LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 467 STRAIPSNIO IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. spalio 11 d. Nr. XII-2672

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 467 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 467 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

467 straipsnis. Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento sąlygų, nestandartinių galinių įrenginių gamintojams skirtų gamintojo kodų naudojimo sąlygų pažeidimas

1. Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento sąlygų, nestandartinių galinių įrenginių gamintojams skirtų gamintojo kodų naudojimo sąlygų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba juridinių asmenų, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo septynių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

3. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas radijo ryšio įrenginių arba galinių įrenginių konfiskavimas.

 

2 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas

1. Papildyti Kodekso priedą nauju 76 punktu:

76. 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (nauja redakcija) (OL 2014 L 96, p. 79).“

2. Papildyti Kodekso priedą nauju 77 punktu:

77. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB (OL 2014 L 153, p. 62).“

3. Buvusius Kodekso priedo 76 ir 77 punktus laikyti atitinkamai 78 ir 79 punktais.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė