VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS SUSKIRSTYMO Į ZONAS PAGAL NUSTATYTUS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIAUS KOEFICIENTUS SCHEMOS, KOMPENSAVIMO UŽ PAPILDOMAI ĮRENGTAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETAS TVARKOS APRAŠO IR SUTARTIES FORMOS TVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 20 d. Nr. 1-1312

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519, statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533, ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) 2007–2014 metų ataskaitos rekomendacijas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 1-289, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.    Patvirtinti pridedamus:

1.1. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemą;

1.2. Kompensavimo už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašą;

1.3. kompensavimo už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas sutarties formą.

2.    Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 7 d. sprendimą Nr. 1-861 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus schemos, kompensavimo už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo ir pavyzdinės sutarties tvirtinimo“.

3.    Pavesti Miesto plėtros departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

Meras                                                                       Remigijus Šimašius

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. gruodžio 20 d.

sprendimu Nr. 1-1312

 

KOMPENSAVIMO UŽ NEĮRENGTAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETAS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Šis Kompensavimo už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato privalomą automobilių stovėjimo vietų skaičių prie statomų, rekonstruojamų ar remontuojamų statinių, taip pat keičiant statinio ar jo dalies paskirtį bei lėšų, skirtų miesto susisiekimo infrastruktūros plėtrai kompensuojant augančio automobilių srauto, susidarančio dėl Vilniaus miesto centrinėje zonoje plėtojamuose objektuose įrengiamų automobilių stovėjimo vietų, konsolidavimo būdus, kompensacijų teikėjus, gavėjus, lėšų panaudojimo ir kontrolės tvarką.

2.  Aprašo tikslas – gerinti ekologinę situaciją mieste ir rūpintis gyventojų sveikatingumu. Šiuo tikslu mažinti automobilių taršą, ypač Senamiestyje, centre ir prie judrių miesto gatvių, užtikrinti kelionių viešuoju transportu, dviračiais ir pėsčiomis pirmenybę prieš keliones automobiliais, taip pat sudaryti palankias sąlygas sistemos „Statyk ir važiuok“ („Park&Ride“, „Bike&Ride“) kūrimui. Pritraukti privačias investicijas darniai urbanistinei plėtrai ir darbo vietų kūrimui, šiam tikslui kooperuoti nekilnojamojo turto plėtotojų ir Vilniaus miesto savivaldybės lėšas viešų automobilių stovėjimo aikštelių įrengimui, ypač skirtų elektromobiliams.

3.  Kompensavimo už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas sutartis (toliau – sutartis) – savanoriškas lėšų teikėjo ir lėšų gavėjo susitarimas, nustatantis kompensacijos teikimo objektą, šalių teises ir pareigas, sutarties įvykdymo terminus, sutarties galiojimo, nutraukimo, keitimo ir papildymo tvarką.

4.  Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

5.  Šis aprašas taikomas tik tuo atveju, jei neprieštaraujama galiojantiems teritorijų planavimo bei statinio projektavimo dokumentams, kuriais automobilių stovėjimo vietų poreikis nustatytas vadovaujantis tuo metu galiojusiu statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

 

II. PRIVALOMO AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIAUS NUSTATYMAS

 

6.  Privalomas automobilių stovėjimo vietų skaičius prie statomo, rekonstruojamo ar remontuojamo statinio, taip pat keičiant statinio ar jo dalies paskirtį nustatomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimu patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schema, nurodančia koeficientus, taikomus skirtingose miesto zonose bei jose esančių kvartalų grupių sklypuose nustatant minimalų ir maksimalų leidžiamą  automobilių stovėjimo vietų skaičių bei specialų reglamentavimą, taikomą gyvenamiesiems pastatams.

7.  Rekonstruojamam ar remontuojamam statiniui statinio ar jo dalies paskirties keitimo atveju privalomas automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatomas tik tam plotui, kurio funkcinė paskirtis yra pakeista, ar (ir) planuojamam papildomam plotui arba funkcinė paskirtis nekeičiama, bet didėja automobilių stovėjimo vietų skaičius.

 

III. MINIMALAUS LEIDŽIAMO AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIAUS PAPILDOMAS MAŽINIMAS

 

8.  Rengiant statinio techninį projektą pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemą          2-ojoje ir 3-iojoje zonose taikant koeficientus, nustatytą minimalų leidžiamą automobilių stovėjimo vietų skaičių galima papildomai sumažinti (išskyrus automobilių stovėjimo vietas specialiajam transportui ir žmonėms su negalia) ne didesne kaip 0,25 koeficiento reikšme už kiekvieną statomo, rekonstruojamo ar remontuojamo statinio, taip pat statinio ar jo dalies paskirties keitimo atveju neįrengtą automobilių stovėjimo vietą mokant kompensaciją.

