vietos plėtros strategijoje numatytų, rezultatų ir produktų rodiklių pasiekimo prisidės projektas.)

 

4.4. Projekto parengtumas ir atitiktis projektų parengtumo sąlygoms, nustatytoms projektų finansavimo sąlygų apraše)

 

(Jei Priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše numatyti projektų parengtumo reikalavimai, nurodyti, kaip projektas juos atitinka. Taip pat nurodyti kitus iki vietos plėtros projektinio pasiūlymo pateikimo atliktus parengiamuosius projekto darbus bei darbus, kurie bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai (galimas simbolių skaičius – 600)    

 

 

 

5. Projekto tikslas, uždavinys (-iai), veikla (-os), fiziniai rodikliai

 

 

Projekto tikslas:

 

(Nurodomas projekto tikslas. Galimas simbolių skaičius – 300. Nurodyti privaloma.)

Projekto uždaviniai

Planuojamos projekto veiklos pavadinimas

Planuojamos projekto veiklos aprašymas

Fiziniai rodikliai

Detalizuojamas projekto tikslas per aprašomus uždavinius. Kiekvienas uždavinys nurodomas atskiroje eilutėje.

Tikslui pasiekti negali būti numatomi daugiau kaip trys uždaviniai.

Galimas simbolių skaičius – 450.

Nurodyti privaloma.

Nurodomos projekto veiklos. Kiekviena veikla nurodoma atskiroje eilutėje.

 

Galimas simbolių skaičius – 400. Nurodyti privaloma.

 

Prie vieno projekto uždavinio galima nurodyti ir kelias planuojamas projekto veiklas, bet ne daugiau kaip penkias.

Aprašoma kiekviena projekto veikla, ją pagrindžiant ir nurodant atitiktį bent vienai veiklai, nurodytai Priemonės, pagal kurią teikiamas projektas, projektų finansavimo sąlygų apraše. Galimas simbolių skaičius – 10 000.

Nurodomi fizinių rodiklių pavadinimai, siektinos reikšmės ir mato vienetai.

Vienai veiklai nurodomas vienas rodiklis. Galimas simbolių skaičius – 220.

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

6. Stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio matavimo vnt.

Planuojama rodiklio reikšmė

Produkto rodikliai

Priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyti stebėsenos produkto rodikliai, prie kurių būtų prisidedama įgyvendinant projektą.

Nurodomas rodiklio matavimo vienetas, pvz.: dalyvių, projektų skaičius ir pan.

Nurodoma vykdant projektą numatomo pasiekti rodiklio reikšmė.

Rezultato rodikliai

Priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyti stebėsenos rezultato rodikliai, prie kurių būtų prisidedama įgyvendinant projektą.

 

Nurodomas rodiklio matavimo vienetas, pvz., procentas (proc.).

 

Nurodoma vykdant projektą numatomo pasiekti rodiklio reikšmė.

 

Visoje lentelėje galimas įrašyti maksimalus simbolių skaičius – 1000.

 

 

 

7. Preliminarus projekto biudžetas

 

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Planuojama projekto išlaidų suma, Eur

Išlaidų pagrindimas, priskyrimas projekto veikloms, nurodytoms 5 punkte

7.1.

Žemė

 

 

7.2.

Nekilnojamasis turtas

 

 

7.3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

 

 

7.4.

Įranga, įrenginiai ir kt. turtas

 

 

7.5.

Projekto vykdymas

 

 

7.6.

Informavimas apie projektą

 

 

7.7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal vienodo dydžio normą

 

 

7.8. Iš viso:

 

 

 

 

 

8. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai

 

Finansavimo šaltinio pavadinimas

Suma, Eur

8.1. Prašomos skirti lėšos

 

Nurodoma prašoma skirti projekto finansavimo lėšų suma. Nurodyti privaloma.

8.2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas. Kai taikoma, nurodyti privaloma. Jeigu netaikoma – nurodyti „0“.

8.2.1. Viešosios lėšos

 

8.2.1.1 + 8.2.1.2 + 8.2.1.3 nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ar kitų viešųjų lėšų šaltinių. Nurodyti privaloma. Jeigu netaikoma – nurodyti „0“.

8.2.1.1. Valstybės biudžeto lėšos

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra valstybės biudžetas. Galima įvesti tik skaičių. Jeigu netaikoma – nurodyti „0“.

8.2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra savivaldybės biudžeto lėšos. Galima įvesti tik skaičių. Jeigu netaikoma – nurodyti „0“.

8.2.1.3. Kiti viešųjų lėšų šaltiniai

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra kiti viešųjų lėšų šaltiniai (pvz., Užimtumo fondo, valstybės įmonių lėšos, kitų juridinių asmenų, kurie yra perkančiosios organizacijos, nurodytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose, lėšos). Galima įvesti tik skaičių. Jeigu netaikoma – nurodyti „0“.

8.2.2. Privačios lėšos

 

8.2.2.1 + 8.2.2.2 nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas iš nuosavų lėšų ar kitų lėšų šaltinių. Kai taikoma, nurodyti privaloma. Jeigu netaikoma – nurodyti „0“.

8.2.2.1. Nuosavos lėšos

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra nuosavos lėšos. Galima įvesti tik skaičių. Jeigu netaikoma – nurodyti „0“.

8.2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra kiti lėšų šaltiniai, pvz., banko paskola. Galima įvesti tik skaičių. Jeigu netaikoma – nurodyti „0“.

8.3. Iš viso

 

8.1 + 8.2 nurodoma bendra projekto išlaidų suma. 8.1 ir 8.2 papunkčių suma turi sutapti su bendra išlaidų suma, nurodyta vietos plėtros projektinio pasiūlymo dalyje „Preliminarus projekto biudžetas“. Nurodyti privaloma.

 

9. Projekto įgyvendinimo laikotarpis ir paraiškos rengimas

 

Paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas (metai, mėnuo, diena)

 

Preliminari projekto pradžios data ir įgyvendinimo trukmė mėnesiais

 

 

10. Vietos plėtros projektinio pasiūlymo priedai

 

Eil. Nr.

Priedo pavadinimas

Priedo lapų skaičius

1.

Pateikiami priedai, nurodyti Priemonės, pagal kurią teikiamas projektas, projektų finansavimo sąlygų apraše, ir (arba) kiti dokumentai, pagrindžiantys vietos plėtros projektiniame pasiūlyme nurodytą informaciją.

 

...

 

 

 

11. Pareiškėjo patvirtinimas

 

Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

______________________________________________ ________ _______________

(atsakingo asmens pareigos)                                                         (parašas)                   (vardas, pavardė)

A. V.                     

 

_________________

 


 

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių

3 priedas

 

(Vietos plėtros projektinio pasiūlymo dėl vietos plėtros projekto įgyvendinimo išvados forma)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTAS

 

 

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIO PASIŪLYMO DĖL VIETOS PLĖTROS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VERTINIMO IŠVADA

 

_____________

(data)

 

 

1. Vietos plėtros projektinio pasiūlymo dėl vietos plėtros projekto įgyvendinimo duomenys:

 

1.1. Preliminarus vietos plėtros projekto pavadinimas

 

 

 

1.2. Pareiškėjo pavadinimas

 

 

 

1.3. Preliminari vietos plėtros projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (Eur)

 

 

1.4. Veiksmų programos 8 prioriteto įgyvendinimo priemonės pavadinimas ir numeris

 

 

1.5. Vietos plėtros projektinio pasiūlymo gavimo data ir registravimo numeris

 

 

 

2. Vietos plėtros projekto įvertinimas

 

Nr.

Vertinimo aspektas

Taip / Ne / Netaikoma

Pastabos / paaiškinimai

(Nurodomas pasirinkto įvertinimo „Taip / Ne / Netaikoma“ pagrindimas, taip pat dokumentai, kurie buvo peržiūrėti siekiant įvertinti konkretų vertinimo aspektą)

2.1.

Vietos plėtros projekto tikslai ir uždaviniai atitinka Veiksmų programos 8 prioriteto 8.6.1 konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

 

 

2.2.

Vietos plėtros projektas atitinka vietos plėtros strategijos nuostatas:

 

2.2.1.

Vietos plėtros projektas atitinka vietos plėtros strategijos teritoriją, tikslą, uždavinį ir veiksmą (-us);

 

 

2.2.2.

Preliminarus vietos plėtros projekto biudžetas neviršija miesto vietos veiklos grupės siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų įgyvendinimo projektų sąraše ir (arba) vietos plėtros strategijai įgyvendinti numatytos sumos.

 

 

2.3.

Vietos plėtros projektas atitinka įgyvendinimo priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus.

 

 

2.4.

Vietos plėtros projekto parengtumas atitinka įgyvendinimo priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus arba gali tenkinti tokį reikalavimą suėjus paraiškos pateikimo terminui.

 

(Jei vietos plėtros projekto parengtumas neatitinka nurodyto reikalavimo, bet gali tenkinti tokį reikalavimą suėjus paraiškos pateikimo terminui, papildomai nurodoma, kokia sąlyga turi būti nurodyta siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąraše, jei vietos plėtros projektą rekomenduojama įtraukti į sąrašą)

2.5.

Vietos plėtros projektiniame pasiūlyme dėl vietos plėtros projekto įgyvendinimo nurodytos vietos plėtros projekto veiklos atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše numatytas finansuoti veiklas.

 

 

2.6.

Pateikti visi vietos plėtros projektinio pasiūlymo priedai, nurodyti projektų finansavimo sąlygų apraše.

 

 

 

3. Išvada dėl vietos plėtros projekto atitikties 2 punkte nurodytiems reikalavimams

 

Vietos plėtros projektas atitinka visus 2 punkte nustatytus reikalavimus ir gali būti įtraukiamas į Vidaus reikalų ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą.

 

Vietos plėtros projektas neatitinka bent vieno iš 2 punkte nustatytų reikalavimų, t. y. ____________ (nurodoma, kurių reikalavimų neatitinka), ir negali būti įtraukiamas į Vidaus reikalų ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą.

 

_______________________________________                              ____________________

(vertinimą atlikusio atsakingo darbuotojo vardas, pavardė)                                                  (parašas)

 

________________________________________                            ____________________

(vertinimą atlikusio atsakingo darbuotojo vardas, pavardė)                                                    (parašas)

 

 

4. Išvados tvirtinimas

 

Vietos plėtros projektas gali būti įtraukiamas į Vidaus reikalų ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą

Vietos plėtros projektas negali būti įtraukiamas į Vidaus reikalų ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą.

 

 

Vidaus reikalų ministerijos

Regioninės politikos departamento direktorius

 

___________________________                                                     ____________________

(vardas, pavardė)                                                                                                                (parašas)

 

_________________________

 


 

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių

4 priedas

 

 

 

 

(Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinės/galutinės ataskaitos forma)

 

 

 

_______________________________________

 

(Miesto VVG pavadinimas)

 

 

 

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO METINĖ/GALUTINĖ ATASKAITA 

 

(Pasirinktą ataskaitos tipą pabraukti)

 

 

 

|_|_|_|_| |_|_| |_|_| Nr. |_|_|_|

 

(data)

 

___________________

 

(sudarymo vieta)

 

 

 

1. Ataskaita pateikiama už |_|_|_|_| metus 

 

2. Informacija apie projektą

 

 

Miesto VVG

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Vietos plėtros strategijos pavadinimas

 

 

Sprendimo, kuriuo patvirtinta vietos plėtros strategija numeris

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Miesto VVG adresas

 

Juridinio asmens buveinė (gatvė, namo numeris, vietovė)

 

Pašto indeksas

 

Tel., faksas

 

El. paštas

 

Vietos plėtros strategijos vadovas arba administracijos vadovas

 

Vardas, pavardė

 

 

Pareigos

 

 

Telefonas, faksas

 

 

El. paštas

 

 

Atsiskaitymo laikotarpis

 

nuo |_|_|_|_| |_|_| |_|_| iki |_|_|_|_| |_|_| |_|_|

 

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpis

 

nuo |_|_|_|_| |_|_| |_|_| iki |_|_|_|_| |_|_| |_|_|

 

Paskirta paramos suma administravimo išlaidoms

 

|_|_|_|_|_|_|_|_| Eur

 

Paskirta paramos suma vietos plėtros projektų įgyvendinimo išlaidoms

 

|_|_|_|_|_|_|_|_| Eur

 

Bendra paskirta paramos suma

 

|_|_|_|_|_|_|_| Eur

 

Bendra paramos suma, kuriai pateikti mokėjimo prašymai

 

|_|_|_|_|_|_|_|_| Eur

 

Bendra gauta paramos suma

 

|_|_|_|_|_|_|_|_| Eur

 

 

 

3. Informacija apie vietos plėtros strategijos keitimą (nurodomi visi atvejai, jeigu ir kada vietos plėtros strategija buvo keista)

 

 

Nr.

 

Keitimo objektas

 

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo terminai

 

o

 

Paramos vietos plėtros strategijai įgyvendinti sumos/investicijų pasiskirstymas

 

o

 

Planuoti vietos plėtros strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai

 

o

 

Mokėjimo prašymų terminai

 

o

 

Banko sąskaita

 

o

 

Vietos plėtros strategijos vykdytojo rekvizitai

 

o

 

Keitimo data

 

|_|_|_|_| |_|_| |_|_|

 

Keitimo priežastis (-ys) ir tikslas

 

Keitimas Ministerijos iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo) (nurodyti)

 

 

Kita (nurodyti)

 

 

Keitimo įtaka/pasekmės

 

(detaliai nurodomos keitimo pasekmės vietos plėtros strategijos įgyvendinimui, ypač keitimo objektui)

 

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo terminams.

