LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2023 METŲ SUSIETOSIOS PAJAMŲ PARAMOS IŠMOKŲ UŽ MĖSINĮ GALVIJĄ, avĮ ir ožkĄ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO

 

2024 m. vasario 8 d. Nr. 3D-94

Vilnius

 

 

Vykdydamas 2023–2027 m. susietosios pajamų paramos už mėsinius galvijus, avis ir ožkas administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 3D-101 „Dėl 2023–2027 m. susietosios pajamų paramos už mėsinius galvijus, avis ir ožkas administravimo taisyklių patvirtinimo“, 10 punktą,

t v i r t i n u 2023 metų susietosios pajamų paramos išmokų už mėsinį galviją, avį ir ožką dydžius (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Kęstutis Navickas