9.    Kompensacijos dydis už vieną neįrengtą automobilių stovėjimo vietą yra:

9.1. 2-osios zonos kvartalų grupėje 2.1 – 6000 Eur;

9.2. likusioje 2-ojoje zonoje – 4000 Eur;

9.3. 3-iojoje zonoje – 2000 Eur.

10.  Kompensacijos dydis už vieną automobilių stovėjimo vietą indeksuojamas kartą per metus atsižvelgiant į metinį statybos sąnaudų kainų indeksą.

11.  Taikytinas indeksas apskaičiuojamas laikotarpiui nuo Tarybos sprendimo, kuriuo patvirtintas šis Aprašas, įsigaliojimo mėnesio iki kiekvienų metų gruodžio mėnesio.

 

IVDOKUMENTŲ TVARKYMAS IR SUTARTIES SUDARYMAS

 

12.  Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Miesto plėtros departamentas, išduodamas planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti ir specialiuosius reikalavimus sklypo architektūrai formuoti, nurodo Tarybos sprendimą, kuriuo buvo patvirtintas šis Aprašas.

13Statytojas, pageidaujantis, kad projektuojant naują statinį, rekonstruojant ar remontuojant esamą statinį, keičiant statinio ar jo dalies paskirtį  būtų papildomai mažinamas minimalus galimų automobilių stovėjimo vietų skaičius, turi su Savivaldybe sudaryti sutartį pagal Tarybos sprendimu patvirtintą sutarties formą iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo.

14Statant naują statinį, rekonstruojant ar remontuojant esamą statinį, keičiant statinio ar jo dalies paskirtį statinio žemės sklypo ribose negali būti daugiau automobilių stovėjimo vietų, nei šiame Apraše nustatytas maksimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius.

15.  Sumokėta kompensacija nesuteikia statytojui nuosavybės ar naudojimo, valdymo teisių į įrengtas bendrojo naudojimo automobilių stovėjimo aikšteles Vilniaus mieste. Statytojas gali naudotis bendrojo naudojimo automobilių stovėjimo aikštelėmis bendra tvarka, sumokėjęs aikštelę eksploatuojančiai organizacijai už automobilių stovėjimą.

16.  Kompensacija už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas turi būti sumokėta
per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki statinio statybos užbaigimo akto išdavimo ar deklaracijos apie statybos užbaigimą tvirtinimo dienos.

17.  Nesumokėjus kompensacijos už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas
per 3 mėnesius, skaičiuojami 0,02 proc. delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną.

 

V. KOMPENSACIJOS PANAUDOJIMAS

 

18.  Kompensacija už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas kaupiama ir apskaitoma atskiroje Savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo departamento sąskaitoje.
Iš šios sąskaitos surinktos lėšos pervedamos į Savivaldybės biudžetą iki planuojamų metų sausio
10 dienos. Kompensacijos lėšų panaudojimas planuojamas ir apskaitomas Savivaldybės biudžete.

19.  Kompensaciją administruoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas (-i) struktūrinis (-iai) padalinys (-iai).

20.  Kompensacijos lėšos naudojamos tik susisiekimo infrastruktūrai plėtoti – pėsčiųjų ir dviračių takams ar kitai susisiekimo infrastruktūrai įrengti, elektromobilių pakrovimo stotelėms, viešoms automobilių stovėjimo aikštelėms, sistemos „statyk ir važiuok“ stovėjimo aikštelėms įrengti bei funkcionavimui užtikrinti, viešojo transporto tinklo plėtrai Vilniaus mieste pagal Vilniaus miesto savivaldybės Investicijų programos 15 programą „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“.

21.  Atsižvelgdamas į kiekvienais metais Savivaldybės biudžete planuojamas panaudoti kompensacijos lėšas, Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas sudaro objektų, kuriems įrengti šios lėšos bus naudojamos, sąrašą, kurį tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Sąrašo projektas derinamas su Tarybos Paslaugų bei miesto ūkio ir Ekonomikos ir finansų komitetais.

22.  Einamaisiais metais nepanaudotos kompensacijos lėšos naudojamos kartu su kitais finansiniais metais gautomis lėšomis.

23.  Savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo departamentas ne rečiau kaip kartą per ketvirtį teikia Miesto ūkio ir transporto departamentui informaciją apie surinktas kompensacijas už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas.

