LIETUVOS RESPUBLIKOS

KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMO NR. I-1593 32, 33, 34, 37 IR 39 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. birželio 25 d. Nr. XII-1896

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Jeigu dėl objektyvių priežasčių karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos nurodymo įteikti asmeniškai karo prievolininkui negali, šis nurodymas, sutikus jį priimti, pasirašytinai įteikiamas kartu su karo prievolininku gyvenantiems pilnamečiams šeimos nariams ar fiziniams ir juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms, ir jų padaliniams, kurie susiję su karo prievolininku darbo, mokslo ir studijų teisiniais santykiais, ar valstybės ir savivaldybių institucijoms, teikiančioms karo prievolininkui socialinio draudimo, užimtumo rėmimo ar kitas viešąsias paslaugas, kurie nedelsdami šį nurodymą privalo perduoti karo prievolininkui.“

 

2 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) atlikti karo prievolininkų paiešką ir informuoti karo prievolininkus apie prievolę vykdyti karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos nurodymus;“.

 

3 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 34 straipsnį nauju 5 punktu:

5) nurodyti karo prievolininkams pateikti karo prievolę administruojančiai krašto apsaugos sistemos institucijai reikalingus dokumentus;“.

2. Buvusius 34 straipsnio 5–10 punktus laikyti atitinkamai 6–11 punktais.

3. Pakeisti 34 straipsnio 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) nurodyti karo prievolininkams nustatytu laiku atvykti į karo prievolę administruojančią krašto apsaugos sistemos instituciją, kai nėra galimybių šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nurodytais būdais gauti iš karo prievolininkų dokumentais pagrįstą informaciją, arba kai tai būtina karo prievolės administravimo procedūrų vykdymui, o paskelbus mobilizaciją, – į šaukimo punktą, karinių vienetų dislokacijos ar kitas nurodytas vietas;“.

4. Pakeisti 34 straipsnio 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) skirti į privalomąją karo tarnybą atrenkamiems karo prievolininkams sveikatos patikrinimą ir nurodyti nustatytu laiku atvykti pasitikrinti sveikatos;“.

 

4 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 37 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) pagal karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos nurodymą pateikti karo prievolę administruojančiai krašto apsaugos sistemos institucijai reikalingus dokumentus, laiku atvykti į karo prievolę administruojančią krašto apsaugos sistemos instituciją ar šaukimo punktą, ar pasitikrinti sveikatos.“

 

5 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 39 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Už kiekvieną tinkamumo privalomajai karo tarnybai tikrinimo dieną karo prievolininkams mokami 0,2 Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio dienpinigiai.“

2. Pakeisti 39 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Karo prievolininkams apmokamos kelionių iš gyvenamosios vietos į karo prievolę administruojančią krašto apsaugos sistemos instituciją, iš karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos atgal į gyvenamąją vietą, iš gyvenamosios vietos į šaukimo punktą, iš šaukimo punkto atgal į gyvenamąją vietą, iš gyvenamosios vietos pasitikrinti sveikatos, pasitikrinus sveikatą atgal į gyvenamąją vietą, iš gyvenamosios vietos į paskirtą privalomosios karo tarnybos vietą išlaidos pagal pateiktus keleivinio transporto (išskyrus taksi) bilietus, o tokių bilietų nepateikus, – pagal krašto apsaugos ministro nustatytus vieno kilometro važiavimo nuosavu transportu kompensuojamus dydžius. Karo prievolininkui apmokamų kiekvienos iš šioje dalyje nurodytų kelionių išlaidų dydis negali viršyti dydžio, kurį nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į karo prievolininko gyvenamąją vietą. Kelionės išlaidos nekompensuojamos, kai karo prievolininkas vežamas karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos transportu arba jis šio transporto atsisako.“

3. Pakeisti 39 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Jeigu karo prievolininko tinkamumo privalomajai karo tarnybai tikrinimas trunka ilgiau kaip vieną darbo dieną, prireikus karo prievolininkui suteikiama nakvynė karo prievolę administruojančioje krašto apsaugos sistemos institucijoje arba karinio vieneto patalpose.“

 

6 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2015 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Karo prievolininkams iki šio įstatymo įsigaliojimo patirtos kelionės iš gyvenamosios vietos į karo prievolę administruojančią krašto apsaugos sistemos instituciją ir atgal išlaidos apmokamos iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatyta tvarka.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė