NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS 2011 M. GEGUŽĖS 10 D. ĮSAKYMO NR. T1-90 „DĖL TARPŽINYBINĖS PSICHOAKTYVŲ EFEKTĄ SUKELIANČIŲ MEDŽIAGŲ RIZIKOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 16 d. Nr. T1-76

Vilnius

 

P a k e i č i u Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. T1-90 „Dėl Tarpžinybinės psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. S u d a r a u šios sudėties Tarpžinybinę psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisiją:

Renaldas Čiužas – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius (Komisijos pirmininkas);

Rima Mačiūnienė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vedėja (Komisijos pirmininko pavaduotoja);

Rasa Povilanskienė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos sekretorė);

Ramunė Grigaliūnienė – Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Vaistų stebėsenos ir informacijos skyriaus patarėja, laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas;

Laima Gruzdytė – Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyriaus vyriausioji specialistė;

Arūnas Ivoška – Muitinės kriminalinės tarnybos Narkotikų kontrolės skyriaus viršininkas;

Valdimaras Janulis – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakulteto Farmakognozijos katedros profesorius;

Marius Juozapavičius – Lietuvos kriminalinės policijos biuro Veiklos koordinavimo ir kontrolės valdybos patarėjas;

Stasė Kaduševičienė – Lietuvos teismo ekspertizės centro Medžiagų ir gaminių ekspertizių skyriaus vyriausioji ekspertė;

Rima Markuvienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos politikos skyriaus vyriausioji specialistė;

Vytas Martynaitis – Kauno technologijos universiteto profesorius;

Zita Minkuvienė – Valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos vedėja;

Ramutė Neniškienė – Muitinės laboratorijos direktorė;

Valerijus Rašomavičius – Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Floros ir geobotanikos laboratorijos vadovas;

Tomas Sadauskas – Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis tyrėjas;

Indrė Stoškuvienė – Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja;

Ingrida Stulgienė – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Rinkos priežiūros planavimo ir rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Jelena Talačkienė - Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos  departamento Psichikos sveikatos skyriaus patarėja;

Mantas Varna – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                                    Renaldas Čiužas