 

_____________

 

Forma patvirtinta

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. gruodžio 20 d.                     

sprendimu Nr. 1-1312

 

KompensaVIMO už NEĮRENGTAS automobilių stovėjimo vietas Sutartis

 

 

2017 m. _____________ d. Nr. ________              

 

Vilnius

 

______________________________________________________________________________

(objekto pavadinimas)

 

Specialiųjų reikalavimų Nr.________

 

 

 

____________________________ (toliau – Institucija), atstovaujama _________________,

(pareigos, vardas ir pavardė)                                                                         (pareigos, vardas ir pavardė) veikiančio (-ios) pagal _________________________, ir _________________________________,

(vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)                                                                               

gyvenantis (-i) / registruotas (-a) ___________________________________ (toliau  –  Statytojas),

(gyvenamosios vietos ar buveinės adresas)

atstovaujamas ________________________________, veikiančio (-ios) pagal ________________,

(pareigos, vardas ir pavardė)

(toliau abu – Šalys) vadovaudamiesi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. ___________ d. sprendimu Nr. _______ „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos, kompensavimo už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo ir sutarties formos tvirtinimo“ susitarė ir sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

1. Šia Sutartimi Institucija sutinka sumažinti minimalų leidžiamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos 2-ojoje ir 3-iojoje zonose numatytą galimų automobilių vietų skaičių prie statomo, rekonstruojamo ar remontuojamo statinio, keičiant statinio ar jo dalies paskirtį _____________________ Specialiųjų reikalavimų Nr.________ ________________________________________________________________________________

(objekto pavadinimas)

nurodytomis sąlygomis, o Statytojas sutinka sumokėti kompensaciją už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas.

 

II. STATYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

 

2. Statytojas įsipareigoja per tris mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki statinio statybos užbaigimo akto išdavimo ar deklaracijos apie statybos užbaigimą tvirtinimo dienos pervesti kompensaciją į sąskaitą ___________________________, esančią banke                                                                                                                                

(numeris)                                         ________________________ . 

(pavadinimas)

3. Kompensacijos dydis už vieną automobilio stovėjimo vietą – ________________ eurų. Iš

(skaičius)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       viso už ___________________ automobilių stovėjimo vietas – ______________eurų.

(skaičius) (skaičius)

4. Pervestos kompensacijos nesuteikia Statytojui nuosavybės ar naudojimo, valdymo teisių į įrengtą bendrojo naudojimo automobilių stovėjimo aikštelę Vilniaus mieste. Statytojas gali naudotis pastatyta bendrojo naudojimo automobilių stovėjimo aikštele bendra tvarka, sumokėjęs aikštelę eksploatuojančiai organizacijai už automobilių statymą.

 

III. INSTITUCIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

 

5. Statytojui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, Institucija turi teisę apie tai informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją. Statinio statybos užbaigimo aktas gali būti išduotas ar deklaracija apie statybos užbaigimą patvirtinta tuo atveju, jei statytojas įvykdo įsipareigojimus pagal sutartį dėl kompensacijų už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas, t. y. sumoka kompensaciją už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas ir delspinigius, jei tokie apskaičiuoti, arba įrengia visas pagal normatyvus ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemą privalomas automobilių stovėjimo vietas.

6. Kompensacijos lėšos naudojamos tik susisiekimo infrastruktūrai plėtoti – pėsčiųjų ir dviračių takams ar kitai susisiekimo infrastruktūrai įrengti, elektromobilių pakrovimo stotelėms, bendrojo naudojimo automobilių stovėjimo aikštelėms, sistemos „statyk ir važiuok“ stovėjimo aikštelėms įrengti bei funkcionavimui užtikrinti, viešojo transporto tinklo plėtrai Vilniaus mieste pagal Vilniaus miesto savivaldybės Investicijų programos 15 programą „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“.

 

IV. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

 

7. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių– nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir ją patyrusios Šalies, įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį ir jos poveikį įsipareigojimams vykdyti.

8. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei atlikti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba pažeidžia savo prievoles.

 

V. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

9. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybomis. Šalys, negalinčios nurodytų ginčų, nesutarimų ar reikalavimų išspręsti derybomis, sprendžia juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VI. KITOS SĄLYGOS

 

10. Vykdytojas, laiku nesumokėjęs 3 punkte nurodytos kompensacijos, privalo mokėti Institucijai 0,02 proc. delspinigių nuo nesumokėtos kompensacijos už kiekvieną uždelstą dieną.

11. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

12. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais dokumentais ir šia Sutartimi.

13. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jeigu padaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių. Visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties, sprendžiami šalių tarpusavio derybų keliu, o nepasiekus susitarimo – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14. Visi pranešimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu laišku per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu laišku, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

15. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siustų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

16. Sudaryti 3 (trys) vienodos teisinės galios Sutarties egzemplioriai. Vienas Sutarties egzempliorius atitenka Statytojui ir du egzemplioriai – Institucijai. Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape.

 

VII. ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

 

 

Institucija

 

______________________________

 

______________________________

 

______________________________

(pareigos)

 

______________________________

(parašas)

 

______________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

A. V.

Statytojas

 

______________________________

 

______________________________

 

______________________________

(pareigos)

 

______________________________

(parašas)

 

______________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

 

A. V.