 

Paramos vietos plėtros strategijai įgyvendinti sumos/investicijų pasiskirstymui:

 

a) tarp vietos plėtros strategijos prioritetų;

 

b) tarp vietos plėtros strategijos priemonių;

 

c) tarp vietos plėtros strategijos įgyvendinimo etapų.

 

Planuotiems vietos plėtros strategijos kiekybiniams ir (ar) kokybiniams pasiekimams.

 

Mokėjimo prašymų terminams.

 

Kita (nurodyti).

 

1.

 

 

 

...

 

 

 

4. Pasiekti rodikliai (pildoma už ataskaitinį laikotarpį, vadovaujantis vietos plėtros strategijoje numatytais pasiekti rodikliais pagal numatytą įgyvendinti vietos plėtros strategiją)*

 

 

Eil. Nr.

 

Rodikliai, numatyti vietos plėtros strategijoje

 

Matavimo vnt.

 

Pasiekimo rezultatai

 

Komentarai

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

5. Informacija apie vietos plėtros strategijoje numatytų veiksmų įgyvendinimą

 

 

Eil. Nr.

 

Veiksmo, numatyto vietos plėtros strategijoje, pavadinimas

 

Veiksmo, numatyto vietos plėtros strategijoje, įgyvendinimui suplanuota suma, Eur

 

Vietos plėtros projekto, suplanuoto veiksmui įgyvendinti ir įtraukto į siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, pavadinimas

 

 

 

 

 

Vietos plėtros projektų, suplanuotų veiksmui įgyvendinti ir įtrauktų į siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, suma, Eur

 

 

 

Vietos plėtros projekto, suplanuoto veiksmui įgyvendinti ir įtraukto į rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą, pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

Vietos plėtros projektų, suplanuotų veiksmui įgyvendinti ir įtrauktų į rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą, suma, Eur

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Jei pildoma vietos plėtros strategijos įgyvendinimo galutinė ataskaita, duomenys pateikiami nuo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pradžios, t. y. kaupiamuoju būdu, ne vien už ataskaitinį periodą.

 

6. Ar vietos plėtros strategijai įgyvendinti ir jos priežiūrai miesto VVG turi konsultantą?

 

o Taip o Ne

 

Jeigu taip, užpildyti

 

 

Konsultantas

 

(vardas, pavardė)

 

Konsultavimo įmonė

 

Tel. Nr.

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

7. Ataskaitos priedai

 

 

 

Priedas

 

Teikiamas/neteikiamas

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

 

8. Papildoma informacija

 

 

Šioje skiltyje miesto VVG gali įrašyti visa reikiamą papildomą informaciją (pvz. pateikia priežastis dėl veiksmams nesuplanuotų vietos plėtros projektų ar vietos plėtros projektų neįtrauktų į sąrašus, baigtus įgyvendinti veiksmus, iš dalies baigtus ir pan.).

 

______________________________________     _________________     ________________________

 

(Miesto VVG, vadovo arba jo įgalioto                        (parašas)                         (vardas ir pavardė) asmens pareigų pavadinimas)                                                                             

 

___________________________


 

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių

5 priedas

 

REKOMENDACINIAI VIETOS PLĖTROS PROJEKTO ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES, NAUDOS IR KOKYBĖS KRITERIJAI

 

1. Vietos plėtros projekto administracinės atitikties kriterijai:

1.1. ar vietos plėtros projektas užpildytas;

1.2. ar su vietos plėtros projektu pateikti visi reikiami dokumentai.

2. Vietos plėtros projektų naudos ir kokybės kriterijai:

2.1. vietos plėtros projektas atitinka vietos plėtros strategijos uždavinį ir veiksmus;

2.2. vietos plėtros projektas nepažeidžia Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių 4.5 papunkčio;

2.3. vietos plėtros projektas įgyvendinamas miesto VVG veiklos teritorijoje;

2.4. pagrįsta, kaip bus užtikrintas vietos plėtros projekto tęstinumas;

2.5. pagrįsta, kad vietos plėtros projektas, be jam įgyvendinti skirtų lėšų, negalėtų būti įgyvendintas tokios pat apimties, per tokį pat laikotarpį ir tokios pat kokybės;

2.6. pagrįsta, kad vietos plėtros projekto rezultatai bus prieinami gyvenamosios vietovės bendruomenei;

2.7. pagrįsta, kad, įgyvendinus vietos plėtros projektą, galutiniai naudos gavėjai bus vietos plėtros strategijos dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija ir gyventojų, kuriems taikoma vietos plėtros strategija, apibrėžtis“ nurodyti gyventojai;

2.8. vietos plėtros projektiniame pasiūlyme numatytos tinkamos finansuoti vietos plėtros projekto išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

2.9. vietos plėtros projekto naudos ir rezultatų pagrįstumas:

2.9.1. vietos plėtros projektų prisidėjimo prie vietos plėtros strategijoje numatytų rodiklių pasiekimo pagrįstumas;

2.9.2. ar vietos plėtros projekto nauda atitinka sąnaudas, kurių reikia planuojamiems vietos plėtros projekto rezultatams pasiekti;

2.10. vietos plėtros projekto veiksmų pagrįstumas, išdėstymas laike, atsakomybės už vietos plėtros projekto įgyvendinimą pasiskirstymas, pajėgumas įgyvendinti vietos plėtros projektą;

2.11. kiti miesto VVG nustatyti vietos plėtros projektų naudos ir kokybės aspektai.

______________

 

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių 6 priedas

 

(Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektų sąrašo forma)

 

______________________________________________________________________________________________________

(Miesto vietos veiklos grupės pavadinimas)

 

______________________________________________________________________________________________________

 

(2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės kodas ir pavadinimas)

 

IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI BENDRUOMENĖS INICIJUOTŲ VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

______________Nr. _________________

 

Nurodoma sąrašo patvirtinimo data ir numeris

 

Eil. Nr.

Pareiškėjas (ir partneriai, jei tokie yra)

Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomo

bendrai finansuoti bendruomenių

inicijuotos vietos plėtros projekto (toliau – projektas) preliminarus pavadinimas

Projekto tikslas

Projekto uždaviniai

Projekto veiklos ir jų fiziniai

įgyvendinimo rodikliai

Projekto stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)

Paraiškos finansuoti projektą pateikimo

įgyvendinančiajai institucijai terminas

Numatoma projekto

pradžia ir

planuojama trukmė

Reikalavimai projektų parengtumui ir kita

reikalinga informacija

(jei taikoma)

Iš viso

Projektui numatomas skirti finansavimas

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

ES

struktūrinių fondų lėšos

Nacionalinės projekto lėšos

Lietuvos

Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

Lietuvos

Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurodomas

pildomos eilutės numeris numeracijos didėjimo tvarka.

Nurodomas

pareiškėjo pavadinimas pagal projektinį pasiūlymą.

Nurodomas projekto pavadinimas pagal

bendruomenių

inicijuotos vietos plėtros atitinkamą projektinį pasiūlymą.

Nurodomas

tikslas, kurio bus siekiama įgyvendinant projektą.

Nurodomi projekto uždaviniai, kurie prisidės siekiant projekto tikslo

Nurodomos projekto įgyvendinimo metu planuojamos vykdyti projekto veiklos, prie kiekvienos nurodant jos fizinį

įgyevndinimo rodiklį. Fiziniai įgyvendinimo rodikliai gali būti žymimi

įvairiai:vnt., asm., proc., ir pan.

Nurodomi projekto

Informacija užpildoma sumuojant

šios eilutės 9–14 stulpeliuose nurodytas sumas.

 

 

 

 

 

 

Nurodoma data (metai, mėnuo, diena), iki kada įgyvendinančiajai institucijai turi būti pateikta paraiška finansuoti projektą (formatu 0000-0000).

Nurodoma data

(metai, mėnuo), kada bus pradėtas įgyvendinti projektas ir laikotarpis (mėnesiais), kiek projektas bus įgyvendinamas

Nurodomos sąlygos, kurios turi būti įvykdytos iki paraiškos pateikimo dienos arba kito šiame lauke nurodyto termino.

Nurodomas sąlygos įgyvendinimo terminas. Sąlygos numeruojamos eilės tvarka.

įgyvendinimo metu planuojami pasiekti stebėsenos rodikliai(produkto / rezultato) ir jų reikšmės.

9–14 stulpeliuose nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius.

 

 

 

IŠ VISO:

Informacija užpildoma  sumuojant

šios eilutės 9–14 stulpeliuose nurodytas sumas.

 

 

 

 

 

 

 

9–14 stulpeliuose nurodoma bendra stulpelyje esančiose eilutėse nurodytų sumų suma.

 

 

 

Vietos plėtros strategijai numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas:

Nurodomas vietos plėtros strategijoje numatyta ES struktūrinių fondų lėšų suma.

 

________________________________________________________________________